02 Marko Kriτtof SOCIJALNI DIJALOG U HRVATSKOJ

Report
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Marko Krištof, pomoćnik ministra
1




Pregled poslodavačke i sindikalne scene
Karakteristike i slabosti socijalnog dijaloga
Prijedlog novog zakonskog rješenja
Prezentacija mjere „Promocija socijalnog
dijaloga” (IPA-4)
2




U Hrvatskoj je registrirano 284.932 poslovna
subjekta, od kojih je aktivno njih 128.930, koje
zapošljavaju 1.343.405 radnika
Poslodavci su udruženi u 57 udruga i tri udruge
više razine, od kojih je samo Hrvatska udruga
poslodavaca nacionalno reprezentativna udruga
Registrirano je 534 sindikata, od kojih 297 djeluje
na području dvije ili vise županija. Prema
zadnjem prebrojavanju (2009.), ukupan broj
članova sindikata je 423.964, što predstavlja
značajnu gustoću (35% ) i na europskoj razini.
Sindikati su udruženi u 24 udruge više razine, od
kojih je 5 sindikalnih središnjica reprezentativno
na nacionalnoj razini
3

Kako je 88% od ukupno 845 važećih
kolektivnih ugovora1 sklopljeno je na razini
poduzeća, kolektivno pregovaranje može se
smatrati decentraliziranim, međutim zbog
proširenih kolektivnih ugovora (trgovina,
ugostiteljstvo, graditeljstvo) te kolektivnih
ugovora u javnom sektoru, procjenjuje se da
je kolektivnim ugovorima pokriveno cca 61%
zaposlenih u Hrvatskoj (44% u privatnom i
gotovo 100% u javnom sektoru).
1 Dragan Bagić - Industrijski odnosi u Hrvatskoj (2011.)
4




Problemi kolektivnog pregovaranja – poteškoće pri
formiranju pregovaračkih odbora, česta nemogućnost
dogovora o sastavu, dugotrajan proces prebrojavanja,
neefikasna medijacija u slučaju spora (odlučuje
Gospodarsko-socijalno vijeće), na što je upozorila i
Europska komisija. Nevoljko pregovaranje u pojedinim
sektorima zbog produžene primjene pravnih pravila.
Mali broj formiranih socijalnih vijeća (2 tripartitna i jedno
bipartitno)
Niski kriteriji nacionalne reprezentativnosti omogućuju
„sindikalni dumping”
Mali broj inicijativa socijalnih partnera (primjer:
dugotrajan proces izrade zakona o reprezentativnosti)
5
Reprezentativna udruga poslodavaca više razine je udruga
koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je najmanje šest mjeseci prije dana podnošenja
zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti upisana u
registar udruga poslodavaca više razine,
2. da je u nju udruženo najmanje tri tisuće poslodavaca ili
da u nju udruženi poslodavci zapošljavaju najmanje sto
tisuća radnika,
3. da je u nju udruženo najmanje pet udruga poslodavaca
koje djeluju u različitim područjima odnosno odjeljcima
djelatnosti utvrđenim Nacionalnom klasifikacijom
djelatnosti,
4. da ona ili u nju udružene udruge poslodavaca zajedno
imaju područne urede u najmanje četiri županije,
5. da raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim
uvjetima za rad te da zapošljava najmanje pet radnika
temeljem ugovora o radu.
6
Reprezentativna udruga sindikata više razine je udruga koja kumulativno
ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je najmanje šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za
utvrđivanje reprezentativnosti upisana u registar udruga sindikata više
razine,
2. da ona ili u nju udruženi sindikati imaju najmanje pedeset tisuća
radnika članova,
3. da je u nju udruženo najmanje pet sindikata koji djeluju u različitim
područjima, odnosno odjeljcima djelatnosti utvrđenim Nacionalnom
klasifikacijom djelatnosti,
4. da ona ili u nju udruženi sindikati imaju područne urede u najmanje
četiri županije,
5. da raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za
rad te da zapošljava najmanje pet radnika temeljem ugovora o radu.
U broj radnika članova sindikata ubrajaju se radnici kojima poslodavac
temeljem pisane suglasnosti usteže sindikalnu članarinu od plaće i radnici
članovi sindikata koji samostalno uplaćuju sindikalnu članarinu.
Ako se radnicima članovima sindikata plaća ne isplaćuje redovito, podatak o
broju članova utvrđivat će se prema podacima za zadnju isplaćenu plaću.
7



Ako na području za koje se pregovara djeluje samo
jedan sindikat, isti se smatra reprezentativnim i njegovu
reprezentativnost nije potrebno utvrđivati.
Ako na području za koji se pregovara djeluje više
sindikata, poslodavac može pregovarati s
pregovaračkim odborom kojeg pisanim sporazumom
utvrde svi sindikati koji djeluju na području za koje se
sklapa kolektivni ugovor. Sindikati potpisnici sporazuma
smatraju se reprezentativnim i njihovu
reprezentativnost nije potrebno utvrđivati.
Ako na području za koje se pregovara o sklapanju
kolektivnog ugovora djeluje više sindikata, a isti ne
postignu pisani sporazum, svaki sindikat, poslodavac
odnosno udruga poslodavaca može pred Povjerenstvom
za utvrđivanje reprezentativnosti pokrenuti postupak
utvrđivanja reprezentativnosti sindikata.
8



Reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat koji kod
poslodavca ili na području za koje se sklapa kolektivni
ugovor, ima najmanje deset posto radnika članova od
ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika
zaposlenih kod poslodavca ili poslodavaca koji posluju
na području za koje se sklapa kolektivni ugovor.
Ako se pregovara za sklapanje kolektivnog ugovora na
području u kojemu djeluje sindikat čiji su članovi radnici
iste struke, reprezentativnim sindikatom smatra se i
sindikat koji ima najmanje trideset posto radnika članova
od ukupnog broja radnika iste struke zaposlenih kod
poslodavaca koji posluju na području za koje se sklapa
kolektivni ugovor.
utvrđena reprezentativnost zadržava se u razdoblju od
tri godine od dana njenog utvrđivanja.
9



Pregovarački odbor ima najmanje tri, a najviše
jedanaest članova.
Reprezentativni sindikati sporazumom određuju
sastav pregovaračkog odbora.
Ukoliko se ne mogu dogovoriti, sastav Pregovaračkog
odbora određuje Povjerenstvo na način da će svaki
reprezentativni sindikat biti će zastupljen u
pregovaračkom odboru s najmanje jednim članom, a
zastupljenost svih sindikata u pregovaračkom odboru
mora biti što je moguće u većoj mjeri u skladu s
udjelom članova pojedinog reprezentativnog
sindikata u ukupnom broju sindikalno organiziranih
radnika na području za koje se sklapa kolektivni
ugovor.
10



Novi zakon će omogućiti i evidenciju broja
članova reprezentativnih sindikata, na razini
zemlje, ali i po područjima odnosno odjeljcima
Nacionalne klasifikacije djelatnosti.
Poslodavci su sindikalnim povjerenicima dužni
dostaviti broj članova kojima se usteže članarina,
a ako to ne učine po nalogu Državnog
inspektorata kaznit će se kaznom od 20.000 do
50.000 kuna.
Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 kuna
kaznit će se udruge poslodavaca i sindikati koje
dostave netočan broj članova.
11

S ciljem podizanja kvalitete socijalnog
dijaloga, ministarstvo priprema i seminare o
socijalnom dijalogu za državne službenike, u
kojima će predavači biti predstavnici
poslodavaca i sindikata.
12

Detektiravši da udruge radnika nedovoljno
koriste europske programe koji su im na
raspolaganju, Ministarstvo rada i mirovinskoga
sustava, u čijoj je nadležnosti i razvoj ljudskih
potencijala unutar predpristupne pomoći IPA,
isplaniralo je dvije nove mjere namijenjene
promociji socijalnog dijaloga i jačanju kapaciteta
socijalnih partnera. Za tu svrhu, socijalnim
partnerima stavljeno je na raspolaganje 800.000
eura, za koje će uskoro biti raspisani natječaji uz
minimalno sufinanciranje.
13







Promocija važnosti socijalnog partnerstva,
edukativni programi o mehanizmima socijalnog
dijaloga,
pripreme za socijalni dijalog na europskoj razini,
izgradnja kapaciteta za projekte Europskog
socijalnog fonda,
Projekte za razmjenu informacija o zakonima,
edukacije za sindikalne aktiviste, sindikalne
povjerenike i predstavnike radničkih vijeća i
promocija sektorskog bipartitnog socijalnog
dijaloga.
14






analiza socijalnih partnera i njihovih kapaciteta u
kontekstu članstva u Europskoj uniji,
edukacije o europskim standardima u socijalnom
i sektorskom dijalogu,
edukacije o europskim iskustvima bipartitnog i
tripartitnog sektorskog dijaloga,
studijski posjeti zemljama s tradicijom socijalnog
dijaloga,
komparativna analiza sektorskog dijaloga u EU i
Hrvatskoj
razvoj i implementacija web portala za suradnju i
razmjenu podataka među socijalnim partnerima.
15
Hvala na pažnji
16

similar documents