Význam investícií do ľudského kapitálu (Case Study IT firmy)

Report
NaReE, október 2010
VÝZNAM INVESTÍCIÍ DO
ĽUDSKÉHO KAPITÁLU
(CASE STUDY IT FIRMY)
Martina Lučkaničová
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, EKONOMICKÁ FAKULTA
Ciele práce

Prehľad prístupov k edukačným aktivitám
podnikov

Posúdenie vplyvu investícií do ľudského
kapitálu firmy T-Systems Slovakia
vzhľadom na ekonomické aspekty firmy
Základné pojmy

ĽUDSKÝ
KAPITÁL




PODNIKOVÉ
VZDELÁVANIE



Zmena pohľadu z ľudské zdroje na ľudský kapitál
Vlastnosti, zručnosti, schopnosti a ďalšie vlastnosti
ľudí, ktoré sú relevantné pre ekonomickú aktivitu
Nárast významu investícií do ľudského kapitálu
Zvyšovanie hodnoty ľudského kapitálu
Zvyšovanie produktivity
Zníženie miery fluktuácie (motivácia)
Podpora šírenia technologického pokroku
Riadenie zmien (programy organizačného rozvoja)
Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy
Systematické vzdelávanie v
organizáciach
Prepojenosť na stratégiu firmy
 Systematický prístup
 Náročnosť kvantifikovania prínosu vzdelávania

◦ Kirpatrickov model (4 úrovne hodnotenia)
 Úrovne: reakcia, učenie sa, správanie sa, výskedky
◦ Metóda ROT („return on talent“)
Identifikácia
potrieb
Vyhodnotenie
výsledkov
Plánovanie
vzdelávania
Realizácia
vzdelávania
T-Systems Slovakia (case study)
TSSK – vznik r. 2006
 T-Systems International (Deutsche Telekom)
 IT outsourcing v oblasti monitoringu
bezpečnostných incidentov, správy aplikácií, sietí,
operačných systémov

Náklady na vzdelávanie v r.2009
5%
% zmena štruktúry špecialistov v r.2009
oproti roku 2008
1.5%
24%
71%
školenia tvrdých
zručností
1.0%
školenia mäkkých
zručností
0.0%
jazykové kurzy
0.5%
-0.5%
-1.0%
-1.5%
-2.0%
0.9%
-1.4%
-0.6%
0.0%
0.0%
1.0%
Analýza vplyvu edukačných aktivít TSSK na
ekonomické aspekty
Porovnanie implementácie ERP (Enterprise Resource Planning)
systému, r.2006 vz r.2007 pri rozdielnej základni
špecialistov
 Doba trvania implementácie
 Náklady a výnosy
r. 2006 implementácia bez dostatočného počtu odborníkov z
expertných skupín 3 a 4 (EG3, EG4)
 riešenie- subdodávka od iných pobočiek T-Systems
International.


r.2007 na základe intenzívneho vzdelávania zamestnancov,
firma dokázala realizovať implementáciu ERP systému takmer
celú z vlastných interných zdrojov.
Podklad pre výpočty:
Nákladový rámec firmy na zamestnanca v závislosti od
zaradenia do expertnej skupiny
 Hodinové sadzby špecialistov (v %)
 Náklady na vzdelávanie špecialistov (v %)

◦ Referenčná hodnota – (100% - celkové ročné náklady na EG1, viď
nákladový rámec)
Hodinové sadzby
špecialisti
Interní
Externí
osoba/hod.
Expertné skupiny
EG1
EG2
EG3
EG4
Náklady
0,0641%
0,0788%
0,0890%
0,1186%
Cena
0,0737%
0,0930%
0,1086%
0,1518%
Cena
0,2223%
0,2493%
0,2706%
0,2942%
4,85 %
6,71 %
8,24 %
9,14 %
Náklady na vzdelávanie
Ročné
1. Implementácia ERP r.2006/ r.2007
Požiadavky na ľudské zdroje
r.2006
IT špecialisti v r.2006
interní
externí
Počet špecialistov spolu:
22
Počet exter. špecialistov:
6
Počet odpracov. hodín: 550,5 hod
10
5
0
0
EG1
EG2
1
3
EG3
3
0
EG4
r.2007
Počet špecialistov spolu:
21
Počet exter. špecialistov:
1
Počet odpracov. hodín: 530,5
hod
Dôsledok vzdelávania, praxe, vyššej
tímovej produktivity
IT špecialisti v r.2007
interní
externí
10
5
2
0
0
EG1
EG2
3
1
EG3
0
EG4
1. Implementácia ERP r.2006/ r.2007
Dopad na ekonomické ukazovatele
80%
73.93%
75%
70%
68.44%
objem v %
65%
60%
55.23%
55%
47.01%
50%
náklady
výnosy
45%
40%
35%
2006
2007
rok

Prírastok zisku 2007 = 2,73%

Náklady = ∑počet odpracov.hod. jednotlivých špecialistov v danom roku * hod.sadzba (náklady,
resp.cena)

Výnosy= ∑počet odpracov.hod. jednotlivých špecialistov v danom roku * hod.sadzba (cena)

Zisk= ∑výnosy firmy za poskytnutú službu – náklady firmy na zabezpečenie odborníkov
Dôsledok: dosiahnutie vyššieho zisku firmy pri nižšej cene služby
Dôsledky edukačných aktivít firmy
•Posilnenie postavenia slovenskej pobočky
firmy voči materskej spoločnosti
•Motivačný faktor – nižšia fluktuácia
zamestnancov
•Lepšia pripravenosť org. riadiť zmeny
(príležitosti na trhu plynúce z dynamiky
prostredia)
Vyšší počet
kvalifikovaných
zamestnancov
• Potreba definovania a
správneho rozloženia
expertných skupín
•Systematický prístup k
vzdelávaniu
•Stanovenie merateľných
indikátorov (napr.KPI) na
hodnotenie efektívnosti
využitia zdrojov
•Potreba hodnotenia/
sledovania kvality školení
Náklady na
vzdelávanie
•Schopnosť zabezpečiť
požadované služby z
interných zdrojov
Nižšia potreba
„subdodávky“
Znižovanie
nákladov
(zvyšovanie
čistého zisku)
•Pozitívny vplyv na
tímovu produktivitu
(oproti práci vo
virtuálnych tímoch s
externými špecialistami)
•Zvyšovanie konkurencieschopnosti
firmy, posilnenie postavenia na trhu
nižšie ceny služieb
•Zvyšovanie hodnoty ľudského kapitálu
Ďakujem za pozornosť

similar documents