ovrha na nekretninama prema zakonu o izmjenama i dopunama ovr

Report
OVRHA NA NEKRETNINAMA PREMA ZAKONU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG
ZAKONA ( NN 112/12., 25/13. i 93/14.)
ODLUČIVANJE U DRUGOM STUPNJU
- u drugom stupnju odlučuje sudac pojedinac, kada viši sud
odlučuje o žalbi
- kada u drugom stupnju odlučuje vijeće prvostupanjskog suda
odlučuje vijeće prvostupanjskog suda sastavljeno od trojice
sudaca
- o žalbama na rješenje o određivanju ovrhe, dosudi i namirenju
odlučuje viši sud, a o žalbama na ostala rješenja vijeće
prvostupanjskog suda
ROKOVI ZA ODLUČIVANJE
- 15 dana za donošenje rješenja o ovrsi
- 30 dana za poduzimanje daljnjih radnji
NOVA OVRŠENIKOVA PRAVA U OVRSI NA
NEKRETNINAMA
- nekretnina u kojoj ovršenik stanuje i koja je nužna za
zadovoljenje njegovih osobnih stambenih potreba i osoba
koje je po zakonu dužan uzdržavati
- prijedlozi se mogu podnijeti u roku od osam dana od dana
primitka rješenja o ovrsi
- prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe na nekretnini
- prijedlog ovršenika da nekretninu koristi kao najmoprimac
- odgoda iseljenja
DOKAZ O VLASNIŠTVU I PRAVU GRAĐENJA
- sud po službenoj dužnosti nalaže da se u zemljišnoj knjizi upiše
pravo vlasništva ovršenika kada ovršenik nije upisan kao vlasnik
nekretnine na kojoj se provodi ovrha, a ovrhovoditelj je dostavio
podobnu ispravu za upis ovršenikova prava u zemljišne knjige
ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE
- sud utvrđuje vrijednost nekretnine po slobodnoj ocjeni na
temelju nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka ili
procjenitelja
- Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/14) od 18.
lipnja 2014.
- Pravilnik o metodama procijene vrijednosti nekretnine (NN
79/14) od 30. lipnja 2014.
- zaključak o utvrđivanju vrijednosti nekretnine
- zaključak o prodaji
NEKRETNINE KOJE NE MOGU BITI
PREDMET OVRHE
- poljoprivredno zemljište i gospodarske zgrade poljodijelca u
opsegu potrebnom za njegovo uzdržavanje i uzdržavanje
članova obitelji te drugih osoba koje je po zakonu dužan
uzdržavati
- posebnim zakonom mogu se i druge nekretnine izuzeti od
ovrhe
PRODAJA NEKRETNINE
- nekretnina se prodaje na elektroničkoj javnoj dražbi
- zahtjev za prodaju nekretnine sud podnosi Agenciji
- Agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj
javnoj držabi
- davanje osiguranja (iznos, način uplate i povrat jamčevine
oblika i sadržaj prijave te postupak dodjele identifikatora
propisat će Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje
nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku ministar
pravosuđa)
- prijava za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi
- troškovi prodaje (Pravilnik o vrsti i visini naknada za obavljanje
poslova propisanih OZ)
- prikupljanje ponuda elektroničkim putem (način prikupljanja i
davanja ponuda propisat će Pravilnikom o načinu i postupku
provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
ministar pravosuđa)
- jedan ponuditelj
- prodajna cijena
- završetak elektroničke javne dražbe
- neuspjela javna dražba
- rješenje o dosudi
- uplata kupovnine (postupak i način uplate kupovnine propisat će
Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i
pokretnina u ovršnom postupku ministar pravosuđa)
- prijenos novčanih sredstava
IZMIJENJENI ROKOVI ZA PODNOŠENJE
ZAHTJEVA SUDU
- prigovor nedostatka pokrića
- pravo prvokupa
- oslobođenje kupca od polaganja kupovnine
- sporazum kupca i založnog vjerovnika kojim kupac preuzima
dug ovršenika prema založnom vjerovniku
OČEVIDNIK NEKRETNINA I
POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U
OVRŠNOM POSTUPKU
- Agencija vodi očevidnik pokretnina ( čija je procjenjena
vrijednost veća od 50.000,00 kuna) i nekretnina koje se prodaju
u ovršnom postupku

similar documents