lærling - Vilbli.no

Report
OPPLÆRING I BEDRIFTFORMIDLING AV LÆRLINGER,
LÆREKANDIDATER OG
PRAKSISBREVKANDIDATER
status 2011 - formidling 2012
Liv Marit Meyer Petersen
Rådgiver/formidlingsansvarlig
Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen
Utdanningsavdelingen
Fagopplæringseksjon
Opplæringskontorer
Frittstående bedrifter
18 kontorer tilknyttet Vestfold
+ kontorer som er godkjente i Vestfold
Ca 300
Medlemsbedrifter
Ca 1200
Lærling
Fagskole /høgskole
Lærekandida
t
Skole
FAGBREV og SVENNEBREV
Praksi
s+
Tverrfa
glig
eksam
en
Kompetansebevis
3
0
2 år i
lære
3 år i
lære
2 år lære
–
kandidat
4 år i
lære
2 år på
skole
1 år på
skole
M
n
d
2 år i
lære
Praksis
Kandidat
Praksis =
læretid + 25
%
Praksisbrev
Grunn –
kompetanse,
programfag
2 år på skole
Grunnskole
Praksisbrev
- kandidat
2 år i lære
Tverrfaglig
eksamen
LÆRLING – målsetting er fag/svennebrev
2+2, 1+3, 0+4 læreløp
•
•
•
Lærling
Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal
være bestått
1+3, 0+4 løp får tilbud på
lærlingskolen
Lærling
Lærling
3 år
4 år
Bedriften får tilskudd fra
fylkeskommunen
•
Lærlingen får kontrakt
•
Lærlingen får lønn
•
Bedriften skal utarbeide
arbeidsavtale
2 år
Elev
2 år
Elev
1 år
LÆREKANDIDAT – målsetting
kompetansebevis
2+2, 1+3, 0+4 læreløp
•
Utarbeides en individuell plan
tilpasset kandidatens evner og
forutsetninger (ILKP)
•
Planen justeres i løpet av læretiden
•
Ingen krav til teori (programfag og
fellesfag)
•
Får opplæringskontrakt
•
Lønn tarifflønn eller etter avtale
•
Samarbeidsavtale med NAV
•
Bedriften får tilskudd fra
fylkeskommunen
•
Bedriften skal utarbeide
arbeidsavtale
Lærekandidat
2 år
Lærekandidat
3 år
Lærekandidat
4 år
Elev
2 år
Elev
1 år
Lærekandidat fra grunnkompetanse
•
Gjennomført 2 år grunnkompetanse
•
Inntak direkte fra 10. klasse
•
Tilbud innen programområdene:
DH, BA, SS, TP, NA, RM,HS ved
alle videregående skoler i Vestfold
•
Målgruppen er søkere med
kompetansebevis som målsetting
•
2 år på skole med programfag og
mye praksis, 2 t kroppsøving
•
Blir lærekandidat etter 2 år
•
Går opp til kompetanseprøve
•
Kan endres og bli lærling
Kompetanse
bevis
Lære
Kandidat
24 mnd
Lærling
30 mnd
Grunn
Kompetanse
programfag
2 år
PRAKSISBREVKANDIDAT
forsøksordning for elever fra 10. klasse som ønsker praktisk arbeid
Forsøket sluttføres 2011 – NIFUSTEP har utarbeidet rapport
•
Følger godkjente
forsøkslæreplaner (vg1,2 og 3
mål)
•
Følger norsk, matematikk og
samfunnsfag
•
Tilbys i 16 forskjellige fag
•
Tar praksisbrevprøve etter 2 år
•
Kan tegne ordinær lærekontrakt
etter praksisbrevprøven og ta
resten av fagene
•
Målgruppe: skolelei, svake
karakterer, har forutsetninger..
Fag-svenne
brev
Lærling i 2 år
Praksisbrev
Praksisbrev
kandidat
i 2 år
Jobb?
Hvem er lærekandidaten og hvem er
praksisbrevkandidaten?
Lærekandidaten
Praksisbrevkandidaten
• Generelle lærevansker
• Stort fravær/nedsatt orden
og adferd
• Har en ”diagnose”
• Sosiale-emosjonelle vansker
• Har hatt individuelle planer
• Fritak for vurdering i fag?
• Tar deler av mål i fag
• Svake resultater (karakterer)
• ”Skolelei”- vil jobbe praktisk
• Har forutsetninger – mål om
fag/svennebrev
• Kan tilpasse seg et voksent
miljø
SAMARBEIDSAVTALE MED NAV
Undertegnet 20.08.10
Samarbeidsavtalen har fire hovedformål:
•
1. Utvikle et godt samarbeid om ungdom som tar kompetanse på lavere
(lærekandidat) og som har et avklart behov for bistand NAV i gjennomføringen
•
2. Utvikle klare strukturer for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom NAV
og fagopplæringsseksjonen
•
3. Sikre at ungdom i målgruppen gis likeverd tilbud i hele fylket.
•
4. Være et grunnlag sammen med rutinebeskrivelsen for å utvikle lokale
handlingsplaner mellom NAV kontoret og Fagopplæringsseksjonen
• NB! NAV midler må ikke forskutteres
TAF
tekniske og allmennefag
• Studiespesialisering med fordypning i realfagene og
fag-/svennebrev etter 4 år
• Kombinasjon av elev og lærling i 4 år, fordeling av
teori og opplæring i bedrift
• Samarbeid skole –fagopplæring/opplæringskontoret i
hele opplæringsløpet
Praksiskandidat
Privatistordning
Praksis
Kandidat
Læretid
+ 25%
•
Dokumentere allsidig og relevant praksis i
faget – 60mnd. (Er ikke lærling-har ikke
kontrakt)
•
25% lengre praksis enn lærlingen
•
Får godskrevet tidligere skole etter fastsatte
regler
•
Eneste teorikrav-bestått teori i lærefaget
(vg 3 læreplan)
•
Kan realkompetansevurderes på teori
•
Kan yrkesprøves i spesielle tilfeller
Søkere til opplæring i bedrift 2011
• Pr. 1. mars - 865 søkere til læreplass; lærlinger,
lærekandidater og praksisbrevkandidater.
• Mange endringer i antall søkere fra søkerdatoene til
formidlingen avsluttes
• Økning på 92 sammenlignet med 2010
Søkere til læreplass 2011
1. Mars: 734 rettssøkere
til læreplass i 69 ulike fag
10. okt: 85 søkere uten tilbud om læreplass i 45 ulike
fag
Fag og flest søkere igjen uten plass
pr.10.10.11
Fag
Søkere
Har plass
Uten plass
Tømrer
67
52
2
Elektriker
76
58
2
Barneungdomsarbeid
60
45
3
Bilfag, lette
27
14
8
Motormann
11
8
2
Reiseliv
9
1
4
Salgsfag
29
14
9
Søkere til opplæringsplass
Lærekandidater
1. februar: 131 søkere
1. september: 126 har fått plass i ca 30 ulike fag.
( 1 elektriker i 2011)
10 søkere fra andre org
endring er fra lærling til lærekandidat
•
33 overført OT
•
22 til andre valg
Siste året har 27 kommet tilbake i opplæring fra OT
Praksisbrevkandidater
1. Mars : 9 søkere
31. august: 7 har fått plass
Status formidling 2011
• Oppstart Vg3 fagopplæring i skole på Færder vgs
16.11.2011 med gruppe på 4 (2 fra andre fylker)
• 3 mnd avtale med NAV. Skal være stor sannsynlighet
for å få læreplass
• Tilby ekstramidler til OK/bedrifter for å ta inn lærlinger
og lærekandidater
• Antall på ekstratiltak: 44
• 85 overført til OT 20. oktober, flest i sørfylket
Evaluering av formidling 2011
• Bedre formidling enn i 2010 – færre overført OT
• Praksis i PTF = læreplass
• Ser resultater av å tenker 4 års opplæring
• Ulike rutiner på skolene – fagopplæring besøker
skolene for å få til bedre helhetlig opplæring
• «Trykker på» opplæringskontorene for å komme
tidligere i gang
• Møte ved skolestart for søkere uten plass. Ot og
opplæringskontorene tilstede
Hva er viktig for å få læreplass
•
Helhetlig opplæring – 4 årsløp
•
Bruke PTF bevisst
– Prøve ut ulike fag i ”vifta”. «Små» fag etterspør lærlinger
– Skaffe seg kontakter/bedrifter – presentere seg selv
– Bruke skjemaene:
• Avtale om læreplass
• Bruke melding til bedrift
•
Ha fokus på orden/adferd, fravær, kroppsøving
•
Få bestått i alle fag; programfag, fellesfag, PTF
– Ved stryk/IV i programfag gjøres kontrakten om til
opplæringskontrakt
– Stryk i PTF: Skolens ansvar
Formidling 2012
• Egen prosjektstilling i fagopplæring for å få flere
lærebedrifter
– Oppsøkende virksomhet
– Samarbeider med opplæringskontorene
– Gjennomfører skolebesøk, deltar i fagforum
– Utarbeider oversikt over bedrifter som ønsker PTF elever
– Møter med HNO og LO
– KS og kommunene egen satsing og målsetting
• Lærekandidatmøter på skolene fra februar
– Skolene skal sende inn et oppfølgingskjema innen skoleslutt
• Det arbeides med å opprette opplæringskontor for VTA
bedrifter(varig tilrettelagt arbeid)
NY GIV - oppfølgingsprosjektet
• Det skal utarbeides skjema til bruk i skole og
fagopplæring for om mulig å forhindre frafall, oppstart
høsten 2012
• Stort fokus på flere læreplasser og hindre frafall
• Satsing mot kommunen, NHO og LO for å få flere
læreplasser
Søknad om formidling som lærekandidat
2012
1. Februar 2012 - Søknadsfrist for søknad om opplæringskontrakt for
lærekandidater.
• Søker på eget skjema
• Originalen + EN kopi sendes til inntakskontoret
• Husk å legg ved utskrift av søknaden fra internett og dokumentasjon
• På den elektroniske søknaden registreres følgende:
– Kryss av for at man søker opplæring i bedrift + at man søker
opplæringskontrakt med reduserte mål.
– Husk at du godkjenner opplysninger om fravær, orden og karakterer kan
bli sendt til bedriftene
Søknad om formidling som lærling 2012
1. Mars 2012: Søknadsfrist for formidling til lærefag (lærling)
Søker ordinært på web:
– Kryss av for at man søker opplæring i bedrift + at man søker
ordinær læreplass i bedrift som lærling. Søker du full opplæring i
bedrift krysser du av for det.
– Husk å godkjenne at opplysninger om fravær, orden og karakterer
kan bli sendt til bedriftene
– Man kan oppgi i de elektroniske søknadsskjemaet om man har
fortrinn til en læreplass. Dette kan også sendes separat på eget
skjema.
– Husk å skrive ut kvittering på søknaden
– Skjemaet melding til skole/fagopplæring: Brukes dersom det
er behov for å gi ytterligere informasjon om søkeren til
fagopplæringen/bedrifter.
Søknad om formidling som praksisbrevkandidat
2012- søkes rett fra U-skolen
1. Mars 2012: Søknadsfrist for formidling som praksisbrevkandidat
•
•
•
•
•
Søker på eget skjema
Søker på eget kodesystem for praksisbrevkandidater (HP kode)
Originalen + to kopier sendes til inntakskontoret
Husk å legg ved utskrift av søknaden fra internett.
På den elektroniske søknaden registreres følgende:
– Kryss av for at man søker opplæring i bedrift + at man søker
opplæringskontorakt med reduserte mål.
– Husk å godkjenne at opplysninger om fravær, orden og karakterer
kan bli sendt til bedriftene
PROSESSEN ETTER 1. FEBRUAR OG 1. MARS
1.FEBRUAR (lærekandidat):
•
LÆREKANDIDATSØKERNE BLIR REGISTRERT, SORTERT OG
SØKNADENE BLIR KVALITETSSIKRET
•
DET GJENNOMFØRES MØTER MED SØKEREN PÅ AVGIVERSKOLEN. PÅ
MØTET DELTAR SØKER,FORESATT, KONTAKTLÆRER/RÅDGIVER OG
OPPLÆRINGSKONTOR, PPT
•
DE SOM IKKE FÅR PLASS OVERFØRES OT I EGNE MØTER FRA MAI MND.
1. MARS (lærling, praksisbrevkandidat)
•
SØKERNE REGISTRERES, SORTERES
•
FORMIDLING PÅ WEB (VIGOBEDRIFT)
•
SØKERNE FÅR SMS OG E-POST OM HVILKE BEDRIFTER SØKNADEN ER
SENDT TIL
•
SØKERNE FÅR SMS OG E –POST I JUNI OG AUG OM SITT EGET ANSVAR
•
SØKERE UTEN PLASS BLIR INNKALT TIL MØTE PÅ FYLKESHUSET CA 18.
AUGUST. OT OG OPPLÆRINGSKONTORER TILSTEDE
KRAV OM BESTÅTT I PROGRAMFAG
• Ved stryk i programfag kommer denne teksten på
kontrakten.
• 6. Tilleggsvilkår/merknad
•
Lærekontrakt tegnes med forbehold om at alle fag på Vg1 og Vg2 er
bestått.
•
Lærlingen må kontinuere, eller på annen måte dokumentere bestått i faget
matematikk fra Vgl nivå.
•
Ved stryk i programfag etter annengangs prøve høsten 2010 vil
lærekontrakten omgjøres til opplæringskontrakt, eller lærebedriften kan
velge å avslutte læreforholdet.
KRAV OM BESTÅTT FOR Å FRAMSTILLE SEG TIL
FAG- OG SVENNEPRØVE
• Det er krav om bestått i alle fag for å fremstille seg til
fag- og svenneprøve (§ 3-51 i forskrift)
• I særskilte tilfelle kan det utferdast fag-og
svenneprøve uten bestått i inntil 2 av
fellesfagene(§3-67)
• Fritak for vurdering kan ikke forskutteres. Det kan
ikke søkes før lærlingen har en godkjent kontrakt
Grunnlag for vedtak er:
• Har vært fritatt for vurdering med karakter i faget i
grunnskolen
• Har vært fritatt for vurdering med karakter i faget i
videregående skole
• Lærlingen har f. eks spesifikke lærevansker (leseskrivevansker eller store matematikkvansker)
• Vedtaket fattes av Fylkeskommunen v/fagopplæring
på bakgrunn av en sakkyndig vurdering fra PPT

similar documents