ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI ZA*TITE OD PO*ARA U

Report
Slaviša Bogunović, dipl.ing. arh. - NUZOP
KNAUF AKADEMIJA
MEGATREND UNIVERZITET
Beograd, 25. septembar 2013. god
EU
 Evropska ekonomska zajednica - Rimski ugovora iz
1957. godine
 Postavljeni kriterijumi i temeljni ciljevi stvaranja
zajedničkog tržišta koje bi osiguralo slobodno kretanje
ljudi, roba, usluga i kapitala.
 Potreba ukidanja tehničkih prepreka koje sprečavaju
slobodno kretanje proizvoda.
EU
 Mnoštvo različitih tehničkih propisa u svakoj od
članica EU se postavilo kao veliki problem.
 Skoro svaka zemlja u Evropi je razvila sopstveni
nacionalni sistem za ispitivanje požarnih svojstva
materijala i konstrukcija i njihovu klasifikaciju.
 Mnoštvo različitih nacionalnih standarda stvara
konfuziju kako kod korisnika, tako i kod proizvođača.
 Pojedini od standarda u koliziji, pa su neki građevinski
materijali u jednoj zemlji bili deklarisani kao bezbedni
za primenu sa aspekta zaštite od požara, a u drugim
zemljama isti materijali su bili proskribovani.
EU
 EU proces usaglašavanja.
 Obezbeđenje slobodnog protoka robe primenom direktiva
,,Novog pristupa” (New approach Directives) - pravnih
dokumenti koje na nacionalnom nivou implementiraju
države članice i pri tome povlače nacionalnu tehničku
regulativu koja je sa njima u suprotnosti.
 Proizvođači dužni da osiguraju bezbednost proizvoda koja
je propisana pojedinim direktivama novog pristupa.
 Postupak za utvrđivanje usaglašenosti: proizvod koji
ispunjava bazne zahteve definisane u harmonizovanim
standardima (hEN) ili drugim dokumentima (ETA),
označava se CE znakom, i kao takav, sa ,,Deklaracijom o
performansama ” (DoP) se stavlja na tržište.
EU
 Evropski komitet za standardizaciju (CEN) - Tehnički
komitet CEN/TC 127 - Fire safety in buildings, obuhvata
standarde iz oblasti zaštite od požara koji pokrivaju
problematiku reakcije na požar materijala i otpornost
prema požaru građevinskih elemenata i konstrukcija.
 Uspostavljamem ovakvog konzistentnog sistema je
obezbeđeno ispunjenje zahetva vezanih za uklanjanje
tehničkih prepreka, pojednostavljen nadzor nad
proizvodima na tržištu, a krajnjem korisniku je omogućeno
da na jasan način dođe do potrebnih informacija o
performansama određenog proizvoda u odnosu na njegovu
krajnju namenu.
SFRJ/SRB
 U oblasti požara i eksplozije na Saveznom nivou (SFRJ)
postojalo pedesetak osnovnih, dopunskih i specifičnih
Pravilnika datiranih u razdoblju od 1953. – 1997. god., koji
su činili konzistentnu osnovu za sprovođenje potrebnih
mera.
 Nacionalni standardi (JUS) donošeni sa oslanjanjem na
inostrane standarde (DIN i BS), kasnije se preuzimaju
integralne verzije međunarodnih standarda.
 Poslednja dekada prošlog veka, sa svim dešavanjima unutar
i oko Srbije i istovremenim, obeležena dvema
kontradiktornim činjenicama: intenziviranje aktivnosti
vezanih za podizanje značaja zaštite od požara u
građevinarstvu, nasuprot početku zaostajanja za
evropskom praksom.
SRB
 Sistem nacionalne infrastrukture kvaliteta: standardizacija,
akreditacija, metrologija i ocenjivanje usaglašenosti sa
tehničkim propisima i standardima.
 Nacionalno telo za standardizaciju (ISS), donosi, razvija,
preispituje, menja, dopunjava i povlači srpske standarde i
srodne dokumente, obezbeđujući usaglašenost srpskih
standarda i srodnih dokumenata sa evropskim i
međunarodnim standardima i srodnim dokumentima. U
srpsku standardizaciju preuzeto je više hiljada evropskih
standarda.
 “Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju
usaglašenosti” - osnovni pravni okvir za regulisanje
usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima.
SRB
 Proizvod se stavlja na tržište samo ako je usaglašen sa
propisanim tehničkim zahtevima, ako je njegova
usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je
označen u skladu sa propisima i ako ga prate propisane
isprave o usaglašenosti.
 Zakon daje pravni okvir za prenošenje evropskih direktiva i
propisivanje nacionalnih tehničkih propisa za proizvode.
 Dva vrlo značajna dokumenta (Directive 89/106/EEC (CPD)
/ Regulation (EU) No 305/2011 (CPR) nisu transponovana u
srpsko zakonodavstvo, pa shodno tome nisu stvorene
mogućnosti za inoviranje tehničkih propisa, a samim time
ni primene odgovarajućih evropskih standarda.
SRB
 Proizvođači i dobavljači građevinskih materijala,
elemenata i konstrukcija iz inostranstva vrše sve
veći pritisak u vezi sa obezbeđenjem slobodnog
protoka predmetnih proizvoda.
 „Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i
znakova usaglašenosti” ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009).
 Projekat NUZOP-a sa inicijativom za izmenu Uredbe.
SRB
 Domaći proizvođači, oslonjeni na domaću tehničku
regulativu i standarde, u velikoj meri snose teret njihove
zastarelosti i neusaglašenosti sa potrebama savremene
građevinske prakse.
 Nedostaci u veoma bitnim delovima tehničke regulative i
njihovo ponekad rigidno tumačenje od strane lica
odgovornih za nadzor neretko ih dovodi u nerazrešivu
poziciju.
 Od laboratorija za ispitivanje, kao krajnjih dodirnih veza
između proizvođača, korisnika i nadzora, se u sve većoj
meri i sve češće zahtevaju i očekuju rešenja kojima bi „kao
čarobnim štapićem” bili razrešeni svi problemi.
SRB SUTRA
 Problematika zaštite od požara u objektima je od velikog značaja za
funkcionisanje svih delova društva, počevši od fizičkih lica i njihove
potrebe za svakodnevnom bezbednošću do pravnih lica, privrednih
društava i zemlje u celini, i svakodnevno se intenzivira.
 Trendovi ukazuju na dalje usložnjavanje situacije, što je posledica
interakcije opštih dešavanja u okruženju i unutar Srbije
 Prioritetni zadaci :
 Intenziviranje poslova na finalnom uređenju sistema nacionalne
infrastrukture kvaliteta,
 Intenziviranje poslova na transponovanju evropske građevinske
regulative u domaće zakonodavstvo,
 Intenziviranje poslova na donošenju odogvarajućih tehničkih propisa, u
koje treba da budu uključeni i jasno definisani specifični lokalni
interesi i potrebe,
 Definisanje načina funkcionisanja u “prelaznom režimu”.

similar documents