Se presentationen

Report
Läget - Digital samverkan
eSamhället, eHälsa och regional samverkan
Agenda
•Laget runt - Vad händer i kommunerna
•Inför ALVG
•Höstens arbete
• Vad händer inom eHälsa
• Vad händer inom eSamhället
•Kommande möten
•Övrigt Digitala agendan
Laget Runt
Orust
Meddelar att vi med intresse följer och överväger
deltagande i
• e-arkiv
• E-tjänsterPlattform (Kravspecframtagande)
• Användning av eTjänstekort
• (Trygghetslarm)
I övrigt så utvecklar vi vårt intranät med en struktur
från FunkaNu och börjar snart ta fram en e-strategi
med stöd av eBlomlådan.
Tanum
• I full gång med upphandling och införande av KC
och ny eTjänsteplattform
Munkedal
• Ulrika Gillerstedt
ALVG 16 september
• Info: eHälsoprojekt 2014
• Beskrivning av hur länsmedlen fördelats, geografiskt
• Kommunikationsplan
•
•
•
•
Beslut: Konsekvenser av distansmöten för SVPL (Richard)
Remisshantering Digital Agenda (Karl)
Beslut: Deltagande nationell Arkitekturledningsgrupp (Karl)
Diskussion: SITHS-konceptet (Linn, Ann-Charlotte)
• Vidareutveckling av regionalt koncept
• Hantering av ökat behov (kvalitetsregister samt certifikat som börjar bli
gamla)
• Kortare informationspunkter:
•
•
•
•
•
•
SKLs kartläggning av eTjänster
Målbildsarbetet 2020
Aktiviteter eArkiv (bilaga)
eTjänsteplattform
Digitalisering av skolan, LIKA (Karl)
Kommande seminarium
• Representation
ALVG 16 september
Distansmöten
• VG kallar enligt alg till dessa möten
• Problemställningar
• Kamera, installation mjukvara?
• 50% tjänst under 15 månader
SITHS
Ökat behov under 2015
Ökad tillgänglighet
Kortutgivare för ett område?
Informationsträff?
Regionala Digitala Agendan
• Hur hanteras denna?
Nationella Arkitekturguppen?
• Representation i gruppen och i ALVG
eSamhället 2014
• eHälsa
• eFörvaltning
• eArkiv
• eTjänster
• Nationella initiativ
• Öppen data
• Stödinsatser
• Seminarier och utbildningar
”Det digitala steget” – 4 september
I regeringens budgetproposition för 2014 avsattes 38 miljoner
kronor för det fortsatta arbetet med e-förvaltningsutveckling.
Arbetet utgår från e-förvaltningsstrategin ”Med medborgaren i
centrum”.
I 2015 års budgetproposition har regeringen för avsikt att avsätta
650 miljoner kronor. Medlen omfördelas från myndigheters
förvaltningsanslag till ett gemensamt anslag för Digitala steget och
kommer sedan användas för gemensamma tjänster, förstärkt
stabsstöd, samt förbättrad styrning och uppföljning.
Digitala steget ska löpa 2015-2020.
Mitt Sverige
Projektet ska bland annat ta fram en app som ska ge medborgare och
företagare tillgång till den offentliga sektorns samlade utbud av mobila
e-tjänster. Tjänsten kommer att innehålla grundläggande tjänster för
identifiering, myndighetspost och kriskommunikation.
Ny organisation
En myndighet per område får i uppdrag att föreslå hur det offentliga
kan förenkla vardagen med hjälp av digitala lösningar utifrån en
livssituation. Det finns redan bra exempel på hur myndigheter istället
för den egna verksamheten har satt medborgaren i centrum.
Myndighetscheferna för de utvalda myndigheterna bildar tillsammans
med kommunrepresentanter ett strategiskt råd som samverkar nära
med Regeringskansliet. Rådet ska säkerställa nödvändig styrning,
finansiering och uppföljning.
Ekonomistyrningsverket (ESV), Statskontoret och Vinnova får
stabsuppgifter att stödja och följa upp Digitala steget.
Arbete med våra Nationella Initiativ
http://nationellautvecklingsportfoljen.se/utvecklingsinsatser/
Nationella ”Verktygen”
Hur tänker Botkyrka när det gäller
E-Blomlådan?
På väg mot e-förvaltning
Med mottot ”Långt ifrån Lagom”
Varför eBlomlådan?
• Stöd i utveckling och förändringsarbetet
• Dialog med verksamheterna kring resultat och
fortsatt utveckling.
• Inspiration – nuläge - Vägvisare
Får koll på
• ”Tillväxten” i de digitala tjänsterna
• Verksamhetsutveckling med stöd av IT
(kommungemensamma delen)
• IT som möjliggörare
• Samordna och driva på utvecklingstakten
• Ökad medvetenhet hos förvaltningarna om
digitaliseringens möjligheter och förutsättningar
Utmaningar
X
Fler digitala tjänster!
Rätt digitala tjänster!
Identifiera (och ta vara på) ”nytta” och möjlighet
till kvalitetshöjning
Styrning och ledning
Säkrad IT
Exempel från Socialtjänsten
Digitala välfärdstjänster och självservice
Direkta tjänster visar plus 7p! (från 2,12 till 2,27)
Äldre & personer i behov omsorg & stöd
I stort sett oförändrat (ökat 1p, värde 1,9 till 2,0)
Uppfyller helt
Via e-tjänst göra en samlad kvalitetsjämförelse av alla
äldreboenden.
Via e-tjänst göra en samlad kvalitetsjämförelse av alla
utförare av hemtjänst
Via e-tjänst ansöka om bistånd från äldreomsorgen
Via e-tjänst ansöka om personlig assistans
Förbättrat
Samlad kvalitetsjämförelse av stöd för funktionshindrade –
delvis
Not: Länkar till Socialstyrelsens öppna jämförelser. Denna kan dock inte
anses riktad till enskilda medborgare, ytterst ”byråkratisk” och
svårhanterad
Förbättringsområden/för dialog
• Via e-tjänst ansöka om försörjningsstöd
Not: Tjänsten ekonomiskt bistånd?
• Via e-tjänst få personlig information om utbetalning av
försörjningsstöd
• Via e-tjänst få personlig information om insatser inom
äldreomsorgen
• Via e-tjänst ansöka om färdtjänst
• Via e-tjänst ansöka om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Hur tänker NI?
Varför Öppen Data och PSI direktivet
• “En stor del av den information som finns hos kommunala och
statliga myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort
värde för medborgarna, företagen och det civila samhället”.
• I USA finns det ca 400 företag och 4000 anställda som lever på att
förädla offentlig väderdata till nya tjänster.
http://www.kolada.se/
http://www.edelegationen.se/Stod-ochverktyg/Oppna-data-psi/
https://open-data.europa.eu/en/data
22
Kommuner som uppfyller
PSI rekommendationen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Degerfors kommun,
Falkenbergs kommun
Helsingborgs kommun
Huddinge kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Lidingö kommun
Lindesbergs kommun
Linköpings kommun
Luleå kommun
Nacka kommun
Stockholms stad
Tomelilla kommun
Umeå kommun
Upplands väsby kommun
Uppsala kommun
Örebro kommun
http://www.psidatakollen.se/
http://morus.se/2014/03/psi-datakollen/
http://www.degerfors.se/psidata
Hur tänker NI?
Konferenser och Aktiviteter
Konferenser hösten 2014
Datum
E-förvaltningsdag Skövde
17 september
Informationsdag om NPÖ och Säkerhet/Behörigheter
7 oktober
E-Samhällesdag Uddevalla
4 november
e-Samhällesdag i Borås
5 november
Halvdags Information om Digitala trygghetslarm Borås
5 november
Erfarenhetskonferens kring eHälsoinitiativ Skövde
prel.december
Erfarenhetskonferens kring eHälsoinitiativ Göteborg
prel.december
Nationella initiativ, Öppen data
4 december
GR e-förvaltningsdag (inkl uppföljning av E-arkiv dagen)
Ej fastställt
Bredbandsinformation
eArkiv Halvdag introduktion i Klassa
8 oktober
14 november
26
27
28
Något ni tänker på?
eTjänster 2014
Målsättning
6 kommuner utvecklar
processbaserade eTjänster
19 kommuner inför enklare e-tjänster
17 utvecklingsarbete pågår
 12 kommuner har ingen e-tjänsteplattform
 13 planerar att införa e-tjänster
 1 har inget uppdrag för e-tjänster
Helhetskoncept
Förberedande
stöd
Kravspec
Starthjälp
Inbjudan till
OrganisationsUnderlag att
VG:s
förslag på
använda vid
kommuner att det kommunala
förankring både
delta
e-tjänsteför politik och
arbetet
förvaltning
Definiera
kraven
Utbilda politikAtt komma
E-förvaltningsigång eller att
dag för politiker
komma vidare
Erbjuda
möjlighet till
Erbjuda
samverkan
möjlighet att
genomföra
Utveckling
Förvaltning
Integration
behörigheter
Informations-
Anslutning till
nationella
initiativ
Integration
verksamhetssystem
klassning
Vidarutveckling
av befintliga
lösningar
Se nya
möjligheter
som:
e-arkiv
kontaktcenter
gemensam
upphandling
e-blomlådan
31
?
eTjänster – Aktivitetsplan VGK
Målsättning
uppnådd
Inbjuda &
efterfrågan
Förutsättning
e-tjänsteplattform = tjänst
1:a
möte
30/9
Kravspec
klar inkl
upphandlig
och ev
affärsmodell
Kommuner
tillfrågas om
de vill
samverka
Upphandling/
Avrop klar
enskilt eller
gemensamt
Pilot i Dalsland
• Gemensam eTjänsteplattform för 5 kommuner (öppet för fler)
•
•
•
•
Molntjänst
En plattform
5 ”startsidor”
1-5 etjänster
• Pilot – start 9 september (om avtalet blir klart)
• Lansering december
• Nästa steg
• Avtal
• Organisation
• Projektplan
Processer och processverktyg
• Utbildningsbehov
• Barium
• 2Q8 light
• Dela processer
Nyttor?
Hur tänker NI?
Kring eTjänster och processer?
På gång inom eFörvaltning
•Nationella initiativ
•Svenljunga och Sammansatta bastjänsten
•Mina Meddelanden
• Trollhättan?
•eLegitimation
eArkiv VGK och Fyrbodal
Arbetsgrupper
Utbildning
Seminarier
Avrop
Pilot
Fyrbodal
Uppstartsmöte
27 augusti på Riverside
Nästa möte 14 november
Har ni funderingar?
Vastkom.se/earkiv
Arbetsgrupp Fyrbodal
Organisation
Hur vill ni arbeta?
•ALVG
•Nätverk
•Nästa möte
• Övrigt…….

similar documents