Psorijaza Kvalitet *ivota oboljelih od psorijaze

Report
Diplomski rad
Student: Andrea Marušić
Broj indeksa: 6230/08
Odsjek : Medicina
Mentor: mr sc med dr Đuka Ninković Baroš
Ko-mentor: prof. dr Zrnić Bogdan
Predmet : Dermatovenerologija
Banja Luka
novembar 2014.godine
 Psorijaza
je hronično recidivirajuće
oboljenje koje može zahvatiti bilo koju
površinu kože, nokte i zglobove
Odlikuje se sa :
 Eritemoskvamoznim lezijama
 Remisijama
 Egzacerbacijama
 1-3%
populacije

Predispozicija i nasljeđe
50-70% oba roditelja
25% jedan roditelj
31% jedan roditelj i jedan brat ili sestra
17% jedan brat ili sestra boluje od psorijaze

Provocirajući faktori
Povrede, lijekovi, stres, alkohol, infekcije....


Hiperproliferacija keratinocita
Inflamatorne promjene
Epiderm zdravih ćelija : 60 dana
Koža oboljelog od psorijaze : 10 dana



Psoriasis non pustulosa
- psoriasis vulgaris
- psoriasis erythrodermica
Psoriasis pustulosa
- psoriasis pustulosa generalisata (von Zumbusch)
-psoriasis pustulosa s. anularis (anularni oblik)
- psoriasis pustulosa palmaris et plantaris (BarberKonigsbeck)
-acroderamtitis continua suppurativa (Hallopeau)
-impetigo herpetiformis
-psoriasis cum pustulatione
Arthritis psoriatica
 Psorijazna
lezija na koži ima tri glavna
obilježja :
1.
2.
3.
Lezija je dobro ograničena, oštrih ivica
Površina lezije je tamnocrvene boje
Na tamnocrvenoj površini lezije nalazi se
priljubljena srebrenasta skvama (ljuska).
 Najčešći
oblik ispoljavanja psorijaze.
Predilekciona mjesta su kapicilijum,
ekstenzorne strane ekstremiteta, naročito
laktovi i koljena, lumbosakralni predio i
nokti.
 Promjene su uglavnom simetrično
raspoređene.
 PV se karakteriše jasno ograničenim, ovalnim
ili kružnim eritematoznim plakovima i/ili
papulama koje su prekrivene sedefastobjeličastom, neadherentnom skvamom.
 Sukcesivno
uklanjanje skvama otkriva glatku,
sjajnu membranu sa sitnim tačkastim
krvrenjem, jer je suprapapilarni epiderm
tanak (Aušpicov znak)
 Ako
skvama nije očigledna može se potvrditi
lakim grebanjem (fenomen voštane mrlje).
Ljubaznošću prof.dr Bogdan Zrnić
Ljubaznošću prof.dr Bogdan Zrnić
 Podjela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
prema veličini psorijatičnih lezija
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
follicularis
guttata
nummularis
placibus
annularis
gyrata et serpiginosa
geographica
rupoides
ostracea
elephantines
 Podjela
prema lokalizaciji psorijatičnih
promjena
1.
2.
3.
4.
5.
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
capitis s. capillitii
retroauricularis
unguinum
palmaris, plantaris, pamloplantaris
inversa
Ljubaznošću prof.dr Bogdan Zrnić
 Podjela
1.
2.
3.
na osnovu toka bolesti
Eruptivno-egzantemski oblik
Hronično-stacionirani oblik
Eksudativna psorijaza
 5-10%
oboljelih
Promjene na noktima su najupečatljivije :
 nokatna ploča (punktiformne lezije,
hiperkeratoza ili kašikast oblik nokatne
ploče)
 nokatno ležište (hemoragijska žarišta,
crvenkasta boja nokatnog ležišta)
 hiponihijum (orožale mase ispod nokatne
ploče)
 oniholiza.
 Monoartikularni
i oligoartikularni oblici
 Promjene na šakama
 Češće distalni nego proksimalni
interfalagnealni i metakarpofalangealni
zglobovi
 Spondilitis
 NSAIL, fizikalna TH
Ljubaznošću prof.dr Bogdan Zrnić
 Liječenje
psorijaze nije jednostavan
postupak
 Svaki bolesnik je individua.
 Zavisi od starosti bolesnika, pola, zanimanja,
opšteg zdravstvenog stanja, inteligencije i
psihičkog statusa, trajanja i oblika psorijaze.
 Ne postoji kauzalna terapija
 Kliničko izliječenje je samo prevođenje
fenotipskog u genotipski oblik
 Liječenje psorijaze može se provoditi
primjenom lokalnih ili lijekova sa sistemskim
djelovanjem
 Lokalna
aplikacija lijekova je bezbjednija u
odnosu na sistemsku
 Terapija se nanosi na samu leziju
 Uočiti vrstu psorijatičnih lezija, distribuciju,
masovnost i inflamacijsku komponentu
 Egzantemske forme sa jako izrađenim
eksudativnom i infalamacijskom
komponentom trebaju manje agresivna
sredstva od hroničnih stacioniranih formi
 Da
bi se omogućilo djelovanje antipsorijaznih
lijekova potrebno je ukloniti skvame
 Salicilna kiselina je najstariji,
najjednostavniji i najbolji keratolitik.
 Izbor koncentracije i podloge u koju će lijek
biti inkorporiran zavisi od lokalizacije, oblika
psorijaze i uzrasta bolesnika.
 Cingolin
se najčešće upotrebljava u
koncentraciji od 0,1 do 2% (čak i 5%) u
podlozi u vidu paste, masti ili kreme.
 Treba aplikovati u kratkom vremenskom
period, obično tokom 10-30 minuta i to u
višim koncentracijama, 1-5%.
 Neželjena dejstva : iritacija, mrka,
tranzitorna pigmentacija okoline kože i
trajno bojenje odjeće i posteljine koja dođe
u kontakt sa lijekom.
 Antiproliferativno
dejstvo
 Fotosenzibilizatori
 Goerckermanov
efekat

Masti, krema i rastvora.
Liječenje hronične, stabilne psorijaze i posebno
psorijaze kapicilijuma.
 2 puta dnevno, kod blagih i umjereno teških
oblika oboljenja gdje je zahvaćeno do 40%
površine kože.
 Potrebno je pratiti vrijednost kalcijuma u
serumu, a posebno kalciuriju i fosfaturiju koji su
osjetljivi parametri.
 Ovaj preparat se ne daje trudnicama.

 Kada
topijsko liječenje nije postiglo
željeni efekat
 Teži oblici bolesti,
 Opšta preporuka je rotaciona terapija pri
čemu se određena terapijska sredstva
primjenjuju u određenom vremenskom
periodu, zamjenjuje drugim lijekom čiji
je toksični profil drugačiji
 Generalizovana
pustulozna
 Vulgarna psorijaza
 Epidermične forme psorijaze.
 Metotreksat
 Antagonist
(MTX)
folne kiseline.
 U toku terapije neophodna je kontrola
kompletne krvne slike sa trombocitima,
funkcija bubrega, transaminaza i alkalne
fosfataze
 Peroralno
u obliku solucije i kapsula od 25
i 100 mg.
 Terapijski efekat postiže poslije 4-6
nedjelja upotrebe u zavisnosti od doze i
tada se prelazi na doze održavanja.
 Neželjeni efekti su dozno zavisni i to su :
hipertenzija i nefrotoksični efekat,
anemija i povećan rizik od nastanka
maligniteta.
 Kontrolni pregledi
 Vitamin
A ima snažno djelovanje na
diferencijaciju epitela.
 Njegov nedostatak izaziva hiperkeratozu i
skvamoznu metaplaziju sluzokože.
 Koriste
se etretinat i acitretin.
 Može
se primjenjivati uz davanje
Psoralena per os 2 sata prije izlaganja
UVA zracima, 2-4 puta nedjeljno.
 PUVA se kod najtežih slučejeva može
kombinovati sa retinoidima u opštoj
terapiji, metotreksatom ili ciklosporinom
A.
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO)
pod kvalitetom života se podrazumjeva opažanje
pojedinaca o sopstvenom položaju u životu u
kontekstu kulturnog i vrijednujućeg sistema u
kojima žive, kao i u odnosu na njihove ciljeve,
očekivanja i standarde koji važe u tim
sistemima.
 U riječniku „Zdravlje za sve za 21. vijek”
kvalitet života je definisan kao opažanje
pojedinaca ili grupa da će njihove potrebe biti
prepoznate na vrijeme i da će biti zadovoljene
kako bi se postigle sreća i ispunjenje.

 Psorijaza
je hronična inflamatorna kožna
bolest koja ima veliki uticaj na kvalitet
života oboljelih
 Taj uticaj se može uporediti sa uticajem koji
imaju teške bolesti, kao što su dijabetes
melitus, reumatoidni artritis, depresija i rak




Fizički simptomi udruženi sa psorijazom negativno
utiču na pacijentovo zdravstveno stanje i na njegove
društvene odnose sa drugim ljudima.
Psihijatrijski poremećaji, kao što su depresija i
pokušaji samoubistva, nisu rijetki među pacijentima
sa psorijazom.
Uticaj na socijalnu funkciju uključuje poremećaje u
neformalnim i intimnim odnosima sa drugim ljudima,
izbjegavanju društvenih kontakata i osećaju
žigosanja.
Ekonomske posljedice – direktne troškove lečenja i
indirektne troškove smanjene produktivnosti zbog
odsustvovanja oboljelih sa posla.
U
procjeni kvaliteta života oboljelih od
psorijaze koristi se veliki broj upitnika.
 Svi oni se mogu klasifikovati u tri grupe:
upitnici specifični za psorijazu, upitnici
specifični za kožne bolesti i opšti upitnici.
 Obično se koristi više upitnika istovremeno.
 Indeks
kvaliteta života oboljelih od psorijaze
(PSORIQoL)
 Upitnik za ispitivanje stresa kod obolelih od
psorijaze (PLSI)
 Indeks onesposobljenosti kod oboljelih od
psorijaze (PDI)
 Indeks raširenosti i težine kožnih promena
(PASI)
 Indeks samoprocjene raširenosti i težine
kožnih promena (SAPASI)
 Koriste
se paralelno sa opštim upitnicima
 Dermatološki
 Upitnik
indeks kvaliteta života (DLQI)
Skindex-29
 SF-36
 1.
zdravstvena anketa (SF-36)
fizičko funkcionisanje,
 2. fizička uloga,
 3. tjelesni bol,
 4. opšte zdravlje,
 5.vitalnost,
 6. društveno funkcionisanje,
 7. emocionalna uloga i
 8. mentalno zdravlje.
 Preko
75% oboljelih je ispod 60 godina i
srednje vrijednosti oboljelih su između 40 –
45. godine.
 Česte pojave komorbiditeta kao što su
psorijatični artritis, hiperalimentacija,
hipertenzija i oštećenje jetre.
 Terapijske rezistencija
 Sporedna dejstva lijekova posebno kod
sistemske terapije (30-40%).
 Feldman
navodi da ljudi u Americi oboljeli od
psorijaze se žale na značajnu redukciju
kvaliteta života:
 5% ima teške životne probleme.
 20% tvrdi da ne mogu da izaberu adekvatnu
odjeću kako bi prikrili kožne promjene.
 25% pacijenata sa vremena na vrijeme imaju
suicidalne ideje.
Kruger i sar. su istraživali uticaj psorijaze na
psihosocijalne aspekte i zaključili sledeće:
 stepen psihosocijalne problematike zavisi od
starosti bolesnika.
 Posebno su izražena reagovanja od osobe do
osobe.
 Najčešći je gubitak seksualnog interesovanja
za partnera.
 Na socijalnom planu dolazi do značajnih smetnji
u kontaktima sa okolinom i porodicom.
 Teška oboljenja sa dugim trajanjem dovode do
velikih izdataka i rizika da se izgubi radno
mjesto.

 Pearce
i sar. 2006.godine su analizirali uticaj
psorijaze na radno mjesto.
 Oni su pokazali da psorijaza ima negativan
uticaj na radnu sposobnost i da korelira sa
težinom oboljenja.
 Osjećaj stigmatizacije zauzima centralo
mjesto u psihofizičkom oštećenju.
 To je posebno naglašeno kod pacijenata koji
imaju psorijatične kožne promjene na licu i
rukama.
 Povodom
obilježavanja Svjetskog dana
psorijaze i početka kampanje “Fokus na
mene, ne na moju kožu”, Društvo
psorijatičara Hrvatske predstavilo je
rezultate prvog istraživanja vezanog za
kvalitet života psorijatičnih bolesnika
sprovedenog u Hrvatskoj .







75% ispitanika ima jako i srednje jako izražene
promjene na koži.
60% oboljelih je izjavilo da treba emocionalnu
podršku zbog stigmatizacije i emocionalnih tegoba
80% ispitanika ima tegobe povezane sa zglobovima
(bol, otok, ograničenost pokreta).
Simptomi svraba i bola javljaju se kod 94% ispitanika.
Trećina oboljelih od psorijaze tokom godine
provede prosječno mjesec dana na bolovanju
Čak 9% oboljelih smatra da je izgubilo ili nije dobilo
posao zbog psorijaze.
Muškarci su anvodili lošiji kvalitet života nego žene
Istraživanje iz SAD-a, a odnosi se na povezanost
radne produktivnosti kod osoba oboljelih od
psorijaze pronađeno je da psorijaza i psorijatični
artritis značajno oštećuju kvalitet života i
smanjuju radnu sposobnost.
 Među nezaposlenim pacijentima, 92% je navelo
psorijazu i/ili psorijatični artritisa kao razlog
zbog kojeg ne radi.
 Pacijenti koji rade, 49% propuštenih radnih dana
je zbog psorijaze.
 U poređenju sa pacijentima sa blagim oblikom
psorijaze, pacijenti sa teškim oblikom psorijaze
imaju 1,8 puta veče šanse da bude nezaposleni.

U
Indiji istraživanja su se bavila uticajem
psorijaze na kvalitet života i uticaj pola i
uzrasta.
 Psorijaza je najviše uticala na dnevne
aktivnosti 90,6%.
 Rad 84,4%.
 Aktivnosti u slobodno vrijeme 71,9%.
 Problemi zbog terapije 68,7.
 Lične odnose 62,5%.
 Nije bilo povezanosti između kvaliteta života
i uzrasta i pola.
 Pacijenti
koji su učestvovali u istraživanju u
Turskoj (35), izjasnili su :
82,9% je osjećalo potrebu da sakrije svoju
bolest.
 74,3% njih je tvrdilo da psorijaza negativno
utiče na njihovo samopouzdanje.







Fizičke posljedice (smanjenje aktivnosti,
ograničenja, hendikep );
Psihološke posljedice (smanjeno samopoštovanje i
samopouzdanje, psihički simptomi, zloupotreba
štetnih materija, suicidalnost);
Socijalne posljedice (socijalna senzitivnost,
stigmatizacija, socijalno izbjegavanje, poremećeni
socijalni i intimni odnosi);
Profesionalne posljedice (odsusutvo sa posla,
nezaposlenost, finansijski problemi);
Utiče na slobodno vrijeme i razonodu (smanjenje
niza aktivnosti i smanjenje učestalosti aktivnosti);
Posljedice po zdravstvenu zaštitu (percepcija
zdravlja, preuzimanje uloge bolesnika, korištenje
zdravstvene usluge, troškovi liječenja).

Međutim...
 Osobe
sa težim oblikom bolesti su više
zabrinute zbog svoje bolesti te joj pripisuju
snažan uticaj na život, a sniženo im je i
zadovoljstvo zdravljem i psihički aspekt života.
 Muškarci su manje zadovoljni zdravljem i sa
socijalnim aspektom života od žena.
 U pogledu percepcije liječenja, bolesnici
pokazuju dominantno pozitivne stavove prema
liječenju.
 Kada pozitivna percepcija liječenja predvlada
zabrinutost zbog liječenja, tada pacijenti
iskazuju da psorijaza mnogo manje utiče na
život i da će im liječenje pomoći.

similar documents