Bedriftene - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Report
Gruppearbeid og innlegg i diskusjon
samhandlingsdagen Stiklestad
14.11.2012
Program samhandlingsdag skole/arbeidsliv 14. november 2012
Kaffe serveres fra kl 08.45
09.00 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 - 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 14.00
Åpning av samhandlingsdagen
Prosjekt til Fordyping, presentasjon av rapport –
v/ Anna Hagen Tønder, FAFO
innledning til gruppearbeid
Gruppearbeid på PTF, pause inkl.
Samfunnskontrakten v/Marit Heimdal, NHO innledning til gruppearbeid
Gruppearbeid på samfunnskontrakten, inkl. pause
Plenum – presentasjon av gruppearbeid
Oppsummering av dagen v/ Vegard Iversen
Lunsj
Gruppe 1:
Organisering og gjennomføring av PTF
• Én dag i uka er ikke heldig. Det er bedre med perioder.
• Elevene; må bli godt mottatt og få en veileder
• Fagnettverk TIP; fordeler/ organiserer praksisperioder for de ulike
skolene
• Hospitering/ praksis for lærere i praksisperiodene. Viktig å involvere
lærerne i bedriftene som eleven har praksis. Større engasjement fra
skolen. Må klargjøres i en intensjonsavtale mellom skole og bedrift
• Avtalen må inneholde; hvilke kompetansemål for praksisperioden,
hvem er veileder, oppfølging fra skolen(tidspunkt),
vurderingsansvaret mm
– Ta utgangspunkt i gode eksempler
• Hvordan dokumentere fra hospiteringen/praksisperioden på en god
måte?
Gevinster av PTF
•
•
•
•
•
•
Lettere å få læreplass
Kunnskap om arbeidslivet
Faglig oppdatering for lærere
Avklare hva man vil utdanne seg til og ikke
Rekruttering
Bedriftene: Informasjon på skolene om jobbmuligheter
Gjennomføring av PTF i VG1
• Ikke praksis én dag i uka, bedre med praksisperioder
Øke antall læreplasser
• Utfordringen: Kun 5,5 prosent av
lærlingkontraktene som ble undertegnet i fjor var
i statlig sektor. Kommunal sektor sto for 16,8
prosent, fylkeskommunal sektor 3,4 prosent og
privat sektor 70,5 prosent. Dette kommer fram av
tall fra Kunnskapsdepartementet.
• Utdanning av veiledere med oppfølging.
• Plan inntak av lærlinger i kommuneneforutsigbarhet
• Informasjon og synliggjøring av
verdiskapningsdelen-
Overgang skole – bedrift og
forberedelse av søkerne til læreplass
• Næringslivet inn i skolen for å informere om
arbeidslivet
• Hvordan søke læreplass/ jobb: Trene på
intervjusituasjon, skrive søknad, kontakte
bedrifter
• Yrkes- og karriereveiledning i ungdomsskolen og
vgs. Skolering av veilederne/ rådgiverne
• Tidlig og tilrettelagt oppfølging av elever som har
1/IV i en eller flere fag.
• Alternative veier for yrkesopplæring; 1+3, 4 år
opplæring i bedrift
Garanti for læreplass
• Forpliktende avtaler med private og offentlige
bedrifter – er det praktisk mulig?
• Informasjon om tilskuddsordninger – hvilken
kanal er best?
– Dagens ordninger er ikke godt nok kjent
Svar fra gruppe 2 - PTF
Oppgave 1) Organisering og gjennomføring av PTF
• Systematiserer opplysninger, svakhet hvis det er den enkelte lærers kontaktnett som
er grunnen til god gjennomføring av PTF. Sårbarhet med personavhengighet.
• Bruke partnerskapsavtaler i større utstrekning, dette må gjøres i samarbeid med
opplæringskontor/fylkeskommune. Man må bruke godkjente lærebedrifter.
• Kontakt med elevene på forhånd. Kan bedriftene komme til skolen og hente elevene
ved oppstart av PTF, bruke modellene til byggfag.
• Stort behov for systematisering, stor forskjell på de enkelte skolene.
• MÅ ha oppfølging i bedrift! Her er det også stor forskjell på skolene. Bedriftene
forventer oppfølging og planer. Samspill mellom skolene og bedrift. Ingen vits i å
legge planer hvis dette ikke kan gjennomføres i bedrift. Ressurser!
• Bruke nettverkene i større utstrekning kan løse mye av de utfordringene vi har i dag,
men da kreves det at møtene blir interessante for bedriftene.
• Nettverkene kan være med å bestemme rammene for hvordan PTF skal
gjennomføres
• Yrkesretting av fellesfag!
Oppgave 2) Gevinster av PTF
• Større sjanse for læreplass
• Større samhandling mellom skole og bedrift
• Bedre og mer riktig input på yrket
• Luker også ut de som ikke vil gjennomføre, de vil raskere finne ut om dette er noe for dem
• Bedriftene får møte elevene på et tidlig tidspunkt
• Bedre overgang mellom skole og bedrift
• Riktig læring, noen velger seg bort andre blir sikrere på sitt valg
Oppgave 3) Gjennomføring av PTF i VG1
• Muligheter for å bruke bedriftene her også
Svar fra gruppe 2 - Samfunnskontrakten
Oppgave 1)Øke antall læreplasser
•
•
•
•
•
•
•
•
Har vi for lite plasser? Stor etterspørsel etter arbeidskraft innenfor RM minst 200 ledige
læreplasser innfor enkelte områder. Offentlig sektor har vi det
Privat sektor mye flinkere til å jobbe målrettet for å få tak/øke antall læreplasser
Offentlig sektor har mye å lære av privat sektor, antall læreplasser kan økes kraftig. Lar seg
stoppe av budsjett og andre utfordringer i å bevege systemene. Se løsninger ikke
problemer!
Mer styring på hva samfunnet trenger og ikke på 1.valg og nærområdet.
Store oppdrag i det offentlige MÅ gis til bedrifter som har lærlinger
Stort frafall i skolen, vi har prøvd mange ulike tilpasninger men likevel lykkes vi ikke med
mer enn 30%.
Flyttbare lærlinger, tidlig orienteres om at de kanskje må flytte på seg for å få læreplass.
Stor forskjell innenfor fagområder.
Dårligere kvalitet på lærlingene fordi skolene skal favne så bredt, mer spesialisering og
tidligere
Oppgave 2) overgang mellom skole og bedrift
• Tidlig ut i bedrift for å finne ut hva de skal ut i, realitetsorientering
• Større trykk i skolen, mer spissing og høyere tempo
• Tidlig krav, høyt fravær = ingen læreplass
• Vi rakk ikke å diskutere denne så mye
•
Oppgave 3) Garanti for læreplass
• NEI!!
Gruppe 3:
• Gruppearbeid PTF
• Innledning FAFO: God beskrivelse av situasjonen som vi oppfatter i NT
innen TIP
• Oppg. 1
• Antall elever og omfang av perioder i bedrift reguleres naturlig av
opplæringskapasitet i bedriftene. Må tilpasses bedriftenes øvrige
opplæringsansvar for studenter lærlinger, lærekandidater, nyansatte,
innleie og internopplæring andre ansatte.
• Årshjul som regulerer skolenes samarbeid med bedrifter ved
opplæringsperioder, jfr.samarbeid i Faglig nettverk TIP i NT (OTEK,
medlemsbedriftene og TIP-skolene). Om lag 80 % av lærlinginntaket via
OTEK er allerede avklart ved skoleslutt i Vg2 bl.a. på grunnlag av
opplæringsperiodene i Vg2. Prioritering av de riktige bedriftene i forhold
til rekrutteringsmulighet. Tilsvarende i OKBT og OKAB?
• Formalisering og oppfølging
Oppg. 2:
• Elevene: Realitetsorientering i forhold til bedriftenes krav,
motivasjon, yrkesorientering Vg1, arbeidserfaring Vg2
• Bedriftene: Grunnlag for rekruttering, nettverkssamarbeid
med skolene gir kunnskap om vg. opplæring
• Skolen: Nettverkssamarbeid med bedrifter gir kunnskap om
utvikling arbeidsliv, bransjer og fag. Lærere i bedrift gir
oppdatert kunnskap.
• Oppg. 3
• Som yrkesorienteringer ved bedriftsbesøk, besøk i skolen fra
bedrifter og opplæringskontor. Arbeidsoppgaver i
skoleverksted med fokus på sammenheng mellom de enkelte
arbeidsoppgavene/mekaniske disiplinene og fremtidige
lærefag
Samfunnskontrakten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Innledning samfunnskontrakten, engasjert og motiverende innlegg fra NHOrepresentanten.
Oppg.1
Sammenheng TIP-fag og RM-fag (industriell matproduksjon,kjemiprosess)
Utnytte tilgjengelig opplæringskapasitet innen produksjonsteknikk, mindre
bedrifter som kan bli lærebedrifter
Realitetsorientering i forhold til nødvendig mobilitet ved overgang skole –
lærebedrift.
Oppg.2
Realitetsorientering – krav fra bedriftene, holdninger
I bedriftsopplæringen heter det at «at faget skal læres slik det utøves i egen
bedrift» Dette må også skolene ta inn over seg og sørge for å fokusere på de
riktige tingene lokalt. Det er ikke sikker CNC-styrte maskiner skal ha stort
fokus.
Samhandling skole/bedrift om sikkerhetsopplæring. Sertifisering er en
utfordring innen TIP-fag.
Bruke Vigo som verktøy ved 10-klassebesøk i Vg skole ? Jfr. Sør-Trøndelag
• Oppg.3.
• Garantert læreplass ? Ikke garanti men bedriften kan ønske eleven
velkommen som søker i form av skriftlig melding. Kan integreres i
vurderingsdelen av OTEK`s dokumentasjonsverktøy for praksisperioder
•
Elektro: Gruppe 5:
Generell betraktning
• Snevre Vg2 kurs har gitt elevene/lærlingene
mindre faglige forutsetninger for å arbeide i
enkelte lærefag.
• Fellesfagene må ikke prioriteres ned
– Dagens arbeidsliv krever en annen type
kompetanse enn før
– Kommunikasjon
• Kundekontakt, salg og dokumentasjon
Bedre gjennomføring og organisering
• Bedre samarbeid i Vg1/Vg2 med næringsliv
– Samarbeid om faglige opplegg/opplæring i bedrift
• Vanskelig å forplikte bedriftene.
• Nord-Trøndersk næringsliv består av mange
små bedrifter og har i liten grad kapasitet til å
drive aktivt samarbeid med skolene.
• Større bedrifter er bedre til å samarbeide.
• Næringslivet må VÅKNE opp!
Elevenes, skolenes og bedriftenes
gevinster av PTF
• Vg1 yrkesorientering
– Prøve forskjellige fag
– Opplæringskontor/bransjer gjesteforelesere
– Bedriftsbesøk
• Vg2
– Eleven får en faglig tilpassing/fordypning til lærefaget
– Eleven får markedsført seg for bedriftene
– Bedriftene får muligheten til å vurdere hvem de
ansetter
Hvordan forbedre PTF
• Bruke de faglige nettverkene
• Sett klare mål for nettverkene i forhold til
– Utvikling av undervisning/opplæring
– Utvikle samarbeidsrutiner med
næringsliv/bedrifter
Øke antall læreplasser
• Endre holdningen i bedriftene fra å ta inn
lærlinger for egen rekruttering til å bli en del
av utdanningssystemet
– Eks. Fylkeskommunen som eier av NTE
• Økonomi i lærlingordningen
– Lite tema i store bedrifter
– Avgjørende for små bedrifter
• Hva med å bestemme seg for en %-andel
lærlinger i bedriftene?
Overgang skole bedrift
• PTF- Yrkesorientering
– Praksis/erfaring fra bedrifter
– Gjesteforelesere
• Gi elevene kunnskap om arbeidslivets spilleregler
(Rettigheter og plikter)
• Samordning av rettigheter og plikter i skole og
arbeidsliv
• Utvikle personlige egenskaper for å takle
arbeidslivet
• Psykisk helse
Garanti for læreplass?
• Nei!
• Garantien må gjelde et antall læreplasser
• Elevene må kvalifisere seg for å få disse
læreplassene
• Styre tilbudsstrukturen mer mot
læreplassbehovet
• Næringslivet har betydelig ansvar for å
markedsføre sine fag for å få søkere
Svar fra gruppe 6
Prosjekt til fordyping
Oppgave 1
• SS fungerer godt – mye praksis ute i bedrift – DH ikke samme
erfaringer
• Bedriftsbank
• 2 lærere må følge opp i bedrift
• Opplæring av bedrifter
• Opplæring av arbeidsgiver - plikter – må informeres godt på
skole
• Lærere må gløde for faget
Oppgave 2
• Fot innafor arbeidslivet
• Promotere seg selv
• Hospitering av lærere - oppdatering
Samfunnskontrakten
Oppgave 1
• Noen bedrifter tar ikke mot lærlinger – forpliktende avtaler!
• Bransjevise avtaler – bransjer ut på skolen – hva ønsker bransjen?
• Samfunnsansvar – det offentlige tar ikke i mot nok lærlinger
• Private tar i mot!
• Bedriftsbanken – se oppgave PTF
Oppgave 2
• Arbeidslivsmesse for Vg2 – yrkesfag
• Arbeidslivsdag på ungdomsskolen
• Informasjon om Y-veien
• Rådgiversamling
• Utdanning inne yrker der det ikke er læreplasser – eks media - kommunikasjon
Gruppe 7:
Oppgave 1: øke antall læreplasser
• Måltall må presiseres, 1 pr. 1000 innbyggere pr år eller er det
2.års løp?
• Politikerne må ansvarlig gjøres, antallet lærlinger må politisk
forankres
• Samarbeide med private aktører er viktig, de må verdsettes
for det arbeide de gjør
• Veilederne må kjenne sin besøkelsestid, være gode
rollemodeller
• Forankres i overordnede mål som forplikter
• Forutsigbare arbeidsvilkår
Oppgave 2: Overgang skole -bedrift og forberedelse til læreplass
• Elevene skal ikke komme videre i skolesystemet med stryk –
underyterne
• Hvilke krav kan vi stille?
• Forberede elevene på konsekvensene av de valgene de gjør
• Teori og praksis – hvor forsvinner elevene
• Håndverket i skolen – hvilken rolle har lærerne i dag?
• Rådgivertjenesten – har de nok kunnskap
• Når skal vi presentere yrkeslivet for dem
• Arbeidslivsmesser
Oppgave 3 – ikke utført
Oppgave 1: Organisering og gjennomføring av PTF
•
•
Store forskjeller fra fag til fag
Viktig hvordan elevene blir mottatt på praksisplassene
– Noen i gruppen hadde veldig god erfaring i forhold til barn og unge utplassering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veilederne må informeres bedre om mottak av elevene og hva de skal holde på
med
Forpliktende partnerskapsavtaler mellom skole og bedrift
Skolene ønsker å komme på infomøter i bedriftene, men bedriftene er ikke alltid
på tilbudssiden
Hva kan kreves av bedriftene?
Nettverk viktig for forbedringer og utveksling av erfaringer
Bedriftene må forberede mottak av elevene – tett samhandling mellom veileder og
lærer
God kommunikasjon – flyt av informasjon til alle som vil ha befatning med elevene
Trene på "håndverket" ute i bedrift, klare avtaler ift hver enkelt elev
Når skal elevene ut : VG 1 – VG2
Hva med de som ikke har valgt rett-hvordan kommunisere dette på en god måte
Lærerne må få nok tid til å følge opp elevene i PTF
Innlegg fra diskusjon gruppeoppgaver
Prosjekt til fordyping
• Kontaktnett som lærere opparbeider forsvinner når læreren slutter
• Ulik ressursbruk i bedriftene
• Viktig at bedriftene får møte elevene – og motsatt
• Lettere å ta opp utfordringer på stedet
• Gir bedre muligheter for samhandling – færre sluttere, mindre fravær,
viktig veksling m/skole
• Viktig å drøfte PTF i Vg1. Dagens opplegg gir dårlig resultat i Vg2 –
breddeorientert
• Bedrift kan hente eleven på skolen – tettere samarbeid skole/arbeidsliv,
mer fokus på elevens plikter
• En dag i uka blir som å begynne på nytt hver gang
• Lær av de som gjør det godt – erfaringsdeling viktig, eks organisering TIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedriftene må bli en del av utdanningssystemet. Arbeidslivet må ta ansvar for
rekruttering. Pengene som følger lærlingene er viktigst for små bedrifter
Garanti må gjelde antall læreplasser – læreplassbehovet må styre tilbudet, ikke
elevenes ønsker
Må ikke kompromisse på kvalitet på lærlingplassene!
Redusere påbyggplasser – må fullføre fagbrev først
Lærlinger inn på skolen – elevene har tillit til dem – viktige rådgivere. Tøft med
påbygg etter Vg2
KS skryter av rekrutteringspatruljene – men det er forbedringspotensial i enkelte
kommuner
Lærlingombudet:
Tilbud om 2-timers kurs til Vg2 yrkesfag om plikter og rettigheter som lærling i
bedrift
Viktig å øke fokus på plikter – lærlingene kan rettighetene
Viktig med forståelse for arbeidslivets spilleregler
Bedriftene må gjerne ta kontakt
Realitetsorientering/dimensjonering – flere søkere enn antall læreplasser
Viktig å fordele ansvar for å komme videre – har snakket om dette før!
Partnerskaspavtaler må jobbes med, skal ha målene som fokus framover
PTF et godt grunnlag for videre valg – å bruke næringsliv virker bedre enn å bruke
skole
Stort behov for fagarbeidere – N-T har lykkes godt i å minske frafall
NTE:
• Jobber opp mot skolene med PTF
• Veileder for bransjen i PTF, brukes i viktige fora
• Næringslivet for defensivt, må se på mulighetene – lære av de som har fått det til
• Kompetanse om hvilke bedrifter som fungerer blir borte med lærer som slutter
• Lage bedriftsbank – skolere bedrifter
• TIP-nettverk – årshjul
• Intensjonsavtale
Samfunnskontrakten
• Det offentlige er dårligst til å ta imot lærlinger – private er flinkere
• Bransjebehov må ses mot utdanning
• Bransjer må ut på skolene – hva ønsker vi? Hva slags lærlinger?
• Arbeidslivsmesse og rådgiversamling Vg2 og ungdomsskole. Elevene får møte og
snakke med lærlinger – de beste veilederne
• Info om Y-veien
• For mye yrkesutdanning på fag som ikke kan ta imot lærlinger, eks media

similar documents