Eksamensinformasjon til foresatte vg3_22_jan_internettversjon

Report
Orientering om eksamensperioden, klageadgang
og russetid
ved Hamar katedralskole
Agenda
•
•
•
•
Status for VG 3 ved 1. termin
Skolens holdning til russetiden
Eksamensperioden
Klageadgang
2
• Målsetningen med denne
informasjonen er å bidra til at
våre avgangselever fullfører
skoleåret og består eksamen
3
Resultater og gjennomføring
1. Resultater og gjennomføring
Indikatorer
Snitt
Beståttprosent alle fag - 1.termin
83,8
Karakterutvikling pr. trinn
-0,16
Karakterutvikling Studieforberedende Vg3 uten påbygg
-0,16
Ikke sluttet
99,3
Antall fraværsdager
9,1
4
Retningslinjer for russefeiringen
•
•
•
•
Det gjennomføres en orientering for
avgangselevene hvor hensikten er å
sikre at medelevers og læreres har et
godt læringsmiljø, (Opplæringslovens §
9a).
Skolen tilpasser ikke skolehverdagen til
russens arrangementer.
Skolen tilpasser ikke heldagsprøver og
lar elever gjennomføre prøver på andre
tidspunkter enn det skolen har bestemt,
eller utsetter fristen for ferdigstilling av
elevarbeider.
Bruk av skolens uteområde utenom
skoletiden til russearrangementer er
ikke tillatt. Alkoholbruk m.v. tillates ikke.
•
•
•
•
“Terrordager” og lignende er
totalforbudt.
Russebusser kan ikke parkeres på
skolen uten særskilt tillatelse.
Russebiler anvises særskilt parkering
Skolereglementet og straffeloven
gjelder uten unntak også for russen
• selv om en har fått på seg en
russedress
Det gjennomføres en egen
informasjonsøkt med russen hvor
skolen i samarbeid med politi,
vegvesenet og helsesøster veileder
og presiseres rammene for
russefeiringen.
5
Eksamen og klager
6
Eksamenstrekk
3ST: 3 skriftlige og 1 muntlig eksamen
3SF: 4 eksamener, hvorav en må være fra formgivning
3MK: 3 eksamener, 2 obligatoriske + 1 trekkfag
Norsk hovedmål er obligatorisk for alle – 28. mai
7
Skriftlig eksamen
Elevene får beskjed om skriftlige
eksamensfag tirsdag 15. mai
Elevene har ingen lesedager i
forkant av eksamensdagene.
8
9
Muntlig eksamen
Datoer for muntlig eksamen våren
2014 er 6., 12. og 17. juni.
Beskjed
Beskjed
Beskjed
4. juni
10. juni
13. juni
– Eksamen 6. juni
– Eksamen 12. juni
– Eksamen 17. juni
10
Fravær fra eksamen
• Kun sykdom er gyldig fravær ved eksamen
• Sykemelding må leveres skolen så raskt som
mulig.
• Elever med sykdomsfravær meldes opp til
utsatt prøve ved høsteksamen som avholdes i
løpet av november og desember.
• Elever som er oppe til utsatt prøve tildeles
normalt ikke studieplass fra høsten, men de
beholder førstegangsvitnemål
11
Offentliggjøring av karakterer
6. juni
Standpunktkarakterer offentliggjøres på
skolearena og på utskrift til hver enkelt elev.
Klagefrist: 16. juni kl. 09.00
20. juni
Eksamenskarakterer offentliggjøres i skolearena i
løpet av dagen.
Klagefrist: 30. juni
12
Klageadgang
• Klagen fremsettes skriftlig innen de
frister som gjelder (10 dager fra
offentliggjøring)
• Mer informasjon om klageadgang og
skjema for klage legges på skolens
hjemmeside www.hamar-katedral.vgs.no
13
Ny og særskilt eksamen
Ny
Gjelder elever som får karakteren 1 på
eksamen.
Særskilt
Gjelder elever som får karakteren 1 i
standpunktvurdering.
14
Ny og særskilt eksamen
• Gjennomføres i løpet av november/ desember.
• Ved å gå opp til utsatt/ny/særskilt eksamen,
beholder eleven standpunktkarakter i faget.
• Dersom eleven ikke benytter seg av muligheten for
utsatt/ny/særskilt eksamen høsten 2014, må
han/hun selv melde seg opp til privatisteksamen.
Standpunktkarakter faller da bort.
• Elever som får IV i standpunkt omfattes ikke av
ordningen og må selv sørge for å melde seg opp til
eksamen som privatist.
15
Avslutningsseremoni for vg3-elever
• Avslutning den 17. juni kl 18.30 i skolens
gymsal (Kattahallen)
• Egen invitasjon sendes ut
• Vi ønsker vg3-elever og foresatte
hjertelig velkommen!
16
Minner om at skolen i tillegg til
internett også legger ut informasjon
på sin Facebookside!
17

similar documents