environmentální - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Globální environmentální problémy
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
chudoba
přelidnění a urbanizace
suburbanizace
nemoci a podvýživa
industrializace
vzdělání
genderová nerovnost
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
•
•
•
•
desertifikace
deforestace
ztráta biodiverzity
znečištění
– půdy
– vzduchu
– vody
Chudoba
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Chudoba
statistiky obyvatel žijících denně za menší částku než $1.08, v procentech
Region
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2004
Východní
Asie a
Tichomoří
57.73
39.02
28.23
29.84
25.23
16.14
15.46
12.33
9.05
Z toho činí
Čína
63.76
41.02
28.64
32.98
28.36
17.37
17.77
13.79
9.90
Střední
východ a
severní
Afrika
5.08
3.82
3.09
2.33
1.87
1.69
2.08
1.69
1.47
Jižní
Asie(SAS)
49.57
45.43
45.11
43.04
36.87
36.06
34.92
33.56
30.84
Z toho činí
Indie
51.75
47.94
46.15
44.31
41.82
39.94
37.66
36.03
34.33
celkem
40.14
32.72
28.72
28.66
25.56
22.66
22.10
20.13
18.09
celkem
kromě Číny
31.35
29.69
28.75
27.14
24.58
24.45
23.54
22.19
20.70
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Chudoba
počty obyvatel žijících denně za menší částku než $1.08, v miliónech
Region
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2004
Východní Asie a
Tichomoří
796.40
564.30
428.76
476.22
420.22
279.09
276.54
226.77
169.13
Čína
633.66
425.27
310.43
374.33
334.21
211.44
222.78
176.61
128.36
Středovýchodní
Asie
3.00
2.27
1.61
2.16
16.94
20.87
17.90
6.01
4.42
Latinská
Amerika a
Karibik
39.35
50.90
50.00
44.60
38.83
42.96
49.03
48.13
47.02
Střední východ
a severní Afrika
8.81
7.26
6.41
5.26
4.53
4.38
5.67
4.88
4.40
Indie
363.72
359.41
368.60
376.44
376.14
378.91
376.25
377.84
370.67
Jižní Asie
167.53
199.78
222.80
240.34
252.26
286.21
296.07
296.11
298.30
1,180.73
1,247.68
1,170.17
1,087.81
1,108.61
1,051.46
969.48
870.30
873.35
835.96
876.37
885.83
874.85
841.12
Celkem
1,470.28 1,269.56
Celkem kromě
836.62
Číny
844.29
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Města
Počty chudých (v milionech)
Venkov
28.71
Vše
Podíl měst na
chudých, %
Podíl měst na
populaci, %
407.17
435.88
6.59
31.09
10.98
6.12
331.38
6.37
342.36
12.49
3.21
48.98
29.77
63.06
26.07
28.55
54.62
47.73
72.33
0.77
4.29
5.07
15.29
52.82
Subsaharská Afrika
107.48
94.28
66.42
383.30
324.55
206.73
490.78
418.83
273.15
21.90
22.51
24.32
25.70
26.17
29.78
Vše
235.58
1,036.41
1,271.99
18.52
38.12
Vše kromě Číny
224.60
705.03
929.63
24.16
41.64
16.27
223.23
239.50
6.79
38.79
4.00
2.48
175.01
4.94
179.01
7.42
2.24
33.40
37.68
63.45
38.33
26.60
64.93
59.03
76.24
1.21
4.88
6.09
19.87
55.75
Subsaharská Afrika
125.40
106.64
98.84
394.34
316.42
228.77
519.74
423.06
327.61
24.13
25.21
30.17
27.83
28.09
35.24
Vše
282.52
882.77
1165.29
24.24
42.34
Vše kromě Číny
278.52
707.76
986.28
28.24
43.40
1993
Východní Asie a
Tichomoří
Čína
Středovýchodní Asie
Latinská Amerika a
Karibik
Střední východ a sev.
Afrika
Jižní Asie
Indie
2002
Východní Asie a
Tichomoří
Čína
Středovýchodní Asie
Latinská Amerika a
Karibik
Střední východ a sev.
Afrika
Jižní Asie
Indie
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Srovnání zemí dle výskytu chudoby,
zde počtu obyvatel žijících s denními náklady pod 1 USD
Procenta jsou přepočtena na paritu kupní síly, což v praxi znamená, že 1,25 USD na den v Indii
odpovídá nákladům 6,25 USD na den v USA
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Urbanizace
Proces plošného růstu měst a zároveň přesunu obyvatel z venkova do měst.
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Procentuelní růst městského obyvatelstva v letech 2000 - 2005
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vývoj podílu městské a venkovské populace ve
světovém měřítku v letech 1950 - 2030
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Přehled měst s více než 10 000 000 obyvateli v letech 1950,
1975, 2000, 2005 a 2015
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vývoj počtu městské a venkovské populace dle kontinentů
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vývoj počtu obyvatel dvaceti největších měst v letech 1975 - 2015
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Porovnání odlivu obyvatel z venkova a stěhování do měst
stát Iowa, USA
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Míra urbanizace dle jednotlivých států
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Suburbanizace
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Nemoci a podvýživa
I v roce 2010 téměř 1 miliarda lidí trpí akutním nedostatkem potravin.
Nemoci z podvýživy
způsobující úmrtí
pneumonie
průjmy
infekce
malárie
nemoci způsobené chudobou
odolnost
HIV/AIDS
spalničky
podvýživa
perinatální
nemoci
smrt
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
zpět na obsah
Srovnání s obyvatelstvem trpícím podvýživou v %
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Srovnání zemí dle očekávané průměrné délky života obyvatelstva
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Srovnání kontinentů dle očekávané průměrné délky života obyvatelstva
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Počty hladovějících lidí ve světě k roku 2010
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Industrializace
V minulých dvou stoletích motor pokroku. Dnes také akcelerátor demografických, sociálních a
ekologických změn s mnohdy drastickými dopady na životní úroveň obyvatelstva.
Růst průmyslové výroby v letech 1500 - 1950
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Industrializace
•
•
Mapa ukazuje přehled světové průmyslové výroby v roce 2005
Data jsou uvedena v procentech, kdy 100% tvoří USA, tehdy nejvýkonnější ekonomika
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Nově zprůmyslněné země
Země, které dosáhly významného podílu průmyslu na ekonomice v posledních 20 letech:
Mexiko, Brazílie, Turecko, Saúdská Arábie, Indie, Čína, Thajsko, Indonésie
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Země dle sektorů s hlavním podílem na tvorbě HDP
zemědělství
průmysl
služby
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Země dle míry podílu dělnické práce na HDP
zemědělství
průmysl
služby
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Ukazatele míry vzdělání
vzdělání - základní kámen úspěšných ekonomik západních zemí i rozvojového světa.
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Školní docházka v rozvíjejících se zemích
Očekávaný počet let základní školní docházky
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Srovnání procenta žáků, kteří
dokončili školní docházku v letech
1990 a 2003
Index vzdělanosti
Je sestaven na základě míry gramotnosti dospělých (s dvoutřetinovou váhou) a indikátorů úrovni
vzdělání od mateřské školky až k postgraduálnímu vzdělávání (třetinová váha).
Platí, že čím větší index, tím větší míra vzdělanosti.
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Absolutní počet vysokoškolsky vzdělaných osob v tisících
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Další odkazy na míru vzdělání
• Poměr dívek a chlapců v primárním vzdělávacím
sektoru
• Míra veřejných výdajů na vzdělání - absolutně
• Míra veřejných výdajů na vzdělání - přepočet na HDP
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Společenská rovnoprávnost mužů a žen
Kontroverzní a stále přehodnocovaná problematika i ve vyspělých zemích.
Srovnání zemí podle indexu genderové nerovnosti v roce 2008
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Desertifikace
Půdní eroze způsobená odlesněním a větrem, špatně provedené zúrodňování půdy,
odvodnění způsobené zavlažováním půdy v jiných oblastech...
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Desertifikace
ohrožené
oblasti
ostatní
regiony
nízce
suché
středně
chladné
více
vlhké
vysoce
zaledněné
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Snahy o omezení desertifikace
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vývoj výnosů půdy v letech 1981 - 2003
snížená
méně snížená
malá změna
lehce zvýšená
zvýšená
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Deforestace
Odlesnění způsobené válkami (Korea), těžbou dřeva, výstavbou měst a dálnic
(Amazónie, Sibiř), získáváním nové zemědělské půdy (Amazónie)
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Průběh deforestace od mladší doby kamenné do
současnosti
Zalesnění
současná míra zalesnění
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
odlesněné území od 7. tisíciletí př. n. l.
Srovnání současných přírůstků a úbytku zalesnění
Degradace půdy v
suchých oblastech
Odlesněné území
Současné zalesnění
Území s novým
zalesněním
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Biodiverzita
příčina a důsledek rovnováhy ekosystému na Zemi, motor evoluce. Dnes díky
globalizačním procesům a možná i genovému inženýrství v ohrožení.
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Míra ztráty biodiverzity v roce 2006
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Předpokládaná míra ztráty biodiverzity v roce
2050 v závislosti na politice státu
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znečištění
Většinou způsobené člověkem, v menší míře přírodními katastrofami
(požáry,výbuchy sopek...)
Koloběh znečištění v přírodě
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Doprava pohonných hmot do USA a jejich spotřeba
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znečištění vzduchu v Evropě v pol. 90. let 20. století
satelitní infrasnímek pořízený heidelberskou univerzitou
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znečištění vzduchu
Státy s největším podílem emisí CO2
Celkové množství
emisí CO2 za rok 2006
(v 106 tun)
Procentuální
podíl na
globálních
emisích
Čína
6,103
21.5%
USA
5,752
20.2%
Rusko
1,564
5.5%
Indie
1,510
5.3%
Japonsko
1293
4.6%
Německo
805
2.8%
Velká Británie
568
2.0%
Kanada
544
1.9%
Jižní Korea
475
1.7%
Itálie
474
1.7%
Země
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Nejvíce znečištěná města na světě
Množství částic v
μg/m³ (rok 2004)
město
169
Káhira, Egypt
150
Dillí, Indie
128
Kolkata, Indie
125
Tientsin, Čína
123
Čchung-čching, Čína
109
Kánpur, Indie
109
Lakhnaú, Indie
104
Džakarta, Indonésie
101
Mukden, Čína
Znečištění vody
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znečištění řek a moří v 60 – 90. letech 20. století
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znečištění půdy
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
zpět na obsah
Indikátor znečištění půdy
rozšíření výskytu parazitických hlístic
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odkazy
internet
• Satelitní snímky Země
• CIA factbook
• Databáze a statistiky Světové banky
• Člověk v tísni
• Portál Environment na anglické Wikipedii
tabulky
• Přírodní katastrofy – dokument Světové banky
• Statistiky městské populace – všechny země
• Předpokládaný vývoj obyvatel měst 1950 – 2015
• Populace hlavních měst
zpět na obsah
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents