Wielo-skalowe modelowanie komputerowe biologii rozwojowej

Report
Piotr Rybiński
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wstęp
Opis systemu i narzędzi
Algorytm
Przykłady działania
Porównanie z rzeczywistym systemem
rozwoju
Rozszerzenia systemu, dyskusja
Piotr Rybiński
Motywacja: Kilka skal pozwala na lepsze
zrozumienie skomplikowanego systemu
rozwojowego organizmu.
Piotr Rybiński
3 skale:
1. Molekularna – sieć wewnątrzkomórkowa
kontroluje mechanizmy molekularne takiej
jak aktywność receptora
2. Komórkowa – każda komórka decyduje o
swoim następnym kroku rozwojowym jak
namnażanie
3. Tkanki – komórki stymulują formowanie się
tkanki, pozycja komórki w tkance wpływa na
to jakie sygnały zewnętrzne odbierze itp.
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński






Zaimplementowany w Rhapsody
Obiekty powiązane ze stanami
Zbiór stanów i tranzycji tworzy komponent
Komórki w modelu są formalizowane jako
reaktywni agenci
Wszyscy agenci bazują na tej samej
specyfikacji
Brak wewnętrznego zegara pozwala na
asynchroniczne działanie agentów
Piotr Rybiński

Interfejs systemu zaimplementowany w Flash
◦ Każdy obiekt ma swoją animowaną figurę
Piotr Rybiński
1.
2.
3.
4.
Modelowanie syntetycznego systemu
rozwoju
Aktywność wewnątrz-komórkowa w skali
molekularnej
Podejmowanie decyzji w skali komórkowej
Zewnętrzne sygnały dla komórki i anatomia
w skali tkanki
Piotr Rybiński
Etapy różnicowania komórki:
- Pozycjonowanie w zamkniętym końcu
obszaru, wydzielenie ligandu
Stan wczesnego różnicowania
W pełni zróżnicowany etap, namnażanie
zablokowane, proces dojrzewania
zainicjalizowany
Etap wyspecjalizowany, komórka
zaadoptowała dojrzały stan rozwoju
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Interakcja z czynnikiem poza-komórkowym
dokonuje się przez Receptor-1 który reguluje
aktywność trzech efektorów: TF-1 (czynnik
transkrypcji) oraz dwóch regulatorów.
Piotr Rybiński
Dwie alternatywne ścieżki sygnałowe w sieci
regulacyjnej:
1. Receptor-1 oddziałuję z ligandem->
wzmacnia ekspresje TF-1, blokuje regulatory
-> namnażanie zainicjalizowane ,
różnicowanie zablokowane
2. Receptor-1 nie aktywny (lub brak) ->
regulatory genetyczne nie włączane ->
namnażanie zablokowane, różnicowanie
zainicjalizowane
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Na podjęcie decyzji mają wpływ 3 składowe:
1. Składowej namnażania
2. Składowej różnicowania
3. Składowej przemieszczania komórki
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Dwa stany namnażania:
1. G0 – komórka odpoczywa
2. Stan replikacji – cykl (G1,S,G2,M) w którym
przejścia są wyzwalane po ustalanym okresie
czasu (wejście w cykl - 50 ms, G1 – 200 ms,
S – 150 ms, G2 – 100 ms)
Piotr Rybiński
1.
2.
3.
Sukces namnażania następuje gdy spełnione
są warunki:
Receptor -1 jest w stanie aktywnym
Komórka dochodzi w cyklu namnażania do
fazy M
Jest dostępna wolna przestrzeń dla nowej
instancji
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Składowa różnicowania określa 4 sekwencyjne
etapy agenta:
1. Prekursor (aktywny jeden z regulatorów)
2. Wczesne różnicowanie (amplituda sygnału
ligandu < 0,75)
3. Zróżnicowany (amplituda sygnału ligandu
<0,5)
4. Specjalizowany
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Siatka 2D definiująca strukturę tkanki składa
się z pól oznaczonych:
1. 0 – poza strukturą anatomiczną
2. 1 – wewnątrz struktury i wolna
3. Id komórki – wewnątrz struktury i zajęta
Piotr Rybiński
Interakcja komórka – ligand jest symulowana
przez sygnał który zanika wraz ze wzrostem
odległości od źródła ligandu. Siła sygnału
jest wyliczana wzorem:
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński
Piotr Rybiński



Zaprezentowany system ma 3 różne skale – w
przyszłości może modułowo zostać
rozszerzony na więcej
Wyspecyfikowanie aktywności w skali poniżej
molekularnej
Dodanie wsparcia do wyzwalania decyzji
przez kombinacje elementów stymulujących
rozszerzając obecna implementacje.
Piotr Rybiński

similar documents