Redaktørplakaten og ytringsfrihet

Report
Hva kan dere lære av oss?
Reidun Kjelling Nybø
Norsk Redaktørforening
Ny rolle for folkebibliotekene
• fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet , gjennom aktiv formidling
• være en uavhengig møteplass og arena for offentlig
samtale og debatt.
• Både fysisk og digital møteplassfunksjon
• ”Et folkebibliotek skal være et sted for alle
kommunens innbyggere, uavhengig av politisk
ståsted, religion og sosial bakgrunn.”
Grunnlovens § 100:
”Det påligger statens myndigheter
å legge forholdene til rette for en
åpen og opplyst offentlig samtale”
Redaktøransvaret – i redaktørplakaten
• En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for
øye.
• Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste
evne arbeide for det som etter hans/hennes mening
tjener samfunnet.
• Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en
saklig og fri informasjons- og opinionsformidling.
• Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør
det klart for mottakeren hva som er reportasje og
formidling av informasjoner og fakta, og hva som er
mediets egne meninger og vurderinger.
Redaktøransvaret
• En redaktør forutsettes å dele sitt mediums
grunnsyn og formåls-bestemmelser.
….Redaktøren må aldri la seg påvirke til å
hevde meninger som ikke er i samsvar med
egen overbevisning.
• Den ansvarshavende redaktør har det
personlige og fulle ansvar for mediets innhold.
Samfunnsoppdraget i VVP
Pressens samfunnsrolle
1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og
trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.
En fri, uavhengig presse er blant de viktigste
institusjoner i demokratiske samfunn.
Samfunnsoppdraget
• 1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver
som informasjon, debatt og
samfunnskritikk. Pressen har et spesielt
ansvar for at ulike syn kommer til
uttrykk.
Foto: PREBEN HUPFELD/SCANPIX
Samfunnsoppdraget
• 1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten,
trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den
kan ikke gi etter for press fra noen som vil
hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling
og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv
formidling av arrangementer skal ikke være til
hinder for fri nyhetsformidling.
Samfunnsoppdraget
1.4. Det er pressens rett å informere om det
som skjer i samfunnet og avdekke
kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt
å sette et kritisk søkelys på hvordan
mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
Samfunnsoppdraget
• 1.5. Det er pressens oppgave å beskytte
enkeltmennesker og grupper mot overgrep
eller forsømmelser fra offentlige
myndigheter og institusjoner, private foretak
eller andre.
”Hver gang vi sier samfunnsoppdraget, dør det
en elefant av kjedsomhet i i Afrika.”
Espen Egil Hansen, sjefredaktør Aftenposten
Ny definisjon av samfunnsoppdraget
• Finne løsninger, ikke bare feil
• Gi folk det de ikke visste de trengte.
• Samarbeide med folk - bidra til debatt – hjelpe fram
nye stemmer
• Flinkere til å se kritisk på hvordan de selv fyller
samfunnsrollen
• Debatt: Ikke presentere ytterpunktene som det
typiske
• ”Relevans handler blant annet om å lytte til lesernes behov, og å ta
hensyn til dette når ønskene passer inn den redaksjonelle profilen.”
Svein-Erik Hole, Teknisk Ukeblad
http://www.journalisten.no/2014/12/det-som-ikke-blir-lest-er-ikke-viktig
Hva skjer med redaktørrollen når alle
kan være redaktør?
• Endret dagsordenfunksjon
• Ikke ferdig når saken er ferdig – dialog sentralt
• Viktig å fremheve redaktørstyrte medier
www.journalistikken.no
Ytringsfrihet – en liten test
• Er du for eller imot?
• Ja – grønt
• Nei - rødt
Bør han ha ytringsfrihet?
Foto: Nils Bjåland, VG
Var det riktig av Fritt ord å støtte ham?
Foto: Nils Bjåland, VG
Ville du latt ham leie biblioteket til debatt?
Foto: Nils Bjåland, VG
Ville du invitert ham til å sitte i panel?
Foto: Nils Bjåland, VG
Var dette greit av Deichmanske?
Foto: Terje Pedersen/NTB/Scanpix
Bør han ha ytringsfrihet?
Foto: Junge, Heiko / NTB
Hvis du var redaktør
– ville du gitt ham spalteplass?
Foto: Junge, Heiko / NTB
Er det greit å bruke ordet neger?
Negerkonge eller sydhavskonge?
Hvor går grensen for at
”ulike syn skal komme til uttrykk”?
Kommentarfeltene
– kloakk eller sunn debatt?
Ville du åpnet denne saken for
kommentarfelt?
JA NEI
Ungdommens PFU:
Rett eller galt – DU bestemmer!
Foto: Shutterstock
Ba.no, søndag
4. mai 2014
kl. 21.50
Redaksjonen din har fått
tilgang til bilder av Petter
Northug på byen,
Publiserer du et slikt bilde?
JA NEI
Synes du det er greit
at journalister
betaler for at folk
skal gi opplysninger
til pressen?
JA NEI
Smaalenenes Avis: http://www.smaalenene.no/nyheter/article5847330.ece
Hensynet til pårørende
• 4.6: Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og
kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.
Identifiser ikke omkomne eller savnede personer
uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis
hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.
PFU-sak 036/12 - http://www.pfu.no/case.php?id=2590
Pressens Faglige Utvalg vil understreke at mediene har et ansvar i å informere
samfunnet om hva som skjer. Dette gjelder også trafikkulykker og dødsfall. I
slike situasjoner er det viktig å få ut korrekt informasjon så raskt det er praktisk
mulig, blant annet for å unngå unødig frykt, feilinformasjon og spekulasjoner.
Samtidig har pressen en plikt til å balansere dette informasjonsansvaret opp
mot hensynet til pårørende. I Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 heter det: «Ta
hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og
pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de
nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller
ubalanse.»
I det påklagede tilfellet, konstaterer utvalget at avisen publiserte flere bilder
av ulykkesbilen uten å ha forsikret seg om at pårørende var underrettet. Etter
utvalgets mening måtte redaksjonen forstå at i dette tilfellet ville bildene av
bilen, sammen med opplysninger som kjønn, alder og lokal
tilknytning, identifisere avdøde for pårørende.
Når det gjelder identifiseringen av avdøde to dager senere, er det ikke
presseetisk påkrevd at pårørende blir varslet forut for en slik publisering. Det
normale er at pressen publiserer navn på omkomne når politiet har frigitt
dette.
Smaalenenes Avis har brutt god pressekikk.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4031023.ece
INJ * 2011
«Lider seg gjennom verdens dårligste
eksamensbesvarelse».
«Blir provosert av studentinnleveringer
som er så dårlige at ingenting tilsier at
vedkommende faktisk studerer det de
skriver om!»
På den første kommentaren under Facebook-statusen svarer
en førstekonsulent ved det aktuelle fakultetet med Metallicareferansen «Kill’em All».
«Selv sier lektoren til BT at hun ser på Facebook som
et privat og lukket forum.
- Jeg har hele tiden de strengeste innstillingene og har
av prinsipp ingen studenter som venner. Over
halvparten av dem jeg er venner med, er andre
kolleger. De skjønner frustrasjonen, sier lektoren til
Bergens Tidende.»
Synes du det er greit at Aftenposten
bruker sitater fra en lukket Facebookside i denne saken?
JA NEI
Tror du Aftenposten
ble felt av PFU i
denne saken?
JA NEI
Pressens Faglige Utvalg minner om pressens rett til å motta opplysninger fra lukkede
fora. Dette er helt nødvendig for at pressen skal ivareta sin samfunnsoppgave. Slik sett
var Aftenposten på trygg etisk grunn da de mottok informasjon fra en lukket
Facebookside. Spørsmålet er hva avisen gjør med informasjonen; hvordan den
behandles, hva som publiseres og hvordan.
PFU har tidligere uttalt at alle har rett til et digitalt privatliv. Selv om det er naturlig å
trekke et skille mellom det som er publisert på et lukket område og det som er fullt
allment tilgjengelig, er ikke dette skillet absolutt. Utvalget har flere ganger uttalt at det
avgjørende er ytringens innhold og ytrerens samfunnsrolle.
I det påklagede tilfellet mener utvalget at ytringens karakter har offentlig interesse i
kraft av ytrerens rolle. Det er i samfunnets interesse å få innsikt i hvilket syn
universitetsansatte har på studenter og studentarbeid. Utvalget konstaterer også at
klager er anonymisert. Videre vil utvalget minne om redaksjonenes rett til å vinkle og
redigere stoffet. Likevel skal den som blir utsatt for kritisk omtale få mulighet til å ta til
motmæle. I denne sammenheng registrerer utvalget at klager ble kontaktet og fikk
utdype sine uttalelser.
Aftenposten har ikke brutt god presseskikk. http://www.pfu.no/case.php?id=2450
Råd – helt til slutt
• Skill mellom rollen som utleier og arrangør
• Vær modig – still de vanskelige spørsmålene
• Tenk nye stemmer – også i valg av tema – hvem
kommer lite til orde i samfunnsdebatten?
• Hvem er den svake parten?
• Har angrepne part kommet til orde?
• Vær åpen og ærlig – tør å stå i stormen
• Vær alltid tydelig om egen rolle
• Ytringsfriheten er viktigst å forsvare når det stormer
• Fordel med plakat – men det viktigste er prosess og
bevissthet
Takk for meg!
Reidun Kjelling Nybø
[email protected]
@ReidunN

similar documents