prezentace - Učíme v prostoru

Report
UČÍME V PROSTORU
STROJÍRENSTVÍ
Název předmětu: Technické kreslení
Název a ID tématu: Lícování (ST19)
Zpracoval(a):
Ing. Renata Nesvadbová
LÍCOVÁNÍ
VŠEOBECNÉ TOLERANCE
» Všechny rozměry musí být vyrobeny v určitých mezích
» Norma ČSN ISO 2768-1 rozděluje hodnoty všeobecných
tolerancí do čtyř tříd přesnosti
» Jsou vyráběny s přesností, která může být dodržena s
použitím běžných výrobních a měřicích prostředků
» Předepisují se přímo v popisovém poli
» Označení : ISO 2768 – m K
» číslo normy ISO
» značka třídy přesnosti nepředepsaných mezních úchylek rozměrů
» značka třídy přesnosti všeobecných geometrických tolerancí
TOLEROVÁNÍ FUNKČNÍCH ROZMĚRŮ
Funkční rozměry součásti musí být vyrobeny s vyšší přesností.
Tolerance funkčních rozměrů předepisujeme pomocí:
» Mezních úchylek
» Mezních rozměrů
» Tolerančních značek
MEZNÍ ÚCHYLKY
» Číselně vyjádřené hodnoty zapisované těsně za jmenovitým rozměrem,
které definují maximální dovolenou nepřesnost výroby součásti
» Zapisují se číslicemi stejné velikosti jako jmenovitý rozměr se stejným
počtem desetinných míst s výjimkou nulové mezní úchylky
Předepisování tolerancí pomocí mezních úchylek
MEZNÍ ROZMĚRY
» Definují minimální a maximální dovolený rozměr součásti
» Na výkresech je předepisujeme vzestupně bez jmenovitého
rozměru nad sebe se stejným počtem desetinných míst
Předepisování tolerancí pomocí mezních rozměrů
TOLERANČNÍ ZNAČKY
» Standardní zápis tolerancí vyráběných součástí na technických
výkresech
» Píše se za jmenovitý rozměr a určuje polohu tolerančního pole
vůči nulové čáře jmenovitého rozměru. Polohu tolerančního pole
doplňuje toleranční stupeň IT
Předepisování tolerancí pomocí tolerančních značek
TOLERANČNÍ POLE
» Plocha obdélníku, jehož vodorovné strany náleží horní a dolní úchylce a výška udává
velikost tolerance
» Poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře je přesně určena základní
úchylkou, která je blíže nulové čáře
» Výška tolerančního pole je závislá na tolerančním stupni IT a jmenovitém rozměru
součásti
» Toleranční pole děr, reprezentující vnitřní rozměry, zapisujeme písmeny velké
abecedy, např. H7
» Toleranční pole hřídelů, reprezentující vnější rozměry, písmeny malé abecedy, např.
h6
» Rozměry a tolerance se určují vzhledem k ideálnímu jmenovitému rozměru, který je
ve schématech zastoupen nulovou čárou
TOLERANČNÍ POLE
Poloha tolerančních polí děr a hřídelí
ZÁKLADNÍ POJMY
» Dolní mezní rozměr - nejmenší možný rozměr součásti
» Horní mezní rozměr - největší možný rozměr součásti
» Skutečný rozměr - musí vždy ležet v rozsahu mezi horním a
dolním mezním rozměrem
» Horní mezní úchylka (es, ES) - algebraický rozdíl mezi horním
mezním rozměrem (hmr, HMR) a jmenovitým rozměrem (JR)
» Dolní mezní úchylka (ei, EI) - algebraický rozdíl mezi dolním
mezním rozměrem (dmr, DMR) a jmenovitým rozměrem (JR)
» Tolerance - rozdíl mezi horním a dolním rozměrem nebo také
algebraický rozdíl mezi horní a dolní úchylkou. Vyjadřuje velikost
dovolené nepřesnosti výroby součásti
T = HMR - DMR = hmr - dmr = es - ei = ES - EI
ZÁKLADNÍ POJMY
Základní pojmy uložení
ULOŽENÍ
Vzájemný vztah dvou strojních součástí, které si představíme jako hřídel a otvor (díru).
» Uložení s vůlí - mají vždy zaručenu vůli, která umožňuje
vzájemný pohyb součástí.
» Uložení s přesahem - zaručují vždy přesah zabezpečující
požadovanou vzájemnou nepohyblivost součástí.
» Uložení přechodná - v závislosti na skutečných rozměrech se
může vyskytovat buď vůle, nebo přesah.
Uložení hřídele v díře
DRUHY ULOŽENÍ
» Uložení s vůlí
» mají vždy zaručenu vůli, která
umožňuje vzájemný pohyb součástí
Uložení - vzájemný vztah
dvou strojních součástí,
které si představíme jako
hřídel a otvor (díru)
» Uložení s přesahem
» zaručují vždy přesah zabezpečující
požadovanou vzájemnou
nepohyblivost součástí
» Uložení přechodná
» v závislosti na skutečných
rozměrech se může vyskytovat buď
vůle, nebo přesah.
Uložení hřídele v díře
ULOŽENÍ S VŮLÍ
Schéma uložení s vůlí
ULOŽENÍ S PŘESAHEM
Schéma uložení s přesahem
ULOŽENÍ PŘECHODNÉ
Schéma přechodného uložení
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
1.KLETEČKA, Jaroslav a FOŘT Petr. Technické kreslení. Vyd. 1. Brno: CP
Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2

similar documents