Stáhnout - AT konference

Report
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
Policie České republiky
Aktuální stav
české drogové scény
plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH
ATK 2013
Trestně právní charakteristika aktuální
drogové situace v ČR
 V ČR bylo v r. 2012 stíháno pro drogové trestné činy 3068 osob. (oproti roku 2011
nárůst o cca 300 osob, v porovnání s rokem 2009 nárůst o cca 600 osob).
 Nejvyšší podíl trestných činů (cca 81 %) je spojen s výrobou, pašováním a
prodejem drog.
 Nejvyšší podíl představuje drogová kriminalita spojená s pervitinem (cca 75 %) a
konopnými látkami; podíl heroinu nebo kokainu nedosahuje ani 5 %.
 Mezi kraje s nejvyšším relativním výskytem drogové trestné činnosti patří Praha,
kraje Středočeský, Karlovarský a Ústecký.
 V roce 2012 bylo evidováno cca 1200 přestupků držení drogy nebo pěstování
rostliny obsahující omamnou a psychotropní látku v malém množství pro vlastní
potřebu. Nejčastěji (v 94 %) šlo o držení drogy, pouze 6 % přestupků se týkalo
pěstování rostlin obsahujících omamnou a psychotropní látku.
Uživatelská specifika České republiky
Metamfetamin
 Pervitin vyrábí tuzemští výrobci zejména v malých domácích laboratořích, které jsou
teritoriálně rozloženy po celém území ČR. Nejexponovanějšími kraji jsou Ústecký,
Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský.
 Stále častěji dochází k produkci pervitinu ve vyšším objemu, na které se podílí
organizované skupiny osob původem z Vietnamu nebo albánsky hovořící zločinecká
uskupení.
 Menší část produkce pervitinu určená pro vývoz do zahraničí – na významu nabývá
drogová turistika občanů SRN v severozápadních Čechách, kde především osoby
vietnamského původu vyrábí ve větších objemech pervitin určený pro export, který je
významně vázán na distribuci v příhraničních tržnicích (Folmava, Aš, Cheb, Potůčky, ).
 v příhraničních oblastech v SRN bylo v r. 2012 zachyceno celkem 40 kg metamfetaminu
(9,3 kg/2011, 2,04 kg/2010), kdy více než 85% tvoří osoby s trvalým pobytem v SRN,
které z Čech vyvážely v průměru 17 g pervitinu. Meziroční srovnání záchytů v Německu
ukazuje na progradující objem poptávky při relativně stejném počtu náhodných kontrol.
 Z pohledu technologie výroby a použitých prekurzorů převládá tzv“česká cesta“ a léky z
Polska (převládá SUDAFED), saturace léky s PSE z domácích zdrojů je minimální.
EFEDRIN A LÉKY S
OBSAHEM PSE
Od listopadu 2009 změnil SÚKL
omezení pro výdej LOP tak, že
stanovil hranici 900 mg, což odpovídá
30 tabletám či sáčkům některého ze 6
přípravků (Aspirin Complex, Daleron,
Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol
Plus Grip, Paralen plus) na osobu a
měsíc.
 poptávka je plně saturována
dovozem LOP především z Polska
a SRN
 registrujeme
nelegální
dovoz
efedrinu zejména z Balkánu,
Jihovýchodní Asie či z úniku z
farmaceutické distribuce v Západní
Evropě
 zvyšuje se podíl varen způsobilých
vyrábět ve vyšších objemech na
jeden výrobní cyklus
(zdroj: SÚKL, VZ NPC 2012)
Odhalené varny pervitinu 2007- 2012
Nelegální pěstování a obchod s
netechnickým konopím

Většina vypěstované marihuany byla určena pro domácí trh. (odhadovaná
spotřeba v ČR dle VZ NMS 2012 cca 18,2 tun ročně)

Část indoorové produkce konopí je dobře organizována a podílí se na ní
velmi významně kriminální skupiny vietnamského původu.

V roce 2012 bylo odhaleno 199 pěstíren konopí (2007/34, 2008/79,
2009/84, 2010/145, 2011/165). V roce 2012 bylo zajištěno 90 091 rostlin
konopí a 563 kg marihuany. Roční produkční schopnost odhalených
pěstíren za rok 2012 byla cca 7 tun/rok.

Průměrný obsah THC 12% (registrovaná škála 7-23%)

s obchodem je spojen prvek násilí mezi jednotlivými konkurujícími
skupinami i distribučními patry a obchod s technologiemi a rostlinnými řízky

Vývoz je uskutečňován i velkoobjemově a to zejména do sousedních států,
ale i na Ukrajinu, do Maďarska, Velké Británie a do severských států.
APAAN – alfa-fenylacetoacetonitril
• organická sloučenina
• bez kontroly, bez legálního využití
• pre-prekurzor pro metamfetamin i amfetamin
• původ : Čína, výtěžnost cca 70%, cena cca 1 mil. Kč/t
• konverze za využití kys. sírové či chlorovodíkové
•konverze na BMK
Uživatelská schémata a nejfrekventovanější
přepravní trasy
OPIÁTY
CANNABIS
KOKAIN
AMFETAMINY
PRODUKCE KOKY
PRODUKCE OPIA
KOKAINOVÉ PŘEPRAVNÍ
TRASY
PŘEPRAVNÍ TRASY
HEROINU/OPIA
LODNÍ PŘEPRAVA
LETECKÁ PŘEPRAVA
OZBROJENÉ KONFLIKTY
V SOUVISLOSTI S
PRODUKCÍ A OBCHODEM S
DROGAMI
Zdroj : OECD, 2012
Vliv organizovaných zločineckých
skupin na drogovou situaci v ČR

turecké a albánsky hovořící skupiny

vietnamské zločinecké skupiny

romské zločinecké skupiny

západoafrické zločinecké skupiny

podíl občanů ČR
POLYVALENTNÍ UŽÍVÁNÍ = POLYDROGOVÝ CHARAKTER TRHU
Srovnání legislativní úpravy držení OPL v
zemích sousedících s ČR
Srovnání legislativní úpravy držení OPL v
zemích sousedících s ČR
Pokud ještě zbývá trochu času…
• argumenty spojené s navrhovanou změnou vládního
nařízení, kterým se u OPL stanoví množství větší než malé
• legislativní návrhy směřující k regulaci obchodu s technologiemi pro
indoor pěstování netechnického konopí
• mezinárodní aktivity ve vztahu k metamfetaminu a jeho prekurzorům
• návrhy opatření v oblasti vyšší efektivity postihování netrestních
drogových deliktů
• aktivity vietnamských kriminálních skupin a související legislativní
snahy
• kam kráčí policejní preventivní aktivity
Děkuji za pozornost

similar documents