Wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu

Report
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH
Emilia Kołaczek
Departament Gospodarki Odpadami
Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r.
Definicja właściciela
nieruchomości
Rozumie się przez to także
współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające
nieruchomością.
2
Obowiązki właściciela
nieruchomości
wyposażenie nieruchomości
w pojemniki służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;;
zbieranie powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie;
pozbywanie się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych
w sposób zgodny z przepisami ustawy
i przepisami odrębnymi.
3
Właściciele nieruchomości przy
wykonywaniu obowiązków związanych
z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi są zobowiązani do
udokumentowania korzystanie z usług
wykonywanych przez gminną jednostkę
organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
4
1 stycznia 2012 r. – zmiana
ustawy
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie
nowelizacja ustaw z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, na mocy której
gmina przejmie obowiązki właścicieli
niektórych nieruchomości.
Nowy system gospodarki odpadami powinien
zacząć funkcjonować nie później niż 18
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
5
1 stycznia 2012 r. – zmiana
ustawy
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
– gmina obligatoryjnie przejmuje obowiązki w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
od właścicieli tych nieruchomości i organizuje dla
nich system odbierania odpadów komunalnych
Nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – gmina
może w drodze uchwały przejąć obowiązki
właścicieli takich nieruchomości i włączyć je w
system gminny; jeżeli nie podejmie takiej decyzji,
wówczas właściciele tych nieruchomości są
zobowiązani zawrzeć umowę z podmiotem
posiadającym wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6
System gminny
Stawka opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – uchwała rady gminy
Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy będzie zależna
od:
liczby mieszkańców,
powierzchni nieruchomości,
zużycia wody;
stawka ryczałtowa – dla gospodarstwa domowego
Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy będzie
zależna od ilości wytworzonych odpadów
(ustalona „od pojemnika”)
7
System gminny
Nieruchomość „mieszana” – będąca w
części zamieszkałą a w części
niezamieszkałą
Opłata stanowi sumę opłat z części
zamieszkałej i niezamieszkałej,
Rada gminy może przyjąć dla takich
nieruchomości inny sposób liczenia opłaty dla
takich nieruchomości (zależny od liczby
mieszkańców, zużycia wody, powierzchni
nieruchomości, ryczałt lub od ilości
wytworzonych odpadów wyrażonej w
pojemnikach).
8
Z pobranych opłat gmina pokryje
następujące koszty funkcjonowania
systemu:
•
•
•
odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,
tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
obsługi administracyjnej systemu.
9
System gminny
Właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (wzór i termin
złożenia pierwszej deklaracji zostanie
określony w drodze uchwały), która będzie
podstawą naliczania opłaty.
W przypadku zmiany danych, będących
podstawą ustalenia opłaty właściciel
nieruchomości będzie zobowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
10
Kiedy będzie znany kształt
systemu gminnego?
12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy rady gmin są obowiązane podjąć
uchwały, które powinny wejść w życie nie
później niż 18 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.
Podjęte uchwały będą dotyczyły:
stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, terminu, częstotliwości oraz trybu
uiszczania opłaty,
wzoru deklaracji, terminu złożenia pierwszej
deklaracji,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zamian za uiszczoną opłatę
11
1 stycznia 2013 r. – kampania
informacyjna
Wójt, burmistrz, prezydent
miasta jest zobowiązany
przeprowadzić kampanię
informacyjną na temat praw
i obowiązków właścicieli
nieruchomości wynikających
z uchwał.
12
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Emilia Kołaczek
[email protected]

similar documents