Johdantoluennon materiaalia

Report
Johdatus
tutkimusmetodologiaan
Johdantoluento 2011
Kaisu Puumalainen
Kurssin tavoitteet
• Valmentaa kauppatieteellisen tutkielman
tekemiseen
• Tukee kandi- ja graduseminaareja
• Perehdyttää tutkielmatyöskentelyyn
– Tutkimussuunnitelma
– Kirjallisuuden etsiminen
– Raportointi ja lähteiden käyttö
– Yleisimmät tutkimusmenetelmät ja
tieteenfilosofiset perusteet
Osa-alueet ja opettajat
• Tutkielmatyöskentely ja laadullinen
tutkimus Pasi Tuominen
• Kvantitatiivinen tutkimus Kaisu
Puumalainen
• Tieteenfilosofia Jorma Sappinen
Suoritusvaatimukset
• BB-tehtävät hyväksytysti suoritettuna
ennen tenttiin osallistumista
– Kolme osa-aluetta, joista jokaisesta 10
tehtävää
• Tentti
– Arvostelu 0-5
– neljä tehtävää (1 per osa-alue + 1
kurssikirjasta)
– Max 100 p, läpimenoraja 50 p
HUOMIO!!!!!
• Kurssi luennoidaan nyt viimeistä kertaa
• Viimeinen mahdollisuus suorittaa BBtehtävät on 21.2. – 6.3. 2011
• Viimeiset tentit 2.3., 7.4. ja syksyllä 2011
• Korvaavaa uutta kurssia ei tule tilalle, joten
jos kurssi ei ole suoritettuna 2011 aikana
niin KTK-tutkinto on oltava uuden
tutkintorakenteen (opas 2011-2012)
mukainen
BB-tehtävät
• Tutkielmatyöskentely ja laadullinen
tutkimus: 10 monivalintatehtävää, joista
saatava vähintään 6 oikein
• Kvantitatiivinen tutkimus: 10
monivalintatehtävää, joista saatava
vähintään 6 oikein
• Tieteenfilosofia: 10 oikein-väärin tehtävää,
joista saatava vähintään 8 oikein
BB-tehtävien uusinta
• Kunkin osion vastausajan päätyttyä voit
tarkistaa pääsitkö osiosta läpi
• Jos et päässyt, niin joudut tekemään
kyseisen osion uusinnan 21.2. – 6.3.
välisenä aikana
• Uusinnassa 15 tehtävää, joista saatava
vähintään 10 oikein. Uusinnan tehtävät
eivät ole samoja kuin varsinaiset tehtävät!
Aikataulu
10.1. johdantoluento
16.1. Jälki-ilmoittautuminen päättyy
17.1. BB-osio I vastausaika alkaa
24.1. BB-osio II vastausaika alkaa
30.1. BB-osio I vastausaika päättyy
31.1. BB-osio III vastausaika alkaa
6.2. BB-osio II vastausaika päättyy
7.2. Luento osiosta I Pasi
13.2. BB-osio III vastausaika päättyy
Aikataulu, jatkoa
14.2.
Luento osiosta II Kaisu
21.2
Luento osiosta III Jorma
21.2.
BB- uusinnan vastausaika alkaa
6.3.
BB-uusinnan vastausaika päättyy
2.3.
Tenttikerta 1
7.4.
Tenttikerta 2
Vanhat opiskelijat
• Tentteihin on oikeus osallistua vain niillä,
jotka ovat suorittaneet BB-tehtävät
hyväksytysti
• Ilmoittauduttava uudelleen kurssille, jotta
saa BB-oikeudet
• Jos olet suorittanut BB-tehtävät
hyväksytysti edellisenä lukuvuonna, niin
ne ovat edelleen voimassa ja voit
osallistua tentteihin
Kvantitatiivinen osio/osa-alueet
•
•
•
•
•
Peruskäsitteet
Korrelaatio ja kausaliteetti
Tutkimustyypit
Otanta (2 kysymystä BB:ssä)
Tietokannat: Thomson OneBanker, MarketLine
ja ISI Web of Science (3 kysymystä BB:ssä)
• Tiedonkeruumenetelmät
• Virheet, reliabiliteetti ja validiteetti
Kvantitatiivinen osio/uusinta
•
•
•
•
Peruskäsitteet 3
Tutkimustyypit 1
Otanta 3
Thomson OneBanker, MarketLine ja ISI
Web of Science tietokannat 2
• Tiedonkeruumenetelmät 4
• Virheet, reliabiliteetti ja validiteetti 2
Kvantitatiivinen osio/resurssit
• Kaisun luentokalvot (jossa kirjallisuusviitteitä)
• KvantiMOTV
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html
• Google ja Wikipedia
• MarketLine -ohje
• Thomson-ohje
• Kirjaston verkkotietokannat (ISI Web of science)

similar documents