Slide 1 - Üniversite Hastaneleri Birliği

Report
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE
AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ
YÖNETMELİĞİ HAKKINDA YORUMLAR
Dr. Serhat Bor
Ege Üniversitesi T.F. Dekanı
ÜHBD Afiliyasyon Çalışma Kurulu Başkanı
Neden afiliyasyon?
• Nitelikli insangücü yetiştirme – eğitim
• Bilgi üretme - araştırma
• Sağlık hizmeti sunumu- hizmet
• Hizmet maliyetini azaltma
• Kendini ve çalışanlarını geliştirme
• Özeleştiri, karşılaştırma olanağı
Afiliyasyon
İşbirliği
Birlikte
Kullanım
Afiliyasyon
Aynı apartmanda
oturan iki ev
sahibi
Ev sahibi alt
katta oturan
öğrenciler
Eğitimde afiliyasyon
Gelişmiş ükelerdeki eğilim, birinci, ikinci basamak
sağlık kuruluşları ve eğitim hastanelerinin hepsini
tek bir eğitim ortamı haline getirebilmek, oradaki
insan gücünü de eğitici potansiyel olarak
kullanmaktır.
Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı kurumlarda
afiliyasyon var mıdır?
• Kurumlararası, kurum içi, uluslararası
• Bu çabalar sınırlı ve bireyseldir.
• Kurumsallaşma yoktur.
Eğitimde afiliyasyon; sonuç
• Eğitimde ciddi bir afiliyasyon yoktur
• Çaba da...
• Yakın zamanda kapsamlı, planlı bir afiliyasyon
olasılığı da görülmemektedir.
Hastanecilik hizmetlerinde afiliyasyon
Hastanecilikde afiliyasyon olasılıkları
Üniversite
Üniversite
Sağlık
Bakanlığı
Özel
hastaneler
Sağlık kurumları görev tanımları
Üniversite Hastanesi
(Tıp Fakültesi)
Mezuniyet
Öncesi Tıp
Eğitimi
Mezuniyet
Sonrası Tıp
Eğitimi
(uzmanlıkdoktora)
Sürekli Tıp
Eğitimi
Eğitim Hastanesi
Uzmanlık
Eğitimi
Sürekli Tıp
Eğitimi
Sağlık
Hizmeti
Hizmet Hastanesi
(Sağlık Hizmet
Kurumu)
Sağlık
Hizmeti
Araştırma
Akademisyen
yetiştirmegeliştirme
Sağlık
Hizmeti
Üniversite Uygulama Araştırma
Merkezinin Sağlık Bakanlığı Hastanesinden
farkı?
Üniversitelerde hastane yoktur! Uygulama araştırma merkezi
vardır. Burası Tıp Fakültesi’nin uygulama laboratuarıdır. Kuruluş
amacı sağlık hizmeti vermek olan bir hastaneyle aynı statüde
olamaz.
Tıp Fakülteleri yönünden süreç nasıl işledi?
• Afiliyasyon konusunda duyumlar, kavramın öğrenilmesi, algılanması
• ÜHBD, TıpDek düzeyinde kavramsal ve teorik tartışmalar
• Marmara örneğinin oluşması
• SB Yönetmeliğinin YÖK ve bazı TF ile tartışılması
• Yönetmeliğin çıkışı, Dekanlar ve ÜHBD düzeyinde ardışık değerlendirmeler
• Sn. Bakan’a durumun aktarılması
• ÜHBD ve TıpDek ile Sağlık Bakanlığı görüşmeleri
• TTB’nin mahkeme süreci...
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ
BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK; Resmi Gazete:18.2.2011-27850
MADDE 5- (1) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla
sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında aşağıda belirtilen…...
a) ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 850.000’e kadar olan illerde
eğitim ve araştırma hizmetleri, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite
59 il…
sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca birisi tarafından verilebilir. Bu
illerde Bakanlık ve üniversite tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak
kullanım ve işbirliğine gider.
Nüfus kısıtlaması açısından da ciddi sorunlar mevcuttur. Yönetmeliğin
bu maddesinin iptal edilmesi olasılığı çok kuvvetlidir.
Diğer olasılık nüfus sınırı 500.000 indirilir (bu durumda etkilenen il
sayısı 41’e iner) fakat aşağıda sıralanan başta Başhekim atanması
olmak üzere diğer maddelerde anlaşılması durumunda kabul
edilebilir.
“Bu illerde Bakanlık ve üniversite tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve
işbirliğine gider”. Bu maddedeki “gider” yerine “gidebilir” olmalı…
“Bu bent kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin yeni sağlık uygulama ve araştırma
merkezi yatırım talepleri, Bakanlığın uygun görüşü ile DPT tarafından birlikte kullanım
çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama buna göre yapılır”.
“Bakanlığın uygun görüşü” yerine “Bakanlığın görüşü”
Tercihen
“Bakanlığın ve Yüksek Öğretim Kurulunun uygun görüşü”
ÖNERİ:
“Hastanesi için arazi tahsisi yapılmış Üniversitelerde inşaata başlanmamış dahi olsa
öncelik Üniversite Hastanesine verilir. Bu bent kapsamındaki illerde açılacak yeni
Eğitim Araştırma Hastanesi yatırım talepleri Devlet Plânlama Teşkilatı görüşü
doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün uygun görüşü alınmak şartıyla birlikte
kullanım veya işbirliği çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama buna göre yapılır.
Bu durumda öncelikli olarak Üniversite Hastanesinin inşaatının bitirilmesi
gerekmektedir”
ÖNERİ:
b) “Bakanlıkça düzenlenmiş olan bölge sağlık hizmeti plânlaması dikkate alınarak
ve YÖK’ün uygun görüşüyle o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve
araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım
talepleri, öncelikle birlikte kullanım veya işbirliği çerçevesinde değerlendirilir.
Her il için kapasiteler YÖK ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa kuracağı
merkezi komisyon tarafından belirlenir.
ÖNERİ:
c) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak, il valisi
ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Protokolün
imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilir. Protokolün süresi
dört yıldan az olamaz. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi
yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle uzatılmış sayılır.
Birlikte kullanım protokolunu imzalamadan önce uygulama Araştırma merkezi
bulunmayan Üniversiteler 4 yılık süre bitiminden önce bu merkezlerini açarlarsa 6
ay önceden bildirimde bulunarak protokolu feshetme hakkına sahiptirler. Bu
durumda eğitim ve araştırma hastanesi görevinin devamı Sağlık Bakanlığı
sorumluluğundadır. Döner sermaye girdileri yönünden (madde 7/3) karşılıklı
mahsuplaşılır ve varsa karşılıklı görevlendirmeler iptal edilir”.
ÖNERİ:
MADDE 6 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri,
Bakanlık asistanları da dâhil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve
sorumluluğundadır. Dekan, eğitim hizmetlerinin en verimli şekilde ve aksamadan yürütülmesi
için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
Sağlık Bakanlığı araştırma görevlisi kontenjanları özlük hakları Bakanlıkta saklı kalmak
şartıyla Üniversitenin talepleri doğrultusunda Tıpta Uzmanlık Kuruluna bildirilir ve
atamaları Üniversitelerde görevlendirilen Sağlık Bakanlığı araştıma görevlileri ile aynı
statüde olarak Üniversite uygulama araştırma merkezine yapılır. Üniversitenin
araştırma görevlisi talebi ve kadroları saklı kalır ve Sağlık Bakanlığı kadroları
Üniversite adına hesaplamaya alınmaz.
ÖNERİ:
Sağlık tesislerinin işletilmesi
MADDE 7 – (1)
Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu
Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tâbi olduğu
mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, Bakanlıkça
başhekim tarafından yönetilir.
atanan
ÖNERİ:
MADDE 7 – (1)
Değiştirilmesinin şart olduğu en önemli maddedir. Üç alternatif
model önerilmektedir;
1) Başhekim Rektör tarafından Sağlık Bakanlığı görüşü alınarak atanır.
2) Başhekim; Rektör tarafından önerilen Öğretim Üyeleri arasından
Sağlık Bakanlığı uygun görüşüyle atanır.
3) Başhekim; Rektörün uygun görüşüyle Tıp Fakültesi öğretim Üyeleri
arasından Sağlık Bakanlığı tarafından atanır.
ÖNERİ:
Başhekim yardımcılarının yarısı Üniversitenin uygun görüşü ile Sağlık
Bakanlığı tarafından atanır. Bu kişiler atama nedeniyle herhangi bir
akademik hak elde edemezler ve bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere
Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak görev yaparlar.
Sağlık tesislerinin işletilmesi
MADDE 7 – (3) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye
hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve
pasifleriyle beraber birleştirilir. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner sermaye
hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi mümkün olmayanlar hariç
olmak üzere, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif oranları dikkate
alınmak sureti ile ayrılır.
ÖNERİ:
Bu maddeye eski borçların da üstlenileceğinin daha anlaşılır yazılması
önerilir.
Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde, klinik ve laboratuvarlarda sağlık
hizmetleri ve eğitim hizmetleri ayrı sorumlular tarafından yürütülür.
Klinik/laboratuvar eğitim sorumlusu ilgili anabilim dalı başkanıdır. Klinik/laboratuvar
sağlık hizmeti sorumlusu ise varsa şef veya profesörler, yok ise diğer uzmanlar
arasından başhekim tarafından bir yıllık sürelerle görevlendirilir. Eğitim hizmetleri
sorumlusu aynı zamanda sağlık hizmetleri sorumlusu olarak da görevlendirilebilir.
İki anabilim dalı başkanı kavramı ortaya çıkar!
MADDE 8 – (1)
Bu madde de en ciddi sorun yaratacak maddeler arasındadır. Aşağıdaki şekilde
değiştirilmesi ve sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerinin aynı öğretim üyesi yani
Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Değişikik önerisi
aşağıdadır;
“Birlikte kullanımdaki tesislerde, klinik ve laboratuvarlarda sağlık hizmetleri ve
eğitim hizmetleri birlikte Anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür”
Buraya Temel Bilim Öğretim Üyelerinin durumları ile ilgili ek koyulabilir.
Bu anlamda madde 8/2 - 4 kaldırılmalıdır.
MADDE 8 - (5) Eğitim hizmetleri sorumlusu, öğretim elemanları ve eğitim
sorumluları ile birlikte eğitim programlarını hazırlayarak tıp fakültesi dekanına sunar
ve dekanlıkça onaylanan eğitim programının yürütülmesinden dekana karşı
sorumludurlar.
Eğitim araştırma hastanelerinde çalışan eğitim sorumluları dekanın
sorumluluğuna verilmektedir. Böylece bu eğiticiler tıp fakültesinin bir elemanı
haline getirilmektedir. Buna iki grup da karşıdır.
Mali hususlar
MADDE 9 – (2) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547
sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları,
Bakanlık personeli için ise 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı
ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.
Aşağıdaki ek’in yapılması hastanenin iç huzuru açısından önemlidir.
Ek ödemelerde Üniversite ve Sağlık Bakanlığı personeli arasında kurum kaynaklı
farklılık olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır.
Mali hususlar
MADDE 6) Buraya eklenmesi ve çıkarılması önerilen kısım aşağıdadır:
Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili
giderler eğitim ve araştırma için Genel Bütçeden yeni bir kaynak
tahsisi yapılana kadar sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden
karşılanır.
(8) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas
alınır.
Hangi ek ödeme yönetmeliği olduğu belirsizdir. Önerimiz;
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde her kurumun kendine
ait Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
Ülkemizdeki durum...
Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanım anlaşması yapan üniversitelerde
standart bir model var mıdır?
• Marmara Üniversitesi
• Sakarya Üniversitesi
• Rize Üniversitesi
• Ordu Üniversitesi
• Giresun Üniversitesi
• Muğla Üniversitesi
• Katip Çelebi Üniversitesi
İşbirliği
Tıp Fakültesi ve Bakanlık Hastanesinin kısmen eşit şartlarda
paylaşıma girmesi.
“Bakanlık ve/veya üniversitelerin görev ve hizmetlerinin
yapılması, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi
için tarafların eğitim, hizmet, teknik vb alanlarda birlikte
hareket etmesi, yardımlaşması ve çalışması”.
BÖYLE BİR ÖRNEK
VAR MIDIR?
Ne yapılmalı?
Sorunlar
• Afiliyasyon tanımı konusunda üniversiteler ile bakanlık aynı fikirde mi?
• Sağlık Bakanlığı ve Tıp Fakülteleri farklı kavramları ön plana
çıkartmaktadır.
• Öğretim Üyeleri de SB Hastaneleri eğitim kadroları da huzursuzdur.
• Üniversitelerde ortak bir organizasyonel yapı yoktur. Kurumsal hafıza
aktarılamamaktadır. Deneyimler birikmemektedir.
• Bu yapıda Sağlık Bakanlığı hakim konumunu sürdürmektedir
Öneriler
Afiliyasyonun ana bileşeni YÖK ve Üniversiteler olup
Sağlık Bakanlığı paydaş olarak kabul edilmelidir.
Alt yapısını tamamlamış Tıp Fakülteleri gelişmekte
olan fakültelere ve Sağlık Bakanlığı Hastanelerine
daha ağırlıklı destek verirken, gelişmekte olan
Fakülteler Sağlık Bakanlığından destek alabilir.
Öneriler
YÖK (TıpDek), ÜHBD ve Sağlık Bakanlığı ortak
zeminde yürüttükleri çalışmalarda
anlaşmalı ve Yönetmelik belirtilen
başlıklarda değiştirilmelidir.
Öneriler
 Tıp Fakültesini kuran hastanesini de kurmalıdır. Fakülte kurulup
istim arkadan beklenmemelidir.
 Akademik değerlerin yok edilmeyeceği bir planlama
yapılmalıdır.
 Akademisyenlerin kimlik ve kişilikleri örselenmemelidir.
 SB Hastanelerinin Tıp Fakültelerinden destek aldığı örnekler DE
yaratılmalıdır.
Öneriler
YÖK standart bir / birkaç model ve anlaşma hazırlamalıdır.
Hastane işletmeciliği ve DS’de ortak yeni kullanım ve
DENETLEME modelleri oluşturulmalıdır.
Temel Bilim Öğretim Üyelerine ödeme sorunları
olmamalıdır.
Başhekimlik için öneriler
• Başhekimlik SB’a bağlı olmamalıdır,
• Başhekim akademisyen olmalıdır
• Üniversitenin önerdiği adaylar arasından seçilebilir
• Kadrosu SB aktarılabilir ........
Teşekkür ederim...

similar documents