วิธีการใช้งาน - Choopan Rattanapoka

Report
LINUX SHELL (2)
357362 – Special Problems in Electronics
Asst. Prof. Dr. Choopan Rattanapoka
คำสัง่ ที่ผดู้ ูแลระบบควรทรำบ

คำสัง่ เพิ่มเติมที่ผดู ้ ูแลระบบควรทรำบ เพื่อใช้ในกำรดูแลระบบ
df
 ps
 kill
 top
 zip, unzip
 gzip, gunzip
 bzip2, bunzip2
 tar
 updatedb
 locate

คำสัง่ df



ในกำรจัดกำรกับเครื่องเซิฟเวอร์น้ัน สิ่งที่มีปัญหำมำกที่สุดคือ ควำมจุของ
ฮำร์ดดิส ถ้ำฮำร์ดดิสเต็มบริกำรบำงอย่ำงจะไม่สำมำรถเรียกใช้งำนได้
คำสัง่ ที่ใช้ในกำรตรวจสอบเนื้ อที่ในฮำร์ดดิสคือ “df”
Option ของคำสัง่ df ที่นิยมใช้คือ –h ให้แสดงข้อมูลออกมำในรูปแบบ
ที่อ่ำนง่ำยขึ้ น
คำสัง่ ps

ps เป็ นคำสัง่ ที่ใช้ดูสถำนะของโปรเซสที่กำลังทำงำนอยูใ่ นระบบ

Option ใน ps มีอยูม่ ำกมำยอ่ำนให้อ่ำนจำก “man ps”


ส่วนใหญ่จะใช้ option aux หรือ –ef เพื่อแสดง process ทุกอันในระบบ
กำรใช้งำนปกติของ ps จะใช้ร่วมกับ “| grep” เพื่อกรองเอำตัวที่สนใจออกมำ หรือกับ “| more” “|
less” เพื่อดูขอ้ มูลทีละหน้ำ
background โปรเซส

ใน Linux มีคำสัง่ เพื่อใช้ในกำรหลับรอ (sleep) วิธีในงำนตำมด้วยตัวเลข
วินำทีที่ตอ้ งกำรจะหลับรอ
 sleep


10
(shell จะค้ำงรอ 10 วินำที)
ใช้กำรเรียกใช้งำนคำสัง่ บำงคำสัง่ นั้นจะกินเวลำนำน(จำลองโดยใช้ sleep)
ทำให้เรำไม่ได้ shell prompt คืนมำเพื่อทำงำนอย่ำงอื่น
แต่ Linux นั้นเป็ น OS แบบ multi-task คือสำมำรถทำงำนได้หลำย
งำนพร้อมกัน ดังนั้นเรำสำมำรถจะสัง่ ให้ process ที่ทำงำนอยูไ่ ปทำงำน
หลังฉำกได้ ซึ่งมีวธิ ีกำรทำ 2 วิธีคือ
& ตำมหลังคำสัง่
 ขณะคำสัง่ ทำงำนใช้ ctrl+z และพิมพ์ bg
 ใช้เครื่องหมำย
กำรทำ background โปรเซส

วิธีที่ 1

คำสัง่ ทุกคำสัง่ ใน Linux ถ้ำเรำไม่อยำกรอผลลัพธ์สำมำรถให้ไปทำงำนหลังฉำกได้ดว้ ยกำรใช้
เครื่องหมำย & ตำมหลังคำสัง่ ที่ตอ้ งกำร เช่น


วิธีที่ 2

ถ้ำเรำเผลอเรียกใช้คำสัง่ ไปแล้ว แล้วพบว่ำคำสัง่ นี้ ทำงำนมำกอยำกจะให้ไปทำงำนหลังฉำก
สำมำรถทำได้ดว้ ย




sleep 50 &
กำรกด ctrl+z จะเป็ นกำรหยุดกำรทำงำนของโปรเซสและคืน prompt มำ
พิมพ์ bg เพื่อส่งโปรเซสที่หยุดกำรทำงำนไปทำงำนต่อที่หลังฉำก
ทั้ง 2 วิธี เรำสำมำรถนำงำนที่อยูห่ ลังฉำกกลับมำหน้ำฉำกได้ดว้ ยกำรพิมพ์ “fg” แต่จะ
นำออกมำได้เฉพำะงำนล่ำสุดที่ดนั เข้ำไปหลังฉำกเท่ำนั้น
ลองทำ : เรียกใช้ sleep 1000 & แล้วใช้คำสัง่ ps ดูสถำนะของโปรเซส นำ
โปรเซสกลับมำที่หน้ำฉำก แล้วนำกลับไปที่ฉำกหลังอีกที
คำสัง่ kill



เป็ นคำสัง่ เพื่อฆ่ำ process ที่กำลังทำงำนอยู่ วิธีใช้งำนคือเรียกคำสัง่ kill
ตำมด้วยหมำยเลขโปรเซส (PID)
kill สำมำรถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในกำรส่งสัญญำณเข้ำไปที่ process ได้
สมมุติ PID ที่เรำต้องกำรจะฆ่ำคือ 5673 เรำจะฆ่ำโดยพิมพ์
 kill
5673
 ถ้ำบำงทีโปรเซสไม่ยอมตำยใช้ให้ option -9 เพื่อฆ่ำให้ตำย kill -9 5673

ลองทำ : หำ PID ของ sleep 1000 ที่ทำงำนในฉำกหลัง ฆ่ำโปรเซส
ด้วยนี้ แล้วลองใช้คำสัง่ ps ตรวจสอบว่ำ โปรเซสนี้ ตำยจริงหรือไม่
คำสัง่ top

เป็ นกำรดูสถำนะของโปรเซสโดยรวม ซึ่งจะมีกำร update ทุกๆ 1 วินำที
M เรียงตำม %MEM, N เรียงตำม PID, P เรียงตำม %CPU
คำสัง่ zip, unzip




เป็ นกำรบีบอัดข้อมูล โดยมีวธิ ีกำรเหมือน winzip (PKZIP) ทำให้ถำ้ แฟ้ มข้อมูลถูก
บีบอัดด้วยคำสัง่ zip สำมำรถที่จะไปใช้ winzip ใน Windows แตกข้อมูลออกมำ
ได้
วิธีกำรใช้งำน zip ชื่อแฟ้ มข้อมูลที่บีบอัด แฟ้ มข้อมูล1 แฟ้ มข้อมูล2 ..
กำรใช้ zip แฟ้ มข้อมูลต้นฉบับยังอยูเ่ หมือนเดิม
ทดลอง :






ให้นักศึกษำ copy แฟ้ มข้อมูล /etc/passwd มำที่ home
ใช้คำสัง่ ls –l เพื่อดูขนำดของแฟ้ มข้อมูล passwd ก่อนบีบอัด
บีบอัดด้วยคำสัง่ zip ให้ผลลัพธ์อยูท่ ี่แฟ้ มข้อมูลชื่อ passwd.zip
ใช้คำสัง่ ls –l เพื่อดูขนำดของแฟ้ มข้อมูลที่ถกู บีบอัด passwd.zip
ลบแฟ้ มข้อมูลต้นฉบับ passwd ออกด้วยคำสัง่ “rm”
กำรแตกแฟ้ มข้อมูลที่บีบอัดด้วย zip จะใช้คำสัง่

unzip ตำมด้วยชื่อของแฟ้ มข้อมูล
คำสัง่ gzip, gunzip




เป็ นกำรบีบอัดข้อมูล โดยมีวิธีกำรเหมือน winrar (LZ77) ทำให้ถำ้ แฟ้ มข้อมูล
ถูกบีบอัดด้วยคำสัง่ gzip สำมำรถที่จะไปใช้ winrar ใน Windows แตก
ข้อมูลออกมำได้
วิธีกำรใช้งำน gzip ชื่อแฟ้ มข้อมูล
กำรใช้ gzip แฟ้ มข้อมูลต้นฉบับจะหำยไปกลำยเป็ น ชื่อแฟ้มข้อมูล.gz
ทดลอง :
ใช้คำสัง่ ls –l เพื่อดูขนำดของแฟ้ มข้อมูล passwd ก่อนบีบอัด
 บีบอัดด้วยคำสัง่ gzip ให้ผลลัพธ์อยูท
่ ี่แฟ้ มข้อมูลชื่อ passwd.gz
 ใช้คำสัง่ ls –l เพื่อดูขนำดของแฟ้ มข้อมูลที่ถก
ู บีบอัด passwd.gz


กำรแตกแฟ้ มข้อมูลที่บีบอัดด้วย gzip จะใช้คำสัง่

gunzip ตำมด้วยชื่อของแฟ้ มข้อมูล
คำสัง่ bzip2, bunzip2




เป็ นกำรบีบอัดข้อมูล โดยมีวิธีกำร Block sorting text เหมำะสำหรับ
แฟ้ มข้อมูลแบบ text ที่มีขนำดใหญ่ (เช่น source code linux)
วิธีกำรใช้งำน bzip2 ชื่อแฟ้ มข้อมูล
กำรใช้ bzip2 แฟ้ มข้อมูลต้นฉบับจะหำยไปกลำยเป็ น ชื่อแฟ้มข้อมูล.bz2
ทดลอง :
ใช้คำสัง่ ls –l เพื่อดูขนำดของแฟ้ มข้อมูล passwd ก่อนบีบอัด
 บีบอัดด้วยคำสัง่ bzip2 ให้ผลลัพธ์อยูท
่ ี่แฟ้ มข้อมูลชื่อ passwd.bz2
 ใช้คำสัง่ ls –l เพื่อดูขนำดของแฟ้ มข้อมูลที่ถก
ู บีบอัด passwd.bz2


กำรแตกแฟ้ มข้อมูลที่บีบอัดด้วย bzip2 จะใช้คำสัง่

bunzip2 ตำมด้วยชื่อของแฟ้ มข้อมูล
คำสัง่ tar



เป็ นกำรรวมแฟ้ มข้อมูล + ไดเรคทอรี่ ให้อยูใ่ นแฟ้ มข้อมูลเดียว สมัยก่อนถูกใช้ในกำร
สำรองข้อมูลลงในเทป (Tar = Tape Archiver)
ปั จจุบนั ก็ยงั คงใช้ tar เพื่อรวมแฟ้ มข้อมูลหลำยแฟ้ มข้อมูลให้เป็ นแฟ้ มเดียว และใช้เพื่อ
สำรองข้อมูล
Option ของ tar ที่นิยมใช้บ่อยคือ







t
f
v
c
x
z
วิธีกำรใช้งำน :
เพื่อดูขอ้ มูลที่อยูใ่ นแฟ้ มข้อมูล tar
เพื่อระบุวำ่ เป็ นแฟ้ มข้อมูล
เพื่อดูรำยละเอียดของแฟ้ มข้อมูล
เพื่อบีบอัดแฟ้ มข้อมูลลง tar
เพื่อแตกแฟ้ มข้อมูล tar ออก
เพื่อให้บีบอัดหรือแตกแฟ้ มด้วย gzip
tar option แฟ้ มข้อมูลtar ชื่อแฟ้ มข้อมูลที่จะทำtar
ตัวอย่ำงกำรใช้งำน tar

ให้สร้ำงแฟ้ มข้อมูลเปล่ำด้วยคำสัง่ “touch” ขึ้ นมำ 5 แฟ้ ม


สำรองข้อมูลของทั้ง 5 แฟ้ มด้วยคำสัง่ tar



tar tvf mytar.tar
ลบแฟ้ มข้อมูล testtar ออกด้วย “rm testtar*” แล้วลอง ls –l ดู
แตกแฟ้ มข้อมูล tar ออก


tar cvf mytar.tar testtar*
ดูแฟ้ มข้อมูลที่อยูใ่ น mytar.tar


testtar1, testtar2, testtar3, testtar4 และ testtar5
tar xvf mytar.rar
ปกติแล้วผูใ้ ช้จะนิ ยมบีบอัดข้อมูลเข้ำไปด้วยเลย เพื่อลดขนำดของแฟ้ มข้อมูล tar ลง โดยส่วนใหญ่จะ
นิ ยมตั้งชื่อแฟ้ มข้อมูล tar ที่ถกู บีบเป็ น “tar.gz” หรือ “.tgz”



บีบอัด
tar cvfz mytar.tgz testtar*
ดูขอ้ มูล tar tvfz mytar.tgz
แตกข้อมูล tar xvfz mytar.tgz
คำสัง่ updatedb, locate


กำรหำแฟ้ มข้อมูลในระบบ บำงครั้งผูด้ ูแลระบบต้องกำรค้นหำแฟ้ มข้อมูลบำงแฟ้ ม
แต่ไม่รวู ้ ำ่ แฟ้ มข้อมูลนั้นอยูท่ ี่ไหนของระบบ
คำสัง่ updatedb เป็ นคำสัง่ ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลตำแหน่ งที่อยู่ของแฟ้ มข้อมูล
ในระบบ บำงครั้งกำรใช้ updatedb กับระบบที่มีขอ้ มูลเป็ นจำนวนมำกจะช้ำ
จึงนิ ยมให้ทำงำนเป็ น background


เมื่อต้องกำรจะค้นหำแฟ้ มข้อมูลหลังจำกที่สร้ำงฐำนข้อมูลด้วย updatedb
แล้ว จะสำมำรถหำได้โดยใช้คำสัง่ locate ตำมด้วยชื่อแฟ้ ม



updatedb &
locate passwd
ฐำนข้อมูลตำแหน่ งของแฟ้ มไม่ได้สร้ำงขึ้ นเองแบบอัตโนมัติจำเป็ นจะต้องใช้
updatedb ทุกครั้งเมื่อมีกำรเพิ่มหรือลบแฟ้ มข้อมูลในระบบ
ใน CentOS ได้ต้งั ให้มีกำร updatedb ทุกวัน
Shell Environment


ใน Shell บน Linux จะมีตวั แปรที่เรียกว่ำ shell environment
สำหรับเก็บค่ำต่ำงๆ ของระบบ สำมำรถดูชื่อตัวแปรและค่ำที่ต้งั ไว้ท้งั หมดได้
ด้วยคำสัง่ “env”
ถ้ำต้องกำรจะดูค่ำของตัวแปรเฉพำะตัวสำมำรถใช้คำสัง่ echo ได้
 echo

$PATH
ถ้ำต้องกำรเพิ่มตัวแปรระบบสำมำรถทำได้ดว้ ยคำสัง่ export
 export
TESTVAR=“Hello World”
 ระวัง : ตัวแปรที่ถก
ู สร้ำงขึ้ นนี้ จะหำยไปเมื่อเครื่อง reboot

ถ้ำต้องกำรใช้ตวั แปรที่สร้ำงขึ้ นใหม่อยูใ่ นระบบตลอด จะต้องเข้ำไปเพิ่มที่
แฟ้ มข้อมูล .bashrc ซึ่งระบบจะอ่ำนทุกครั้งก่อนเปิ ด shell
แฟ้มข้อมูล .bashrc



.bashrc เป็ นแฟ้ มข้อมูลพิเศษที่ shell ใน Linux จะเรียกเปิ ดอ่ำนก่อน
เข้ำสู่เรียกใช้งำน shell
มีลกั ษณะที่เรียกว่ำ shell script
ตัวอย่ำง คำสัง่ alias เป็ นกำรสร้ำงชือ่ เล่นให้กบั คำสัง่
 ถ้ำใช้ vi
เขียนภำษำซีจะไม่มีสีในไวยกรณ์
 แต่ถำ้ ใช้ vim ซึ่งเป็ นตัวพัฒนำของ vi จะมีกำรใส่สี
 เรำสำมำรถที่จะปรับให้ทุกครั้งที่พิมพ์ vi แล้วระบบไปเรียก vim แทนได้
 alias

vi=‘vim’
ถ้ำต้องกำรให้ระบบรับรูค้ ำสัง่ นี้ ทุกครั้งให้เข้ำไปเติมที่ .bashrc
Standard I/O devices

ทุกโปรแกรมใน Linux, Unix จะมี concept ของ I/O streams
เพื่อส่งข้อมูลเข้ำ และรับผลลัพธ์ออกจำกโปรแกรม ซึ่งจะมีอยู่ 3 ตัวโดยปกติ
 standard
input (default คือ keyboard)
 standard output (default คือ monitor)
 standard error (default คือ monitor)

เรำสำมำรถเปลี่ยนทิศทำงกำรรับค่ำจำก standard input และผลลัพธ์
ที่ออกจำก standard output และ standard error ได้ เรำเรียก
วิธีนี้ว่ำ Redirection
Redirection

เรำสำมำรถ redirect standard streams ได้ดว้ ยกำรใช้เครื่องหมำย 3
อย่ำง > , >>, <

> เป็ นกำร redirect ของ standard output จำกที่ออกหน้ำจอให้ไปออกที่สิ่ง
ที่อยูด่ ำ้ นขวำของเครื่องหมำย

ตัวอย่ำง cat /etc/passwd > mypass
>> เป็ นกำร redirect ของ standard output เหมือนกันกับเครื่องหมำย >
แต่จะเป็ นกำรนำข้อมูลต่อท้ำยแทนที่จะลบแล้วสร้ำงแฟ้ มข้อมูลใหม่
 < เป็ นกำร redirect ของ standard input จำกที่รบ
ั ทำง keyboard ให้ไป
รับจำกแฟ้ มข้อมูล



ตัวอย่ำง mysql databasename < sql.txt
กำร redirect standard error จำเป็ นต้องใส่เลข 2 ก่อนหน้ำ >

ตัวอย่ำง ls –l xerdf 2> output
Piping




กำร redirect อีกแบบคือกำรทำ pipe หรือเรียกว่ำ piping ซึ่งสำมำรถ
ทำได้โดยใช้ “|” (vertical bar)
จะเป็ นกำรนำเอำ output ของคำสัง่ ทำงด้ำนซ้ำยของ |
มำป้อนเป็ น input ของคำสัง่ ทำงด้ำนขวำของ |
กำรใช้งำน piping เป็ นกำรใช้งำนที่นิยมใช้กนั มำก เนื่ องจำกสำมำรถ
เรียกใช้โปรแกรมหลำยตัวช่วยกันจัดเป็ นผลลัพธ์ที่เรำต้องกำร
ตัวอย่ำง : ต้องกำรหำบรรทัดที่มีคำว่ำ root ในแฟ้ มข้อมูล /etc/passwd
 cat
/etc/passwd | grep root
แบบฝึ กหัด

จำกแฟ้ มข้อมูล /etc/passwd จงเขียนคำสัง่ Linux เพื่อ
username, home directory, และ shell โดยให้ผลลัพธ์บนั ทึก
ในแฟ้ มข้อมูลชื่อ exo1
 แสดงเฉพำะ userID โดยให้เรียงตัวเลขจำกน้อยไปมำก บันทึกผลลัพธ์ใน
แฟ้ มข้อมูลชื่อ exo2
 แสดงเฉพำะ username ของ username ที่ขึ้นต้นด้วย s พร้อมเรียงข้อมูล
แล้วบันทึกผลลัพธ์ในแฟ้ มข้อมูลชื่อ exo3
 แสดงจำนวนของ username ที่มี username ลงท้ำยด้วย er แล้วบันทึก
ผลลัพธ์ในแฟ้ มข้อมูลชื่อ exo4
 แสดง

similar documents