OD XXiii

Report
Taalscreening
Aanvang eerste leerjaar
Decreet Vlaams parlement
• Voor elke leerling die voor het eerst in het gewoon
lager onderwijs instroomt, voert de school een
verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van
de leerling inzake de onderwijstaal is.
• Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de
leerling uitgevoerd worden en gebeurt met een valide
en betrouwbaar screeningsinstrument.
• Indien de resultaten van deze screening daar
aanleiding toe geven, voorziet de school een taaltraject
dat aansluit bij de beginsituatie en de specifieke noden
van de betrokken leerling inzake de onderwijstaal.
Doel van het instrument
• zicht bieden op taalvaardigheid en knipperlichtfunctie door
leerlingen te detecteren die over onvoldoende schoolse
taalvaardigheid beschikken en mogelijk extra zorg behoeven
• aanzetten tot planmatige aanpak aansluitend bij behoeften
van alle leerlingen en tot formuleren van adequaat antwoord
op behoeften van zwak scorende leerlingen
• scholen in staat stellen/uitdagen om voor zichzelf goede
analyse te maken en om snel in te spelen op veranderende
leerlingeninstroom
• scholen een spiegel voorhouden en stimuleren tot
zelfreflectie over eigen taalbeleid
=> confrontatie met toetsresultaten moet plaats krijgen in
proces van interne kwaliteitszorg
Hoe kijken wij naar de taal van onze
leerlingen in het eerste leerjaar?
Observatie
en gegevens
• Gericht kijken als leerlingen
luisteren, spreken, lezen en schrijven
Screening
• Bijkomende informatie
• Decretaal verplicht: na inschrijving
Breed
evalueren
• Kijken naar alle vaardigheden
Overleg overgang
•Via de school
Overleg •Via de
ouders
Welke toets of screening?
Screening
• Bijkomende informatie
• Decretaal verplicht: na inschrijving
Valide en
betrouwbaar
• SALTO
• Screening Taalvaardigheid Aanvang Lager
Onderwijs
Taaltraject
• Bedoeling: de kinderen nog beter helpen
SALTO
• Een luistertoets die het begrip schoolse
taalvaardigheid meet
– Lezen en schrijven kunnen nog niet worden
getoetst
– Luistervaardigheid is een goede voorspeller voor
schoolsucces
Wat voor soort toets is SALTO?
Een opdracht / taak sluit aan bij wat een kind
in een reële situatie zou moeten doen:
boodschappen begrijpen, instructies begrijpen, opdrachten en verhalen begrijpen.
Wat voor soort toets is SALTO?
Een toets waarbij leerlingen verschillende
vaardigheden en kennis combineren om tot een
goed begrip van de schoolse taalvaardigheid te
komen
bij verhaal van Varken en rups:
“Hoe voelt rups zich als ze hoort dat ze moet verhuizen?
Neem je potlood en zet een kruisje onder de juiste tekening.”
SALTO
•
•
•
•
8 toetstaken
39 items
elke leerling een toetsboekje
de opdrachten variëren wat betreft
– Moeilijkheidsgraad
– Onderwerp
– Taalvaardigheidseisen
Voorbeeld 1&2
 Doel: De leerling kan een mondelinge instructie
over een concrete fysieke actie in het hier-en-nu
begrijpen, en kan dat tonen door er gepast op te
reageren
• Vertrouwde taak
• Wereld = concreet, veel visuele ondersteuning
• Vereist geen identificatie
• Beschrijvend verwerkingsniveau
• Enkelvoudige instructie; eenvoudige taal; hoogfrequente woorden
Voorbeeld 1
• Goal: De leerling kan een mondelinge
instructie m.b.t. een concrete fysieke actie in
het hier-en-nu begrijpen, en dat tonen door er
gepast op reageren.
– Vertrouwde taak
– Wereld = concreet, veel visuele ondersteuning
– Vereist geen identificatie
– Beschrijvend verwerkingsniveau
– Eenvoudige instructie, hoog-frequente woorden
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
 Goal: De leerling kan een verhaal begrijpen dat
voor zijn leeftijd is bestemd
• Wereld = daar-en-toen, minder concreet en
vertrouwd
• Vereist identificatie
• Beperkte visuele ondersteuning
• Hoger verwerkingsniveau
• Complexere taal: langere tekst, minder
frequente woorden
Voorbeeld 3
Hoe neem je Salto af?
•
•
•
•
De afname duurt ongeveer 5O à 60 minuten
Af te nemen in de voormiddag
Twee delen: vier taken – pauze – vier taken
Toetsgroepje van 8 tot 10 leerlingen
Knipperlichtfunctie
 Op het niveau van de individuele leerling
Groep 1
Groep 2
Groep 3
OK
Risico
Probleem
≥27
20-26
< 20
 Op het niveau van de klasgroep
• Structureel probleem?
• Individueel probleem?
Wat erna? Het taaltraject
Observatie •op basis van ‘eigen’
Screening gegevens en screening
Taaltraject
• HULP bieden
Op
leerlingniveau
•specifieke initiatieven voor zwakkere leerlingen: niet
(enkel) via klassieke remediëring maar door intensieve
ondersteuning tijdens taakuitvoering
Op klasniveau
• leeromgevingen voor taalverwerving structureel
krachtiger maken
Op
schoolniveau
• resultaten in team bespreken (niveau-overschrijdend
kleuter-lager onderwijs)
• evaluatie- en ondersteuningsbeleid evalueren en
optimaliseren (structurele linken met zorg- en GOKbeleid)
Aanbod van uw begeleidingsdienst
• 12 september : inforonde taalscreening voor
directies, zorgcoördinatoren en
beleidsondersteuners
• Regiowerking zorgzaam omgaan met kleuters :
Wat voor en na de taalscreening?
• Begeleiding op teamniveau of coaching door uw
schoolbegeleider of projectbegeleiders speerpunt
taal
• Ondersteuning bij uitbouw taaltraject door uw
schoolbegeleider of projectbegeleiders speerpunt
taal

similar documents