Od wykazu publikacji do narz*dzia parametryzacji * dokumentacja

Report
Od wykazu publikacji do narzędzia parametryzacji
– dokumentacja dorobku naukowego pracowników
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią.
Barbara Woźniak, Małgorzata Ziółkowska
Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE.
KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 70 ROCZNICY POWSTANIA BIBLIOTEKI
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Plan prezentacji
o Zarys działalności dokumentacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS.
o Ogólnouczelniane podmiotowe wykazy publikacji UMCS.
o Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS w SAP-Zintegrowanym Systemie
Zarządzania Uczelnią.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE.
LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Schemat działalności dokumentacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS
Działalność dokumentacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS
wykazy nabytków, np.:
1947 r. – Wykaz Czasopism znajdujących się Bibliotece Uniwersyteckiej, [Władysław Skoczylas, Lublin, 1947], (druk jednostronny) ; 1953-1954 – Wykaz Ważniejszych
Nabytków, pod red. Heleny Sobieszczańskiej ; 2010-1014 – Nabytki Biblioteki. Nowości książkowe w Bibliotece UMCS, 2010-2014, wyb.: KH [Krystyna Hudzik], Oddział
Gromadzenia Zbiorów, oprac.: Oddział Komputeryzacji, (online) http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/nowosci.php [dostęp 02.09.2014]
wykazy publikacji naukowych / dorobku naukowego
ogólnouczelniane podmiotowe, np.:
1954 r. – Wykaz publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłoszonych w latach 1944-1954, [materiały bibliograficzne zebrali i
zestawili pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej …, spisy zestawiła Stefania Fedorko] [w:] Dziesięć lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie: 1944-1954, [kom. red. Adam Bielecki i in.], Lublin 1954, s. 1-167, [1] ; 1972-1988 - Wykaz Publikacji Pracowników UMCS w … roku ; 2000-2012 – Bibliografia
Dorobku Naukowego UMCS (BDN UMCS) za lata 1989-2010 ; od 2012 r. - Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS (BPP UMCS) za lata 2010- …
poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych, np.:
Regina Schreiter, Wykaz publikacji pracowników naukowych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłoszonych w latach 1955-1964
[w:] 20 lat Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 1944-1964, Lublin 1967, s. 30-123.
osobowe, np.:
1977-2009 – Seria : Bibliografie Osobowe / Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej. Biblioteka Główna UMCS, np.: Stanisława Wojnarowicz (oprac.), Bibliografia prac prof
dr. hab. Adama Kerstena, Lublin 1983, 10 s, (Bibliografie Osobowe … ; nr 9) ; Wiesława Gmiterek (oprac.) Bibliografia publikacji naukowych prof. dr hab. Henryka Gmiterka
oraz wykonanych pod jego kierunkiem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, Lublin, 2003 (Bibliografie Osobowe … ; nr 27)
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, np.:
Zdzisław Dobrzański (oprac), Rozprawy doktorskie i habilitacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej … [cz. I – 1944-1984, cz. II – 1985-1994]
przedmiotowe wykazy publikacji o UMCS, np.:
1950 – kartoteka do historii UMCS [za lata 1944-1959], oprac. Stefania Fedorko ; Teresa Batorska, Zofia Milaniuk, Bibliografia opracowań o Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Publikacje z lat 1944/1945-1977/1978 [w:] Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej 1944-1979, red. Wieslaw Skrzydło, Ryszard Orłowski, Grzegorz
L. Seidler, Lublin 1979, s. 216-245 ; 1995 r. ; kartoteka publikacji o UMCS za lata 1979-1995.
dziedzinowe wykazy publikacji, np.:
Kaczmarek Leon, Dobrzański Zdzisław, Kania Józef (oprac.), Polska bibliografia logopedyczna, Lublin 1965, (Prace Katedry Języka Polskiego i Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
zawartości czasopism, np.:
Stefania Fedorko (oprac.), Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Bibliografia: 1946-1958, Lublin 1959, 128 s.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Ogólnouczelniane podmiotowe wykazy publikacji UMCS
Wykaz publikacji pracowników
naukowych Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ogłoszonych w latach
1944-1954
Wykazy publikacji
pracowników UMCS w …r.
za lata 1972-1988 z przerwą
w l. 1980/1981, 1983/1984.
Ogólnouczelniane podmiotowe wykazy publikacji UMCS
to instytucjonalne bibliografie zespołów osobowych.
Bibliografia zespołów osobowych – spis rejestrujący prace zespołów
osób będących członkami jednej instytucji lub organizacji, bądź
osób tworzących określoną grupę społeczną.
Dembowska M., Bibliografie osobowe, [w:] Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla
autorów bibliografii specjalnych. Praca zbiorowa pod red. Heleny Hleb-Koszańskiej,
Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka, Warszawa, 1963, s. 32.
Należą do grupy bibliografii specjalnych.
Bibliografia Publikacji
Pracowników UMCS
(BPP UMCS)
Gromadzą, rejestrują i udostępniają wiadomości na temat
osiągnięć naukowych UMCS.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Wykaz publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ogłoszonych w latach 1944-1954
W najbliższym czasie w kolekcji Biblioteki
Cyfrowej UMCS.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Wykaz Publikacji Pracowników UMCS w …r.
Przykład bieżącej bibliografii,
rejestrującej w kolejnych
rocznikach piśmiennictwo
z lat 1972-1988*
Układ spisów dostosowano
do struktury organizacyjnej
Uczelni
Dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Pierwotna wersja Bibliografii
Publikacji Pracowników UMCS
(BPP UMCS) jako
Bibliografia Dorobku Naukowego
UMCS (BDN UMCS)
została zainicjowana decyzją
władz rektorskich w 2000 r.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Kryteria doboru materiału bibliograficznego:
zasięg autorski
• dorobek
piśmienniczy
pracowników
Uniwersytetu
zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych,
technicznych
i
bibliotekarskich,
pracowników
emerytowanych i rencistów oraz osób czasowo
zatrudnionych
na
Uczelni
(np.
staż
naukowy),
doktorantów, studentów,
• prace oryginalne autorskie, redagowane, tłumaczone,
opatrzone przedmową oraz współautorskie; wywiady,
tłumaczenia
zasięg formalno-wydawniczy
publikacje zwarte i ciągłe: książki, czasopisma
utwory: artykuły, referaty, recenzje, komunikaty, sprawozdania,
tłumaczenia, inne (w tym ilustracje, scenariusze, noty,
zestawienia bibliograficzne, nuty itp.)
doktoraty i habilitacje
klasyfikowane w bazie jako odrębne TYPY PUBLIKACJI
nie uwzględnia
codziennej
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
piśmiennictwa
zamieszczonego
w
prasie
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Kryteria doboru materiału bibliograficznego:
zasięg językowy
i terytorialny –
nieograniczony
zasięg chronologiczny –
publikacje od 1989 r., rozprawy
doktorskie
i habilitacyjne – od 1995 r.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Liczba rekordów dostępnych w wersji internetowej bazy – ogółem 31 872
dodatkowo 882 opisy – w trakcie korekty
(stan na 17.09.2014 r.)
Bibliografia aktualizowana jest na bieżąco, nie
odzwierciedla jednak w pełni działalności piśmienniczej
pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Przyczyny niekompletności bazy:
szybki przyrost piśmiennictwa, problemy związane
z gromadzeniem materiału bibliograficznego
reorganizacja systemu i zespołu redakcyjnego bazy
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Sposoby gromadzenia materiału bibliograficznego:
Przykłady źródeł bibliograficznych
Fragment listy publikacji Instytutu
Archeologii
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Formularze zgłoszeniowe
publikacji
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Opis bibliograficzny
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
System informacyjno-wyszukiwawczy
Wyniki wyszukiwania tematycznego
poprzez hasło przedmiotowe.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Przyjęte założenia dotyczące zakresu i zasięgu bazy,
etapów jej tworzenia (od gromadzenia poprzez rejestrację do upowszechnienia)
oraz system wyszukiwawczy,
gwarantują uzyskanie wieloaspektowej oraz wiarygodnej i szczegółowej
informacji bibliograficznej.
Pozwalają na wykorzystanie bazy nie tylko jako narzędzia bibliograficznoinformacyjnego,
ale również bibliometrycznego i parametrycznego.
Z zastrzeżeniem –
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS musi być kompletna.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji
Pracowników UMCS
Analiza bibliometryczna
Analiza bibliometryczna
UMCS za lata 2010-2013 wg typów publikacji
Moduł Analiza bibliometryczna
pozwala generować – w formie tabelarycznej i
graficznej –
analizy i statystyki bibliometryczne
dla całej uczelni, wydziałów, jednostek
(katedr, zakładów, pracowni) i autorów
Umożliwia prześledzenie aktywności
piśmienniczej pod względem formalnowydawniczym, zasięgu terytorialnego.
Dostarcza dane o pracach m.in.:
afiliowanych, wieloośrodkowych
z czasopism indeksowanych w ISI Master
Journal List,
czasopism posiadających wartość IF i
punktację ministerialną.
W przypadku czasopism z IF i punktacją
ministerstwa – określa ich procentowy udział
oraz łączną i średnią wartość
w stosunku do
liczby ogólnej.
Przekazuje dane statystyczne oraz informacje
na temat tzw. oddziaływania publikacji.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Analiza bibliometryczna
Analiza bibliometryczna
Wydział Humanistyczny –
łączna liczba publikacji wg typów publikacji za lata 2010-2013.
Analiza bibliometryczna
Wydział Biologii i Biotechnologii
Łączna liczba prac wg typów publikacji, obecności na liście filadelfijskiej i wartości IF
oraz prace z punktacją ministerstwa i łączną wartością punktacji za lata 2011-2013
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Analiza bibliometryczna
Analiza bibliometryczna
Autor Ryczkowski Janusz
Łączna liczba prac wg typów publikacji, obecności na liście filadelfijskiej i wartości
IF oraz prace z punktacją ministerstwa i łączną wartością punktacji
Analiza bibliometryczna
Autor Tosiek Piotr
Łączna liczba prac wg typów publikacji, obecności na liście filadelfijskiej i wartości IF
oraz prace z punktacją ministerstwa i łączną wartością punktacji za lata 2010-2013
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji
Pracowników UMCS
Ranking wydziałów pod względem ogólnej liczby publikacji
Rankingi
BPP UMCS umożliwia tworzenie
rankingów:
autorów (w obrębie jednostek,
wydziałów czy całej uczelni), wydziałów
i jednostek organizacyjnych.
Klasyfikacja przeprowadzana jest
według wyselekcjonowanych kryteriów
tj.: liczby prac ogółem,
wartości wskaźnika Impact Factor,
wartości punktacji MNiSW,
liczby prac ze wskaźnikiem IF oraz
liczby prac punktowanych przez
MNiSW.
Ranking wydziałów pod względem wartości wskaźnika IF
Rankingi tworzone są z zawężeniem
do jednego roku.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Rankingi
Ranking wydziałów z liczbą prac punktowanych przez MNiSW
Ranking jednostek organizacyjnych według łącznej liczby prac
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
w SAP – Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią
W strukturze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Baza Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
jest elementem modułu Obsługi Badań Naukowych z Bazą Ekspertów.
Pełni funkcję informacji bibliograficznej.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
SAP - Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
SAP - Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
SAP – zaawansowany system informatyczny klasy ERP ( ang. enterprise resource planning).
Umożliwia wielopłaszczyznową obsługę instytucji i przedsiębiorstw.
Ma budowę modułową – składa się z wielu różnorodnych aplikacji, które pozwalają
efektywnie zarządzać takimi obszarami działalności, jak obszar kadr, płac,
kontrolingu czy badań naukowych.
Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią (ZISZU) ma zoptymalizować administrowanie
UMCS, wpłynąć na jakość kształcenia, umożliwić szerszą promocję i współpracę w dziedzinie
badań naukowych.
Źródło: O SAP (online) http://umcs.pl/pl/o-sap.htm [dostęp 01.09.2014]
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Baza Ekspertów
Baza Ekspertów –
aplikacja mająca udostępnić w Internecie
informacje na temat ekspertów UMCS,
ich osiągnięć naukowych i oferty dla
współpracy z biznesem.
Okno wyszukiwawcze w Bazie Ekspertów.
Służy komercjalizacji badań.
Nie gromadzi żadnych danych –
w całości opiera się na informacjach
umieszczonych w systemie SAP ERP,
z którym jest połączona.
Źródło: Koncepcja biznesowa modułu Baza Ekspertów, oprac.
zespół wdrożeniowy: Wirginia Gieryng-Cieplak (kierownik
zesp.), Urszula Poślada et al., s. 10.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Baza Ekspertów – Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Specjalista/ekspert –
„osoba pozostająca w stosunku pracy z UMCS w Lublinie o gruntownej teoretycznej i praktycznej
znajomości danego tematu oraz z uznanym dorobkiem i doświadczeniem naukowym
w danych dziedzinach nauk.”
Źródło: Koncepcja biznesowa modułu Baza Ekspertów, oprac. zespół wdrożeniowy: Wirginia Gieryng-Cieplak
(kierownik zesp.), Urszula Poślada et al., s. 10.
Profil specjalisty w Bazie Ekspertów tworzą m.in.:
Dane podstawowe, Obszar zainteresowań badawczych, Publikacje, Patenty, Innowacje.
Informacje o publikacjach pochodzą bezpośrednio z Bibliografii Publikacji
Pracowników UMCS,
umiejscowionej na portalu bibliotecznym.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Baza Ekspertów – Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Okno z listą publikacji autora
Profil Eksperta
z wyróżnieniem
podstrony Publikacje
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Baza Ekspertów – Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS
Ekspert/specjalista
edytując swój profil ma możliwość
– po rejestracji i logowaniu –
wprowadzenia własnej bibliografii
.
korzystając z formularzy
zgłoszeniowych.
Podstrona PUBLIKACJE
Bazy Ekspertów z dostępem do
dodawania opisów bibliograficznych
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Wnioski
Działalność dokumentacyjną Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej charakteryzuje
długoletnia tradycja sporządzania spisów, dopracowane założenia metodyczne oraz bogaty zbiór informacji bibliograficznej.
Szczególne miejsce zajmują podmiotowe bibliografie dorobku naukowego Uczelni.
Ewoluowały od prostego wykazu (Wykaz publikacji pracowników UMCS …)
do rozbudowanej, wielozadaniowej bazy danych Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS
skonsolidowanej z SAP-Zintegrowanym Systemem Zarządzania Uczelnią
w ramach modułu Bazy Ekspertów.

Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS jako narzędzie wielozadaniowe:

dostarcza informacje bibliograficzne

wspomaga proces naukowo-dydaktyczny i komunikację naukową

uzupełnia bieżącą bibliografię narodową, bibliografie dziedzinowe i Bibliografię Lubelszczyzny
 propaguje wiedzę
 promuje Uczelnię
 przekazuje informację (obecnie fragmentaryczną) do analiz bibliometrycznych oraz parametrycznych
spełnia częściowo funkcję repozytorium, gromadząc i udostępniając poza opisem bibliograficznym teksty dokumentów.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
Wnioski
W Bazie Ekspertów pełni rolę informacyjno-bibliograficzną,
skupiając dane o publikacjach specjalistów UMCS.
Informacje bibliograficzne dostarczane za pośrednictwem Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS są:
uporządkowane i właściwie sklasyfikowanej pod względem formalnym oraz merytorycznym
 wielodziedzinowe (zgodne z profilem Uczelni)
 szczegółowe
 wiarygodne i rzetelne (sporządzone z autopsji, autoryzowane)
 dostępne w sposób nieograniczony
 stale aktualizowane
 o zasięgu chronologicznym obejmującym piśmiennictwo od 1989, dla dysertacji od 1995 r.
(poprzez podlinkowanie do Wykazów Publikacji Pracowników UMCS w …r. oraz Rozpraw doktorskich i habilitacyjnych … w
dostępnych w Bibliotece Cyfrowej UMCS
zasięg ten sięgnie w rezultacie dla publikacji 1972 r.; dysertacji 1944 r.)

Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS w tym momencie nie jest kompletna.
Pomocne mogą okazać się: formularze zgłoszeniowe publikacji, powiązanie BPP UMCS z Bazą Ekspertów w ramach
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią oraz wewnętrzne uregulowania w postaci zarządzeń rektora popartych
zapisem w statucie.
Ważne jest rozbudowanie bibliografii o moduł cytowań – powiązanie z Web of Science, Google Scholar.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.
BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE. LUBLIN, 25-26 WRZEŚNIA 2014 R.

similar documents