Document

Report
Wat moeten een corporatie met
de veranderingen in de zorg?
27 maart 2014
Roeland Kreeft
Modernisering AWBZ
Uit: het regeerakkoord van het kabinet Rutte II:
‘Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het
gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging.’
‘De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer
gericht op waar ze het hardste nodig is [...].’
‘Daarbij geven wij prioriteit aan zorg met een medisch karakter boven
zorg met een niet-medisch karakter, omdat mensen bij die laatste vorm
van zorg vaker (maar niet altijd) op alternatieven in eigen kring kunnen
terugvallen. ’
Modernisering AWBZ
‘Ook richten wij de voorzieningen scherper op beschikbaarheid voor
mensen, die zich uit eigen middelen geen alternatief kunnen veroorloven.’
‘De gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met
betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde
voorzieningen.’
‘een omslag maken naar meer maatwerk,
meer zorg in de buurt, meer samenwerking
tussen de verschillende aanbieders maar
ook naar houdbaar gefinancierde
voorzieningen, zodat ook latere generaties
er nog gebruik van kunnen maken’
Ongekende bezuinigingsoperatie?
1. Scheiden van wonen en zorg is landelijke trend
2. Nederland is koploper intramuraal verblijf GGZ
3. Modernisering AWBZ is al ruim tien jaar bezig
Ongekende bezuinigingsoperatie?
1. Scheiden van wonen en zorg is landelijke trend
Ontwikkeling intramurale zorg voor mensen ouder dan 80 jaar (Bron: Nza/CBS)
Ongekende bezuinigingsoperatie?
2. Nederland is koploper intramuraal verblijf GGZ
Productie GGZ-instellingen (Bron: Nza)
Ongekende bezuinigingsoperatie?
3. Modernisering AWBZ al ruim tien jaar gaande
2003
Indicatiestelling AWBZ-voorzieningen aan de hand van functies
2007
Decentralisatie functie ‘Huishoudelijke verzorging’; invoering Wmo
2009
Afschaffing ‘bouwregime’ voor zorgvastgoed
2010
Invoering ZZP’s voor functie ‘Verblijf’
2012
Invoering ‘normatieve huisvestingsvergoeding’ (overgangsregime tot 2017)
2013
Afschaffing ZZP 1 en 2 VV, VG en GGZ
2014
Afschaffing ZZP 3 VV, ZZP 1 en 3 LG en ZZP 3 VG (ca. 50%)
Ongekende bezuinigingsoperatie?
3. Modernisering AWBZ al ruim tien jaar gaande
2015
Invoering nieuwe WMO
Functie ‘Thuisverpleging’ naar de Zvw
Verblijf in een GGZ-instelling naar Zvw
Begeleid wonen (FGGZ ZZP C) naar (centrum) gemeenten
2016
Afschaffing ZZP 4 VV (ca. 50%)
2017
Normatieve huisvestingsvergoeding volledig ingevoerd
2013 - 2020 Uitvoering afspraken capaciteitsreductie GGZ
Resultaat modernisering AWBZ
• Wet langdurige intensieve zorg (Wlz): volksverzekering alleen voor
onverzekerbare zorgrisico’s
• Doelgroep intramurale zorg fors beperkt
• Zelfstandig wonen is de norm; zonodig in doelgroepgerichte huisvesting
• Gemeente en gemeenschap verantwoordelijk voor ondersteuning
Toekomstbeeld wonen met zorg
Meer kwetsbare mensen in de wijk/het dorp:
• Zelfstandig wonende ouderen met
zorgvraag
• Kwetsbare ouderen (sociaal isolement,
angst, beginnende dementie)
• Mensen met een lichte verstandelijke
beperking
• Mensen met een (licht) psychiatrisch
probleem
Organiseren:
•
•
•
•
(Medische) zorg aan huis
Begeleiding en ondersteuning
Acceptatie en ‘zorg voor elkaar’
‘Verzorgd wonen’
Zorgverzekeraars:
• Thuisverpleging
• Ambulante psychiatrie
• Verblijf in psychiatrisch ziekenhuis
Gemeenten :
• Begeleiding (w.o. begeleid wonen)
• Dagbesteding
• Kortdurend verblijf
• Voorzieningen
• Maatschappelijke opvang
• Verslavingszorg
• …..
Corporaties
• Wonen
Toekomstbeeld – Voorbeeld: Oosterhout (54.000 inwoners)
• Verdubbeling vraag naar ‘verzorgd wonen’ (scheiden wonen met zorg) ouderen
• Bijna verdubbeling vraag naar ‘verzorgd wonen’ GGZ
• Nog grotere stijging vraag naar zorg aan huis
 Wat als ondersteuning en zorg niet goed worden georganiseerd?
 Wat als ondersteuning en zorg niet goed worden georganiseerd?
'Cliënten met een ZZP VG 3 functioneren beperkt zelfstandig en hebben voor hun
psychosociaal welbevinden vrijwel altijd een veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving
nodig.'
'Alvorens ZZP VG 3 te extramuraliseren is het belangrijk te organiseren dat in een
extramurale omgeving het (permanent) toezicht vormgegeven kan worden en moeten er
handvatten zijn voor het goed regelen van onplanbare situaties.'
'Met name bij licht verstandelijke beperkte kinderen en (jong) volwassenen kan gemakkelijk
over het hoofd gezien worden dat achter iemands ernstige gedragsproblemen soms een
licht verstandelijke beperking en problemen met sociale redzaamheid schuilgaan'
 Wat als ondersteuning en zorg niet goed worden georganiseerd?
'Cliënten met een ZZP GGZ 3 hebben vaak een beperkt vermogen tot zelfregie en sociale
zelfredzaamheid. Hierbij is dagelijks intensieve begeleiding nodig.'
‘De woonomgeving dient structuur, stabiliteit, bescherming en veiligheid in een prikkelarme
omgeving te bieden. Begeleid wonen is voor een deel van de cliënten iets wat ze in de
toekomst hopen te kunnen bereiken.'
 Wat als ondersteuning en zorg niet goed worden georganiseerd?
ZZP 3 VV
•
•
•
•
•
Dagelijks veel hulp nodig bij wassen, aankleden, in- en uit bed gaan en om naar de wc
te gaan
Hulp nodig bij staan en zitten
Veelal rolstoelafhankelijk
Kan niet zonder hulp naar buiten
Kan dagelijkse dingen niet zelf regelen
‘Zorgaanbieders kunnen samen met woningcorporaties en gemeenten zorgen voor een
meer divers en bij de wensen van cliënten aansluitend aanbod. Dat is in sommige
opzichten niet, omdat partijen elkaars werelden nog niet zo goed kennen […]. In het besef
dat partijen elkaar in de toekomst meer nodig zullen hebben, hoop ik dat ze ook gaan
profiteren van elkaars sterke kanten en gezamenlijk komen tot goede zorg in de nabijheid’
(Martin van Rijn)
Opgave: Samenwerking
partij
partij
partij
Probleem
partij
partij
partij
Opgave: Samenwerking
partij
partij
partij
Probleem
partij
partij
partij
Opgave: Samenwerking  Strategische netwerkdoelen
partij
partij
partij
Probleem
partij
partij
partij
Opgave: Samenwerking  Strategische netwerkdoelen
partij
partij
partij
Probleem
partij
partij
partij
Taak: onderwijs
Maat voor succes: diploma’s
Samenwerking: voorbeeld
Taak: zorg
Maat voor succes: wachtlijsten; uitstroom
School
Probleem:
Taak: huisvesting
Maat voor succes: voldoende
woningen voor de doelgroep
Verslavings
zorg/GGZ
verslaving en
dakloosheid op
school; schooluitval;
weinig perspectief op
de arbeidsmarkt
Woningcorporatie
Werkgevers
Taak: werk en stages bieden
Maat voor succes: winst, efficiency
Taak: onderwijs
Maat voor succes: meer kinderen met een diploma,
zonder verslaving, aan het werk
Samenwerking: voorbeeld
Taak: zorg
Maat voor succes: minder leerlingen met
verslaving of ggz-problemen op school
School
Probleem:
Taak: huisvesting
Maat voor succes: geen enkele
leerling is dakloos
Verslavings
-zorg/GGZ
verslaving en
dakloosheid op
school; schooluitval;
weinig perspectief op
de arbeidsmarkt
Woningcorporatie
Werkgevers
Taak: werk en stages bieden
Maat voor succes: iedere leerling rondt met succes
een stage af en vindt een baan in de sector
Betrokkenheid woningcorporaties?
• Praktisch:
verwaarlozing, overlast en gevaar voor omgeving voorkomen
• Organisatorisch:
beter voorkomen dan genezen
• Principieel:
ook mensen met zorgbehoefte moeten kunnen wonen
Wat zou het voor uw organisatie betekent als u wonen met zorg/ondersteuning formuleert
in termen van ‘strategische netwerkdoelen’?
Dank voor uw aandacht!

similar documents