VAT 2013 zmiany w obs*udze fakturowania

Report
Podatki 2013, ograniczanie
zatorów płatniczych - wyzwania
dla przedsiębiorstw i biur
rachunkowych
Bogdan Zatorski
Wyzwania płynności finansowej
Struktura terminowa należności przeterminowanych
w polskich przedsiębiorstwach
100%
90%
15.8%
80%
11.7%
12.4%
10.7%
70%
17.7%
16.5%
60%
powyżej 12 m-cy
50%
od 6 do 12 m-cy
od 3 do 6 m-cy
40%
30%
do 3 m-cy
56.0%
59.2%
VII 2012
X 2012
20%
10%
0%
Źródło: Raport KRD „Portfel należności polskich przedsiębiorstw październik 2012 roku”
Wyzwania płynności finansowej
Źródło: Dane NBP
Metody zabezpieczania płynności
Co robią wierzyciele?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przypominają o należnościach
Nie realizują nowych zleceń, dopóki nie uzyskają zaległych płatności
Regularnie potwierdzają wysokość sald z Klientami
Zawsze podpisują protokół odbioru usług / towarów
Upewniają się, że fakturę odbiera upoważniona osoba
Sprawdzają kondycję finansową Klienta przed sprzedażą
Stosują inne metody np. factoring
Źródło: Raport Bibby „Bibby MSP Index 2012”
Ograniczenie prawa do odliczenia
w PIT i CIT
Zgodnie z wymogami ustawy deregulacyjnej, w zakresie podatku
dochodowego (PIT/CIT) np. Art. 15b. PDoP:
1.W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z
faktury (rachunku), …. i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu
terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
2.Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje
się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów,
o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.
3.Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym
upływa termin określony w tych przepisach.
4.Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie
zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie,
zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.
Ograniczenie prawa do odliczenia
w PIT i CIT
Do 30 dnia od terminu płatności
rozpoznanie KUP
Koszty podatkowe ↑
Po 30 dniach od terminu płatności
rozpoznanie NKUP
Koszty podatkowe ↓
Po zapłacie
rozpoznanie KUP
Koszty podatkowe ↑
Wzrasta rola informacji o rozrachunkach
oraz automatyzacji czynności
Nowa ulga na złe długi w VAT
Podatek należny – dotyczy sprzedawcy, któremu nie zapłacono
1. Było: Prawo do korekty po 180 dniach. Obowiązek
informowania dłużnika, który musi być czynnym vatowcem,
obowiązek informowania US …
2. Jest: Prawo do korekty po 150 dniach. Obowiązek
informowania US
• (Szansa) Szybsza korekta, lepsza płynność
• (Szansa) Dłużnik nie dowie się kto na niego doniósł …
Nowa ulga na złe długi w VAT
Podatek naliczony – dotyczy nabywcy, który nie zapłacił
1. Było: Po 180 daniach braku zapłaty i po otrzymaniu
informacji od wierzyciela koryguję deklarację za okres, w
którym dokonał odliczenia.
2. Jest: Po 150 daniach od dnia upływu terminu płatności
określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest
obowiązany do korekty odliczanej kwoty podatku.
3. Jest: Jeżeli tego nie zrobi to po kontroli US 30% VAT z
faktury utraci …
• (Zagrożenie) Krótszy termin
• (Zagrożenie) Bez ostrzeżenia od wierzyciela
• (Zagrożenia) Pewna kontrola …. z US
Prawdziwa metoda kasowa dla „małych
podatników”
Podatek VAT
1. Było: Dla małych podatników (do 1,2 mln €) zdeklarowanych
„kasowców”, obowiązek podatkowy powstaje po zapłacie lub
90 dni od dostawy. Prawo do odliczenia VAT z tej faktury u
nabywcy analogicznie.
2. Jest: Dla małych podatników (do 1,2 mln €) zdeklarowanych
„kasowców”, obowiązek podatkowy powstaje po zapłacie.
• (Zagrożenie) Prawo do odliczenia tej faktury u nabywcy w
dacie zapłaty
Mechanizmy kontroli biznesowej
1. W ślad za art. 233 ust. 1 Dyrektywy 2010/45/ UE :
„Każdy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności
pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Można to
zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które
ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów
lub świadczeniem usług.”
2. Od 1 stycznia 2013r. Rozp. MF „fakturowe” § 20a. :
1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia,
integralności treści i czytelności faktury.
2. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność
faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych,
które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a
dostawą towarów lub świadczeniem usług.
Kontrola biznesowa
- Wiarygodna ścieżka audytu
Było to proces stworzony, wdrożony i aktualizowany przez osoby
odpowiedzialne (zarządy, pracowników i właścicieli), w celu
zapewnienia poprawnego działania finansów, rachunkowości i
sprawozdawczości finansowej podmiotu oraz zagwarantowania,
że wymogi prawne są przestrzegane.
Wiarygodna ścieżka audytu
Niezbędne warunki organizacyjne i
techniczne dla ścieżki audytu
Technika kontroli biznesowej
•
System informatyczny wspiera procesy kontroli biznesowej
•
Gromadzi informacje o powiązaniach dla ścieżki audytu
•
Wyszukuje powiązania dla wybranego dokumentu
•
Generuje gotowy raport / zestawienie
•
Monitoruje płatności
Niezbędne warunki organizacyjne i
techniczne dla ścieżki audytu
Niezbędne zmiany w oprogramowaniu
1. Monitorowanie płatności
•
•
szczegółowa identyfikacja transakcji
bieżąca informacja o przekroczeniach terminów płatności
2. Rozpoznanie NKUP
•
•
•
ujęcie w podstawie opodatkowania
wyliczanie zaliczek
automatyczne korekty NKUP po zmianie statusu płatności
3. Dane do korekty VAT naliczonego po 150 dniach opóźnienia
4. Poprawna obsługa okresu podatkowego dla metody kasowej
5. Kontrola biznesowa
•
•
raporty powiązań dla faktur papierowych i elektronicznych
rozszerzenie na płatności
Organizacja wymiany informacji
Organizacja wymiany informacji
1. Sprawne przekazywanie zaakceptowanych faktur
2. Ewidencja danych z faktur
•
•
•
Rachunkowa
Podatkowa
Rozliczeń / rozrachunków
3. Wstępne rozpoznanie kosztów podatkowych
4. Realizacja płatności
•
•
Wskazanie ze względu na terminy płatności
Płatności za konkretne faktury
5. Ewidencja płatności
•
Szczegółowe dane z WB
6. Weryfikacja kosztów podatkowych
7. Poprawne wyliczenie zaliczki CIT/PIT
Najważniejsze przepisy
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospodarce DzU 2012 poz. 1342.
2. Rozp. Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług DzU 2012 poz. 1428.
3. Rozp. Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru
zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku
należnego DzU 2012 poz. 1451.
4. Rozp. Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
DzU 2012 poz. 1485.
5. Rozp. Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania
faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej DzU
2012 poz. 1528.
6. Rozp. Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w
sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług DzU
2012 poz. 1528
Dziękuję za uwagę !
[email protected]
http://blog.sage.com.pl/

similar documents