Správa bezpe*nosti státu

Report
SPRÁVA BEZPEČNOSTI
STÁTU
Veřejná správa
Základní složky správy bezpečnosti
státu




Správa policie
Správa obrany státu
Zpravodajské služby
Další složky bezpečnostní správy (justiční, ochrana
přírody, ochrana bezpečnosti práce, atp.)
Správa policie – úvod



V současné době se pojem správa policie zužuje na
státní správu na úseku veřejného pořádku a
bezpečnosti, tedy zejména na ochranu státu před
nejrůznějšími poruchami a ohrožením.
Policie ČR
Městská(é) policie
Správa obrany státu – úvod



Armáda České republiky
Vojenská policie
Účast v mezinárodních vojenských paktech
Zpravodajské služby

Civilní:
 Bezpečnostní
informační služba,
 Úřad pro zahraniční styky a informace,

Vojenské
 Vojenské
zpravodajství
Správa soudnictví - úvod

Zajišťování ochrany pořádku a bezpečnosti při
výkonu a správě soudnictví

Vězeňská stráž

Justiční stráž
Další správy bezpečnosti státu




ochrana přírody – stráž přírody, myslivecká stráž,
lesní stráž, rybářská stráž,
ochrana bezpečnosti práce – Státní úřad inspekce
práce, oblastní inspektoráty práce,
požární ochrana – Hasičský záchranný sbor, sbory
dobrovolných hasičů, požární hlídky aj.,
ochrana utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilost
Policejní správa



Policejní správa jako její užší součást představuje činnost policejních
orgánů, jimž zákon ukládá především úkoly ochrany ve věcech
bezpečnosti a veřejného pořádku, ale i plnění úkolů v jiných
specializovaných oblastech.
Charakteristické pro policejní správu je kvantitativní podíl a intenzita
donucovací činnosti, která je pro realizaci stanovených úkolů běžně
používána, za předpokladu dodržení požadavku subsidiarity.
Rozhodující slovo na poli bezpečnostní – policejní správy má vláda
Českérepubliky, která je vrcholným orgánem výkonné moci, jakož i
nejvyšším a ústředním subjektem bezpečnostní správy. Vláda je
odpovědná za zajišťování bezpečnosti ČR a za řízení a funkčnost
celého bezpečnostního systému. Ze své činnosti se odpovídá
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Systém řízení policejní správy principy




Systém policejní správy a organizační vztahy v jsou přísně
hierarchické.
Blíží se, ne-li přímo vychází z vojenského uspořádání vnitřní
organizace, uspořádání a vztahů uvnitř systému.
Jedná se o ozbrojeným bezpečnostní sbore, který má hlavní slovo na
poli vnitřní bezpečnosti a pořádku,
Specifických organizačních principy







vertikální vztahy nadřízenosti a podřízenosti
principy centralizace,
dekoncentrace (Policie ČR) i koncentrace (Ministerstvo vnitra),
systém územní (Policie ČR) i resortní (Ministerstvo vnitra),
systém jmenovací
monokratického rozhodování
správně právní odpovědnost disciplinární.
Úkoly Policie ČR










Ochránit bezpečnost osob a majetku
Spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku
Vést boj proti terorismu
Odhalovat trestné činy, zjišťovat pachatele a realizovat opatření
Zajišťovat ochranu státních hranic
Zajišťovat ochranu ústavních činitelů a zastupitelských úřadů
Dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu (včetně
kontroly vozidel a dokladů)
Vyhlašovat celostátní pátrání
Zadržovat děti a mladistvé na útěku ze zařízení ústavní nebo
ochranné výchovy
Plnit úkoly státní správy
Organizační struktura








Policejní prezidium (policejní prezident)
Útvary s celostátní působností
Útvary se regionální působností
Cizinecká policie
Letecká služby ČR
Služba pořádkové policie
Služba kriminální policie
Mezinárodní složky (Interpol, Europol, policejní mise)
Policista ČR


Je ve služebním poměru a realizuje úkoly prováděním
služebních zákroků a úkonů.
V souladu se zákonem:
Dbá cti, vážnosti a důstojnosti osob, i své vlastní
 Dbá, aby v důsledku jeho činnosti nevznikla bezdůvodná
újma
 Provádí služební zákroky a jako jediný smí použít výzvu:
„Jménem zákona“
 Prokazuje se služebním stejnokrojem s identifikačním číslem,
služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie

Oprávnění policisty









Vyžadovat vysvětlení a požadovat prokázání totožnosti
Zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin, v případě cizinců na
48 hodin
Agresivní osobu omezit v pohybu připoutáním k vhodnému předmětu
Odebrat zbraň
Provést prohlídku dopravního prostředku
Zakázat vstup na určité místo
V odůvodněných případech otevřít byt nebo jiné prostory
Použít donucovací prostředky
Užít v souladu se zákonem zbraň
Povolání policisty

Policista musí splňovat následující kritéria:
Občanství ČR
 Starší 18 let
 Bezúhonnost
 Střední vzdělání s maturitou
 Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost
 Nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí
 Nevykonává živnostenskou činnost (nepodniká)
 Není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických
osob

Ukončení služebního poměru








Ze závažných důvodů, které nedovolují další setrvání ve
služebním poměru
Ze zdravotních důvodů
Uplynutím doby (úvodní zkušební doby)
Dovršením věku 65 let
Propuštěním na vlastní žádost
Z důvodu spáchání úmyslného nebo nedbalostního
trestného činu
Uložením kázeňského trestu odnětí služební hodnosti
Úmrtním policisty nebo prohlášením za mrtvého
Hodnosti Policie ČR
Služební hodnost
Hodnostní označení
Referent
Rotný
Vrchní referent
Strážmistr
Asistent
Nadstrážmistr
Vrchní asistent
Podpraporčík
Inspektor
Praporčík, nadpraporčík
Komisař
Poručík, nadporučík
Vrchní komisař
Kapitán, major
Rada
Podplukovník, plukovník
Vrchní státní rada
Plukovník
Vedoucí organizační struktury
Brigádní generál
Ředitel, náměstek
Generálmajor
Policejní prezident
Generálporučík
Obecní policie – strážníci

Jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:











Požadovat vysvětlení
Požadovat prokázání totožnosti
Předvést osobu
Odebrat zbraň
Zakázat vstup na určená místa
Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
Odejmout věc
Použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
Vstoupit do živnostenských provozoven
Zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených
případech
Měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
Obecní strážník má právo




Kontrolovat docházku žáků do školy
Používat donucovací prostředky k ochraně
bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní a majetku
Zabránit výtržnosti, nebo jinému závažnému jednání
je-li ohrožen veřejný pořádek
Požadovat údaje, které přispějí k objasnění deliktu
Ve smysl zákona používá strážník
donucovací prostředky




Hmaty a chvaty sebeobrany
Slzotvorné prostředky
Pouta a prostředky dočasně znehybňující,
zneschopňující, psa
Zbraň a varovný výstřel (jen za podmínek nutné
obrany nebo krajní nouze, aby zamezil útěku
nebezpečného pachatele, jehož nemůže zadržet
jiným způsobem
Shrnutí
Ministerstvo vnitra ČR
Policejní prezident
Policejní prezidium
Útvary s působností na celém území ČR
Útvary s územně vymezeno působností
Služby policie ČR
Mezinárodní spolupráce PČR
Služební poměr policisty
Vznik
Zařazení
Hodnocení
Postup
Skončení
Policista ČR
Zákroky
Oprávnění
Hodnost
Zastupitelstvo obce
Obecní – městská policie
Výzbroj
Správa obrany státu - orgány





Prezident republiky
Parlament České republiky
Vláda České republiky
Bezpečnostní rada státu
Ministerstvo obrany České republiky
Ministerstvo obrany jak správní
instituce



Zabezpečování obrany ČR
Správa vojenských újezdů
Řízení Armády ČR
Ministerstvo obrany











Generální štáb
Vojenský úřad sociálního zabezpečení
Vojenský lesní úřad
Vojenský vlečkový úřad
Vojenské ubytovací zařízení
Úřad pro standardizaci, kategorizaci a státní ověřování jakosti
Armádní sportovní centrum Dukla
Úřad státního odborného dozoru
Vojenský historický ústav
Vojenské školy
Organizace vojenských veteránů
Pro zabezpečení obrany MO ČR









Podílí se na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu
Navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě ČR, Radě
obrany státu a prezidenta ČR
Koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů
samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k
obraně
Řídí Vojenské zpravodajství
Zajišťuje nedotknutelnost vzdušného prostoru ČR
Organizuje a provádí opatření k mobilizaci, vede evidence občanů
podléhající branné povinnosti
Povolává občany ČR k plnění branné povinnosti
Organizuje součinnost s armádami jiných států v rámci nadnárodních
struktur
Vykonává státní dozor nad radiační ochrannou ve vojenských objektech
Úřady územní samosprávy




Se podílejí na evakuaci obyvatel
V případě ohrožení rozhodují o prostředcích pro
účely zajištění obrany
Vydávají povolávací příkazy
Evidují osoby podléhající branné povinnosti
Armáda ČR




Hlavním úkolem je zabezpečovat obranu území státu s
využitím možnosti kolektivní obrany NATO
Brání svobodu, suverenitu, celistvost a nezávislost území
ČR, životy a zdraví občanů, majetkové hodnoty, vnitřní
pořádek a vnější bezpečnost stát
Platí ze monokratické rozhodování a hierarchické řízení
Armáda se skládá z cca 25.000 profesionálních vojáků
a 13.000 civilních zaměstnanců
Organizační složky AČR











Generální štáb AČR
Vojenský vikariát AČR
Ozbrojené síly
Vojenské útvary
Vojenské odbornosti
Vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary
Vojenské hodnosti
Vojenské mise
Vojenská policie
Vojenská kancelář
Hradní stráž
Profesionální voják





Služební poměr
Bezúhonnost
Občanství ČR
Na vlastní žádost
Zletilost
Správa zpravodajských služeb

Státní správa bezpečnosti státu a zpravodajských
služeb působí na základě následující legislativy:
 ústavní
zákony
 zákon o zpravodajských službách,
 o bezpečnostní informační službě,
 o ochraně utajovaných informací,
 o bezpečnostní způsobilosti,
 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Zpravodajské služby slouží



K zajištění ochrany a obrany státu
K ochraně ekonomických zájmů
K zajištění bezpečnosti státu
Správa bezpečnostních služeb



Vláda ČR
Bezpečnostní rada státu ČR
Národní bezpečnostní úřad
Národní bezpečností úřad (NBÚ)




Vykonává státní správu v oblasti ochrany
utajovaných informací a bezpečností způsobilosti
Má sídlo v Praze
V čele stojí ředitel, který je jmenován vládou na
návrh ministra vnitra
Ředitel musí mít osvědčení pro přístup k utajovaným
informacím ve stupni “přísně tajné“
NBÚ






Rozhoduje o vydání či zrušení osvědčení o bezpečnostní
způsobilosti fyzické osoby nebo podnikatele
Plné úkoly v ochraně utajovaných informací
Povoluje poskytování utajovaných informací v
mezinárodním styku
Vede ústřední registr
Provádí státní dozor v oblasti bezpečnosti státu
Provádí certifikaci technických prostředků, informačních
systému, kryptografického prostředk a pracoviště
Ověřování bezpečností způsobilosti





Je prováděna u fyzických osob, které budou vykonávat
činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu
ČR
„Citlivou činnost“ může vykonávat pouze osoba
bezpečnostně způsobilá, která je držitelem platného
dokladu nebo osvědčení
Žadatel podává žádost o prověrku sám
Pokud neuspěje má právo se odvolat k řediteli NBÚ
Pokud i v tomto případě neuspěje, má právo soudního
přezkumu
Bezpečnostní prověrka dle stupně
utajení




Přísně tajný (lhůta 1 rok)
Tajný (lhůta 9 měsíců)
Důvěrný (lhůta 3 měsíce)
Vyhrazený (oznámení)
Zpravodajský systém ČR


Zpravodajské služby provádí sběr, vyhodnocování a
předávání informací. Instituce zpravodajské služby
úkoluje, koordinuje a kontrole vláda ČR
Jedná se o:
Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) – civilní
rozvědka
 Bezpečností informační služba (BIS) – civilní kontrarozvědka
 Vojenské zpravodajství (VZ – vojenská rozvědka +
kontrarozvědka)

Generální inspekce bezpečnostních
sborů (GIPS)





Zřízena k 1.1. 2012
Sídlí v Praze
Je samostatným ozbrojeným bezpečnostním sborem, v jejímž čele
stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády a po
projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech
bezpečnosti předseda vlády. Z výkonu své funkce je ředitel inspekce
odpovědný předsedovi vlády.
Na příslušníky inspekce se vztahuje zákon o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů 361/2003 Sb.
Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami,
bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s
právnickými a fyzickými osobami.
Smysl existence GIBS



Hlavním předmětem činnosti je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož
pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník
Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto
útvarů.
Inspekce také provádí zkoušku spolehlivosti vůči protiprávnímu
jednání uvedených příslušníků a zaměstnanců. Navrhuje proti takové
činnosti opatření a vydává metodická doporučení pro činnost
jednotlivých bezpečnostních sborů.
U samotných příslušníků a zaměstnanců inspekce, vede fázi před
zahájením trestního stíhání vnitřní oddělení inspekce, fázi vyšetřování
počínaje zahájením trestního stíhání vede státní zástupce.
Činnosti GIBS

Vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti
nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož
pachatelem je:
příslušník Policie České republiky
 celník
 příslušník Vězeňské služby České republiky
 příslušník inspekce
 zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v
Policii České republiky
 zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v
inspekci.

Činnosti GIBS

Vyšetřovat trestný čin:
příslušníka Policie České republiky
 celníka
 příslušníka Vězeňské služby České republiky
 zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v
Policii České republiky.


Vyšetřovat trestný čin, který byl spáchán v
souvislosti s plněním pracovních úkolů:
zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v
Celní správě ČR
 zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce
ve Vězeňské službě ČR.

Činnost GIBS


Zkouška spolehlivosti znamená, že zkoušená osoba je vystavena uměle situaci,
kterou je povinna řešit v rámci výkonu služby nebo zaměstnání, a se kterou se běžně
setkává a posuzuje se, zda byl její postup v souladu se zákonem. Účelem této
zkoušky je předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání příslušníků
bezpečnostních sborů.
Provádět zkoušku spolehlivosti u:







příslušníků Policie České republiky
celníků
příslušníků Vězeňské služby České republiky
příslušníků inspekce
zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky
zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Celní správě ČR
zaměstnance České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě ČR.
Znak GIBS




Na bílém nebo stříbrném gotickém štítě, posetém
modrým pravoúhlým labyrintem, je položen ostříž v letu
v přirozené barvě.
Labyrint symbolizuje komplikovanost vyšetřování.
Ostříž zosobňuje rychlost, přesnost a účinnost. Vidí vše
přesně, jasně a zasahuje, kde je třeba.
Bílo-modrá kombinace barev štítu symbolizuje čistotu a
chlad. Chlad ve smyslu osobní nezúčastněnosti a
spravedlnosti.

similar documents