Do kontajnerov a čo ďalej?

Report
Do kontajnerov – a čo ďalej?
V roku 2010 bolo v okrese Revúca vyvezených
8267,355 ton odpadu
Komunálny odpad: 6654,808 ton
Papier: 290,057 ton
Sklo: 466,44 ton
Plasty: 286,98 ton
Kovy: 2,562 ton
Tetrapack: 1,418 ton
Zneškodňovanie odpadov
je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje
poškodzovanie životného prostredia alebo
ohrozovanie zdravia ľudí.
Medzi zneškodňovanie odpadov patrí napr.
skládkovanie a spaľovanie odpadov.
Zhodnocovanie odpadov
- sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych,
chemických alebo biologických vlastností
odpadov.
Medzi zhodnocovanie odpadov patria rôzne typy
recyklácie odpadov a kompostovanie
biologických odpadov
Farebné odlíšenie kontajnerov
Podľa zaužívanej medzinárodnej škály, platí:
•
•
•
•
•
plasty – žltý kontajner,
papier – modrý kontajner
farebné sklo - zelený kontajner
číre sklo – biely kontajner
červený resp. oranžový kontajner – nápojové
kartóny (tzv. tetrapaky)
• zmesový komunálny odpad - čierny alebo
strieborný kontajner
Plasty
plastové obaly z nápojov a iných
potravín PET fľaše, plastové fľaše od
jedlých olejov, obaly od jogurtov,
masla, z kozmetiky, plastové fľaše
z čistiacich prostriedkov, aviváže,
šampónov, krémov, plastové vrecia,
obalové fólie
Nepatria sem: podlahové krytiny, PVC, novodurové
trubky, koberce, silne znečistené obaly, obaly od
nebezpečných látok, farieb a chemikálií ...
A čo ďalej ...
• Plasty zo žltého kontajnera sa odvezú na dotrieďovaciu linku.
• Tu sa z plastových odpadov vyberajú veci, ktoré tu nepatria a
hrubé nečistoty. Plasty sa ďalej triedia na jednotlivé druhy a
lisujú.
• V recyklačnej firme sa z plastov pripraví drť (vločky). Z vločiek
sa môžu tavením vyrobiť granule a z nich ďalšie výrobky.
Tak toto všetko je potrebné vytriediť ..., ide o odpad vyseparovaný
do žltých nádob
Dotrieďovacie stredisko v Rimavskej Sobote
Tu sa manuálne oddeľuje obsah žltého kontajnera –
plasty (PET-fľaše, zmesové plasty, fólie) viacvrstvové
kombinované obaly, kovy.
Vytriedený materiál pripravený na lisovanie.
Zlisované PET - fľaše
Vedeli ste, že ...
na
výrobu
fleecovej
bundy
potrebujeme 30 plastových PET – fliaš a
koberca 150 plastových PET - fliaš.
• z plastových sáčkov a tašiek sa opäť
vyrobia fólie
• z tvrdých plastov (napr. obaly od
šampónov) sa vyrábajú napr. palety,
dielce protihlukových stien ...
• zo zmesových
plastov sa vyrába
záhradný
nábytok,
zatrávňovacie
dlaždice, „korýtka“ na ochranu káblov v
zemi ...
•
Viacvrstvové kombinované obaly sa väčšinou nezbierajú samostatne,
ale napr. do žltého kontajnera spolu s plastovým odpadom.
Ak sa zbierajú samostatne, tak do kontajnerov červenej resp.
oranžovej farby.
Prázdnu kartónovú krabicu je potrebné vymyť troškou vody a stlačiť.
Vytriedené a zlisované viacvrstvové
obaly
Vedeli ste, že ....
• Na výrobu 1 m2 jednorázových kuchynských utierok
potrebujeme 2 litrové nápojové kartóny (napr. od mlieka,
džúsov ...).
• Energia jedného litrového kartónového obalu vystačí na
prevádzku jednej 60 W žiarovky po dobu jednej hodiny.
• Viacvrstvové obaly sa používajú pre výrobe dosiek, ktoré sa
využívajú v stavebníctve.
Kovy
Plechovky od piva a nealkoholických nápojov, konzervy.... sa
väčšinou zbierajú spoločne
s plastovými obalmi do žltého kontajnera. Ich oddelený zber nie
je ekonomicky únosný.
Vedeli ste, že ....
• Na výrobu bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek.
• Pri výrobe 1 000 kg hliníka, z ktorého sú vyrobené plechovky
na nápoje, vznikne až 1 500 kg toxického odpadu.
• Recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko elektrickej
energie, že by to stačilo na prevádzku počítača alebo
televízora počas 3 hodín.
• Recykláciou 1 kg železného šrotu ušetríme 2 kg uhlia a 4 kg
železnej rudy.
• Recykláciou 1 kg odpadovej medi ušetríme 142 kg rudy a 80 %
energie.
• Výroba hliníka je nesmierne energetický a surovinovo
náročná.
Papier
noviny, časopisy, krabičky od
vrecúškových čajov, vonkajší obal od
čokolády, vrecúška od múky, cukru, ktoré
nie sú potiahnuté vnútornou fóliou,
krabice od topánok, lepenkové krabice
od spotrebičov, zošity, knihy bez väzby,
kancelársky papier, ostatný papier
akéhokoľvek pôvodu
Nepatrí sem: znečistený papier (mastný, od
farieb, od mäsa a potravín, časopisy s
plastovou obálkou, celofán, staniol, papier
s hliníkovou fóliou(od trvanlivého mlieka,
cigariet, čokolády, kávy), plienky
a hygienické potreby a nesmie byť vlhký!
balíky so zlisovaným papierom
Vedeli ste že ...
• Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %,
spotreba energie o 75 % a znečistenie vody o 35 %.
• Na výrobu 1000 kg papiera potrebujeme 5 m3 dreva.
• Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni
1 ha 80-ročného lesa.
• Miera návratnosti, teda podiel vyzbieraného papiera
k spotrebovanému, bola v minulých rokoch v SR 53,9 %.
Možnosti v tomto smere siahajú k úrovni 80 %.
Sklo
fľaše od vína, nevratné fľaše od piva,
minerálok, malinoviek a pod., nádoby z
farebného skla, tabuľové sklo z okien a
dverí, fľaše od zaváranín ... Fľaše musíme
zbaviť všetkých umelohmotných a
kovových častí.
Nepatrí sem: porcelánové taniere a hrnčeky,
keramické predmety a nádoby, sklo s drôtenou
vložkou, kanvice a nádoby z varného skla, monitory
televízorov a počítačov, zrkadlá, automobilové sklá,
žiarovky a výbojky, predmety z hutníckeho skla
Vedeli ste, že ....
• Recykláciou skla ušetríme až 25 % energie oproti jeho výrobe
z primárnych surovín. Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže
ušetriť až 400 Wh elektrickej energie (100 W žiarovka svietiaca cca 4
hodiny).
• Ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa
pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1 000
ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu.
• Na výrobu dekoračnej vázy potrebujeme 5 sklenených fliaš.
• Výroba jednej tony sklenených obalov z črepov môže znížiť
zaťaženie životného prostredia emisiami CO2 až o 400 kg.
Zberný dvor
V niektorých obciach je možné odpady z obalov (najmä tých obalov, ktoré
nie je možné z dôvodu ich veľkosti odhodiť do zberných kontajnerov
alebo nádob) odniesť aj na špeciálne miesta na to určených zberných
dvorov.
V Revúcej je možné odovzdať odpad na zbernom dvore na Šafárikovej
ulici.
• Elektroodpad: veľké a malé domáce spotrebiče, telekomunikačné zariadenia, spotrebná
elektronika, svetelné zdroje, elektronické nástroje, zdravotnícke prístroje, elektrické
automaty. Dôležité je aby bol elektroodpad kompletný a neporušený, nerozobratý
•Pneumatiky
•Nebezpečný odpad: kovové, plastové alebo sklenené obaly zo zvyškami, alebo zo
znehodnotenými olejmi, farbami, agresívnymi čistiacimi prostriedkami; odpadové
ortuťové žiarivky a výbojky, opotrebované oleje z áut, batérie a akumulátory, drevo
nasiaknuté olejom, moridlami a inými škodlivými látkami a sadze a prach z komínov.
Ďakujem za pozornosť.
fotografie: archív autora, internet

similar documents