Presentatie ALV 2014 - KwaliteitsKring Twente

Report
samen voor verbetering
44e Algemene Ledenvergadering
Kwaliteitskring Twente
Enschede, 24 september 2014
1
Programma
samen voor verbetering
• 14.00 uur: Ontvangst
• 14.30 uur: Welkom door de KKT-voorzitter
Algemene Ledenvergadering
• 15.30 uur: Workshop nieuwe ISO 9001:2015 door
dhr. Bob Alisic, deskundige op het gebied
van ISO.
• + 17.00 uur: Sluiting met een hapje en een drankje
2
Agenda ALV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
samen voor verbetering
Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Vaststellen verslag ALV d.d. 17-09-2013 en 23-01-2014
Jaarverslag 2013 - 2014
Rekening en verantwoording financieel beleid 2013 - 2014
Verslag van de kascommissie
Decharge
Verkiezing kascommissie 2014 – 2015
Mutaties Bestuur en Commissies
Beleidsvoornemens
Begroting 2014 – 2015
Rondvraag
Sluiting
3
samen voor verbetering
2. Ingekomen stukken en mededelingen
• Secretaris
4
3- Verslag ALV 2012
samen voor verbetering
• Verslag ALV d.d. 17-09-2013
• Verslag ALV d.d. 23-01-2014
– Verstuurd als bijlage bij de uitnodiging
– Beschikbaar als download op website
– Opmerkingen?
5
4 – Terugblik op het vorig seizoen
Jaarverslag 2013 - 2014
samen voor verbetering
• Jaarverslag
– Verstuurd als bijlage bij de uitnodiging
– Beschikbaar als download op website
– Opmerkingen?
6
4.1 - Beleidsvoornemens
samen voor verbetering
Voornemens afgelopen periode 2013 – 2014
• Bijeenkomsten georganiseerd rondom thema “De kwetsbaarheid
van kwaliteitsmanagement”.
• Interessant en gevarieerd aanbod in bijeenkomsten tbv de leden.
• Masterclasses organiseren ihkv het jubilieumjaar.
7
4.2 - Resultaat beleidsvoornemens
samen voor verbetering
Resultaat afgelopen periode 2013 – 2014
• 6 Bijeenkomsten georganiseerd rondom thema “Het
kwetsbare succes van kwaliteitsmanagement”.
• Goede opkomst tijdens de bijeenkomsten
• 7 Masterclasses georganiseerd ter viering van het 40 jarig
bestaan van de KKT.
8
4.3 - Ontwikkeling ledenaantal
Verenigingsjaar
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2e
Bedrijfsled
en/
Individuele
Bedrijfsleden leden
Studentleden Totaal
138
53
191
125
58
183
117
54
171
116
60
1
177
108
71
179
136
56
2
194
114
86
2
202
111
107
2
220
127
101
1
229
121
103
1
225
123
103
1
227
119
110
1
230
samen voor verbetering
Groei
-7
-8
-12
6
2
15
8
18
9
-4
2
3
9
4.4 - Jaarverslag 40-jarig Jubileum
samen voor verbetering
6 Masterclasses in de periode 2013-2014 (nr. 3 t/m 8)
•
•
•
•
•
20 september
18 oktober
13 november
13 december
18 januari
• 11 februari
Samenwerking in Innovatie
Compliance en Governance
Kwaliteit en Efficiency
Good Governance
Duurzame bedrijfsvoering
en Nieuwe Businessmodellen
Bouwstenen voor Nieuwe
Businessmodellen/De Weconomie
(23)
(22)
(42)
(30)
(33)
(34)
10
4.5 - Jaarverslag Programmacommissie
samen voor verbetering
6 Kringbijeenkomsten 2013-2014
• 17 september
•
•
•
•
•
16 oktober
11 december
23 januari
11 maart
10 juni
NIEUWE VORM
• 1 april
ALV en workshop Risicomanagement
De Rismanmethode
Combiterminal Twente
Revalidatiecentrum ‘t Roessingh
3DPrintcompany
Stork IMM Hengelo
Krehalon Industries Deventer
(31)
Collegetour Miele
(31)
(42)
(36)
(40)
(43)
(25)
11
4.6 Jaarverslag Opleidingencommissie
samen voor verbetering
De opleidingscommissie heeft in het verenigingsjaar:
• Zes trainingen uitgevoerd
• veel contacten gehad met belangstellende bedrijven voor
trainingen en cursussen
• gastcolleges verzorgd bij Saxion.
12
4.7 Jaarverslag Redactiecommissie
samen voor verbetering
De redactiecommissie heeft dit verenigingsjaar:
• De redactie en publicatie verzorgd van de Kwaliteitskrul 2014
• De inrichting en het tekstueel beheer uitgevoerd van de
website
• De verslaglegging en fotografie verzorgd van bijeenkomsten
• De publicatie verricht van de digikrullen
• De facturatie aangepast en gekoppeld aan het ledenbestand
in de website.
13
samen voor verbetering
5 - Rekening en verantwoording financieel
beleid 2013 - 2014
Balans 2013-2014
(stukken beschikbaar ter vergadering)

Resultaat Opleidingscommissie
€ 2.459,-

Resultaat (excl. Cie Opln)
€ 3.920,-

Positief resultaat 2013-2014
€ 6.379,-

Debiteuren
€ 1.419,-

Crediteuren
€ 3.263,14
6 - Verslag van de Kascommissie
samen voor verbetering
Kascommissie: Remko Tieman en Eddy van Steijn
15
8 - Décharge
samen voor verbetering
16
8 - Verkiezing Kascommissie
samen voor verbetering
Seizoen 2014 - 2015
……………………..??
17
9.1 - Bestuursmutaties
samen voor verbetering
• Johan Zemansky (voorzitter Programmacommissie)
stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe
bestuurstermijn. Zijn kandidatuur wordt door het
bestuur ondersteund
• Wouter van der Zee (voorzitter Redactiecommissie)
stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe
bestuurstermijn.
Het bestuur stelt voor Nicole Mak, lid redactiecommissie
te benoemen als nieuwe voorzitter van de
redactiecommissie en daarmee als lid van het bestuur.
18
9.2 – Voorstel Bestuurssamenstelling
seizoen 2014 - 2015
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vz. Programmacommissie
Vz. Opleidingscommissie
Vz. Redactiecommissie
samen voor verbetering
Henk-Jan Wegman
Elize Hulscher
Eric vd Straat
Johan Zemansky
Gerard Berendsen
Nicole Mak
19
10 - Beleidsvoornemens en
Ambitie 2014 – 2015
samen voor verbetering
Jaarthema: innoverende kwaliteit
•
•
•
•
De wereld verandert en ook de positie van kwaliteit innoveert steeds verder.
De kwaliteitsmanager van vroeger heeft verschillende titels binnen het bedrijf, ook
dit blijft innoveren
Kernbegrippen zijn geworden: De organisatie begrijpen in de juiste context,
leiderschap en de verantwoordelijkheid van het management, management van
ondersteuning, operations en performance evaluatie.
Dit zijn aandachtspunten die ook nu al voorkomen bijv in de huidige norm. Nieuwe
aandachtspunten voor de komende norm zijn:
–
–
–
–
Waarde toevoeging en Risk-based denken
Veranderingen gelinkt aan kennismanagement
Risico´s opnemen in de operationele planning
Strategische richting opnemen in de management review
20
10.1 - Beleidsvoornemens
Bestuur 2014 – 2015
samen voor verbetering
Oude wijn in nieuwe zakken?
- Nee, de betrokken kwaliteitsprofessional krijgt te maken met
een veel omvattender takenpakket.
- Het vernieuwende karakter komt tot uiting in veranderingen
van bedrijfsvoering, processen, werkwijzen, etc.
Wat kunt u verwachten van de KKT het komende seizoen?
•
•
•
•
Onderzoek naar wensen bedrijven /leden - FLEUR
Informeren en delen van kennis - Kringbijeenkomsten
Verder bouwen aan expertise - Masterclasses
Buiten de regio - KKT Collegetour 2015
• Input via nieuwe leden
21
10.2 Planning activiteiten
Programmacommissie 2014 – 2015
samen voor verbetering
Datum
Locatie
Onderwerp
24 september 2014
UT, Logica
ALV + workshop
22 oktober 2014
Vernay Europa B.V. te
Oldenzaal
Kringbijeenkomst
10 december 2014
Nader te bepalen
Kringbijeenkomst
14 januari 2015
Nader te bepalen
Kring – en
nieuwjaarsbijeenkomst
11 maart 2015
Nader te bepalen
Kringbijeenkomst
15 april 2015
Nader te bepalen
KKT-collegetour
20 mei 2015
Nader te bepalen
Kringbijeenkomst
22
10.3 Masterclasses
2014 - 2015
Datum
Spreker
samen voor verbetering
Onderwerp
20 september 2013
16 oktober 2013
15 november 2013
13 december 2013
17 januari 2014
9 april 2014
23
10.4 - Beleidsvoornemens
Opleidingscommissie 2014 - 2015
samen voor verbetering
Specifieke doelen komend seizoen:
Uitvoeren beleidsplan Opleidingen:



workshop/gastcollege Business Excellence voor Hbo-studenten Saxion
verkennen mogelijkheden vormgeven en uitvoeren opleidingsprogramma’s en
minor ‘kwaliteit’ met Saxion
Coaching nieuwe en student leden
Voorziene trainingen 2014 – 2015
 4-tal bedrijfsinterne maatwerk trainingen
24
10.5 – Beleidsvoornemens
Redactiecommissie 2014 - 2015
samen voor verbetering
• Uitgeven Kwaliteitskrul
• Verbeteren digikrul en werking website
• Voortzetten huidige werkzaamheden
25
11. Begroting 2014 – 2015
samen voor verbetering
• Toelichting begroting (stukken beschikbaar ter vergadering)
» Lichte daling contributie-inkomsten
» Uitgaven redactie op oude niveau
» Uitgaven activisten op oude niveau
» Bundel jubileum masterclasses t.l.v. Cie Opln
– Verwacht resultaat KKT € 550.– Verwacht resultaat Cie Opln -/- € 1.720.- (sterk afhankelijk
van succes masterclasses/workshop)
– We blijven financieel kerngezond
26
Rondvraag
samen voor verbetering
• Zijn er nog vragen?
27
Opmerkingen, vragen, ideeën?
samen voor verbetering
28
Sluiting
samen voor verbetering
WORKSHOP
NEN 9001 – 2015
Dhr. B. Alisic
29

similar documents