Daň dědická a daň darovací

Report
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
4. prosince 2013
1.
2.
3.
4.
5.
2
Převodní daně
Daň dědická
Daň dědická od 1. ledna 2014
Daň darovací
Daň darovací od 1. ledna 2014
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
Daň
dědická
Daň z
převodu
nemovitostí
3
Daň
darovací
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.


zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů
prvky daně dědické
A.
B.
C.
D.
E.

4
subjekt
předmět
základ
sazba
(výpočet, rozpočtové určení)
správa daně dědické
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

poplatník
◦ dědic
◦ stát
5
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.


nabytí majetku děděním
cizí prvek
◦ nemovitosti
◦ movitosti
 zůstavitel byl občanem ČR a měl trvalý pobyt v ČR
 zůstavitel byl občanem ČR a neměl trvalý pobyt v ČR
 zůstavitel nebyl občanem ČR
6
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

cena majetku nabytého jednotlivým dědicem

odčitatelné položky např.
◦ dluhy
◦ náklady spojené s pohřbem
◦ odměna a hotové výdaje notáře
7
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.


poměrná progresivně klouzavá
skupiny
◦ 1. a 2. skupina – osvobození od daně
◦ 3. skupina – výše daně poloviční než daň darovací
8
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
9
1.
skupina
2.
skupina
3.
skupina
příbuzní v řadě
přímé a manžel
sourozenci,
synovci, neteře,
strýcové a tety,
manželé dětí,
děti manžela,
rodiče manžela,
manželé rodičů,
spolužijící
osoby
ostatní fyzické a
právnické osoby
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

jednorázová daň

povinnost podat daňové přiznání do 30 dnů
◦ ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o
skončení dědického řízení

splatnost
◦ 30 dnů od doručení platebního výměru
10
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

inkorporace daně dědické do daní z příjmů
◦ vypuštění příjmů z dědění jako příjmů, které nejsou
předmětem daně
 § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a)
◦ osvobození bezúplatných příjmů z nabytí dědictví
nebo odkazu od daní z příjmů
 § 4b písm. a) a § 19b odst. 1 písm. a)
11
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.


zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů
prvky daně darovací
A.
B.
C.
D.
E.

12
subjekt
předmět
základ
sazba
(výpočet, rozpočtové určení)
správa daně darovací
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

poplatník
◦ nabyvatel
◦ dárce

ručitel
◦ dárce
13
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.



bezúplatné nabytí majetku na základě právního
úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem
bezúplatné nabytí povolenek na emise
skleníkových plynů
cizí prvek
◦ nemovitosti
◦ movitý majetek a jiný majetkový prospěch
 nabyté v tuzemsku
 nabyté mimo tuzemsko
14
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

cena majetku, který je nabyt
◦ podle zákona o oceňování majetku
◦ speciálně – povolenky na emise skleníkových plynů

odčitatelné položky např.
◦ dluhy
◦ clo a daň placené při dovozu
15
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.



poměrná progresivně klouzavá
lineární (povolenky na emise)
skupiny
◦ 1. a 2. skupina – osvobození od daně
◦ 3. skupina – dvojnásobná výše daně než daň
dědická
16
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

jednorázová daň

povinnost podat daňové přiznání do 30 dnů
◦ u nemovitostí – ode dne doručení smlouvy
z katastru
◦ u movitostí – ode dne kdy došlo k bezúplatnému
nabytí movitého majetku

splatnost
◦ 30 dnů od doručení platebního výměru
17
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

inkorporace daně darovací do daní z příjmů
◦ vypuštění příjmů z darování jako příjmů, které
nejsou předmětem daně
 § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a)
◦ osvobození bezúplatných příjmů osob v I. a II.
skupině od daně z příjmů fyzických osob
 § 10 odst. 3 písm. d)
◦ zvýšení základu daně o hodnotu bezúplatného
příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve
výnosech
 § 23 odst. 3 písm. a) bod 16
18
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
19
Daň dědická a daň darovací
JUDr. Radim Boháč Ph.D.

similar documents