Adam of Eva in het welzijnsparadijs

Report
Adam of EVA in het welzijnsparadijs
VVOS – ECG op 12 december 2014
Steven Michiels
Advocaat-vennoot GD&A
Docent HUBrussel
1
© Steven Michiels
Evolutie in de teksten

2
Vlaams regeerakkoord
◦ Sui generis-EVA

Federaal regeerakkoord
◦ Federale obstakels
inkanteling wegwerken

Beleidsnota Binnenlands
bestuur en Stedenbeleid
◦ Volledige integratie
© Steven Michiels
3
Vaarwel Eva?



Geen sprake meer van sui generis-EVA?
Volledige inkanteling zonder
rechtspersoonlijkheid nieuw uitgangspunt?
Afzonderlijke instelling historische vergissing?
◦
◦
◦
◦
Burgerlijke Godshuizen
Burelen van Weldadigheid
COO
OCMW
© Steven Michiels
Huidige situatie (ongenuanceerd)

4
Knelpunten
◦ Politieke besluitvorming troebel
◦ Beperkt democratisch gehalte
◦ Doublures ondersteunende diensten
◦ Te weinig coördinatie

Maar ook
◦ Niet-politieke dienstverlening
◦ Gespecialiseerde en professionele
dienstverlening
◦ Vertrouwelijke sfeer
© Steven Michiels
5
Maar ook knelpunten volledige integratie

Minder vertrouwelijke sfeer

Hogere drempel

Impact op werking bestaande
gemeentediensten
◦ Budgethouderschap bij OCMW, later ook bij
gemeente?

Meer politieke besluitvorming
© Steven Michiels
6
Maar ook knelpunten volledige integratie


CBS geschikt orgaan binnen concurrentiële
omgeving?
Niet meest adequate antwoord voor
opdrachten in concurrentie
◦ WZC, thuiszorg,…
◦ >< recente oprichting diverse zorgbedrijven
 Schaalgrootte en professionalisering

Ook gemeenten in veranderend landschap:
fusiedruk,…
© Steven Michiels
Tabula rasa?
7
© Steven Michiels
8
Randvoorwaarden nieuwe structuur

Garanties voor professionele en neutrale
dienstverlening
◦ Groot aandeel dienstverlening binnen sterk
concurrentiële omgeving
◦ Vertrouwelijke sfeer




Efficiënte inzet van ondersteunende diensten
Ruimte voor maatwerk ten behoeve lokale
situatie en behoeften
Mogelijkheid tot structureel betrekken
externe partners
…
© Steven Michiels
Niveaus in besluitvorming

9
Strategisch niveau
◦ Opdracht gemeenteraad

Niet noodzakelijk binnen gemeentelijke
organisatie:
◦ Tactisch niveau
◦ Operationeel niveau
 Individuele dienstverlening
 Collectieve dienstverlening

(gemeentelijke) EVA geschikt alternatief?
© Steven Michiels
Gemeentelijke externe verzelfstandiging
vandaag

10
2 vormen
◦ Publiekrechtelijk: AGB
◦ Privaatrechtelijk: VZW, stichting,
vennootschap,…

Decretale voorkeur voor publiekrechtelijke
vorm
◦ Cascade in motivering
◦ Pas privaatrechtelijk wanneer publiekrechtelijk
niet aan de behoeften beantwoordt
© Steven Michiels
11
Autonoom gemeentebedrijf

Nieuwe Gemeentewet: sterk bedrijfsmatig
georiënteerd
◦ Enkel specifieke industriële of commerciële
activiteiten

Gemeentedecreet: bedrijfsmatige
oriëntatie is verlaten
◦ Benaming “bedrijf” behouden
◦ Bedrijfsmatige perceptie is gebleven:
stadsontwikkeling, BTW,…
© Steven Michiels
12
Organen

Slechts één verplicht orgaan: raad van
bestuur
◦ Max. 12 of volledige gemeenteraad
◦ Voorzitter is lid CBS
◦ Andere leden moeten geen gemeenteraadslid zijn

Dagelijks bestuur
◦
◦
◦
◦
◦
Facultatief
Directiecomité of afgevaardigd bestuurder
Weinig geregeld in Gemeentedecreet
Toezicht beperkt aantal tot 5 tenzij motivering
Apolitieke samenstelling mogelijk
© Steven Michiels
AGB geschikt voor welzijns-EVA?



13
Strategische aansturing door
gemeenteraad
Niet-politieke en professionele aansturing
op tactisch en operationeel niveau
mogelijk
Ondersteunende diensten door gemeente
mogelijk
© Steven Michiels
AGB geschikt voor welzijns-EVA?

14
Structurele samenwerking met derden
◦ Meer flexibiliteit in AGB
◦ Participaties in bestaande OCMW-verenigingen
kunnen door AGB worden beheerd

Vertrouwelijke sfeer

Statuten laten maatwerk toe
© Steven Michiels
AGB geschikt voor welzijns-EVA?

15
Vrijheidsgraad in samenstelling RvB
◦ Andere leden excl. VZ moeten geen
gemeenteraadslid zijn
◦ Geen kwaliteitsgaranties voor bestuurders nietgemeenteraadsleden

Te weinig decretale garanties
beleidsdoorstroming strategisch beleid
◦ Onderhandeling beheersovereenkomst kan
opnieuw tot bipolair model leiden
© Steven Michiels
AGB geschikt voor welzijns-EVA?

16
Ondersteunende diensten: kader
onderlinge dienstverlening vandaag
onvoldoende onduidelijk
◦ “Toekenning van middelen voor eigen werking” in
beheersovereenkomst
◦ Geen equivalent aan art. 271 Gemeentedecreet

Management AGB thans niet geregeld
◦ DC vaak politiek als equivalent CBS
◦ Duidelijk toegewezen bevoegdheden
© Steven Michiels
AGB geschikt voor welzijns-EVA?



17
AGB-structuur is bruikbaar
mist bijsturing
Ook voor klassieke AGB ’s
kan bijsturing zinvol zijn
Decreet Lokaal Bestuur
mooie gelegenheid
© Steven Michiels
18
Vlaamse EVA’s als inspiratie


Publiekrechtelijke EVA’s art. 13 e.v.
Kaderdecreet bestuurlijk beleid
Bestuurders aangesteld door Vlaamse
regering
◦ Decreet Deugdelijk bestuur
◦ 1/3 onafhankelijke bestuurders

Managementfunctie: afgevaardigd bestuurder,
hoofd EVA, algemeen directeur
© Steven Michiels
Vlaamse EVA’s als inspiratie

Managementondersteuning bij Vlaamse
overheid (MO-functies)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

19
financiën en begroting
personeel en organisatieontwikkeling
ICT
facility management
communicatie
juridische zaken
Rationalisatie en efficiëntieverhoging in
Vlaams regeerakkoord: efficiëntie bepaalt
allocatie MO-functies
© Steven Michiels
20
Besluit en suggesties

Eenvoudig supprimeren van
rechtspersoonlijkheid leidt op zich niet tot
efficiëntere werking en betere
dienstverlening

Beoordeel nood aan afzonderlijke organisatie
a.h.v. lokale situatie en behoeften

OCMW als extern verzelfstandigd agentschap
kan toelaten
◦ Huidige nadelen weg te werken
◦ Huidige voordelen te behouden
© Steven Michiels
21
Besluit en suggesties

Wijzigingen aan AGB-regels
◦ Samenstelling RvB: gemeenteraadsleden of
kwaliteitsgaranties
◦ Betere regeling ondersteunende diensten
◦ Strategische doelstellingen worden door
gemeenteraad bepaald buiten
beheersovereenkomst
 Zonder onderhandeling
 EVA als kenniscentrum bereidt voor
◦…

Of aangepast EVA-model op leest Vlaamse
overheid
© Steven Michiels

similar documents