1. Introduktion HT14

Report
MORIA: Introduktion
Thomas Hartvigsson
[email protected]
www.gu.se
Innehåll
Kursinnehåll
Examination
Vad är moralfilosofins historia?
www.gu.se
Kursinnehåll
Moralfilosofins historia, 5 hp (History of Moral Philosophy)
Delkursen redovisar översiktligt moralfilosofins historia från
antiken fram till idag. Exempel på filosofer som diskuteras är
Platon, Aristoteles, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Mill,
Nietzsche, Moore, Foot och Mackie. Tonvikten ligger vid
förståelse och diskussion av problemställningar och teorier
snarare än idéhistorisk översikt.
www.gu.se
Kursmål
Efter avslutad kurs ska studenten
2. påvisa god orientering i den praktisk filosofiska historien och
redogöra för några centrala ståndpunkter hos erkänt
betydelsefulla filosofer (manliga såväl som kvinnliga) från
antiken till modern tid.
3. visa prov på förmåga att förstå, formulera och analysera
grundläggande teoretiska såväl som praktiska moralfilosofiska
frågeställningar, samt diskutera hur dessa kan kopplas till
tidsenliga etiska problem på samhällsnivå.
5. tillämpa elementär argumentationsanalys på specifikt
filosofiska såväl som allmänt vetenskapliga och vardagliga
argumentationer.
www.gu.se
MORIA HT14
Nio föreläsningar om två timmar
Litteratur: Western ethics + kompendium
Tre egna diskussionstillfällen
(frågor på GUL efter första föreläsningen varje vecka)
Tre examinationsuppgifter uppdelade på två tillfällen
www.gu.se
Att studera filosofi
1. Läs innan föreläsningarna
2. Läs långsamt och noga
3. Läs igen, speciellt delarna som ni inte förstod första gången
och de saker som verkar konstiga eller som ni inte håller
med om
4. Formulera vad det är ni inte förstår (gärna i skrift)
5. Diskutera det ni inte förstår med varandra
6. Ta med frågor till föreläsningarna
7. (Använd mentorerna)
www.gu.se
Två hemtentamen
Tenta 1
Tenta 2
Lämnas ut
22/9
3/10
Lämnas in
29/9
10/10
Max ord
1200
1800
Tenta 1 består av en delfråga
Tenta 2 består av två delfrågor
Totalt 3 delfrågor
För G på delkursen krävs G på alla delfrågorna
För VG på delkursen krävs utöver G ett VG resultat på två frågor
www.gu.se
Betygskriterier
För G ska studenten
- (svara på frågan)
- Använda och definiera relevanta begrepp på ett adekvat sätt
- Ha skrivit en sammanhållen text
- Ha en tydlig argumentation
För VG ska studenten
- Förhålla sig självständig
- Ha en väldisponerad och välskriven text
- Föra en konsekvent och nyanserad argumentation
www.gu.se
Att skriva tenta i filosofi: några råd
Syftet med examination är att visa upp att ni har förstått
kursinnehållet och att redovisa era reflektioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Läs frågan noga (mer än en gång)
Svara på frågan
Låtsas att du skriver för någon som inte vet ett dyft om filosofi
Förklara filosofiska termer och begrepp. Använd gärna exempel
Om kurslitteraturen tar upp en invändning och också svarar på
den resonera också kring svaret på invändningen
Ha ett tydligt fokus/röd tråd genom texten
Redovisa andra källor än kurslitteraturen (och tänk källkritiskt!)
Skriv inte massa fluff (upprepa frågan, snygga övergångar)
Läs igenom tentan en extra gång
www.gu.se
Frågor?
www.gu.se
Vad är filosofi?
Kärlek till kunskap?
Ett förhållningssätt till kunskap?
Sekulär
Argumenterande
Systematisk
Det som inte tillhör någon annan vetenskap?
De historiska filosoferna var mångsysslare
www.gu.se
Vad är moralfilosofi?
(Normativ) Etik
Hur bör man leva? Vad är rätt/fel? Vad är rättvisa? osv.
Metaaetik
Vad betyder rätt/fel? Vad är det att ha en moraliska
uppfattning? Finns moraliska fakta? Kan vi få moralisk
kunskap?
Moralens förutsättningar
Har vi en fri vilja? Vad människans natur? Finns Gud? Hur
fungerar människor tillsammans?
www.gu.se
Skillnaden mellan metaetik och normativ etik
Tillämpad etik: Vad är rätt/fel i en viss fråga?
Medicinsk etik (abort, fosterdiagnostik), djuretik (djurförsök,
äta djur), affärsetik (företags sociala ansvar, VD löner)
Normativ etik: Vilka generella moraliska regler/principer finns?
Hur bör man leva? Undersöker standarder/normer för rätta/
felaktiga handlingar. Vad som är en god/usel person. Vad
som är ett rättvist samhälle/värld
Metaetik: Ställer frågor om moralen/normativ etik
Moraliskt språk, moraliskt tänkande, moralisk metafysik,
moralisk kunskap.
www.gu.se
Normativ etik
Etiska teorier
Konsekvensetik, rättighetsetik, pliktetik, dygdetik
Teorier om livskvalitet
Hedonism, preferentialism, objektiv list teorier
Teorier om rättvisa
Egalitarianism, förtjänst osv
www.gu.se
Metaetik
Semantik
Objektivism, subjektivism, relativism, emotivism, nihilism
Epistemologi
Koherentism, fundamentism
Rationalism, moral sense, intutionism
Moralisk metafysik
Realism, naturalism, idealism
Moralpsykologi
Kognitivism, icke-kognitivism, moralisk motivation
www.gu.se
Metaetik och teoretisk filosofi
Semantik
Hur fungerar språket? Hur kan vi med språk tala om saker?
(Vad refererar moraliska påståenden till? Moraliska fakta? Uttryck för
känslor?)
Metafysik
Vad existerar? Hur existerar det?
(Finns moraliska fakta? Vad är de för typ av fakta?)
Epistemologi
Vad är kunskap? Hur kan vi få kunskap?
(Finns moralisk kunskap? Hur får vi den?
Medvetandefilosofi
Hur fungerar medvetandet? Vilka komponenter består det av?
(Finns det särskilda moraliska medvetandetillstånd?)
www.gu.se
Moralens förutsättningar
Fri vilja
Determinism, icke-determinism
Libertarianism, kompabitilism, inkompatibilism
Människans natur
Finns en universell mänsklig natur? Ett mänskligt sätt att
blomstra? Är alla egoister?
Gud
Finns Gud? Spelar det någon roll?
www.gu.se
Vad är filosofihistoria?
Filosofi har en levande relation till sin historia
Filosofihistoria och idé- och lärdomshistoria
Vad sa filosofen egentligen?
Vad borde filosofen ha sagt?
Två sätt att närma sig filosofihistoria
Tematiskt
Är positionen rimlig?
Personcentrerat
Är filosofen sammanhängande?
www.gu.se
Frågor?
www.gu.se

similar documents