OD KORUPCE K INTEGRIT* - - Kvalita ve veřejné správě

Report
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Protikorupční opatření v oblasti vzdělávání
dle
STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ
NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014
9. Národní konference kvality ve veřejné správě
Brno 21. února 2013
Strategie na období let 2013 a 2014
• Strategie předložena na základě usnesení vlády ze dne
5. ledna 2011 č. 1.
• Strategie byla zpracovaná Sekcí pro koordinaci boje
s korupcí Úřadu vlády ČR
• od předchozí se liší v několika směrech:
 je ucelenější
 strategická část vychází z analytické části
 každý úkol má své odůvodnění, které je ve Strategii obsaženo
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Strategická část - priority
• 10 konkrétních prioritních úkolů (gestoři):










zákon o úřednících (Ministerstvo vnitra)
zákon o střetu zájmů (místopředsedkyně vlády)
zákon o svobodném přístupu k informacím (Ministerstvo vnitra)
rozkrývání konečných vlastníků (Ministerstvo pro místní rozvoj)
ochrana oznamovatelů (místopředsedkyně vlády)
finanční kontrola a audit (Ministerstvo financí)
vlastnická politika státu (Ministerstvo financí, ostatní rezorty)
strategie a metodika veřejného nakupování (Min. pro místní rozvoj)
zákon o státním zastupitelství (Ministerstvo spravedlnosti)
protikorupční program (Ministerstvo vnitra)
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Strategická část – ostatní úkoly
• dalších 39 úkolů rozdělených do 5 tematických kapitol:
 veřejná správa
(např. otevřená data, eSbírka a eLegislativa)
 veřejné zakázky
(např. analýza možnosti zřízení Úřadu pro veřejné
investování, posílení elektronizace veřejného zadávání)
 orgány činné v trestním řízení
(např. novela trestního zákoníku –
propadnutí majetku, odčerpávání majetku)
 vzdělávání
(výchova dětí a žáků ve školách a školských zařízeních,
vzdělávání úředníků, orgánů činných v trestním řízení, celníků, vězeňského
personálu)
 ostatní
(např. analýza možnosti zřízení protikorupční agentury, analýza
možností zřízení informačního komisaře, rezortní interní protikorupční programy)
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Cíl
• Postupným přijímáním jednotlivých opatření:
 snižovat korupční příležitosti
 zajistit transparentnost veřejné správy
 zvyšovat a zkvalitnit vymahatelnost práva
 zlepšit celospolečenské klima
 přesun od korupce k integritě
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Vzdělávání
• Vzdělávání mládeže
– Výchova dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
• Vzdělávání úředníků
– Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
– Vzdělávání formou eLearningu
• Vzdělávání orgánů činných v trestním řízení
– Společné vzdělávání orgánů činných v trestním řízení
– Vzdělávání policistů
• Vzdělávání celníků
– Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Celní správy ČR
• Vzdělávání vězeňského personálu
– Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Vzdělávání mládeže
Výchova dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
Termíny – indikátory plnění:
30. září 2013 – zpracovat přehled zdrojů k problematice korupce ve středním vzdělávání
jako podklad pro učitele a zveřejnit ho na internetových stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
30. září 2013 - definovat témata a jejich obsah, se kterými by měli být děti a žáci
v průběhu předškolního a základního vzdělávání seznámeni, a přibližné stanovení věku,
ve kterém by měli být děti a žáci s touto problematikou seznámeni.
31. březen 2014 – zpracovat návrhy na dopracování/zapracování uvedených témat
do rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání.
31. červenec 2014 – zpracovat přehled zdrojů k problematice korupce v předškolním
a základním vzdělávání jako podklad pro učitele a zveřejnit ho na internetových
stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Protikorupční efekt: Osvěta a zvýšení potenciálu základních vědomostí o korupci a
právní odpovědnosti; uvědomění si důsledků v případě protiprávního jednání.
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Vzdělávání úředníků
Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
30. červen 2013 – předložit vládě aktualizovaná Pravidla vzdělávání zaměstnanců
ve správních úřadech s ohledem na návrh zákona o úřednících a obsahující vzdělávání
v oblasti boje s korupcí, etickém chování a bezúhonnosti.
Protikorupční efekt: Zvýšení potenciálu vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků
v případě korupčního jednání.
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Vzdělávání úředníků
Vzdělávání formou eLearningu
Gestor: Ministerstvo vnitra
Spolugestor: místopředsedkyně vlády
Termín – indikátor plnění:
31. květen 2013 - zavést eLearningovou formu protikorupčního vzdělávání do povinných
vzdělávacích programů pro všechny kategorie zaměstnanců veřejné správy.
Protikorupční efekt: Zvýšení potenciálu vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků
v případě korupčního jednání.
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Vzdělávání orgánů
činných v trestním řízení
Společné vzdělávání orgánů činných v trestním řízení
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel)
Termín – indikátor plnění:
průběžně - vzdělávat orgány činné v trestním řízení.
Protikorupční efekt: Zvýšení vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě
korupčního jednání.
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Vzdělávání orgánů
činných v trestním řízení
Vzdělávání policistů
Gestor: Ministerstvo vnitra
Termíny – indikátory plnění:
30. červen 2013 - rozšířit zavedený systém celoživotního vzdělávání v oblasti boje s korupcí
policistů o realizaci vzdělávacího programu zaměřeného na problematiku korupce i pro
další konkrétní cílové skupiny policistů zařazených na vyšších tarifních třídách a
zaměstnanců policie, u nichž je zvýšené riziko, že mohou být osloveni korupční nabídkou.
30. září 2013 - vytvořit vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku insolvence u policistů.
30. září 2013 / průběžně – zabezpečit vzdělávání policistů v řídích pozicích.
Protikorupční efekt: Zvýšení potenciálu vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků
v případě korupčního jednání
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Vzdělávání celníků
Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Celní správy ČR
Gestor: Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel)
Termín – indikátor plnění: 30. červen 2013 / průběžně - zavést systém celoživotního
vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Celní správy ČR v oblasti boje proti korupci.
Protikorupční efekt: Zvýšení vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě
korupčního jednání.
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Vzdělávání vězeňského
personálu
Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR)
Termíny – indikátory plnění:
30. červen 2013 / průběžně - zavést systém celoživotního vzdělávání příslušníků
a zaměstnanců Vězeňské služby ČR v oblasti boje proti korupci.
31. říjen 2013 - v rámci výzkumné činnosti Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR
provést psychologickou analýzu specifik koruptivních tlaků a koruptivního jednání na
příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby ČR.
Protikorupční efekt: Zvýšení potenciálu vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků
v případě korupčního jednání.
OD KORUPCE K INTEGRITĚ
Děkuji za pozornost.
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
ředitel odboru pro koordinaci boje s korupcí
Úřad vlády České republiky
OD KORUPCE K INTEGRITĚ

similar documents