Marko Krištof

Report
MOGUĆI SMJEROVI
REFORME TRŽIŠTA RADA
EUROPSKA ISKUSTVA I PRIMJERI
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
MARKO KRIŠTOF, pomoćnik ministra
SADRŽAJ
 Njemačke reforme tržišta rada 2003 – 2005.
 Španjolska reforma tržišta rada
 Talijanska reforma tržišta rada
 Naznake slovenske reforme tržišta rada
 Zahtjevi socijalnih partnera za izmjenom odredbi
ZoR-a
NJEMAČKE REFORME TRŽIŠTA RADA
Reforme od 2003. do 2005. (Hartz I – IV) imale su za cilj
olakšati stvaranje novih poslova pomoću:
 Osnivanje agencija za privremeno zapošljavanje
 Reforma privremenog zapošljavanja Minijob i Midijob
 Reforma naknada za nezaposlenost (do 12 mjeseci puna,
zatim znatno niža)
 Potpore za samozapošljavanje
 Reforma Zavoda za zapošljavanje – decentralizacija
usluga i centralizacija kontrole, povećan broj centara za
zapošljavanje (Hartz III).
MINIJOB REFORME
 Od 1997. do 2003. Njemačka Vlada je subvencionirala
plaćanje doprinosa osoba s niskim dohotkom, koji su za
rad do 15 sati mjesečno i do 325 eura zarade na plaćali
fiksne doprinose od 20%.
 Reforma iz 2003. je ukinula vremensko ograničenje,
podigla subvencionirani iznos na 400 eura i podigla
stopu doprinosa koju plaća poslodavac na 25% (11%
zdravstveno, 12% mirovinsko, 2% poreza na dohodak), te
ukinula pravilo da se dohodak od miniposla pridodaje
osnovnom dohotku
 Paralelna reforma rada maloljetnika, koji mogu obavljati
miniposlove uz 14,27% doprinosa (5% zdravstveni
paušal, 5% mirovinski paušal, 4,25 % ostali doprinosi i
troškovi osiguranja na radu i zapošljavanja)
MIDIJOB i HARTZ IV
 Reforma rada studenata (ograničenje 19 sati tjedno),
koji imaju prava kao svi ostali radnici i ne plaćaju
doprinose za zdravstveno osiguranje
 MIDIJOB - od 400,01 do 800 eura zarade, postupno
se povećava stopa doprinosa do punog iznosa
doprinosa koju plaća zaposlenik (od 0 do 21,5%)
 Hartz IV - spajanje naknade za dugotrajnu
nezaposlenost sa socijalnom pomoći, spajanje
centara za socijalnu skrb s federalnom agencijom za
zapošljavanje
ŠPANJOLSKE REFORME
Kraljevski dekret 3/2012 o hitnim mjerama reforme
tržišta rada:
 Agencijama za privremeno zapošljavanje omogućeno
posredovanje pri zapošljavanju
 Pravo na obrazovanje zaposlenika do 20 sati godišnje
 Nova vrsta ugovora o radu pripravnika
(osposobljavanje na radnom mjestu)
 Modifikacija instituta stalnog sezonca (veća
fleksibilnost i mogućnost prekovremenog rada)
MJERE POTICANJA STALNOG ZAPOŠLJAVANJA
Porezni za novo zapošljavanje u malim tvrtkama i za
freelancere na probni rok od godine dana:
 50% subvencija doprinosa, zaposlenik ovisno o visini
plaće može primati i 25% naknade za nezaposlenost
 Dodatni poticaji za pretvaranje ugovora u stalne
 Ponovno uvođenje zabrane zapošljavanja na
različitim ugovorima na određeno vrijeme dulje od
dvije godine
ŠPANJOLSKA REFORMA - nastavak
REFORMA SUSTAVA KOLEKTIVNIH PREGOVORA
 Uvođenje mogućnosti raskida kolektivnog ugovora zbog
izmijenjenih gospodarskih okolnosti
 Prioritet kolektivnih ugovora na razini poduzeća
 Ograničena produžena primjena kolektivnih ugovora (na
godinu dana).
SMANJIVANJE TROŠKA OTPUŠTANJA
 Naknada za otkaz skrivljen od strane radnika smanjena s
45 dana (do 4 godine) na 33 dana po godini staža kod
poslodavca (do dvije godine)
 Smanjenje administrativnih barijera kod kolektivnih
otkaza, izmjena sudske procedure otkaza, ukidanje
naknade plaće za vrijeme sudskog postupka, olakšano
otpuštanje u javnom sektoru
TALIJANSKE REFORME TRŽIŠTA RADA
 Uveden posebni formular za otkaz ugovora o radu,
koji onemogućuje izmjenu datuma otkaza
 Uveden posebni doprinos od 1,4% koji poskupljuje
rad na određeno vrijeme (vraća se poslodavcu u
slučaju da osobu zaposli putem ugovora o radu na
neodređeno vrijeme)
 Smanjeni troškovi otpuštanja starijih radnika
 Izmjena klauzule o povratku na posao sudskom
odlukom (osim u slučaju diskriminacije), koja je
zamijenjena novčanom naknadom
NAZNAKE SLOVENSKE REFORME TRŽIŠTA RADA
 Ukidanje plaćene pauze
 Uvođenje jedinstvenih ugovora o radu na neodređeno vrijeme
(single open ended contract). U prvom pokusnom radnom
razdoblju od tri mjeseca može dobiti otkaz bez navođenja
razloga. U drugoj fazi koja može trajati do dvije godine,
poslodavac treba navesti zakonske razloge. U trećoj fazi
radnog odnosa kod poslodavca zaposleni ima zaštitu koju sada
uživaju zaposleni putem ugovora na neodređeno vrijeme,
samo što bi se formalni postupci za eventualno otpuštanje
pojednostavili.
 Uvođenje „fonda solidarnosti” iz kojega bi se isplaćivale
otpremnine zaposlenima koji bez vlastite krivnje ostanu
bez posla.
Zahtjevi socijalnih partnera za izmjenu ZoR-a
SINDIKATI:
 ograničiti ukupni broj ugovora o radu na određeno vrijeme koje
poslodavac može sklopiti, na maksimalno 15 posto od ukupnog
broja novo zaposlenih radnika na razini godine
 ukidanje odredbe o prestanku ugovora o radu kada radnik
navrši šezdeset i pet godina života i petnaest godina
mirovinskog staža
 propisati obvezu poslodavca da u obrazloženju odluke o
otkazu mora ocijeniti dostavljeno i obrazloženo mišljenje
radničkog vijeća
 povećanje minimalnog iznosa naknade štete s tri kod sudskog
raskida ugovora o radu na pet prosječnih mjesečnih plaća
 brisanje pravilnika o radu kao akata kojima se može uređivati
plaća i ostala materijalna prava radnika
Zahtjevi socijalnih partnera za izmjenu ZoR-a
POSLODAVCI
 Uvesti mogućnost zasnivanja radnog odnosa na
određeno vrijeme bez posebnog navođenja razloga
 Radi fleksibilizacije radnog vremena produžiti
preraspodjelu na šest odnosno osam mjeseci,
 Predlaže se da se razdoblje provedeno na stanci ne ubraja
u radno vrijeme
 Brisati bolovanje, privremenu nesposobnost za rad i
godišnji odmor kao razloge koji prekidaju tijek otkaznog
roka
 Smanjiti troškove otkazivanja ugovora o radu – smanjiti
otpremnine

similar documents