Pravidla realizace projektu

Report
Projekt „Učíme digitálně“
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Pravidla realizace
a monitorování projektu
z hlediska
partnera s finančním příspěvkem
Obsah





1.
2.
3.
4.
5.
Aktuální stav projektu a další postup
Pravidla realizace projektu
Podklady pro monitorovací zprávy
Pracovní výkazy
Diskuze
Aktuální stav projektu
11.8.2014: schválení žádosti o finanční podporu z OP VK
 příprava partnerských smluv a souhlasů zřizovatelů
 založení bankovních účtů partnerů a doložení jejich čísel
3.9.2014: doložení požadovaných dokladů na MŠMT (neúplných)
 příprava zbývajících partnerských smluv a souhlasů zřizovatelů
 založení zbývajících bankovních účtů partnerů a doložení jejich čísel
 příprava změn projektu – nejdůležitější:
 časový posun projektu o 1 měsíc, končíme tedy 31.7.2015
 nahrazení některých partnerů (škol)
Aktuálně: očekáváme vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze strany MŠMT

3
6. 10. -16.10.2014: úvodní semináře pro ředitele škol a ICT metodiky (celkem 4
skupiny partnerů ve 4 lokalitách – Praha, Hradec Králové, Liberec a Nové Město na
Moravě)
Předpokládaný další postup
Neprodleně po obdržení „Rozhodnutí“ z MŠMT:
 zahájení mentoringu a podpory na školách (průběžně až do 6/2015)
 příprava Veřejných zakázek na nákup dotykových zařízení
 první zálohová platba pro školy (do 10 pracovních dnů od připsání první platby
z MŠMT na účet Příjemce)
Další kroky:
 11/2014: vstupní dílny pro ICT metodiky
 12/2014: kurs „Co už máme“
 1/2015:
 druhá zálohová platba pro školy
 dodávka technologií (dotykových zařízení a případně i Wi-Fi infrastruktury) do
škol
 1-2/2015: kurs „Co chceme“
 2-4/2015: školení oborových didaktik
 4/2015: třetí zálohová platba pro školy
 5/2015: výstupní dílny pro ICT metodiky
 …
4
Základní informace o projektu
 Vyhlašovatel:
MŠMT
 Číslo výzvy:
Výzva 51
 Číslo a název oblasti podpory:
Oblast podpory 1.3 –
Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení
 Žadatel - příjemce: Pontech s.r.o.
 Název projektu: Učíme digitálně
 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Účastníci projektu - příjemce
 Žadatel = příjemce: Pontech s.r.o.
•
manažer projektu
•
finanční manažer
•
věcní manažeři aktivit
•
lektoři
•
mentoři
•
metodici
Účastníci projektu - partneři
 50 partnerů s finančním příspěvkem
•
ředitelé škol (statutární zástupci)
•
školní koordinátoři (DPČ)
•
ICT metodici (jen v některých školách)
•
školení / mentorovaní pedagogové
Partnerství
 Principy partnerství
 Partnerství v rámci OPVK je smluvní vztah mezi
dvěma nebo více subjekty založený na
společné odpovědnosti za realizaci projektu
v průběhu celého projektového cyklu.
Partnerství
 Principy partnerství
Partneři se společně podílejí na přípravě
a realizaci projektu ve fázi:
 zpracování projektové žádosti
 realizace projektu
 ukončení projektu.
Partnerství
 Principy partnerství
Partneři se podílejí na zajištění udržitelnosti
projektu, jsou-li k tomu zavázání partnerskou
smlouvou.
Partnerství
 Podmínky partnerství
 Příjemce realizuje hlavní a podstatnou část aktivit
projektu.
 Partner musí v rámci projektu vykazovat mj. činnosti,
jako je např. zabezpečení cílové skupiny, aplikace
výsledků metodik vytvořených v rámci projektu aj. –
jinak nedostojí své úloze partnera.
Partnerství
 Typy partnerství
V rámci OPVK jsou možné dva typy partnerství:
 partner bez finančního příspěvku – podílí se na realizaci
věcných aktivit projektu (např. formou konzultací), ale není
mu poskytován žádný finanční příspěvek
 partner s finančním příspěvkem – přijímá
prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci
věcných projektových aktivit
Partnerství
 Partner s finančním příspěvkem

V případě finančního partnerství může být příjemcem podpory pouze
jeden subjekt = žadatel, který předkládal projektovou žádost.

Příjemce vystupuje jako subjekt zodpovědný za řízení projektu ve
vztahu k partnerům a zodpovídá za rozdělení obdržených prostředků
mezi partnery na základě:

smluvních aktů uzavřených s těmito partnery

na základě schváleného rozpočtu projektu

na základě dokladovaných skutečných výdajů.
Úhrady mezi příjemcem a partnerem
 Partner předkládá příjemci žádost o proplacení
svých výdajů
(např. soupisky účetních dokladů, kopie účetních
dokladů, výpisy z účtu…).
 Při vyúčtování a dokladování svých výdajů má
partner stejné povinnosti jako příjemce.
Úhrady mezi příjemcem a partnerem
 Po zahájení projektu a úhradě zálohové platby
poskytovatelem podpory příjemci poskytne
příjemce partnerovi odpovídající část zálohové
platby (na základě Smlouvy o partnerství)
Úhrady mezi příjemcem a partnerem
 Pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv
předkládá partner příjemci vyúčtování způsobilých
výdajů.
 Tyto výdaje dokládá:
 soupiskou odpovídajících účetních dokladů a jejich
kopiemi a
 výpisem z projektového i provozního účtu.
Úhrady mezi příjemcem a partnerem
 Příjemce může v případě, že partner již vyčerpal
poskytnutou zálohovou platbu a realizoval v rámci
projektu další způsobilé výdaje:
 proplatit partnerovi tyto další doložené výdaje, které již
nejsou hrazeny ze zálohové platby, na základě jeho
vyúčtování způsobilých výdajů doložených soupiskou
 nebo posečká s proplacením této žádosti do okamžiku,
kdy jsou způsobilé výdaje schváleny poskytovatelem
podpory (tato varianta je vhodnější, zamezí vratkám ze strany partnera
v případě, že poskytovatel některé výdaje neschválí).
Úhrady mezi příjemcem a partnerem
 Nedočerpané finanční prostředky je partner
povinen vrátit na projektový účet příjemce
nejpozději do odeslání závěrečné monitorovací
zprávy příjemce.
Partnerství – neziskový charakter
 Činnosti, které jsou realizovány v rámci partnerství,
mají neziskový charakter, tj. nesmějí být
realizovány za účelem vytváření zisku.
Partnerství a podstatné změny
 V případě, že budou v rámci projektu realizovány
podstatné změny projektu, musejí být odsouhlaseny
partnery příjemce, jichž se tyto změny dotýkají,
ještě před podáním návrhů změn textu právního
aktu o poskytnutí podpory.
Spolupráce partnerů
 Partneři musejí v průběhu realizace projektu
spolupracovat na naplňování cílů a
monitorovacích indikátorů projektu.
 K tomuto účelů mohou využívat nástroje řízení a
komunikace, které jsou uvedeny v Příručce pro
žadatele o finanční podporu z OPVK.
Spolupráce partnerů
 Partneři jsou zavázáni povinností podílet se na
přípravě monitorovacích zpráv, které jsou
předkládány poskytovateli dotace ve stanovených
intervalech a které zpracovává a předkládá
příjemce.
Spolupráce partnerů
 Partneři jsou povinni pro účely zpracování
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu předkládat
příjemci podpory veškeré doklady, které jsou
podkladem pro vypracování těchto zpráv a žádostí.
Spolupráce partnerů
 V případě, že je u projektu prováděna kontrola na
místě, je povinností příjemce mít k dispozici a
doložit kontrolnímu orgánu originály účetních
dokladů partnerů.
 Tyto doklady jsou partneři projektu povinni příjemci
k tomuto účelu poskytnout.
 V některých případech může část této kontroly
probíhat přímo u partnerů projektu.
Předkládání monitorovacích zpráv
 Příjemce je povinen předložit poskytovateli podpory
1. monitorovací zprávu do 1-3 měsíců po vydání
Rozhodnutí
(přesný termín bude upřesněn v Rozhodnutí).
 Další monitorovací zprávy následují vždy po
každých 3 měsících.
Předkládání monitorovacích zpráv
Podklady požadované od škol pro předkládání MZ:
 kopie DPČ školních koordinátorů
 měsíční výkazy práce školních koordinátorů
 v rozsahu do max. výše úvazku dle Smlouvy o partnerství
 měsíční výpisy z projektového bankovního účtu (příp. i z provozního BÚ)
 dokumentace k provedeným školením a k činnosti mentorů (bude
upřesněno)
 kopie účetních dokladů (k fakturám nutno dokládat podpisový záznam)
 kompletní dokumentace k VZ na nákup dotykových zařízení
 zadávací dokumentace
 zápis z otevírání obálek
 zápis z vyhodnocení nabídek
 objednávka/smlouva
 … (bude upřesněno)
Vyúčtování způsobilých výdajů
 Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou
(nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem
projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)
Pravidla realizace a podklady
pro monitorovací zprávy
28
Pracovní výkaz
Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat:
 identifikaci projektu
 název subjektu – příjemce/partner
 jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na
položku rozpočtu, ze které jsou osobní náklady hrazeny)
 časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna)
 údaje o úvazku v projektu, případně o zapojení do dalších projektů
a dalších činností pro příjemce a partnery
 časový rozsah práce dle smlouvy
 popis činností, které jsou vykonávány v rámci projektu v jednotlivých
dnech konkrétního měsíce
Pracovní výkaz
Popis činností na pracovním výkaze
 Popis činností na pracovním výkaze musí být podrobně
zpracován vzhledem ke konkrétním prováděným
činnostem.
 Nestačí obecné formulace typu „administrativní práce“
nebo „vedení projektu“, přičemž tyto činnosti musejí být
vykazovány ve dnech, které odpovídají jejich skutečnému
provádění
Pracovní výkaz
Popis činností na pracovním výkaze
 Činnosti a objem práce v pracovním výkazu musí
odpovídat skutečně odvedené práci
v rámci vykazovaného období!
Pracovní výkaz
 Pracovní výkaz musí mj. obsahovat informace a čerpání
dovolené, pracovní neschopnosti, případně další
relevantní údaje vztahující se k vykonávané činnosti.
Pracovní výkaz
 Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou
(nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem
projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)
Pracovní výkaz
 Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou
(nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem
projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)
Komunikace s MŠMT
 Komunikace partnera s pracovníky MŠMT:
výhradně prostřednictvím
projektového týmu příjemce.

Ing. Michal Beránek
[email protected] +420 724 169 234

Bc. Jakub Janeček
[email protected] +420 601 329 391

Ing. Radka Halodová
[email protected] +420 724 268 267
Příručka pro příjemce
 Příjemce podpory, jakož i partneři jsou
povinni postupovat v rámci celého průběhu
projektu v souladu s:
Příručkou pro příjemce OP VK, verze 8.
http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-proprijemce/prirucka-pro-prijemce-op-vk/prirucka-pro-prijemceop-vk-verze-8-platna-od-1-1-2014.html
Děkuji za pozornost.
Ing. Radka Halodová
[email protected]
tel.: 724 268 267
Pontech s.r.o.

similar documents