1-obsluga_finansowa_12.03.2013

Report
Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Dział Finansowy
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
1
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.
płatności na realizację programów operacyjnych są - w części
odpowiadającej wkładowi środków europejskich (85%) –
dokonywane w formie płatności.
Natomiast część płatności odpowiadająca wkładowi krajowemu
(15%), towarzyszącemu wkładowi środków europejskich, jest
dokonywana w formie dotacji celowej.
2
Otrzymane dofinansowanie Beneficjent wydatkuje i rozlicza w
trybie przewidzianym dla danej formy „wypłaty”.
Oznacza to, iż część dofinansowania otrzymana w formie dotacji
celowej będzie musiała być wydatkowana i rozliczana zgodnie z
przepisami właściwymi dla dotacji, a więc z uwzględnieniem
przede wszystkim roczności budżetu.
3
Dla części dofinansowania wypłaconej ze środków europejskich
(85%) nie stosuje się zasad roczności budżetowania, a środki
przekazane w ramach zaliczek ze środków europejskich pozostają
na rachunkach beneficjentów i mogą być wydatkowane w ramach
realizacji projektu w kolejnym roku kalendarzowym, z
zastrzeżeniem terminu wynikającego z paragrafu 9 ust 8 umowy o
dofinansowanie.
4
Dla części dofinansowania wypłaconej z dotacji celowej (15%)
obwiązuje zasada roczności budżetu. Środki przekazane w formie
zaliczek niewykorzystane do 31 grudnia należy zwrócić w terminie
do 15 stycznia na wskazany przez IP rachunek bankowy.
Od niezwróconych środków nalicza się odsetki określone jak dla
zaległości podatkowych, począwszy od dnia 16 stycznia.
W celu ponownej wypłaty zwróconych środków należy dokonać
aktualizacji harmonogramu płatności oraz złożyć wniosek o
zaliczkę.
5
Płatności:
1) dotyczą wydatków finansowanych ze środków europejskich
(85%);
2) obejmują tylko wydatki kwalifikowane;
3) w formie zaliczki lub refundacji;
4) nie są objęta zasadą roczności budżetu;
5) obsługę bankową płatności prowadzi BGK zgodnie z
przyjętym terminarzem płatności.
6
Terminarz płatności środków europejskich
Dostępny na stronie www.bgk.pl
7
Współfinansowanie:
1) część wydatków odpowiadająca wkładowi z budżetu
krajowego (15%);
2) następuje w formie dotacji celowej;
3) obejmuje tylko wydatki kwalifikowane;
4) wypłacane przez instytucję z którą Beneficjent zawarł umowę
albo przez BGK;
5) w formie zaliczki lub refundacji;
6) jest objęte zasadą roczności budżetu.
8
Zgodnie paragrafem 9 umowy ust. 8, Beneficjent jest zobowiązany
złożyć wniosek o płatność rozliczający transzę zaliczki w całości w
terminie 120 dni od dnia jej przekazania na rachunek bankowy.
W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność na
kwotę lub w terminie określonych w umowie o dofinansowanie (120
dni), od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w
ramach zaliczki, będą naliczane odsetki jak dla zaległości
podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia
złożenia wniosku o płatność lub zwrotu zaliczki (z art. 189 ust. 3
ufp).
9
Rozliczenie zaliczki polega na:
- wykazaniu we wniosku o płatność kosztów kwalifikowalnych tj.
złożeniu do IP wniosku w terminie 120 dni od dnia przekazania
zaliczki (decyduje data wpływu lub data nadania wniosku)
lub
- zwrocie niewykorzystanych środków w terminie 120 dni od dnia
przekazania zaliczki.
10
Zgodnie z art. 207 ust. 1 ufp, w przypadku gdy środki
przeznaczone na realizację programów finansowanych z
udziałem środków europejskich będą wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi
przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania
środków (zaliczki lub refundacji).
11
W przypadku konieczności dokonania zwrotu należy o tym
fakcie poinformować Instytucję Pośredniczącą.
Zwrotu można dokonać dopiero po otrzymaniu pisma z IP z
informacją:
- czy i od jakiej daty naliczać odsetki jak dla zaległości
podatkowych;
- o numerze rachunku na który należy dokonać zwrotu oraz
- o terminie dokonania zwrotu.
12
Wypłaty dofinansowania w projekcie, w wysokości określonej w
umowy o dofinansowanie, przekazywane są na rachunek
Beneficjenta na podstawie złożonego i zaakceptowanego
wniosku o płatność w formie:
1) refundacji całości lub części poniesionych kosztów
kwalifikowanych albo
2) zaliczki albo
3) w obu formach wymienionych w pkt 1 i 2.
13
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,
otrzyma od Instytucji Pośredniczącej dofinansowanie
przeznaczone na realizację Projektu w podziale na badania
przemysłowe oraz prace rozwojowe.
Umowa o dofinansowanie określa maksymalną kwotę
dofinansowania stanowiącą :
% wydatków kwalifikowanych na badania przemysłowe
i
% wydatków kwalifikowanych na prace rozwojowe.
14
REFUNDACJA
Dofinansowanie wypłacane w formie refundacji całości lub
części wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków
własnych Beneficjenta.
ZALICZKA
Wypłata na podstawie wniosku o płatność zaliczkową.
15
ZALICZKA
- założenia odrębnego oprocentowanego rachunku
bankowego lub subkonta wyłącznie do obsługi płatności
zaliczkowych (Beneficjent i Partnerzy)
- wpłaty na rachunek do obsługi zaliczki mogą pochodzić
wyłącznie od Instytucji Pośredniczącej oraz od Płatnika
- odsetki bankowe narosłe od kwot dofinansowania w formie
zaliczki, przekazywanych w ciągu roku kalendarzowego na
realizację Projektu, Beneficjent zobowiązany jest zwrócić w
terminie do 15 stycznia roku następnego oddzielnym
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję
Pośredniczącą wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku.
16
Warunkiem wypłaty Beneficjentowi kolejnej transzy
dofinansowania w formie zaliczki jest rozliczenie co najmniej
70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.
Pierwsza płatność zaliczkowa nie może przekroczyć 50%
łącznej kwoty dofinansowania.
17
Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w formie
weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem
notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby
upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą, wraz z deklaracją
wekslową.
18
W przypadku, gdy:
- dofinansowanie jest przekazywane w formie zaliczki albo refundacji i
zaliczki przekazywanej w jednej lub kilku transzach oraz
- wartość przyznanego dofinansowania w formie zaliczki przekracza
kwotę wskazaną w rozporządzeniu w sprawie zaliczek,
zabezpieczenie ustanawiane jest, oprócz formy określonej w ust. 2, w
jednej lub kilku z form, o których mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia w
sprawie zaliczek.
19
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786)
§ 6. 1.Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o
dofinansowanie.
2.Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:
1) wartość zaliczki nie przekracza 10.000.000 zł lub
2) beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym
interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest jednostką badawczo-rozwojową w
rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323).
20
§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o
płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223,
poz. 1786)
W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w
wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej lub
kilku z następujących form wybranych przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie:
1) pieniężnej;
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczenia, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505);
6) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w
przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
10) hipoteki; w przypadku gdy instytucja udzielająca dofinansowania uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
11) poręczenia według prawa cywilnego.
21
Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia do Instytucji
Pośredniczącej prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia w
wysokości:
1)
100 % kwoty dofinansowania, o której mowa w § 7 ust. 1, w
przypadku zabezpieczenia określonego w ust. 2 – w terminie 14 dni
od dnia wejścia Umowy w życie oraz
2)
150% kwoty najwyższej transzy zaliczki, w przypadku
zabezpieczenia określonego w ust. 3 – w terminie do dnia złożenia
wniosku o wypłatę pierwszej transzy zaliczki.
22
Wydatki ponoszone na podstawie faktur zaliczkowych nie mogą być
finansowane ze środków przekazanych w formie zaliczki w projekcie.
Wydatki ponoszone na podstawie faktur za „częściowe” wykonanie
usługi lub dostawę towaru, wystawionych zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą, stanowią
wydatki kwalifikowalne.
23
ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW
Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej, w terminach
określonych w umowie, wniosek o płatność bez załączników
dokumentujących poniesione wydatki.
Dokumenty potwierdzające poniesienie wszystkich wydatków
rozliczanych w danym wniosku o płatność Beneficjent
przechowuje w swojej siedzibie.
25
Zgodnie z Umową o dofinansowanie Beneficjent jest
zobowiązany do składania wniosków o płatność nie rzadziej, niż
co 3 miesiące, w terminie 15 dni od dnia zakończenia trzeciego
miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 8 (począwszy od dnia podpisania
umowy).
Wniosek o płatność będzie weryfikowany w zakresie finansowym
przez pracownika Sekcji Finansowania POIG, który będzie
opiekunem finansowym projektu oraz przez pracownika Sekcji
Sprawozdawczości i Monitoringu w zakresie sprawozdawczym.
26
Średni czas weryfikacji wniosku o płatność:
- refundacyjnego lub rozliczającego zaliczkę wynosi ok. 17 dni
- zaliczkową wynosi 1 dzień.
Czas od momentu akceptacji wniosku o płatność do wypłaty
dofinansowania na rachunek beneficjenta wynosi ok. 11 dni.
27
Wniosek o płatność w formie papierowej musi być tożsamy z
wersją elektroniczną.
O tożsamości obu wersji wniosku o płatność rozstrzyga suma
kontrolna – musi być zgodna na wersji elektronicznej i wersji
papierowej wniosku.
Generator wniosków o płatność jest do pobrania pod poniższym
adresem:
http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wzory_dokumentow/Stro
ny/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=3&strona=1
Dodatkowo do wniosku o płatność należy dołączyć Kartę
rozliczenia zadania w projekcie oraz Zestawienie dokumentów z
przypisaniem do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji projektu (opcjonalnie).
Powyższe dokumenty podpisuje osoba upoważniona do
reprezentowania Beneficjenta i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych.
30
Podczas weryfikacji wniosku o płatność sprawdzeniu podlega w
szczególności:
- czy wydatki poniesiono zgodnie z postanowieniami umowy o
dofinansowanie (w tym zgodnie z Harmonogramem rzeczowofinansowym realizacji projektu określonym w umowie);
- czy wniosek o płatność został prawidłowo wypełniony;
- czy poniesione wydatki są zgodne z Katalogiem wydatków
kwalifikowanych…, Wytycznymi krajowymi oraz Wytycznymi
programowymi;
31
- czy wydatek jest bezpośrednio związany z projektem i
niezbędny do jego realizacji i został poniesiony w związku z
realizacją projektu;
- czy wydatki zostały poniesione w terminie kwalifikowalności
wydatków, określonym w umowie o dofinansowanie, to jest czy w
tym terminie została opłacona faktura.
32
Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych
w każdym z zaakceptowanych wniosków o płatność będą
weryfikowane w siedzibie Beneficjenta przez Instytucję
Pośredniczącą lub podmiot przez nią upoważniony tj. Fundację
„Fundusz Współpracy”.
33
Podczas weryfikacji w siedzibie Beneficjenta dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki sprawdzeniu będą
podlegać w szczególności następujące kwestie:
- czy Beneficjent posiada wszystkie wymagane dokumenty
(kopie umów, faktur, przelewów itp.);
- czy dokumenty zostały prawidłowo opisane;
- czy prace/usługi/dostawy, w związku z realizacją których
wydatek został poniesiony, zostały faktycznie wykonane
(weryfikacja na podstawie dokumentów);
- w przypadku kopii dokumentów – czy zostały poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
34
W przypadku, gdy dokumentacja potwierdzająca poniesione
wydatki zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie
Instytucji Pośredniczącej, jest zobowiązany do złożenia
brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od
dnia doręczenia wezwania.
Nieusunięcie przez Beneficjenta braków lub błędów w
dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki, może
skutkować uznaniem całości lub części wydatków za
niekwalifikowane oraz:
- koniecznością zwrotu dofinansowania lub
- pomniejszeniem dofinansowania w ramach kolejnych
wniosków o płatność o wydatki uznane za niekwalifikowane.
35
DOKUMENTOWANIE PONIESIONYCH
WYDATKÓW
Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.)
należy opisać wskazując następujące informacje:
- nazwa (tytuł) projektu wynikający z umowy o dofinansowanie;
- data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie;
- opis związku wydatku z umową o dofinansowanie – należy
zaznaczyć w opisie, do którego zadania i której kategorii
wydatków zatwierdzonych w umowie (Harmonogram) odnosi się
wydatek;
37
- informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR –
tj. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- dekretacja oraz nr księgowy dokumentu;
- informacja o poprawności formalnej i merytorycznej;
- adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z
dokumentu).
Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo
podać kurs waluty z dnia dokonania płatności za fakturę.
38
Wynagrodzenia:
1. lista płac i zestawienie wynagrodzeń w projekcie (z którego
wynikałaby wielkość wynagrodzeń kwalifikowanych w
projekcie);
2. umowa o dzieło, umowa zlecenia wraz z protokołem odbioru
wykonanych prac;
3. potwierdzenie dokonania płatności wynagrodzeń (wyciąg z
rachunku bankowego);
4. wyciągi bankowe potwierdzające uregulowanie zobowiązań
publiczno-prawnych (wobec ZUS i US) – potwierdzenie
dokonania zbiorczych przelewów wraz z oświadczeniem
wskazującym na to, że zapłacone składki lub zaliczki dotyczą
osób, których wynagrodzenia są wydatkiem kwalifikowanym w
projekcie.
39
W przypadku pracowników z którymi zostały zawarte aneksy do
umów określające część etatu, która będzie przeznaczona na
wykonywanie czynności związanych z realizacją Projektu, nie ma
obowiązku prowadzenia kart czasu pracy.
W takim przypadku zaangażowanie danego pracownika w
realizację Projektu określa aneks do umowy o pracę, a rodzaj
wykonywanych w Projekcie zadań wynika z zakresu obowiązków
danego pracownika.
40
W przypadku osoby wykonującej czynności związane z realizacją
Projektu z różnym zaangażowaniem w poszczególnych
miesiącach (np. w jednym 30 h, w kolejnym 100 h) należy
prowadzić karty czasu pracy, w celu określenia zaangażowania
danego pracownika w realizację Projektu oraz rodzaju
wykonywanych w Projekcie zadań.
41
Zakup towarów i usług:
1. faktura lub dokument księgowy o podobnej wartości
dowodowej, umowa zlecenia lub umowa o dzieło;
2. potwierdzenie dokonania płatności (wyciąg z rachunku
bankowego);
3. protokół odbioru wykonanych prac lub zakupionego towaru
(jeśli dotyczy);
4. dla umowy zlecenia lub umowy o dzieło potwierdzenie
uregulowania zobowiązań publiczno-prawnych wobec ZUS i US
(zbiorcze przelewy i oświadczenie jak dla wynagrodzeń);
5. przy zakupie środków trwałych - dokument potwierdzający
przyjęcie środka trwałego na stan (OT - przyjęcie środka
trwałego).
42
Koszty ogólne:
1. informacja o stosowanym przez Beneficjenta sposobie
naliczania kwalifikowanych kosztów ogólnych w projekcie;
2. faktury lub dokumenty księgowe o podobnej wartości
dowodowej;
3. potwierdzenie dokonania płatności (wyciąg z rachunku
bankowego).
43
JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Wniosek należy przygotować w aktualnej wersji Generatora
Wniosków o Płatność.
Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z Instrukcją
wypełniania wniosku o płatność.
Nie przesyłać do IP wniosków o płatność z adnotacją „Wydruk
próbny” (oznacza, że wniosek został nieprawidłowo wypełniony
i zostanie odrzucony).
45
Wniosek o płatność zgodny z postanowieniami aktualnej umowy
o dofinansowanie (w tym z Harmonogramem realizacji projektu
określonym w umowie) - nie z postanowieniami aneksu, który
nie został jeszcze podpisany.
Płatności (zaliczki i refundacje) muszą być zgodne z
określonymi w aktualnym Harmonogramie realizacji projektu
(nie należy przekraczać tych kwot).
46
Karty rozliczenia zadania muszą odzwierciedlać dane z
aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
projektu (rodzaje wydatków kwalifikowanych oraz przypisane im
kwoty).
Dane z wniosku o płatność (tabela 11 - przypisanie wydatków do
poszczególnych zadań i kategorii) muszą być zgodne z danymi
podanymi w Kartach rozliczenia zadania.
47
Wniosek o płatność oraz dołączone do niego dokumenty należy
czytelnie podpisać.
Jeśli wniosek podpisuje osoba, która nie została wskazana w
umowie o dofinansowanie należy przesłać upoważnienie do
reprezentowania Beneficjenta i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych (kopia upoważnienia - potwierdzona za
zgodność z oryginałem).
48
Szare pola we wniosku o płatność (np. pod tabelą 11 na wersji
papierowej) wypełnia pracownik instytucji weryfikującej wniosek
o płatność.
W punkcie 1 wniosku („wniosek za okres do…”) należy wpisać
datę zapłaty ostatniego z dokumentów księgowych wykazanych
we wniosku.
49
W pkt. 2 wniosku o płatność należy:
- podać nazwę Beneficjenta identyczną z nazwą w umowie (np.
bez adresu);
- wskazywać osoby do kontaktu, które są odpowiedzialne za
przygotowanie wniosku o płatność i szybko odpowiedzą na
pytania IP;
- wpisywać numer rachunku bankowego w przypadku
wnioskowania o zaliczkę lub refundację.
50
W pkt. 7 wniosku o płatność („umowa”) należy uwzględniać
podpisywane aneksy - każdy kolejny podpisany aneks zmienia
numer umowy.
Pkt. 12 wniosku – należy wykazać odsetki narosłe na rachunku
do obsługi zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o
płatność, ale nie pomniejszać wnioskowanych kwot. Odsetki od
zaliczek nie stanowią dochodu w projekcie.
51
Pkt. 8 wniosku - oznaczenie rodzaju płatności:
- zaliczkowa – tylko wniosek o wypłatę zaliczki;
- pośrednia – refundacja lub jednoczesne rozliczenie zaliczki i
wystąpienie o kolejną zaliczkę;
- nie dotyczy – tylko rozliczenie zaliczki, bez żadnej płatności;
- końcowa - ostatni (końcowy) wniosek o płatność.
52
Tabela 11 – Zestawienie dokumentów:
- wydatki w kol. 5 („nazwa towaru lub usługi”) opisywane zbyt
ogólnie np.: inne drobne wydatki (jakie?), zakup aparatury
(jakiej?), drobny sprzęt laboratoryjny (jaki?);
- w kol. 5 należy wskazać numer zadania oraz nazwę kategorii
wydatku w ramach której dany wydatek został poniesiony
(zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
projektu).
53
Faktura „pro forma” wraz z potwierdzeniem przekazania
środków nie stanowi dowodu poniesienia wydatku
kwalifikowanego i na jej podstawie nie można dokonać
refundacji oraz rozliczenia przekazanej zaliczki.
54
ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
55
Zasady kwalifikowania wydatków określają:
- Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w
konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.4 POIG - załącznik nr
2 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu;
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
56
Zasady kwalifikowania wydatków określają również:
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(część ogólna Wytycznych od Rozdziału 1 do 6) - wersja z dnia
29 marca 2011 r. oraz
- Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w
ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie
programowania 2007-2013 – wersja z dnia 20 kwietnia 2010 r.
57
Realizacja Projektu nie może zostać rozpoczęta przed
rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków tj. wydatki
mogą być kwalifikowane (Projekt może zostać rozpoczęty) po
dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku poniesienia jakichkolwiek wydatków przed
rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków (dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie) wszelkie koszty w ramach
Projektu zostaną uznane za niekwalifikowane.
58
Rozpoczęcie Projektu należy interpretować zgodnie z definicją
zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013 (5.3 Podrozdział 3 - Warunki kwalifikowalności
wydatków w projektach realizowanych w ramach programów
pomocy publicznej).
59
Kategoria W
Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w
tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób
zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac
rozwojowych, w części w jakiej wynagrodzenia te są
bezpośrednio związane z realizacją Projektu objętego pomocą
(umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi
nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
60
Kategoria A
Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do
wykonywania badań oraz wartości niematerialnych i prawnych (inne niż w
kategorii E) w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji
Projektu objętego pomocą.
Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są
wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu objętego pomocą przez
całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające
okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone
na podstawie przepisów o rachunkowości.
Koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowobadawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie
niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego
pomocą.
61
Kategoria G
Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są
używane do realizacji Projektu objętego pomocą.
W przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające
okresowi prowadzenia badań przemysłowych lub prac
rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o
rachunkowości.
W przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem
własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z
gruntów lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe.
62
Kategoria G – ciąg dalszy
W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące
rodzaje kosztów:
- dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części
odsetkowej,
- wieczyste użytkowanie gruntów – tylko raty użytkowania
wieczystego bez części odsetkowej,
- amortyzacja budynków – w przypadku, gdy wykorzystywane są
także w innych celach niż realizacja projektu kwalifikowana jest
tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada
proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu.
Koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania
wieczystego gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu.
63
Kategoria E
Koszty:
- usług badawczych wykonanych na podstawie umowy,
- wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na
podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach
rynkowych (wartości niematerialnych i prawnych w formie
patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy
technicznej),
- usług doradczych i usług równorzędnych, wykorzystywanych
wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu objętego pomocą.
64
Kategoria Op
Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia
materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów
ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją Projektu
objętego pomocą (w zakresie wykonywania działalności
badawczej), w tym: koszty obsługi instrumentów
zabezpieczających realizację umowy oraz koszty promocji
Projektu (koszty promocji według limitów: w projektach poniżej
10 milionów złotych – do 3% wartości projektu, w projektach o
wartości 10-30 milionów złotych – do 2% wartości projektu, w
projektach o wartości powyżej 30 milionów złotych – do 1,5%
wartości projektu).
65
Kategoria O
Prezentacja o ryczałtowej metodzie rozliczania kosztów ogólnych
66
Wydatkiem kwalifikowanym jest podatek VAT, który nie może
zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące
przepisy krajowe.
Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy
został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta
(art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 1080/2006).
VAT podlegający odzyskaniu w jakikolwiek sposób nie będzie
uważany za kwalifikowany, nawet jeśli nie został faktycznie
odzyskany przez beneficjenta, a jedynie zaistniała taka
możliwość, wskazana w przepisach prawa.
67
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
68

similar documents