Liepājas universitātē

Report
Datorika
Liepājas Universitātē
(LiepU)
A.Jansone, Dr.sc.comp.
Liepājas Universitāte
2011.gada 8-10.augusts
 "I
think there is a world market for
maybe five computers."
Thomas Watson, the chairman of IBM, 1940
 There
is no reason for any individual
to have a computer in his home.
Ken Olsen, President of EC, 1977
Šodiena ...

Diena bez datora?

Diena bez datora!

Diena bez datora ...
Ir problēmas....
1.
Nepatikšanas





2.
nestrādā dators,
nevaram iedarbināt programmu,
programma strādā nekorekti,
nevaram „ieiet” internetā,
......
Vēlamies kaut ko jaunu:




iegādāties datortehniku,
uzlabot datortehniku,
iegādāties programmatūru,
....
Pie kā?
Datorspeciālists,
 Datoriķis,
 Datortīklu administrators,
 Datorsistēmu administrators,
 Datu bāzu administrators,
 Programmētājs,
 IT speciālists,
 u.c.

Speciālisti
Programmētājs
Testētājs
Informācijas sistēmas
WWW
Datortīkls
Datu bāzes
Administrators
Speciālisti
Sistēmu analītiķis
Mēs saprotamies!!!
IT projektu vadītājs
Sadarbība
Haoss
Harmonija
Administrators
IT projektu
vadītājs
KLIENTS
Sistēmu
analītiķis
Testētājs
Programmētājs
Profesiju standarti. Latvija
Datorika
Reģistrācijas
numurs
PS 0001
PS 0055
PS 0067
PS 0122
PS 0169
PS 0170
PS 0227
PS 0271
PS 0400
Profesija
Programmētājs
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Sistēmanalītiķis
Datorsistēmu tehniķis
Datorsistēmu testētājs
Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs
Programmēšanas inženieris
Programmēšanas tehniķis
Informācijas ievadīšanas operators
Kvalifikācijas
līmenis
4
4
5
3
4
5
5
3
2
Profesiju standarti. ACM
Association of Computing Machinery
Datorika (Computing):
4.
Datorzinātne (computer science, CS),
Datorinženierija (computer engineering. CE)
Informācijas sistēmas (information systems, IS)
Informācijas tehnoloģija (information technology, IT)
5.
Programminženierija (software engineering, SE)
1.
2.
3.
EE- elektriskā inženierija
http://www.acm.org/education/curricula.html
Profesiju standarti.
Computing Curricula

Datorinženieriem ir jābūt spējīgiem projektēt un
konstruēt sistēmas, kas iekļauj programmatūras
un aparatūras integrēšanu.

Datorzinātniekiem ir jābūt gataviem strādāt plaša
diapazona amatos, kas paredz uzdevumus, kuru
diapazons mainās no teorētiskā darba līdz
programmatūras izstrādei.

Programmēšanas inženieriem ir jābūt spējīgiem
pareizi veikt un vadīt darbības liela mēroga
programmatūras sistēmu dzīves cikla katrā
stadijā.
http://www.acm.org/education/curricula.html
Profesiju standarti.
Computing Curricula

Informācijas sistēmu speciālistiem
(sistēmu analītiķis) ir jābūt spējīgiem
analizēt informācijas aprites prasības un
biznesa procesus un jābūt spējīgiem
specificēt un projektēt sistēmas, kas
atbilst organizācijas mērķiem.

Informācijas tehnoloģijas
speciālistiem ir jābūt spējīgiem efektīvi
strādāt organizācijas skaitļošanas
infrastruktūras plānošanā, ieviešanā,
konfigurēšanā un uzturēšanā.
http://www.acm.org/education/curricula.html
Zināšanu apguve

Izglītības līmeņi:
 Bakalaurs

Maģistrs
Doktors
Latvijā:
 Bakalaurs
 Datorzinātnes (ak.stud.prog.:DU, LU, LiepU, TSI, VA)
 Informācijas tehnoloģija (ak.stud.prog.RTU; prof.stud.prog.:
DU,ViA)
 Maģistrs
 Datorzinātnes (ak.stud.prog: DU, LU,TSI, VA)
 Informācijas tehnoloģija (ak.st.prog.: RTU,LLU;
prof.st.prog.:RTU, LiepU)
 Doktors
 Datorzinātnes (LU)
 Informācijas tehnoloģija (RTU)
 E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (LiepU)
http://www.aiknc.lv
Liepāja universitāte
www.liepu.lv
Dibināta 1954, Pedagoģijas institūts
 Liepāja universitāte (LiepU), 2008.gads

Liepāja universitāte
Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitārā un mākslas zinātņu fakultāte
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģija,
matemātika,
fizika
Liepājas universitāte
Dabas un sociālo zinātņu fakultāte

Bakalaura līmenis
 “Datorzinātnes”
1996.gads, studiju ilgums 4.gadi
 2007.gads, studiju ilgums 3.gadi

 “Programmēšana
un lietišķās datorzinātnes”
1.līmeņa profesionālā studiju programma.,
slēgta 2007.g.
Liepājas universitāte
Dabas un sociālo zinātņu fakultāte

Maģistra līmenis
 “Informācijas
tehnoloģija” , profesionālā
studiju programma,
2006.gads, studiju ilgums 2,5/3.gadi
 IT projektu vadītājs
 Programmēšanas inženieris
Liepājas universitāte
Dabas un sociālo zinātņu fakultāte

Doktora līmenis
 “E-studiju
tehnoloģijas un pārvaldība”,
2007.gads, studiju ilgums 4.gadi
 Dr.ing.
 Dr.paed.
Liepājas universitāte
“Datorzinātnes”
1.gadā studenti iegūst pamatzināšanas un
profesionālās kompetences datorzinātnē
 2.gadā studenti padziļina nozares
specifiskās zināšanas un attīsta arī
sociālās un komunikācijas
kompetences, iesaistot studentus SW
projektā, kas tiek izstrādāts komandā.

Ne-datorzinību tēmas
Zināšanu
tēmas
Dator
inženierija
(CE)
Dator
zinātne
(CS)
Programm
inženierija
(SE)
Informācijas
sistēmas
(IS)
Informācijas
tehnoloģija
(IT)
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
Organizāciju teorija
0
0
0
0
0
0
1
4
1
2
Lēmumu teorija
0
0
0
0
0
0
3
5
0
1
Organizācijas uzvedība
0
0
0
0
0
0
3
5
1
2
Riska pārvaldība
2
4
1
1
2
4
2
3
1
4
Projekta pārvaldība
2
4
1
2
4
5
3
5
2
3
Biznesa izpildes novērtēšana
0
0
0
0
0
0
4
5
0
0
Starppersonālās komunikācijas
3
4
1
4
3
4
3
5
3
4
http://www.acm.org/education/curricula.html
Ne-datorzinību tēmas
Datorikas profesiju standartu zināšanu tēmas, kuras
paredzētas studentu komunikāciju prasmju iegūšanai
Program- DatorSist.
DatorIT proj.
mētājs
sist. un
analītiķ sistēmu vadītājs
Zināšanu tēmas
datortīklu is
testētājs
admin.
Ekonomikas un
uzņēmējdarbība
I
I
I
P
s pamati
Saskarsme un
profesionālā
ētika
P
I – izpratne, P– pielietošana
P
P
P
P
Programmēšanas
inženieris
I
P
Ne-datorzinību prasmju apguve
Liepājas universitātē
IT projektu īstenošana komandā!

Datorzinātņu bakalauri (1., 2.kurss)
Kursa projekts

Informācijas tehnoloģiju maģistri (1., 2.kurss)
Studiju darbs
Ne-datorzinību prasmes
Prasme strādāt komandā
 Prasme komunicēt ar komandas locekļiem
 Prasme plānot darbus
 Prasme izstrādāt programmatūras un
projekta dokumentāciju
 Prasme atskaitīties par paveikto
 Prasme prezentēt projekta rezultātu

Ne-datorzinību prasmju apguve
Liepājas universitātē
2.kurss, 1.pusg.
PIPP – Programmatūras izstrādes projektu pārvaldība
DBVS – Datu bāzes vadības sistēmas
PKT –Programmatūras kvalitāte un testēšana
OOAM – Objektorientētā analīze un modelēšana
ISAP – Informācijas sistēmu analīze un projektēšana
2.kurss, 2.pusg.
PPPP – Programmatūras projekta pārvaldības plāns
TST – Testēšanas procesa dokumentācija
PPA – Programmatūras projektējuma apraksts
PPS – Programmatūras prasību specifikācija
LD – Lietotāja dokumentācija
Ne-datorzinību prasmju apguve
Liepājas universitātē
Studentu aptaujas jautājumi un rezultāti par
datorzinību tēmām
NPK
Jautājums
Projekta darbs palīdz izprast sakarības starp dažādajiem
programmatūras inženierijas kursiem
Komandas darbs papildina kursos iegūtās zināšanas un
2
prasmes
3 Iemācījos daudz ko jaunu no komandas biedriem
1
4
Iemācījos daudz ko jaunu no komandas biedriem, un arī pats
varētu kaut ko iemācīt citiem
Vidējais
vērtējums
4.00
4.08
3.23
3.46
0 – nav viedokļa; 1 - nepiekrītu; 2- vairāk nepiekrītu nekā piekrītu; 3 – daļēji piekrītu;
4 - vairāk piekrītu nekā nepiekrītu; 5 – piekrītu pilnībā
Ne-datorzinību prasmju apguve
Liepājas universitātē
Studentu aptaujas jautājumi un rezultāti par sadarbību
NPK
1
2
3
4
5
6
Jautājums
Daudz laika tika veltīts vērtīgās diskusijās ar komandas
biedriem
Komandas locekļi prata labi vienoties par veicamajiem
uzdevumiem
Komandas locekļi strādāja radoši un ar iniciatīvu
Komandas darbs tikai traucē projekta sagatavošanu
Daudz laika tika veltīts neauglīgās diskusijās ar komandas
biedriem
Nekāda zināšanu apmaiņa komandā nenotika
Vidējais
vērtējums
3.85
4.54
4.08
1.31
1.77
1.23
0 – nav viedokļa; 1 - nepiekrītu; 2- vairāk nepiekrītu nekā piekrītu; 3 – daļēji piekrītu;
4 - vairāk piekrītu nekā nepiekrītu; 5 – piekrītu pilnībā.
Ne-datorzinību prasmju apguve
Liepājas universitātē
Studentu aptaujas jautājumi un rezultāti par
komunikācijas prasmēm
NPK
Jautājums
Vidējais
vērtējums
1
Projekta darbs uzlaboja manas komunikāciju prasmes
3.08
2
Projekta darbs uzlaboja manas prasmes strādāt komandā
3.17
3
Projekta darbs uzlaboja manas komunikāciju prasmes
vairāk nekā citi kursi
3.25
0 – nav viedokļa; 1 - nepiekrītu; 2- vairāk nepiekrītu nekā piekrītu; 3 – daļēji piekrītu;
4 - vairāk piekrītu nekā nepiekrītu; 5 – piekrītu pilnībā.
Liepājas universitāte
Bakalaura un maģistra
darba tēmas
Promocijas darbi
 Pētnieciskie projekti

Liepājas universitāte
Bakalaura un maģistra
darba tēmas

Pētnieciskie projekti:





ESF projekts, "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", „Matemātiskās fizikas
tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metožu
izstrādes materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos”
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei
un pētniecībai” projekta „E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un
plūsmu sistēmās (ETM)” projekts
Eiropas 7. Ietvara programmas projekts DEISA, DECI-5, Parallel MonteCarlo for Critical Phenomena Description in Many Particle Systems
(PARMC)
SHARCNET gridtīkla superdatoru skaitļošanas jaudu lietojumi un
modelēšana
(partneri: Wilfrid Laurier University, Waterlo, Kanāda)
HPCx gridtīkla superdatoru skaitļošanas jaudu lietojumi un modelēšana
(partneri: Edinburgh University, Lielbritānija)
Liepājas universitāte
Bakalaura un maģistra
darba tēmas
Bezvada tīkli (tehnoloģijas, drošība,
testēšana u.c.)
 Semantiskie tīkli (pielietojums,
pieprasījumu valoda SPARQL)
 Mobilās tehnoloģijas (E,T,M)
 Multimediju tehnoloģijas

Liepājas universitāte
Bakalaura un maģistra
darba tēmas
Programmēšana (C#, PHP, HTML,CSS,
Adobe Flash, MS XNA)
 Testēšana (automatizētie rīki)
 Modelēšana (rīki)
 Datu bāzes vadības sistēmas
 Programmatūras kvalitātes nodrošināšana
 Datu kvalitātes novērtēšana

Liepājas universitāte
Bakalaura un maģistra
darba tēmas
Biroja darba organizēšana
 IT infrastruktūras uzturēšana
 IS izstrāde
 Mājas lapu veidošana
 Zināšanu pārvaldība

Liepājas universitāte
Bakalaura un maģistra
darba tēmas
IT projektu pārvaldība
 Spējās izstrādes metodes (Agile)
 Risku vadība
 Darbietilpības novērtēšana

Liepājas universitāte
Bakalaura un maģistra
darba tēmas
Matemātikas un fizikas problēmu
risinājumi
 Datorizētas izglītojošās spēles
 E-studiju vides
 Mācību materiālu izstrāde

Paldies par uzmanību!
A.Jansone, Dr.sc.comp.
Liepājas Universitāte
[email protected]

similar documents