Branko_Radulovic

Report
UNAPRED PRIPREMLJENI PLANOVI
REORGANIZACIJE
(ISKUSTVA I PRAKTIČNI SAVETI)
Branko Radulović
Opcije razrešavanja složenih
dužničko-poverilačkih odnosa u Srbiji
Izvršni postupak
Prodaja delova ili
celine
Likvidacija
Dužnik u
finansijskim i/ili
ekonomskim
problemima
Stečajni postupak
Bankrot
„Tradicionalna“
reorganizacija
UPPR
Sporazumno
finansijsko
restrukturiranje
(workout)
Ugovor o
sporazumnom
restruktriranju
Prodaja pravnog
lica
Poređenje opcija
Kriterijumi:
Sporazumno finansijsko
restrukturiranje
Unapred pripremljen plan
"Obična" reorganizacija
reorganizacije
Učesnici
Samo poverioci koji
dobrovoljno pristupaju
(minimum dve poslovne
banke)
Svi poverioci srazmerno
visini njihovih potraživanja
u okviru odgovarajućih
klasa
Moratorijum
Moguće (uz odobrenje
Samo poverioci koji zaključe
sudije) odnosi se na sve
ugovor o mirovanju dugova
poverioce
Svi poverioci srazmerno
visini njihovih
potraživanja u okviru
odgovarajućih klasa
Zabrana izvršenja i
namirenja
Uloga stečajnog upravnika
Nema
Moguća, uglavnom
ograničena na proveru
tačnosti podataka
Stečajni upravnik vodi
poslove i zastupa
stečajnog dužnika
Raspolaganje potraživanjem
Slobodno raspolaganje ako
ugovorom nije drugačije
određeno
Slobodno
Slobodno
Administrativni zahtevi / Direktni
troškovi
Niski
Srednji
Visoki
Indirektni troškovi (prekid
poslovne saradnje)
Bez (nema reputacionog
efekta)
Mogući
Mogući
Podsticaji za poverioce
Postoje (specifični)
Postoje (manji)
Ne postoje ili mali
Posledice neusvajanja plana
/zaključenja ugovora o
restrukturiranju
Nema
Nema (ako se ne usvoji)
Bankrot
Šta da savetujete klijentima kada vam se
obrate za preliminarno mišljenje?
• Načelno - ako je pretpostavka održivosti poslovanja
zadovoljena i kao poverioci
• kao poverioci dominiraju banke – SFKR
• kao poverioci dominiraju banke, ali značajno još nekoliko
poverilaca (dobavljača i PU) – SFKR
• pretnja stečaja validna za nesaglasne poverioce
• bitna procena u pogledu učešća nesaglasnih poverilaca
• banke ne dominiraju, dosta većih dobavljača - UPPR
• disperzovani poverioci– obična reorganizacija, pokušati sa
UPPR-om
Analiza planova reorganizacije
prema novom Zakonu o stečaju
• Oko 350 podnetih planova od početka primene
novog zakona
• plan u svakom desetom otvorenom stečajnom postupku
• Svaki drugi običan plan biva odbačen, svaki četvrti
ožalben
• Više od ¾ UPPR predloga bude usvojeno, ali je skoro
polovina ožalbena
• Običan plan – manja verovatnoća da će biti
usvojen, ali i manja da će biti ožalben
• UPPR – veća verovatnoća da će plan biti usvojen, ali
i veća da će biti ožalben
Pregled dosadašnjih rezultata
• Od početka zakona do februara 2013. godine
Usvojen
Odbačen/nije usvojen
Postupak u toku
Ukupno
UPPR
56
21
13
90
Obični
125
63
37
225
Ukupno
181
84
50
315
Učešće usvojenih u odnosu na predložene
UPPR
73%
Obični
66%
Vreme potrebno za usvajanje
• Od početka zakona do februara 2013. godine
Vreme od pokretanja do usvajanja (u mesecima)
Prosek
Max
Min
UPPR
5.5
15.1
1.2
Obični
12.5
28.1
4.9
Porast (stagnacija) problematičnih kredita –
očekuje se ravnomeran priliv novih reorganizacija
Očekivanja u vezi UPPR-a
• Učešće UPPR-ova
• Nastavlja se trend od 25% - svaki četvrti plan
• „Kvalitet“ preduzeća koje ulaze u stečaj nešto bolji
• Iako su pre odluke US dominirali automatski stečajevi, trend
„neautomatskih“ stečajeva bio je u porastu i počeo da
dominira
• Tržište imovine veoma plitko, pa je sve veći procenat
poverilaca speman na kompromis
Prednosti UPPR
• Relativno manji troškovi u odnosu na “običnu” reorganizaciju
u stečaju
• odsustvo formalnog stečaja i redovan nastavak poslovanja
• ne tako povoljan za dužnike male veličine i one koji nisu obveznici
revizije
• Brzina
• Relativno brz način da se reši problem dužničko poverilačkih
odnosa
• Odsustvo stečajnog upravnika
• ostanak uprave i zaposlenih, smanjen efekat stigmatizacije
• Minimizuje negativne efekte po poslovanje
• normalan nastavak saradnje sa dobavljačima i kupcima
• mogućnost sprečavanja blokade računa
• Kupovina vremena
• PRIMER – Telefonija
Primer – poređenje troškova
• Jeep Commerce
• 0.12*4,2 milijarde = 5,1 miliona dinara bruto
• dodati troškove veštaka, sudske troškove
• Ukupni troškovi nekoliko desetih delova procenta od ukupnih
potraživanja max 100,000 evra, verovatno manje
Primer – poređenje troškova
• Jeep Commerce
• Grubi obračun u slučaju obične reorganizacije
• Minimum 210,000 evra bez dodatnih troškova
• Obična reorganizacija je barem tri puta skuplja
• Napomena – kalkulacija samo provizorna, neki
troškovi u oba slučaja nisu obuhvaćeni jer podaci
nisu dostupni
Prednosti UPPR
• Kraći period od pokretanja do usvajanja
• zakonski ograničeno trajanje - između 30 i 45 dana, sa
produženjem do 65 dana
• u praksi nešto duže mada oko trećine UPPR-ova biva
usvojeno ili odbačeno u roku od tri meseca
• UPPR traje duplo kraće prosek oko 5 meseci
• Rekord 53 dana, maksimalno oko 11 meseci
• Prosečno trajanje takođe kratko ako se koristi uporedna
praksa – obične reorganizacije u proseku ispod godinu dana
Prednosti UPPR
• Stepen namirenja poverilaca potencijalno veći
• Ranije prepoznavanje problema
• U praksi namirenje (izuzetno) visoko za razlučne i nešto više (u
odnosu na običnu reorganizaciju) za stečajne poverioce
• 100% namirenje (za stečajne poverioce) lepo zvuči, ali da li je
realno?
• „Kick the can down the road!“
• Uloga banaka
Razlike ispoljene u praksi
• Kvalitet planova ide znatno u prilog UPPR-a
• Kvalitet običnih planova reorganizacije je relativno znatno niži
• Planove ipak rade profesionalci (fin. stručnjaci + advokati), a
ne dužnik i jedno ili dva lica
• Jasniji i precizniji
• Nešto realniji
• Obična reorganizacija - MSP
• Negde između prema kvalitetu planovi podneti od strane SU
Razlike ispoljene u praksi
• Obični planovi imaju malu šansu u slučajevima kada
su banke ključni poverioci
• HOLD-OUT problem je veoma izražen – ključni nesaglasni
poverioci – banke mogu da opstruiraju usvajanje – nekoliko
banaka se izdvaja u svom nastupu
• Moguć izuzetak ako banke stoje iza podnetog plana
• Zanimljivo da vredost imovine nema puno veze sa odlukom o
reorganizaciji
• U tim slučajevima ili UPPR ili SFKR poslednja šansa
PORESKA UPRAVA
• Izmene poreskog postupka – u načelu se primenjuju
• Primer Jeep Commerce
• Poreska uprava u klasi C 97%
• Grejs period + reprogram
Član 74a
Izuzetno od člana 73. stav 4. ovog zakona, nadležni organ može, na pismeni i obrazloženi
zahtev poreskog obveznika nad kojim se sprovodi reorganizacija, u skladu sa zakonom kojim
se uređuje stečaj, odobriti odlaganje plaćanja poreskog duga u jednakim ratama do 60
meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci.
Odobrenjem odlaganja plaćanja poreskog duga iz stava 1. ovog člana prekida se zastarelost
prava na naplatu poreskog duga čiji je rok plaćanja odložen, a vreme za koje je odlaganje
plaćanja odobreno ne uračunava se u rok zastarelosti.
O odlaganju plaćanja poreskog duga u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana odlučuje lice iz člana
73. stav 3. ovog zakona.
Šta utiče na usvajanje običnog plana
• U načelu veličina i poslovanje su bitni preduslov za
podnošenje plana
• Zašto banke glasaju protiv – PITANJE ZA VAS
• Moguće objašenjenje - Kolateral i banke?
• Ako postoji kolateral banka će ga iskoristiti
• Ako ne postoji kolateral banka je već otpisala takvo potraživanje,
pa kao poverilac ima agresivniji nastup
• Neki skorašnji primeri stečaja u farmaceutskoj
industriji i veletrgovini su veoma ilustrativan primer –
svi planovi su odbačeni
Operativne vs finansijske mere
reorganizacije
• Rok sprovođenja plana koji ne može biti duži od pet
godina!!!!
• Razlikovati operativne i finansijske mere
• Videti primer UPPR - Atako
• Ako je pre reorganizacije bio odobren dugoročni
kredit na 10 godina, nije logično da se otplata
ograniči na pet godina
• FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE može > 5 godina
• OPERATIVNO RESTRUKTURIRANJE ne može > 5 godina
• Ne može se predvideti prodaja pogona ili nabavke opreme u
šestoj godini!!!
Primeri
• Jeep Commerce
• Atako
• 7 klasa
Preliminarni nalazi i uočene greške
• Pogrešno formiranje klasa
• najmanji broj klasa identičan isplatnim redovima plus klasa
razlučnih, ako je to potrebno
• Usvojen plan u kojem su klase pogrešno formirane,
nedosledan tretman poverilaca, poverioci po istom osnovu u
različitim klasama sa različitim procentom i načinom
namirenja
• Po pravilu planovi sadrže nedostatke
• visok procenat planova sa nedostacima je očekivan
Preliminarni nalazi i uočene greške
• Ko podnosi planove?
• Naravno UPPR planove podnosi dužnik
• Obične reorganizacije najčešće podnosi takođe dužnik
• Moguće da su neki poverioci povezana lica pa je broj
„dužničkih“ planova veći
• Podsticaj dužniku da sam predloži plan su značajni
• Kontrola postupka
• Smanjenje nagrade SU (30% od sredstava predviđenih planom za
namirenje poverilaca)
• Tretman povezanih lica
• Uočeni neadekvatni prikazi povezanih lica
• Problem prilikom formiranja klasa
• Veoma bitno jer ima puno stečajeve grupacija
Formiranje klasa
• Često nedosledna primena i neadekvanto formiranje
klasa
• Najmanji broj klasa koji se formira identičan je sa
isplatnim redovima iz čl. 54 Zakona o stečaju, uz
posebno formiranu klasu razlučnih poverilaca
• Stvarni broj zavisi koliko zaista ima isplatnih redova u
posmatranom stečaju
• Poverioci istog isplatnog reda mogu biti razvrstani u
više klasa u zavisnosti od karakteristika njihovih
potraživanja, statusa tih poverilaca ili različitih
interesa prilikom glasanja
• Formiranje klasa je „umetnost“
Obratite pažnju na povezana lica!!!
• Plan reorganizacije mora sadržati detaljnu listu svih
poverilaca sa podelom na klase i kriterijume na osnovu
kojih su poverioci razvrstani
• Jasno naznačena veza pojedinih poverilaca (povezanih
osoba) i dužnika
• Pitanje povezanih osoba
• Strogo propisani izuzetak o kome odlučuje stečajni sudija
• Poverioci najbolje sami štite svoje interese
• Primer usvajanja UPPR-a sa povezanim licima
• Dve klase razlučni i stečajni
• Povezana lica uključena u klase (55% i 65%)
• U obe klase povezana lica preglasala "prave" poverioce
• Plan ožalben - PAS ukinuo i vratio na ponovni postupak
Poverioci zaboravljaju da mogu da
imenuju SU
• Česte žalbe na rad SU?
• Problematična primena odredbi o imenovanju
• Slučajan izbor?
• Nije potreban razlog za smenu
• Na predlog odbora poverilaca za razrešenje i istovremeno
imenovanje novog stečajnog upravnika za koji se izjasnilo
najmanje tri četvrtine članova odbora, stečajni sudija
razrešava stečajnog upravnika i kada ne postoje razlozi za
razrešenje iz stava 1. ovog člana i istim rešenjem imenuje
predloženog stečajnog upravnika, osim uslučaju kada je za
stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je
posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog
upravnika.
Specifičnost pojedinih sudova
• Veći broj planova ne znači da su stečajne sudije već
bile izložene planovima
• Zavisi od organizacije rada suda – specijalizovane stečajne
sudije (Čačak) ili „svi rade sve“ (Beograd)
• Čačak kao „srpski Delaware“
• Utisak da su pojedini sudovi blakonakloni prema
reorganizacijama
Konflikt interesa SU i dužnika
• Interes dužnika (pod uslovom da pokreće stečaj na
vreme) je
• UPPR vs tradicionalna reorganizacija i
• Trad. reorg vs. bankrot
• Interes stečajnog upravnika ide u prilog
tradicionalne reorganizacije ili bankrotstva
• nagrada SU
• uloga SU
UPPR rokovi – kritične tačke
dosadašnja iskustva
Rešenje o pokretanju
prethodnog postupka
(t=3)
Najranije
moguće trajanje
(glasanje)
30 dana
Prethodni postupak
– minimalno
trajanje 30 dana
Usvajanje plana
Podnošenje
predloga i
UPPR (t=0)
Sudija otvara
stečajni postupak,
potvrđuje plan i
zaključuje
postupak
Zabrana
izvršenja
na
imovini
(t=5)
Rok od 8 dana
za ispravke
nedostataka i
tehničke
greške
Prethodni postupak
– maksimalno
trajanje 45 dana
Mogućnost
produženja do 15
dana u kompl.
slučajevima
Očekivano
trajanje glasanje
oko 50 dana
Najduže
mogući
trajanje
3+45+15=63
dana
Ročište za glasanje
• smatra se da su sve obaveze stečajnog dužnika pre
podnošenja UPPR dospele na dan održavanja ročišta
• sudija na zahtev zainteresovanog lica može izvršiti procenu
visine potraživanja
• Istovremeno otvaranje, potvrđivanje usvajanja i obustavljanje
– bez većih problema u praksi?
Specifični zahtevi u pogledu UPPR
uglavnom zadovoljeni
• Po pravilu većina UPPR-ova formalno zadovoljava
zahteve
• Odredba o namirenju poverilaca koji nisu obuhvaćeni
•
•
•
•
•
•
planom
Potpisana izjava većinskih poverilaca svake planom
predviđene klase da su saglasni sa sadržinom plana i spremni
da glasaju za njegovo usvajanje
Izjava dužnika o verodostojnosti podataka
Podaci o postupku pripreme plana
Vanredni izveštaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga do 60
dana pre podnošenja UPPR-a, sa pregledom svih
potraživanja po klasama
Izjava revizora ili stečajnog upravnika o izvodljivosti plana;
Kratak izveštaj o očekivanim bitnim događajima u poslovanju
ISKUSTVA SA PRIMENOM SKFR
• Tek započeta primena SFKR
• Nekoliko slučajeva uspešno sprovedeno
• Brzo se odustaje ako nije moguće doći do sporazuma
• Problem sa Fondom za razvoj
• Jeftina adminstracija max 5,500 evra za usluge posredovanja
• „Uspeh“ UPPR-a utiče na manji interes za SFKR
• 14 zahteva za SFKR
• Do sada broj poverilaca se kretao od 3 do čak 40 u
jednom slučaju – u proseku 10
• Postoje i kompleksni slučajevi kada na dužnikovoj
strani postoji veći broj društava kćerki
Iskustva sa primenom SFKR
• Uglavnom proizvodne kompanije
• Dva slučaja završena u roku od tri meseca + još
jedan moratorijum
• Ostali već traju šest meseci
• 4 slučaja povučena
• Prijava onih koji nisu za SFKR
• Prekasno u odnosu na stanje kompanija
Bitna izmena propisa koja će imati
efekte na stečajeve
• Izmene Odluke o upravljanju rizicima banke i Odluke
o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki
banke
• omogućeno je bankama da ustupaju potraživanja od
pravnih lica u skladu s međunarodnom praksom i
standardima
• podsticaj bankama da ulože dodatne napore kako bi
postojećim pravnim mehanizmima – Zakonom o
sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih
društava i Zakonom o stečaju – izvršile restrukturiranje
potraživanja od privrednih društava koja, uprkos teškoćama,
imaju izglede za oporavak
• Počela je izrada novog zakona kojim je predviđeno
formiranje Registra diskvalifikovanih lica
Da li će se nešto menjati u Zakonu o
stečaju i povezanim oblastima?
• Da li je potrebno menjati Zakon o stečaju?
• Predlozi koji se pominju
• Izmene koje se tiču preduzeća u restrukturiranju? – pokretanje i
podnošenje UPPR-a od strane AP
• Tretman “novog novca”?
• Nije jasno na koji način će se razrešiti pitanje
preduzeća u restrukturiranju
• Prodaja imovine kao oblik privatizacije
• Prodaja imovine kroz stečaj
Napomena
• Prilog
• ATAKO UPPR
• JEEP COMMERCE UPPR

similar documents