cv09_Regulace

Report
Sekundární a terciální regulace
činného výkonu a frekvence v ES
MRES
1
Sekundární regulace f a P
•
•
Sekundární regulace f a P je na úrovni příslušné soustavy zajišťována automaticky
sekundárním regulátorem frekvence a předávaných výkonů
– regulátor je umístěn na dispečinku provozovatele PS a jeho terminály
v regulovaných elektrárnách a v hraničních rozvodnách. Samotný regulátor
pracuje podle metody síťových charakteristik.
Metoda síťových charakteristik
– spočívá v tom, že regulační odchylka sekundárního regulátoru ACE je tvořena
součtem dvou složek - odchylky frekvence od zadané hodnoty násobené
konstantou a odchylkou předávaných výkonů od plánované hodnoty.
• Pokud nastavená konstanta odpovídá přesně výkonovému číslu regulované
soustavy, nereaguje regulátor při vzniku výkonové nerovnováhy mimo
regulovanou soustavu a tím je zajištěn princip neintervence.
• Proces sekundární regulace f a P je realizován vysíláním žádané hodnoty
výkonu ze sekundárního regulátoru na regulační bloky.
• Činnost sekundární regulace f a P by měla obnovit zadané hodnoty frekvence
a předávaných výkonů (ACE=0) do 15 min. od vzniku nerovnováhy.
MRES
2
Centrální regulátor
MRES
3
Sekundární regulace f a P
•
•
Při obnovování výkonové rovnováhy v příslušné soustavě - oblasti řízení navazuje
sekundární regulace f a P na primární regulaci frekvence tak, aby postupně nahradila
výkon, který jí byl poskytnut na principu solidarity v propojené soustavě.
– Z toho vyplývá, že podmínkou efektivního a účinného fungování obou regulací je
jejich vzájemná koordinace. Tato koordinace, prováděná provozovatelem PS,
spočívá:
• ve správném nastavení konstanty sekundárního regulátoru tak, aby se co
nejvíce blížila hodnotě výkonového čísla soustavy
• ve sladění dynamiky sekundární a primární regulace tak, aby sekundární
regulační děj proběhl až po odeznění primární
Rychlosti změn výkonu
– voda
1,5 – 2,5 % / s
– olej, plyn 8 % / min
– uhlí
2 – 4 % / min
– jádro
1 – 5 % / min
MRES
4
Sekundární regulace
MRES
5
Terciární regulace
•
K uvolnění regulačního rozsahu SR
MRES
6
Systémové služby
•
•
= Služby zajišťující kvalitu, bezpečnost a spolehlivost dodávky elektřiny z ES –
definovány v Kodexu přenosové soustavy (i požadavky UCTE)
– udržování primární regulační zálohy (PR)
– sekundární regulace frekvence a předávaných výkonů (SR)
– terciární regulace výkonu
– zajištění dispečerské zálohy
– sekundární regulace napětí a jalových výkonů
– terciární regulace napětí a jalových výkonů
– zajištění stability přenosu
– obnovování provozu po úplném nebo částečném rozpadu soustavy (ztrátě
napájení)
– zajištění kvality napěťové sinusovky
Cíle
– udržování kvality elektřiny
– udržování výkonové rovnováhy v reálném čase
– obnovení provozu
– dispečerské řízení
MRES
7
Systémové služby
•
•
Jsou zajišťovány jednak prostředky PS a jednak prostřednictvím jednotlivých
uživatelů PS, kteří poskytují PpS
 pro zajištění SyS obstarává PPS podpůrné služby dvěma způsoby:
– nákupem od zdrojů těchto služeb v ES ČR i v okolních soustavách
– vlastními prostředky (regulace Q, obrana proti šíření poruch)
Každý odběratel platí regulovanou cenu za SyS (Kč/MWh) podle sazeb ERÚ
MRES
8
Podpůrné služby
•
•
= Služby nutné k provozování ES a pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávky el., tj.
k zajištění systémových služeb
Požadavky na PpS:
– měřitelnost – se stanovenými kvantitativními parametry a způsobem měření
– garantovaná dostupnost služby během denního, týdenního a ročního cyklu
s možností vyžádat si inspekci
– certifikovatelnost – stanovený způsob prokazování schopnosti poskytnout služby
pomocí periodických testů
– možnost průběžné kontroly poskytování
MRES
9
Podpůrné služby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Primární regulace f bloku (PR)
Sekundární regulace P bloku (SR)
Terciární regulace P bloku (TR)
Rychle startující 10-ti minutová záloha (QS10)
Rychle startující 15-ti minutová záloha (QS15)
Dispečerská záloha dostupná v čase t minut (DZt)
Změna zatížení (ZZ30)
Snížení výkonu (SV30)
Vltava (VSR)
Sekundární regulace U/Q (SRUQ)
Schopnost ostrovního provozu (OP)
Schopnost startu ze tmy (BS)
+ pro udržení výkonové rovnováhy ČEPS ještě využívá regulační energii opatřenou na
domácím trhu a domácím vyrovnávacím trhu (VT) a dále výpomoc ze synchronně
pracující soustavy (regulační energie, havarijní výpomoc)
MRES
10
Trh s podpůrnými službami
•
•
•
•
PPS nakupuje PpS na otevřeném trhu
– trh s PpS organizuje a zajišťuje PPS
– podle Energetického zákona je povinen nakupovat PpS za nejnižší ceny v zájmu
konečných zákazníků
Kontrakty dlouhodobé, střednědobé (do 1 roku) a na denním trhu
Podmínkou účasti na trhu je ověření technické způsobilosti zařízení na PpS
– vyhovovat požadavkům Kodexu – certifikace
Každý výrobce dodávající ze zdroje více než 50 MW je povinen instalovat zařízení
umožňující poskytovat vybrané PpS
– konkrétní PpS podle dohody mezi výrobcem a PPS, závisí na technických
parametrech výrobní jednotky
MRES
11
SyS – Primární regulace
•
•
•
•
•
•
Na úrovni propojených soustav UCTE jsou PR a SR základní systémové služby
Požadavek na PR vychází z návrhové výpadku zdroje 3000 MW, který nesmí způsobit
pokles frekvence o více než 200 mHz (cílem je zastavení růstu odchylky frekvence)
Předepsaná hodnota PR v ES odpovídá podílu instalovaných výkonů dané ES k
součtu instalovaných výkonů všech propojených soustav UCTE
– na ES ČR připadá podle pravidel UCTE hodnota 84 MW dostupných v každém
okamžiku
– tj. i v okamžiku výpadku zdroje zapojeného v PR → hodnota se zvyšuje o největší
jednotkový rozsah zapojené PR (10 MW)  splnění spolehlivostního kritéria n-1
PR musí vyregulovat odchylku do 30 s po výpadku
PR funguje autonomně v regulačních oblastech (daná sumární záloha a statika)
– generátory zapojené do PR reagují pouze na změnu f nezávisle na dalších vlivech
Automatická SyS na úrovni UCTE založená na principu solidarity
– při narušení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou se na vyrovnání odchylky
podílejí všechny zdroje propojených soustav, které jsou do systému PR
frekvence zapojeny (ostatní regulují na původní výkon)
• až do doby, kdy soustava, v níž regulační odchylka (ACE) vznikla, tuto
odchylku zreguluje
MRES
12
SyS – Primární regulace
•
Rychlost aktivování primární regulační rezervy
MRES
13
SyS – Primární regulace
•
•
•
Při bezporuchovém provozu propojené soustavy musí být náhlý výpadek zdrojů o
výkonu 3000 MW kompenzován pouze primární regulací, aniž by bylo nutné použít
frekvenční odlehčování. Navíc za předpokladu samoregulačního efektu zátěže 1 % /
Hz nesmí být absolutní odchylka frekvence větší než 180 mHz. Stejně tak náhlé
odlehčení o 3000 MW nesmí vést k absolutní odchylce přesahující 180 mHz. Pokud se
nebere v úvahu samoregulační účinek zatížení, tak absolutní odchylka frekvence
nesmí být větší než 200 mHz.
Pro dosažení výše zmíněných cílů je třeba provozovat systém tak, aby se výkonové
číslo celé synchronní oblasti v závislosti na zatížení nacházelo v poměrně úzkém
rozsahu.
Uvažovaný samoregulační účinek zátěže je uveden v následující tabulce:
Samoregulační efekt
Výkon soustavy Výkonové číslo
1 % / Hz
150 GW
16500 MW/Hz
1 % / Hz
300 GW
18000 MW/Hz
2 % / Hz
150 GW
18000 MW/Hz
2 % / Hz
300 GW
21000 MW/Hz
MRES
14
SyS – Sekundární regulace f a salda předávaných výkonů
•
•
•
•
•
Centrálně koordinovaná SyS na úrovni ES ČR, zajišťovaná PPS
Cílem je udržovat saldo předávaných výkonů s propojenými soustavami na sjednané
hodnotě (ACE = 0) a frekvenci na jmenovité hodnotě
Výše odvozena od max. denní brutto spotřeby a velikosti instalovaného výkonu
největšího bloku v soustavě
Zajišťuje automatický sekundární regulátor frekvence a předávaných výkonů na
dispečinku PS prostřednictvím terminálů elektráren
– regulační odchylka je rozdělena na všechny zdroje poskytující SR v poměru šířek
pásem pro SR
– odchylka musí být vyregulována do 15 min od svého vzniku
• do SR se počítá jakýkoliv výkon dostupný do 15 min - točivá záloha, rychle
startující studená záloha (VE, PVE, PSE), havarijní výpomoc ze zahraniční
soustavy
V rámci UCTE je založena na principu neintervence
– vzniklou odchylku dorovná pouze soustava (reg. oblast), v níž odchylka vznikla
– vyregulováním odchylky dojde k obnově PR zálohy
• tj. návrat primárních regulátorů turbín na střed regulačního pásma a
frekvence na 50 Hz
• ACE = Pmeas - Pprog + Kri*(fmeas - f0) (MW)
MRES
15
SyS – Regulace napětí
•
•
•
Lokální služba udržování zadaného U v pilotním uzlu PS (DS) prostřednictvím prvků
PS (DS)
– hladinové regulace transformátorů, tlumivky, synchronní kompenzátory, řízení
výroby jalové energie ve zdrojích
Terciární regulace napětí
– koordinuje zadaná napětí v pilotních uzlech pro bezpečný a ekonomický provoz
ES jako celku, dispečink PPS
Sekundární regulace napětí (ASRU)
– automaticky udržuje zadané napětí v pilotním uzlu přenosové soustavy. Zadané
napětí je určeno terciární regulací napětí.
• regulace U v pilotním uzlu – ARN v uzlu
• regulace U/Q na el. bloku
• skupinový regulátor Q (elektrárna)
• sekundární regulátor Q (el. blok)
MRES
16
SyS – Obnova provozu po úplném nebo částečném rozpadu PS
•
•
Proces skládající se z dílčích procesů
– najetí zdrojů bez podpory vnější sítě (start ze tmy)
– ostrovní provoz
– postupná obnova napětí sítě
– podání napětí ostatním zdrojům
– sfázování ostrovů se zbytkem ES
– obnova napájení odběratelů dle určených priorit
PPS zajišťuje obnovení provozu podle Plánu obnovy soustavy – provozní instrukce
dispečinků
MRES
17
SyS – další
•
•
•
•
Terciární regulace výkonu
– udržuje potřebnou sekundární regulační zálohu
Dispečerská záloha
– slouží pro pokrývání výkonové nerovnováhy, která vzniká tím, že účastníci trhu
(subjekty zúčtování odchylek) nejsou dlouhodobě (více než cca 2 hodiny) schopni
dodržet plánované odběrové diagramy nebo diagramové body
Zajištění stability přenosu
– kontrolní a koordinační činnost spočívající v zajištění stability přenosu činných
výkonů a tlumení výkonových kyvů v soustavě (buzení)
Zajištění kvality napěťové sinusovky
– funkce pasivního charakteru (monitorovací a kontrolní) i aktivního charakteru
(filtry)
MRES
18
PpS – Primární regulace frekvence (PR)
•
•
Rezervování části výkonového rozsahu bloku, zapojení primárního regulátoru na
bloku
Primární regulátor v závislosti na změnách frekvence v síti automaticky upravuje
okamžitý výkon bloku v zadaném rozsahu
P  
•
•
•
1


f
fn
Pn
 – statika primárního regulátoru nastavená tak, aby celý rozsah primární regulace
(jedna polarita) stroje odpovídal odchylce frekvence:
200 mHz pro bloky do 300 MW
100 mHz pro bloky nad 300 MW
Zdroj musí dodat požadované množství regulační zálohy (RZPR) do 30 s od okamžiku
vzniku odchylky frekvence
Max. velikost vykupované RZPR (regulační záloha PR) je 10 MW, min. 3 MW
– maximum z důvodu omezení vlivu výpadků bloků poskytujících tuto PpS na
souhrnnou zálohu
Symetrické poskytování (RRPR = regulační rozsah PR)
RZPR 
1
 RRPR
2
MRES
19
PpS – Sekundární regulace výkonu bloku (SR)
•
•
•
•
•
Schopnost změnit výkon bloku na základě signálu automatického regulátoru
ústředního dispečinku PPS
Výkonové pásmo pro SR musí být dosažitelné do 10 min od signálu regulátoru
určenou rychlostí
Min. velikost RZSR na 1 bloku je 10 MW a max. velikost RZSR na 1 bloku je 70 MW
Min. rychlost změny je 2 MW/min
SR je poskytována symetricky
– základní nasazený výkon bloku je uprostřed pásma rezervovaného pro SR
–
•
•
RZSR = ½ * RRSR
– jeden poskytovatel s více bloky na nich může mít SR rozloženou nesymetricky,
avšak v součtu musí být poskytovaná SR vždy symetrická
Využití
– pro regulování fluktuace zatížení
– při poruchových výpadcích výrobních zařízení s cílem udržet saldo předávaných
výkonů se sousedními propojenými soustavami
Velikost změny výkonu závisí na regulační odchylce a podílu SR zdroje na celkové
SR záloze ES ČR
SR i
 Pi 
 ACE
SR
 k
k
MRES
20
PpS – Terciární regulace výkonu bloku (TR)
•
•
•
•
Využívá se k obnovení vyčerpané sekundární regulace
Výkonový rozsah dosažitelný do 30 min od vyslání signálu
Aktivace automaticky po signálu nebo ručně obsluhou po požadavku dispečera
Aktivace výkonu vždy v plné výši (technologické důvody kvůli pásmu SR), regulační
rozsah je vždy v jedné polaritě
RZTR- = RRTR-; RZTR+ = RRTR+
• Min. 10 MW/blok, max. 100 MW/blok
• Minimální rychlost změny výkonu je 2 MW/min
-----------------------------------------• Jako SyS není v UCTE definována, jen požadavek, aby každá soustava měla vždy
schopnost obnovy SR v co nejkratší době
MRES
21
Pásma regulace
MRES
22
PpS – Rychle startující záloha
•
•
QS10
– bloky, které jsou do 10 minut od příkazu Dispečinku ČEPS schopny poskytnout
sjednanou zálohu, odpojení čerpání (u PVE) nebo nenajetí programovaného
čerpání
– hlavním účelem je vyregulování výkonové nerovnováhy vzniklé jako důsledek
výpadků elektrárenských bloků nebo náhlého a významného nárůstu zatížení
– min. 30 MW/blok (pokud není s provozovatelem PS dohodnuto jinak)
– minimální doba, po kterou musí být garantováno poskytování RZQS10, je 4
hodiny
QS15
– bloky, které jsou do 15 minut od příkazu Dispečinku ČEPS schopny poskytnout
sjednanou zálohu. QS15 se rozumí zvýšení výkonu na svorkách poskytujícího
bloku.
– odstavení do 15 minut od pokynu Dispečinku ČEPS
– minimální velikost RZQS15 musí být 15 MW, maximálně však 100 MW
– bloky poskytující QS15 nemohou zároveň poskytovat podpůrné služby SR, TR,
QS10, DZt
MRES
23
PpS – Dispečerská záloha dostupná v čase t minut (DZt)
•
•
•
•
Dispečerskou zálohu tvoří bloky elektráren odstavené do zálohy, schopné na žádost
provozovatele PS garantovat přifázování a najetí na jmenovitý nebo předem sjednaný
výkon maximálně do času t
– jedná se o výkon na svorkách poskytujícího bloku snížený o vlastní spotřebu
(netto)
– čas (t) může nabývat jedné z uvedených diskrétních hodnot 30, 60, 90, 360 min
Poskytovatel (DZt) musí garantovat dobu poskytování minimálně 36 h od požadavku
dispečinku PPS
Poskytovatel je povinen odstavit blok do zálohy do 30 minut od pokynu dispečinku
Min. 15 MW/blok
MRES
24
PpS – Změna zatížení (ZZ30)
•
•
•
•
•
Změna zatížení zajištěná poskytovatelem ve směru odlehčení nebo zvýšení o předem
definované a garantované velikosti regulační zálohy na základě požadavku
provozovatele PS
Jedná se o změnu zatížení, která nespadá do kategorie změn, které jsou povinně
realizované podle regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu
Plná velikost aktivované PpS musí být dosažena do 30 min od požadavku dispečinku
Minimální doba 120 min po aktivaci
Od jednoho poskytovatele min. 10 MW
MRES
25
PpS – Snížení výkonu (SV30)
•
•
•
Bloky, které jsou do 30 min od pokynu dispečinku PPS schopny snížení výkonu o
předem sjednanou hodnotu zálohy nebo jsou schopny plného odstavení nebo
nenajetí programovaného zdroje
Služba je využívána pro snížení dodávky do ES a odregulování výkonové
nerovnováhy při významné záporné odchylce v soustavě vzniklé nedodržením
sjednaných diagramů přesahujícím možnost standardně určených velikostí PpS SR a
TRMin. 30 MW od jednoho poskytovatele a minimální doba garance po aktivaci
dispečinkem je 24 hod
MRES
26
PpS – Vltava (VSR)
•
•
•
Služba využívající fiktivní blok Vltava vychází z dohody mezi ČEZ, a.s. a ČEPS ,a.s.
Poskytuje zejména (QS10V) a dále v závislosti na hydrologických podmínkách
(RZVSR)
Fiktivní blok Vltava je v ES ČR zcela jedinečný jak z pohledu podmínek Vltavské
kaskády, tak z pohledu organizace jeho řízení
MRES
27
PpS – Sekundární regulace U/Q (SRUQ)
•
•
•
Automatická funkce využívající celý certifikovaný (smluvně dohodnutý) regulační
rozsah jalového výkonu bloků pro udržení zadané velikosti napětí v pilotních uzlech
ES a zároveň rozdělující vyráběný jalový výkon na jednotlivé stroje
Regulační proces má být aperiodický nebo maximálně s jedním překmitem a
ukončený do 2 minut
Schopnost generátoru dodávat jmenovitý činný výkon v rozmezí účiníků cos  = 0,85
ind. a cos  = 0,95 kap. při dovoleném rozsahu napětí na svorkách generátoru ±5 % Un
MRES
28
PpS – Schopnost ostrovního provozu (OP)
•
•
•
Schopnost provozu elektrárenského bloku do vydělené části vnější sítě tzv. ostrova
Ostrovní provoz se vyznačuje velkými nároky na regulační schopnosti bloku,
značnými změnami systémových veličin – frekvence a napětí, což souvisí s tím, že
blok pracuje do izolované části soustavy. Elektrárenský blok přechází automaticky do
regulačního režimu ostrovního provozu při poklesu frekvence pod 49,8 Hz a při
vzrůstu frekvence nad 50,2 Hz.
Požadavky na schopnosti bloku
– přechod do ostrovního provozu
• přechod na P regulaci otáček, odpojení SR, odpojení ASRU, aperiodický a
stabilní přechod otáček na novou hodnotu
– ostrovní provoz
1 f
Pid  P0  
Pn
 fn
•  4 – 10 %
– opětovné připojení ostrova k soustavě
– dostupnost služby
MRES
29
PpS – Schopnost startu ze tmy (BS)
•
•
Schopnost bloku - najetí bez pomoci vnějšího zdroje napětí na jmenovité otáčky,
dosáhnout jmenovitého napětí, připojení k síti a jejího napájení v ostrovním režimu
Schopnost vybraných bloků je nezbytná pro obnovení dodávky po úplném nebo
částečném rozpadu sítě. Výběr bloků provádí ČEPS v dohodě s poskytovatelem této
služby
MRES
30
Zkoušky PR
•
•
•
Na třech hladinách výkonu – min, stř., max
Simulace změny kmitočtu
– změna výkonu o RZPR
– průběhy 0-90s a 90-600 s
Normální provoz PR
– skutečná statika  15 %
– korelační koeficient > 0,65
– 97 % hodnot se musí nacházet v pásu  0,01 Pn od regresní přímky
MRES
31
Simulace změny f
2 9 .1 .2 0 0 7
207
P [M W ]
205
203
201
199
197
195
193
191
-3 0
-2 0
-1 0
197,0
2 2 :4 8 :1 6
2 2 :4 8 :1 7
2 2 :4 8 :1 8
2 2 :4 8 :1 9
2 2 :4 8 :2 0
2 2 :4 8 :2 1
2 2 :4 8 :2 2
2 2 :4 8 :2 3
2 2 :4 8 :2 4
2 2 :4 8 :2 5
2 2 :4 8 :2 6
2 2 :4 8 :2 7
2 2 :4 8 :2 8
2 2 :4 8 :2 9
2 2 :4 8 :3 0
2 2 :4 8 :3 1
2 2 :4 8 :3 2
2 2 :4 8 :3 3
2 2 :4 8 :3 4
2 2 :4 8 :3 5
2 2 :4 8 :3 6
2 2 :4 8 :3 7
2 2 :4 8 :3 8
2 2 :4 8 :3 9
2 20:4 8 :4 0 1 0
2 2 :4 8 :4 1
2 2 :4 8 :4 2
-3 0
-2 9
-2 8
-2 7
-2 6
-2 5
-2 4
-2 3
-2 2
-2 1
-2 0
-1 9
-1 8
-1 7
-1 6
-1 5
-1 4
-1 3
-1 2
-1 1
-1 0
-9
-8
-7
-6 2 0
-5
-4
2 0 4 ,8 3 4
2 0 4 ,8 9 7
2 0 4 ,9 9 5
2 0 4 ,7 9 0
2 0 5 ,1 1 2
2 0 5 ,0 3 4
2 0 5 ,0 3 4
2 0 5 ,2 7 3
2 0 5 ,0 8 8
2 0 5 ,0 8 8
2 0 5 ,2 8 8
2 0 5 ,3 7 1
2 0 5 ,2 6 4
2 0 5 ,3 8 1
2 0 5 ,3 8 1
2 0 5 ,2 3 4
2 0 5 ,1 2 7
2 0 4 ,9 9 5
2 0 5 ,0 7 3
2 0 4 ,9 8 0
2 0 4 ,9 8 0
2 0 4 ,9 1 2
2 0 4 ,9 1 2
2 0 4 ,9 1 2
2 03 5
0 ,0 5 9
2 0 4 ,8 0 5
2 0 4 ,9 4 1
40
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 05 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9
6 05 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
P s k u t (M W )
2 0 4 ,9 5 7
P p o ž (M W )
2 0 4 ,9 5 7
P lim 2 0 4 ,9 5 7
P lim +
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 0740,9t 5[ 7
s ] 80
2 0 4 ,9 5 7
2 0 4 ,9 5 7
2 3 .1 .2 0 0 7
114
P [M W ]
112
110
108
106
104
102
100
98
90
G ra f P s k u t
-3 0
1 0 2 ,5
1 5 :5 8 :1 3
-3 0
9 9 ,4 0 9
1 5 :5 8 :1 4
-2 9
9 9 ,4 0 9
1 5 :5 8 :1 5
-2 8
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :1 6
-2 7
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :1 7
-2 6
9 9 ,2 5 8
1 5 :5 8 :1 8
-2 5
9 9 ,2 5 8
1 5 :5 8 :1 9
-2 4
9 9 ,2 5 8
1 5 :5 8 :2 0
-2 3
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :2 1
-2 2
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :2 2
-2 1
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :2 3
-2 0
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :2 4
-1 9
9 9 ,4 3 4
1 5 :5 8 :2 5
-1 8
9 9 ,2 1 9
1 5 :5 8 :2 6
-1 7
9 9 ,3 6 5
1 5 :5 8 :2 7
-1 6
9 9 ,4 4 8
1 5 :5 8 :2 8
-1 5
9 9 ,3 9 5
1 5 :5 8 :2 9
-1 4
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :3 0
-1 3
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :3 1
-1 2
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :3 2
-1 1
9 9 ,3 2 6
1 5 :5 8 :3 3
-1 0
9 9 ,2 4 8
1 5 :5 8 :3 4
-9
9 9 ,0 9 7
1 5 :5 8 :3 5
-8
9 9 ,0 9 7
1 5 :5 8 :3 6
-7
9 9 ,2 3 3
:5i8lim
:3 7 itn ím-6
T G s v y z n a č e n1ý5m
i h o d n o ta m9i9 ,0 4 3
-2 0
-1 0
0
10
20
30
40
1 5 :5 8 :3 8
-5
9 9 ,0 4 3
1 5 :5 8 :3 9
-4
9 9 ,0 4 3
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
50
0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
60
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5 0
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0P ,0
s k5
u t (M W ) 5 4 ,0 0 2
1 0 0P ,0
5 4 ,0 0 2
p o5
ž (M W )
1 0 0P ,0
5 4 ,0 0 2
lim5+
1 0 0P ,0
5 4 ,0 0 2
lim51 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
70
8 0 t [s ] 9 0
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
1 0 0 ,0 5
5 4 ,0 0 2
P [M W ]
P [MW]
1 0 2 ,0
196,5
1 0 1 ,5
196,0
1 0 1 ,0
195,5
1 0 0 ,5
1 0 0 ,0
195,0
9 9 ,5
194,5
9 9 ,0
Pskut (MW)
194,0
Plim-
9 8 ,5
Plim+
P s k u t (M W )
193,5
P lim -
9 8 ,0
P lim +
9 7 ,5
193,0
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
90
570 600
t[s]
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
t [s ]
MRES
32
600
Normální provoz PR
2 3 .1 .2 0 0 7
204
P [M W ]
202
200
198
196
194
192
190
188
186
4 9 ,9 3 0
9 :1 6 :3 0
9 :1 6 :3 1
9 :1 6 :3 2
9 :1 6 :3 3
9 :1 6 :3 4
9 :1 6 :3 5
9 :1 6 :3 6
9 :1 6 :3 7
9 :1 6 :3 8
9 :1 6 :3 9
9 :1 6 :4 0
9 :1 6 :4 1
9 :1 6 :4 2
9 :1 6 :4 3
9 :1 6 :4 4
9 :1 6 :4 5
9 :1 6 :4 6
9 :1 6 :4 7
9 :1 6 :4 8
9 :1 6 :4 9
9 :1 6 :5 0
9 :1 6 :5 1
9 :1 6 :5 2
9 :1 6 :5 3
9 :1 6 :5 4
9 :1 6 :5 5
9 :1 6 :5 6
9 :1 6 :5 7
9 :1 6 :5 8
4 99,9:14 6
0 :5 9
9 :1 7 :0 0
MRES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
4 92,995 0
4 9 ,9 8 1 0 2
4 9 ,9 8 0 8
4 9 ,9 8 2 4 2
4 9 ,9 8 4 7 9
4 9 ,9 8 4 3 1
4 9 ,9 8 5 5 3
4 9 ,9 8 5 4 8
4 9 ,9 8 4 1 1
4 9 ,9 8 5 3 6
4 9 ,9 8 6 6 7
4 9 ,9 8 6 2
4 9 ,9 8 6 2
4 9 ,9 8 5 7 4
4 9 ,9 8 3 8 1
4 9 ,9 8 5 1 9
4 9 ,9 8 5 4 8
4 9 ,9 8 5 1 7
4 9 ,9 8 4 3 4
4 9 ,9 8 2 1 7
4 9 ,9 8 3 9 2
4 9 ,9 8 3 1 6
4 9 ,9 8 2 3 8
4 9 ,9 8 4 0 1
4 9 ,9 8 1 1 3
4 9 ,9 8 0 5 4
4 9 ,9 8 2 1 7
4 9 ,9 8 2 1 7
4 9 ,9 8 2 0 6
4 9 ,9 8 3 6 3
,926 2
01
4 9 4,99 8
1 9 6 ,0 6 0
1 9 6 ,0 6 0
1 9 6 ,0 6 0
1 9 6 ,1 8 2
1 9 6 ,1 8 2
1 9 6 ,4 5 0
1 9 6 ,4 5 0
1 9 6 ,3 5 7
1 9 6 ,3 5 7
1 9 6 ,4 3 6
1 9 6 ,4 3 6
1 9 6 ,5 0 4
1 9 6 ,5 0 4
1 9 6 ,5 0 4
1 9 6 ,5 8 7
1 9 6 ,5 1 9
1 9 6 ,6 9 4
1 9 6 ,6 9 4
1 9 6 ,4 8 9
1 9 6 ,6 6 5
1 9 6 ,5 9 7
1 9 6 ,6 6 5
1 9 6 ,6 6 5
1 9 6 ,6 6 5
1 9 6 ,6 6 5
1 9 6 ,6 6 5
1 9 6 ,6 6 5
1 9 6 ,6 6 5
1 9 6 ,7 1 9
,90
70
1 9469,8
2
1 ,7 0 9
1 ,7 0 9
1 ,5 8 7
1 ,2 3 6
1 ,3 0 2
1 ,1 8 1
1 ,1 8 1
1 ,3 7 6
1 ,2 1 6
0 ,9 7 8
1 ,0 5 6
1 ,0 5 6
1 ,1 3 0
1 ,4 1 9
1 ,1 8 1
1 ,1 8 1
1 ,1 8 1
1 ,2 6 7
1 ,5 9 9
1 ,3 8 4
1 ,5 2 5
1 ,6 1 1
1 ,3 5 3
1 ,6 9 7
1 ,6 9 7
1 ,5 9 9
1 ,5 9 9
1 ,5 9 9
1 ,4 3 9
4 9 ,9 1
8 0,5 8 7
30
4 9 ,9 8 0 7 7
1 9 6 ,7 0 4
1 ,7 2 8
4 9 ,9 8 3
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 4
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 8
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9P8s8k u t (M1W9)5 ,0 0 7
4 9 ,9R8e8g r+ d P1n 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9R8e8g r-d P n1 9 5 ,0 0 7
(P9s5k ,0
ut 0
(M
4 9 ,9L8in6e á rn í 1
7W ))
4 9 ,9 8 8
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 9 0
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 9 0
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 9 0
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 9
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 7
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 8
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 8
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 9 0
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 7
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 4
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 5
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 5
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 4
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 5
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 3
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 3
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 3
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 4
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 4
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 6
1 9 5 ,0 0 7
4 9 ,9 8 5
1 9 5 ,0 0 7
4499
,9,9
9 08 3
15905,0,00 00 7
4 9 ,9 8 3
1 9 5 ,0 0 7
33
f [ Hz ]
5 0 ,0 1 0
Zkoušky SR
Výkonové skoky o velikosti 30, 70 a 100 % RRSR
Zkoumané parametry a jejich limitní hodnoty:
– maximální odchylka - do 1,5 % Pn bloku
– průměr abs. hodnot - do 0,5 % Pn bloku
– směrodatná odchylka - do 1 % Pn bloku
– rychlost změny výkonu - do 5 %
110
100
90
80
P o ža d o va n ý výko n R R S R (% )
•
•
70
60
50
40
30
20
10
0
-500
500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
9500
10500
11500
12500
Č a s (s)
MRES
34
Zkoušky SR
2 3 :2 1 :0 0
0
2
3
:2
1
:0
1
1
210
2 3 :2 1 :0 2
2
P [M W ]
2 3 :2 1 :0 3
3
200
2 3 :2 1 :0 4
4
190
2 3 :2 1 :0 5
5
2 3 :2 1 :0 6
6
180
2 3 :2 1 :0 7
7
2 3 :2 1 :0 8
8
170
2 3 :2 1 :0 9
9
2 3 :2 1 :1 0
10
160
2 3 :2 1 :1 1
11
2 3 :2 1 :1 2
12
150
2 3 :2 1 :1 3
13
2 3 :2 1 :1 4
14
140
2 3 :2 1 :1 5
15
2 3 :2 1 :1 6
16
130
2 3 :2 1 :1 7
17
120
2 3 :2 1 :1 8
18
2 3 :2 1 :1 9
19
110
2 3 :2 1 :2 0
20
0
1000
2 0 0 0 2330:2
0 01 :2 4
10 0 0 2 15 0 0 0
Z á v is lo s t P d if = P s k u t -P z a d n a č a s e
2 3 :2 1 :2 2
22
2 9 .1 .2 0 0 7
2 0 0 ,4 0 0 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,3 0 8 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,3 7 6 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,3 7 6 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,3 7 6 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,3 2 2 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,4 3 0 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,4 3 0 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,4 3 0 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,1 1 7 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,2 7 8 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,3 3 2 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,2 0 0 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,2 0 0 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,2 0 0 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,1 3 2 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,2 1 5 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,2 1 5 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 2 4 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,1 4 6 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 9 3 2 0 0 ,0 0 0
62000 0
0 ,0 379
0 0 0 2 0800,0
0 00 0 9 0 0 0
2 0 0 ,0 3 9 2 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 1
1 4 .1 2 .2 0 0 4
0 ,3 9 9
2 0 0 ,0 0 1
0 ,3 0 7
90
2 0 0 ,0 0 1
0 ,3 7 5
P [M W ]
P s k u t (M W )
2 0 0 ,0 0 1
0 ,3 7 5
P c íl (M W )
2 0 0 ,0 0 1
0 ,3 7 5
85
P p o ž (M W )
2 0 0 ,0 0 1
0 ,3 2 1
2 0 0 ,0 0 1
0 ,4 2 9
2 0 0 ,0 0 1
0 ,4 2 9
80
2 0 0 ,0 0 1
0 ,4 2 9
2 0 0 ,0 0 1
0 ,1 1 6
2 0 0 ,0 0 1
0 ,2 7 7
75
2 0 0 ,0 0 1
0 ,3 3 1
2 0 0 ,0 0 1
0 ,1 9 9
2 0 0 ,0 0 1
0 ,1 9 9
70
2 0 0 ,0 0 1
0 ,1 9 9
2 0 0 ,0 0 1
0 ,1 3 1
2 0 0 ,0 0 1
0 ,2 1 4
65
2 0 0 ,0 0 1
0 ,2 1 4
2 0 0 ,0 0 1
0 ,0 2 3
2 0 0 ,0 0 1
0 ,1 4 5
60
2 0 0 ,0 0 1
0 ,0 9 2
1 0 020000 ,0
1 10010 0 1 2 0 0
0 0,0 318
3000 14000 15000
0
1000
t [s ]
2 0 0 ,0 0 1
0 ,0 3 8
4 ,0
1 1 :2 8 :0 0
1 1 :2 8 :0 1
1 1 :2 8 :0 2
1 1 :2 8 :0 3
1 1 :2 8 :0 4
1 1 :2 8 :0 5
1 1 :2 8 :0 6
1 1 :2 8 :0 7
1 1 :2 8 :0 8
1 1 :2 8 :0 9
1 1 :2 8 :1 0
1 1 :2 8 :1 1
1 1 :2 8 :1 2
1 1 :2 8 :1 3
1 1 :2 8 :1 4
1 1 :2 8 :1 5
1 1 :2 8 :1 6
1 1 :2 8 :1 7
1 1 :2 8 :1 8
1 1 :2 8 :1 9
1 1 :2 8 :2
0
2000
1 1 :2 8 :2 1
1 1 :2 8 :2 2
0
8 4 ,9 9
1
8 4 ,9 1
2
8 4 ,8 9
3
8 4 ,9 4
4
8 5 ,0 0
5
8 4 ,9 3
6
8 4 ,8 1
7
8 4 ,9 6
8
8 5 ,0 0
9
8 4 ,8 4
10
8 4 ,9 0
11
8 4 ,8 3
12
8 4 ,8 2
13
8 4 ,9 2
14
8 4 ,8 7
15
8 4 ,8 8
16
8 4 ,9 3
Č a s o vý výře z g ra fu
17
8 4 ,8 6
75
18
8 4 ,9 4
P [M W ]
19
8 5 ,0 2
74
20
8 450,00 00
3000
7 3 8 5 ,0 0
21
22
8 5 ,0 0
72
P [M W ]
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
P sk u t T G =
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
85
,0 0
5000
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
6000
8 5 ,0 0
8 5 ,0 0
F (t)
-0 ,0 1
-0 ,0 9
-0 ,1 1P s k u t (M W )
-0 ,0 6P p o ž (M W )
0
-0 ,0 7
-0 ,1 9
-0 ,0 4
0
-0 ,1 6
-0 ,1
-0 ,1 7
-0 ,1 8
-0 ,0 8
-0 ,1 3
-0 ,1 2
-0 ,0 7
-0 ,1 4
-0 ,0 6
0 ,0 2
0
8 0 0 0 t [s ] 9
0
0
7000
71
3 ,0
70
2 ,0
69
Z á vis lo s t P d if = P sk u t -P za d n a č a s e
68
3
P [M W ]
1 ,0
2 ,5
67
2
66
S u m P d if (M W )
+ M e zP d if
0 ,0
65
1 ,5
-1 ,0
-M e zP d if
64
1
4000
S u m P d if (M W )
-2 ,0
4100
4200
4300
4400
4500
0 ,5
+ M e zP d if
0
-M e zP d if
-3 ,0
-0 ,5
-1
-4 ,0
0
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
t[s ]
-1 ,5
MRES
35
-2
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8 0 0 0 t [s ]
9000
4600
470
Zkoušky TR
•
•
Změna výkonu z minimální hladiny na maximální pro RZTR+ a naopak pro RZTRZkoumané parametry a jejich limitní hodnoty:
– maximální odchylka - do 4,5 % Pn bloku
– průměr abs. hodnot - do 1,5 % Pn bloku
– směrodatná odchylka - do 3 % Pn bloku
– rychlost změny výkonu - do 5 %
P [% ]
Z a d a n ý výk o n
T u = 3 0 m in
100
C ílo vý výk o n
P m a xT R (M W )
90
80
70
60
50
c T R (M W /m in )
c T R (M W /m in )
40
30
20
10
0
P m in T R (M W )
T u = 3 0 m in
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
MRES
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
t [m in ]
36
Zkoušky TR
2 9 .1 .2 0 0 7
1 7 :5 9 :0 0
0
1 7 :5 9 :0 1
1
210
1 7 :5 9 :0 2
2
P [M W ]
1 7 :5 9 :0 3
3
200
1 7 :5 9 :0 4
4
1 7 :5 9 :0 5
5
190
1 7 :5 9 :0 6
6
1 7 :5 9 :0 7
7
180
1 7 :5 9 :0 8
8
1 7 :5 9 :0 9
9
170
1 7 :5 9 :1 0
10
1 7 :5 9 :1 1
11
160
1 7 :5 9 :1 2
12
150
1 7 :5 9 :1 3
13
1 7 :5 9 :1 4
14
140
1 7 :5 9 :1 5
15
1 7 :5 9 :1 6
16
130
1 7 :5 9 :1 7
17
1 7 :5 9 :1 8
18
120
1 7 :5 9 :1 9
19
1 7 :5 9 :2 0
20
110
1 7 :5 9 :2 1
21
1 7 :5 9 :2 2
22
100
1 7 :5 9 :2 3
23
1 7 :5 9 :2 4
24
9 0 Z á v is lo s t P d if = P s k u t -P za d n a č a s e
1 7 :5 9 :2 5
25
0
500
1000
1500
2000
2500
1 7 :5 9 :2 6
26
P [M W ]
1 7 :5 9 :2 7
27
10
9 9 ,7 9 5
9 9 ,9 0 7
9 9 ,7 4 1
9 9 ,9 0 7
9 9 ,8 1 9
9 9 ,9 0 7
9 9 ,8 1 9
9 9 ,9 0 7
9 9 ,7 1 2
9 9 ,9 0 7
9 9 ,8 7 3
9 9 ,9 0 7
9 9 ,7 5 6
9 9 ,9 0 7
9 9 ,7 5 6
9 9 ,9 0 7
9 9 ,8 6 3
9 9 ,9 0 7
9 9 ,8 6 3
9 9 ,9 0 7
9 9 ,6 5 8
9 9 ,9 0 7
9 9 ,9 7 1
9 9 ,9 0 7
9 9 ,8 1 0
9 9 ,9 0 7
9 9 ,8 1 0
9 9 ,9 0 7
9 9 ,6 0 4
9 9 ,9 0 7
9 9 ,7 2 7
9 9 ,9 0 7
9 9 ,7 2 7
9 9 ,9 0 7
9 9 ,7 2 7
9 9 ,9 0 7
9 9 ,7 9 5
9 9 ,9 0 7
9 9 ,6 8 8
9 9 ,9 0 7
9 9 ,6 8 8
9 9 ,9 0 7
9 9 ,6 8 8
9 9 ,9 0 7
9 9 ,6 8 8
9 9 ,9 0 7
9 9 ,6 8 8
9 9 ,9 0 7
9 9 ,4 9 7
9 9 ,9 0 7
9 9 ,6 1 9
9 9 ,9 0 7
3000
3500
4000
9 9 ,4 4 3
9 9 ,9 0 7
9 9 ,3 8 0
9 9 ,9 0 7
2 1 .4 .2 0 0 9
1 2 :0 1 :5 8
9 9 ,9 0 2
-0 ,1 0 7
1 2 :0 1 :5 9
126
9 9 ,9 0 2
-0 ,1 6 1
1 2 :0 2 :0 0
P [M W ]
9 9 ,9 0 2
-0 ,0 8 3
1 2 :0 2 :0 1
1
1
6
9 9 ,9 0 2
-0 ,0 8 3
1 2 :0 2 :0 2
9 9 ,9 0 2
-0
,1
9
P s k u t (M W )
1 2 :0 2 :0 3
1
0
6
9 9 ,9 0 2
-0 ,0 2 9
P p o ž (M W )
1 2 :0 2 :0 4
9 9 ,9 0 2
-0 ,1 4 6
1 2 :0 2 :0 5
96
9 9 ,9 0 2
-0 ,1 4 6
1 2 :0 2 :0 6
9 9 ,9 0 2
-0 ,0 3 9
1 2 :0 2 :0 7
86
9 9 ,9 0 2
-0 ,0 3 9
9 9 ,9 0 2
-0 ,2 4 4
1 2 :0 2 :0 8
9 9 ,9 0 2
0 ,0 6 9
76
1 2 :0 2 :0 9
9 9 ,9 0 2
-0 ,0 9 2
1 2 :0 2 :1 0
9 9 ,9 0 2
-0 ,0 9 2
66
1 2 :0 2 :1 1
9 9 ,9 0 2
-0 ,2 9 8
1 2 :0 2 :1 2
9 9 ,9 0 2
-0 ,1 7 5
56
1 2 :0 2 :1 3
9 9 ,9 0 2
-0 ,1 7 5
1 2 :0 2 :1 4
9 9 ,9 0 2
-0 ,1 7 5
46
1 2 :0 2 :1 5
9 9 ,9 0 2
-0 ,1 0 7
1 2 :0 2 :1 6
9 9 ,9 0 2
-0 ,2 1 4
36
1 2 :0 2 :1 7
9 9 ,9 0 2
-0 ,2 1 4
1 2 :0 2 :1 8
9 9 ,9 0 2
-0 ,2 1 4
26
1 2 :0 2 :1 9
9 9 ,9 0 2
-0 ,2 1 4
1 2 :0 2 :2 0
9 9 ,9 0 2
-0 ,2 1 4
16
1 2 :0 2 :2 1
9 9 ,9 0 2
-0 ,4 0 5
1 2 :0 2 :2 2
9 9 ,9 0 2
-0 ,2 8 3
4500
5000
5500
6000
6500
7000
6
2s:2e 3
9 9 ,9 0 2
-0 ,4 5 9
Z á v is lo s t P d if = P s k u t -P za d1n2a:0
ča
t [s ]
0
500
1000
1500
1 2 :0 2 :2 4
9 9 ,9 0 2
-0 ,5 2 2
P [M W ]
1 2 :0 2 :2 5
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2000
26
27
1 5 ,6
1 5 ,5
1 5 ,9
1 5 ,9
1 5 ,9
1 5 ,9
1 5 ,6
1 5 ,8
1 5 ,6
1 5 ,7
1 5 ,7
1 5 ,8
1 5 ,8
1 6 ,1
1 6 ,2
1 6 ,2
1 5 ,9
1 6 ,1
1 6 ,2
1 6 ,1
16
16
1 6 ,3
1 6 ,3
1 6 ,2
16
2500
1 6 ,2
1 6 ,1
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
3000
3500
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
4000
16
16
4500
-0 ,4
-0 ,5
-0 ,1
-0 ,1 P s k u t (M W
-0 ,1 P p o ž (M W
-0 ,1
-0 ,4
-0 ,2
-0 ,4
-0 ,3
-0 ,3
-0 ,2
-0 ,2
0 ,1
0 ,2
0 ,2
-0 ,1
0 ,1
0 ,2
0 ,1
0
0
0 ,3
0 ,3
0 ,2
0
5000
5500
0 ,2
0 ,1
6
6
4
P d if (M W )
5
+ M e zP d if
4
-M e zP d if
P d if (M W )
+ M e zP d if
3
2
-M e zP d if
2
1
0
0
-2
-1
-2
-4
-3
-6
-4
-5
-8
-6
-1 0
-7
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
t [s ]
MRES
7000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
t [s ]
37
6000
Řízení času
•
•
•
Řídící středisko v Laufenburgu je odpovědné za výpočet synchronního času a
organizací jeho opravy.
Oprava spočívá v nastavení žádané frekvence pro sekundární regulaci ve všech
regulačních oblastech/ blocích na 49,99 Hz nebo 50,01 Hz, v závislosti na směru na
opravy, na celé hodiny jednoho dne (od 0 do 24 hodin).
Kvalita síťového kmitočtu je považována za vyhovující pokud:
– je směrodatná odchylka za měsíc pro 90% a 99% intervalů měření menší než 40
mHz, resp. 60 mHz
– měsíční počet dnů s nastavenou hodnotou frekvence 49,99 Hz nebo 50,01 Hz
nepřesahuje osm.
MRES
38

similar documents