KUR-projekt: Omgivningsfaktorer

Report
KUR projekt
Utbildning ICF som redskap
vid samverkan
”Omgivningsfaktorer”
Curt Nyström
Orvar Nyström
Trollhättan den 10 och 11 november
Kontextuella faktorer
Omgivningsfaktorer
Produkter och teknik
Syftet med denna klassifikation är att mer ingående
fokusera på stödjande produkter och teknik som är anpassade eller
specialutformade för att förbättra funktionstillstånd.
Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar
Levande eller döda element i den naturliga eller fysiska
omgivningen och komponenter i denna omgivning som
har förändrats av människor liksom även befolkningsegenskaper
i denna miljö.
Personligt stöd och personliga relationer
Människor eller djur som ger praktiskt, fysiskt eller emotionellt
stöd, uppfostran, skydd och hjälp och som har relationer till
andra människor. Det inbegriper specifikt mängden av fysiskt
och emotionellt stöd som personen eller djuret ger.
Kontextuella faktorer
Omgivningsfaktorer
Attityder
De attityder som klassificeras är sådana som människor
i omgivningen visar mot den person som beskrivs och
är inte personens egna attityder. Det handlar om observerbara
konsekvenser av seder, bruk, ideologier, värden, normer,
uppfattningar om verkligheten och religiösa trosföreställningar.
Dessa attityder påverkar personligt beteende och socialt liv och
kan vara positiva eller negativa och diskriminerande (stigmatisering,
marginalisering eller negligering).
Kontextuella faktorer
Omgivningsfaktorer
Service och tjänster är utformade inom olika
samhällssektorer och erbjuder bidrag, program och
verksamheter som är formgivna för att möta
individuella behov. Tjänsterna kan vara offentliga,
privata eller frivilliga.
System som omfattar administrativ kontroll och har
formgivits för att organisera och övervaka service och tjänster,
som ger bidrag, program och verksamheter.
Policies grundade på regler, föreskrifter, avtal och styr
och reglerar de system som organiserar, kontrollerar och
har tillsyn över service, tjänster, ordnade program och andra
aktiviteter inom olika samhällssektorer.
Kontextuella faktorer
Omgivningsfaktorer
Politiska tjänster som lokala, regionala och nationella
regeringar, internationella organisationer samt personer
som är valda eller nominerade till dessa positioner.
Politiska system, strukturer och verksamheter som organiserar
politisk och ekonomisk makt i ett samhälle som t.ex. regeringens
lagstiftande organ och andra lagliga källor. Det inkluderar
krigsmakten.
Politisk policy. Lagstiftning och policies som formuleras
och vikmakthålls genom politiska system och styr valkampanjer,
registrering av politiska partier, röstning och policies för att
stifta nya lagar och förordningar.
Hälsodomäner och olika bedömningsunderlag (ICF)
Kroppsfunktion
självbild
bedömt

visat och känt
Kroppsstruktur
självbild
bedömt

visat och känt
Prestation
självbild
bedömt
visat och känt
Aktivitet fritt vald Aktivitet, kapacitet
självbild
självbild
bedömt
 bedömt

visat och känt
visat och känt
Delaktighet fritt vald
självbild
bedömt

visat och känt
Aktivitet,genomförande
självbild
bedömt
visat och känt
Delaktighet i viktiga livsområden
självbild
bedömt
visat och känt
Sammanfattning
Hälsobetingelser som klassificeras med ICF
Funktionstillstånd Funktionshinder
Funktion
funktionsnedsättning
Struktur
strukturavvikelse
Aktivitet
aktivitetsbegränsning
Delaktighet
delaktighetsinskränkning
Kontextuella faktorer
Omständigheter barriärer
Personfaktorer påverkan (+ eller -)

similar documents