Zespół Aspergera. Od diagnozy do dorosłości

Report
Zespół Aspergera
od diagnozy do dorosłości
Zespół Aspergera
od diagnozy do dorosłości
Zespół Aspergera należy do grupy całościowych
zaburzeń
rozwoju,
jest
zaburzeniem
wczesnorozwojowy.
(w najnowszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego – DSM V Zespół Aspergera zniknie jako
rozpoznanie – zostanie zastąpiony przez zaburzenia ze spektrum
autyzmu)
Zespół Aspergera
od diagnozy do dorosłości
Kryteria diagnostyczne:
Jakościowe upośledzenie interakcji społecznych
 nieumiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami
 brak potrzeby kontaktu
 brak umiejętności odczytywania i interpretacji znaczenia zachowań innych
ludzi
 nieadekwatne zachowania społeczne i reakcje emocjonalne
 ograniczona ekspresja mimiczna i uboga gestykulacja
Ograniczone, stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i działań.
Sposób mówienia i cechy języka
 powierzchownie perfekcyjna ekspresja słowna
 sztywny, pedantyczny język
 dziwaczna prozodia
 ograniczna zdolność rozumienia języka
Niesprawność motoryczna
Zespół Aspergera
od diagnozy do dorosłości
Ze względu na specyfikę trudności doświadczanych przez
osoby z Zespołem Aspergera, zmienne nasilenie objawów i
inne okoliczności, Zespół Aspergera jest diagnozowany w
bardzo różnym wieku:
-
We wczesnym dzieciństwie (dotyczy dzieci diagnozowanych jako
autystyczne, które we wczesnym dzieciństwie opanowują umiejętności
posługiwania się językiem i między 4/6 rokiem życia osiągają poprawę w
zakresie języka, zabawy i motywacji do kontaktów z rówieśnikami)
-
We wczesnych latach szkolnych (zwykle w przedszkolu opisywane jako
niedojrzałe pod względem radzenia sobie z własnymi emocjami i
okazywania empatii, z nietypowym stylem uczenia się)
-
W okresie adolescencji i dorosłości (skierowania do leczenia z powodu
depresji, zaburzeń lękowych, problemy z kontrolą gniewu lub zaburzenia
zachowania)
Zespół Aspergera
od diagnozy do dorosłości
Specyfika funkcjonowania poznawczego:
 Iloraz inteligencji
 Słaba centralna koherencja (nietypowe strategie
alokacji uwagi, rozróżnianie między istotne /nieistotne
informacje)
 Myślenie wzrokowe
 Zdolności konstrukcyjne
 Predyspozycje do rozumienia świata logicznego i
fizycznego
 Pamięć
 Problemy w zakresie funkcji wykonawczych (organizacja
i planowanie, stosownie nowych strategii, organizacja
pracy i czasu, samoobserwacja kontrolujaca)
Zespół Aspergera
od diagnozy do dorosłości
Okres edukacji szansą na poprawę jakości
życia dla osób z Zespołem Aspergera.
Zespół Aspergera
od diagnozy do dorosłości
Wydaje się, że aby osiągnąć sukces w nauce lub
sztuce, konieczna jest odrobina autyzmu. Aby
osiągnąc sukces, istotnym składnikiem staje się
zdolność
odwrócenia
uwagi
od
życia
codziennego, od tego co proste i praktyczne aby
mieć umiejętność przemyślenia jakiejś kwestii w
sposób oryginalny tak, aby wkroczyć na
nieprzetarte ścieżki, inwestując wszystkie zdolności
w jedną dziedzinę życia.
(Asperger, 1979)
Zespół Aspergera
od diagnozy do dorosłości
Co może robić w przyszłości student, którego charakteryzują:
niezawodny, wytrwały, perfekcyjny, łatwo zauważa błędy,
uzdolniony technicznie, dokładny, zwraca uwagę na szczegóły,
jest logiczny, summieny, w orginalny sposób rozwiązuje problemy,
uczciwy
nie umie pracować w grupie, problem z kierowaniem
podwładnymi, problem z podporządkowaniem się konwencjom,
kiepsko radzi sobie ze zmianami, może błądnie interpretować
instrukcje, problem z przyjmowaniem porad, problem z
proszeniem o pomoc, trudności z rozwiązywnaiem konfliktów
Dziękuję za uwagę.

similar documents