Slide 1 - Institut za osiguranje

Report
Rizici kojima su izloženi obrtnici i
mali poduzetnici
i kako ih osigurati
Kvarner Vienna Insurance Group d.d.
Tanja Prpić
Voditelj osiguranja imovine i odgovornosti
 Profitabilnost i stabilnost poslovanja trebali bi biti
osnov poslovanja svakog gospodarskog subjekta, a
što je moguće postići pravilnim upravljanjem
rizicima (Risk Management).
Svaki subjekt mora si postaviti pitanja:
- Kojim rizicima i u kolikoj mjeri je izloženo moje
poslovanje?
- Koliki su mogući financijski gubitci kod nastanka
pojedinih rizika?
- Da li te gubitke može subjekt podnjeti samostalno
ili bi isti ugrozili daljnje poslovanje?
- Kako determinirane rizike maksimalno umanjiti i/ili
spriječiti?
- Kako se adekvatno zaštititi?
Rizike poslovanja možemo podijeliti u 3 osnovne
skupine:
- osnovni (prirodne katastrofe),
- čisti (imovinski rizici, odgovornost i nezgoda) i
- katastrofalni rizici (npr. rat).
Svakodnevno poslovanje teško možemo zaštititi od
osnovnih rizika ukoliko poprime obime elementarne
nepogode (olujno nevrijeme, poplave, potresi...)
Kod čistih rizika svaki subjekt mora poduzeti
osnovne mjere zaštite u duhu dobrog
gospodarstvenika, kao npr. provođenje
protupožarnih i protuprovalnih mjera, redovno
održavanje građevisnkog objekta, postrojenja i
posebno elektro i plinskih instalacija i sl.
Pitanje je da li su te mjere dovoljne?
Ugovaranjem police osiguranja svi navedeni rizici
transferiraju se s gospodarskog subjekta na
osiguratelja te je stoga od iznimne važnosti dobro
procjeniti sve rizike poslovanja kako bi osigurateljna
zaštita bila adekvatna kada do štete dođe.
Svako poslovanje trebalo bi se zaštiti od materijalnih
šteta i od financijskih gubitaka radi nastalog štetnog
događaja
Osigurateljnu zaštitu svakog pojedinog obrtnika i
poduzetnika potrebno je kreirati prema njegovim
individualnim potrebama i procjeni rizika.
Osiguranje općenito možemo grupirati u nekoliko
osnovnih skupina:
- Osiguranje imovine (Property Damage)
- Osiguranje prekida poslovanja / šomaž (Business
Interruption)
- Osiguranja od odgovornosti
- Transportno osiguranje (Cargo)
- Osiguranje osoba: osiguranje od posljedica
nesretnog slučaja (nezgode), životna osiguranja
Osiguranje imovine (Property Damage)
Osiguravaju se kao predmet osiguranja:
- građevinski objekati,
- oprema i strojevi,
- zalihe,
- stakla, reklamni panoi,
- gotov novac i ostala sredstva plaćanja,
- umjetnine, plemeniti metali i dr.
Osiguranje imovine (Property Damage)
Osiguravaju se rizici:
- Osnovni rizici: FLEXA (požar, udar groma, eksplozija,
pad letjelice), oluja, tuča, demonstacije i manifestacije,
štrajk i unutarnji nemiri, udar motornog vozila,
- Prošireni rizici: izljev vode iz vodovodnih i
kanalizacijskih cijevi, lom stakla, provalna krađa i
razbojstvo, vandalizam, lom strojeva, pritisak snijega,
lekaža (istjecanje tekućina) iz cjevovoda ili spremnika,
- Prirodni rizici: poplava, potres, snježna lavina, klizanje
tla
Osiguranje prekida poslovanja / šomaž (Business
Interruption)
Osiguravaju se fiksni troškovi (bruto plaće zaposlenika,
amortizacija, obveze po kreditnim i leasing ugovorima,
ugovorima o najmu ili zakupu i dr.) kod prekida
poslovanja osiguranika uslijed nastanka materijalne
štete uzrokovane nekim od ugovorenih rizika
osiguranja imovine. Najčešće se ugovara za prekid
poslovanja uslijed rizika požara, poplave, potresa ili
loma stroja.
Iznimno je moguće ugovoriti i pokriće za izgubljenu
bruto dobit.
Osiguranje od odgovornosti
- Osiguranje od opće odgovornosti iz djelatnosti prema
trećim osobama pokriva sve materijalne i/ili
nematerijalne štete trećih osoba, a nastale na
površinama osiguranika ili kao posljedica djelatnosti ili
iz vlasništva osiguranika (npr. pad crijepa s krova
objekta vlasnika na motorno vozilo slučajnog
prolaznika, lom noge u poslovnom prostoru osiguranika
radi mokrog poda i sl.)
- Osiguranje od odgovornosti prema vlastitim
djelatnicima pokriva ozljede vlastitih djelatnika za
vrijeme rada (npr. pad djelatnika sa skele, ozljeda na
stroju i sl.)
Osiguranje od odgovornosti
- Osiguranje od odgovornosti iz uporabe proizvoda za
štete koje proizvod može prouzročiti krajnjem korisniku
(npr. oštećenje elektrovodova radi pripajanja
neispravnog kućanskog aparata, narušavanje zdravlja
gosta restorana i sl.). Kao dodatno pokriće moguće je
ugovoriti i rizik povlačenja neispravnih proizvoda s
tržišta (Product Recall) čime troškovi povlačenja i
prijevoza plasiranih neispravnih proizvoda pada na
teret osiguratelja.
Osiguranje od odgovornosti
- Osiguranje od profesionalnih odgovornosti kojim se
pruža zaštita od profesionalnih propusta u određenoj,
specifičnoj djelatnosti. Samo za 11 djelatnosti u
Hrvatskoj propisana je Zakonska obveza ugovaranja ove
vrste pokrića (odvjetnici, revizori, tour operatori,
agencije za poslovanje nekretninama, sudski vještaci,
posrednici i zastupnici u osiguranju, arhitekti, inžinjeri u
graditeljstvu i dr.) što je tek uvod u Europsku praksu
gdje se ova vrsta, odnosno vrste osiguranja obvezno
ugovaraju za više od 100 djelatnosti
Osiguranje od odgovornosti
Osiguranje za ekološke štete Pollution) nadoknađuje
materijalne i nematerijalne štete uzrokovane
zagađenjem tla, vode i zraka (narušavanje zdravlja),
uključujući i štete na tlu i vodi, odnosno sanacija
zagađenja.
Transportna osiguranja (Cargo)
pokriva štete na robi u prijevozu i to u domaćem ili
međunarodnom prijevozu, te cestovnom, pomorskom,
jezerskim i riječnim, avionskim ili kombiniranim
transportom uz mogućnost proširenja pokrića za
vrijeme manipulacije robom (utovar, pretovar, istovar) i
privremeno skladištenje.
Načini osiguranja
1. na novu vrijednost (bez amortizacije)
2. na svotno osiguranje (uz amortizaciju)
-osnovni preduvjet koji bi poslovni subjekti morao
zadovoljavati prilikom pregleda rizika i ugovaranja
polica osiguranja je uredna i precizna knjigovodstveno
– računovodstvena evidencija, kako prilikom procjene
nastale štete ne bi dolazilo do odstupanja između
stvarne i na polici ugovorene vrijednosti (materijalne
štete), odnosno prijavljenih i stvarnih fiksnih troškova
(prekid poslovanja), prihoda subjekta i broja zaposlenih
(odgovornost, nezgoda).
Načini osiguranja
3. na ugovorenu vrijednost
4. na prvi rizik
- za slučajeve kada nema precizne knjigovodstveno –
računovodstvene evidencije
- podosiguranja i nadosiguranja u ovakvim se
slučajevima ne primjenjuju
5. na flotantnoj osnovi
za osiguranje zaliha obzirom da se njihovo stanje kroz
vrijeme mijenja te polica “prati” promijene na zalihama
 većina poduzetnika (kao i fizičkih osoba) i dalje
zadržava cjelokupan rizik neizvjesnih budućih
događaja s najčešćim promatranjem istog na način
“tako nešto se meni ne može dogoditi”
polica osiguranja ugovara se najčešće kao posljedica
neophodnog dokumenta prilikom podizanja kredita
ili leasinga (osnovna imovinska pokrića), ostvarivanja
izvoznog plasmana na tržišta EU i Svijeta (produktna
odgovornost), stranim investicijama ili kupovinom
udjela poslovanja (kompletna osiguranja)
PROSJEČAN BROJ POLICA IMOVINE PO JEDNOM OSIGURANIKU: 10
PROSJEČAN BROJ POLICA ODGOVORNOSTI PO JEDNOM OSIGURANIKU: 1,5
OKVIRAN POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM
IMOVINSKIM OSIGURANJEM
OD ČEGA OKVIRAN % OBRNIKA I SME
POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM
OSIGURANJEM FINANCIJSKIH RIZIKA / PREKIDA RADA
OD ČEGA OKVIRAN % DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA
POSTOTAK OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA S UGOVORENIM
OSIGURANJEM OD ODGOVORNOSTI
OD ČEGA OKVIRAN % DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA
KAKVA JE SITUACIJA U EU?
60% - 95% svih obrtnika i pravnih osoba osigurano je od imovinskih rizika
40% - 90% ima osiguranje od prekida poslovanja
90% - 100% ima osiguranje od odgovornosti (često obvezno osiguranje)
< 20%
< 10%
13,0%
<5%
27,79%
<15%
 posljedice navedenih načina i razloga ugovaranja
polica osiguranja su neadekvatna osigurateljna
pokrića za materijalne i financijske gubitke
poduzetnika, a koja kod velikih šteta koje uzrokuju
prestanak poslovanja/proizvodnje u konačnici
dovode do nelikvidnosti i nerijetko do stečaja
ukoliko poduzetnik nije u mogućnosti financijski
pokriti gubitke i istovremeno tekuće fiksne troškove
poslovanja (obveze po kreditnim linijama, plaće
radnika i ostale)
 Osiguranje nekretnine vrijednosti 10mio kn,
strojeva 2mio kn i fiksnih troškova 5mio kn
prosječna godišnja premija osiguranja
- za osnovno osiguranje (požar i dopunske
opasnosti) iznosit će oko 4.000 kn,
- uz prošireno imovinsko osiguranje (uz lom stroja,
stakala, provalne krađe i razbojstva) oko 15.000 kn,
- uz osiguranje prekida poslovanja oko 20.000 kn
- uz osiguranje od odgovornosti oko 24.000 kn
za 2.000 kn/mjesečno osigurava se vrijednost od
17mio kn
KATASTROFA U POŽEŠKOJ KOPRIVNICI
Vatra progutala drvnu industriju Veta
Oluja odnjela krov Riječke škole
Strava u Umagu: Pijavica i tuča nanijele 30
milijuna kuna štete
 da li je isplativije trošak osiguranja planirati i
rezervirati kao dio fiksnog troška poslovanja
ili
riskirati s neizvjesnim događajima budućnosti i
samostalno nositi rizik/e koji u konačnici može
dovesti do gubitka cjelokupne imovine, stečaja i
novih radnika na burzi rada ?
Da li je osiguranje stvarno trošak ili ipak ulaganje u
sigurnu poslovnu budućnost?
„Kad preuzimamo rizik na sebe, u stvari se
kladimo na iznos koji će rezultirati iz odluke koju
smo donjeli, a da u stvari nismo sigurni kakav će to
iznos biti“
Bernstain Petar L., Against the gods, Remarkable story of risk, New York: John Wiley & son, Inc., 1996. str.11.
ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI

similar documents