ekoaudit - Inisoft s.r.o.

Report
Registr zařízení a evidence
rozhodnutí v ISOH
IX. pracovní seminář MŽP, KÚ, ČIŽP, CENIA a SFŽP
22. října 2014
Přednášející: Otakar Tománek
Co je to registr zařízení?
o Registr zařízení je seznam všech provozovaných zařízení na území ČR.
o Každé zařízení je označeno jedinečným IČZ (identifikační číslo zařízení), které je
vztaženo k místu a technologii. (Nemění se se změnou provozovatele).
o Každé zařízení je katalogizováno a to 1 až N kódy z katalogu zařízení (abychom
mohli zařízení lépe popsat pro naše účely. Nevystačíme si s R a D kódy ze zákona
odpadů.
o Registr zařízení se plní daty z KÚ.
o Při povolení zařízení.
o Při přidělení IČZ (např. zařízení §14 ods. 2).
o Při změně provozování (začátek, konec, přerušení, změna kapacity – skládky).
o Registr zařízení udržuje historii (co kdy bylo povoleno, možno v budoucnu
automatické kontroly oproti ročnímu hlášení „na tlačítko“).
o Registr zařízení slouží.
o Veřejnosti (kam mohu dát jaký odpad, kde je jaké zařízení).
o Původci a oprávněné osoby (pro evidenční účely – kontrola ohlášeného a
povoleného stavu).
o Veřejné správě pro statistické a vykazovací účely (kolik čeho máme, jaké máma
kapacity.
o Veřejné správě pro kontrolní účely (povolený stav versus ohlášený stav)
2
Evoluce nebo revoluce?
Tato změna je vyústěním evolučního vývoje evidence. Má ale
charakter revoluční změny. Z hlediska evidence, výkaznictví a
ohlašování se dotkne takřka všeho a všech.
Zejména zasáhne: Všechny KÚ a ORP, také všechny původce a
oprávněné osoby. V neposlední řadě také sytém ISPOP, přes který se
bude ohlašovat provoz zařízení.
Jedná se o změnu, která nemá pozvolný náběh. 1.1.2016 vzniká
povinnost všem naráz a to v centrálním sběru dat, ohlašování,
zveřejňování a používání širokou veřejností (pokud neprojde
Infringementová novela, která povinnost ohlašování provozu
zařízení na KÚ správně posouvá na časové ose před povinnost IČZ
používat v evidencích)
3
Co ukládá legislativa?
Všem ORP s platností od 1.1.2016
Zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném
podle tohoto zákona, a to do 15 dnů od nabytí jeho právní
moci.
Zasílat ministerstvu informace o vydaných vyjádřeních podle §
79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne jejich vydání
(vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování
využitelných biologicky rozložitelných odpadů – definované v
§ 33b).
4
Co ukládá legislativa?
Všem KÚ s platností od 1.1.2016
Zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném
podle tohoto zákona, a to do 15 dnů od nabytí jeho právní
moci.
Zasílat ministerstvu informace o provozu zařízení podle
odstavců 3 a 6, a to do 30 dnů od jejich obdržení:
Zasílat informace o zařízeních podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2.
Zasílat informace o malých zařízeních podle § 33b odst. 1.
5
Co ukládá legislativa?
Všem původcům a oprávněným osobám s platností od 1.1.2016
Používat pro evidenční účely označení zařízení identifikačním číslem
zařízení (IČZ). Nejen v evidenci odpadů, ale také
v přepravě nebezpečných odpadů.
6
Co to znamená v praxi?
Sběr dat
V systému ISOH vznikne webová služba, která bude zajišťovat
příjem dat (informace o zařízení, rozhodnutí atd.)
Agendové systémy ESPI9 a ESPI8 na KÚ a ORP budou umožňovat
zasílání dat (informace o zařízení, rozhodnutí atd.) do webové
služby ISOH
Agendový systém ESPI9 bude zpracovávat ohlášené změny o
provozu zařízení z ISPOP
Evidence zařízení jak v ESPI9 tak v IS ISOH bude udržovat historii (co,
kdy a v jakém rozsahu bylo povolené)
7
Co to znamená v praxi?
Prezentace a poskytování dat
V systému ISOH vznikne webová aplikace s veřejnou a neveřejnou
částí na adrese http://isoh.mzp.cz.
Veřejná část bude celorepublikovou obdobou Websouhlasů na
stránkách jednotlivých krajských úřadů.
Neveřejná část bude sloužit pro kontrolní orgány (detailní informace
o zařízeních, rozhodnutích a historie povolení atd.).
V systému ISOH vznikne webová služba umožňující napojení
externích systémů (například ověření existence IČZ pro systém
ohlašování přepravy NO, vyplňování ročních hlášení atp.).
8
Máme dostatek času?
Nemáme !
Nejedná se jen o elektronický sběr a distribuci dat. Musí se nastavit
celý nový systém evidence.
V současné době nejsou hotové vyhlášky, které budou definovat
způsob a rozsah sběru dat.
Dle smlouvy o dílo úprav systému ISOH musí běžet od 9/2015
testovací provoz.
Datový standard pro ohlašování do ISPOP (ohlášení provozu zařízení –
obdoba současné přílohy 22,23,24 vyhlášky 383/2001 Sb.) musí být
zveřejněn 6 měsíců před ohlašovací povinností, tedy 1.7.2015
(povinnost ukládá zákon 25/2008 Sb.). Pokud bude schválena
Infringementová novela v podobě jaké je nyní ve vnějším
připomínkovém řízení, tak by dokonce musel být datový standard
vydán do 1.9.2014!
9
Je reálné to vše stihnout?
Ano, je to reálné, ale…
Pokud se v co nejkratší době dopracují vyhlášky, na základě kterých
bude možné celý systém sběru dat nastavit.
Po nastavení pravidel v agendových systémech na KÚ je potřeba
stávající evidenci zařízení zrevidovat. Každý záznam o zařízení by měl
pracovník KÚ řešit pouze jen jednou. Není možné průběžně a postupně
přidávat různá povinná pole, omezení a pravidla.
10
Je reálné to vše stihnout?
Ano, je to reálné, ale…
Nová podoba číselníku katalogu zařízení.
Povinné kapacity = jaké kapacity budou povinné ve vztahu k
typu zařízení? Chceme data i statisticky využívat, nejen
budovat číselník.
Přidělování IČZ zejména u mobilních zařízení ke sběru odpadů
(bude existovat jedno IČZ dle sídla nebo bude až 14 IČZ?).
Pokud bude jedno IČZ za celou republiku, jak naznačuje
Infringementová novela musí se zajistit, abychom u jednoho
IČZ v centrální evidenci měli informace o povoleních v
jednotlivých krajích.
11
Je reálné to vše stihnout?
Ano, je to reálné, ale…
Prvotní způsob přidělení IČZ. Jak se zařízení dozví o svém IČZ?
Vezmeme jako startovní čáru to co je na KÚ, nebo se bude muset vše
ohlásit znovu novou rozšířenou přílohou 22 vyhlášky 383/2001 Sb.?
Infringementová novela ukládá v přechodném ustanovení stávajícím
zařízením bez přiděleného IČZ (v rozhodnutí nebo zveřejněné na
portále veřejné správy krajského úřadu) do 31.5.2015 požádat o
přidělení IČZ obdobně jako dle §39 odst. 3 zákona. Tedy přes ISPOP, což
znamená vytvořit a zveřejnit datový standard 6 měsíců před účinností
novely tedy 1.9.2014!
Většina zařízení má své IČZ zveřejněné na portále veřejné správy
krajského úřadu. Nebudou tedy nic ohlašovat a toto znamená
zrevidovat údaje na KÚ ručně. Zejména adresy, GPS souřadnice zařízení
a všechny další údaje, které o zařízení budeme chtít sbírat.
12
Je reálné to vše stihnout?
Ano, je to reálné, ale…
Vyhláška a nová
příloha 22 připvena
v pokud možno
neměnné podobě
1.2.2015
Vyhlášen
datový
standard
Zařízení bez
IČZ si o něj
žádají
IČZ se
používají v
praxi
1.4.2015
1.10.2015
1.1.2016
13
Věřím, že společným úsilím se nám povede vdechnout život
registru zařízení, o kterém se začalo diskutovat na tomto
místě již v roce 2007.
Společně si jednou budeme moci říct. „Byli jsme u toho!“
14
INISOFT s. r. o., tel. +420 485 102 698, [email protected]
DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
15

similar documents