Kap. 6 student - Fagbokforlaget

Report
Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko
Kapitel 6: Oversikt
1. Investeringsrisiko
2. Finansieringsrisiko
3. Gjeldsgrad og systematisk risiko
1. Investeringsrisiko
Høy risiko
 Gjeldsandel:
VG/VE + VG
 Gjeldsgrad:
VG/VE
 Investeringsrisiko:
usikkerhet på eiendelssiden
usikkerhet i driftsresultatet (OFR)
uavhengig av fordeling av kontantstrøm mellom eiere og kreditorer
Ved 100% eierfinansiering (kun EK):
Investeringsrisiko = EK-risiko
Ved gjeldsfinansiering: Eierne må også bære finansieringsrisiko
Investeringsrisiko < EK-risiko
2. Finansieringsrisiko
Høy risiko
 Finansieringsrisiko: Usikkerhet for eierne skapt av selskapets
gjeldsfinansiering
Eksempel: Et helt egenkapitalfinansiert selskap har utestående 2
mill. aksjer med markedskurs pr. aksje på 600. Selskapet er ikke i
skatteposisjon. Ledelsen budsjetterer med overskudd pr. aksje
(OFR) for ulike tilstander som vist nedenfor. Hver tilstand har
samme sannsynlighet.
Regn ut overskudd pr. aksje (OPA)
Tilstand
OFR (mill.)
OPA
1
300
2
200
3
100
OPA endres proposjonalt med OFR
4
5
80
60
2. Finansieringsrisiko (forts.)
Høy risiko
 Overskudd pr. aksje (OPA) og finansieringsrisiko:
Eksempel (forts.): Selskapet låner 600 mill. til 10 % årlig
rente. Antall aksjer reduseres fra 2 mill. til 1 mill.
Regn ut overskudd pr. aksje (OPA).
Tilstand
OFR (mill.)
Renter (mill.)
O (mill.)
OPA
1
300
2
200
3
100
4
5
80
60
OPA uten gjeld (fra forrige side):
Tilstand
OFR (mill.)
OPA
1
300
150
2
200
100
3
100
50
4
5
80
40
60
30
2. Finansieringsrisiko (forts.)
Høy risiko
Eksempel (forts.):
Selskap uten gjeld: Mål på finansieringsrisiko
1
2
3
4
5
OFR (mill.)
300
200
100
80
60
Tilstand
1
2
3
4
5
E(OPA):
OPA
150
100
50
40
30
OPA- E(OPA)
0,2 Kol.(4)
Varians:
2.024,0
E(OPA)
Std
Var. koeff.:
Std/E(OPA)
Utfallsspekter
i
2
2. Finansieringsrisiko (forts.)
Høy risiko
Eksempel (forts.):
Selskap med gjeld: Mål på finansieringsrisiko
1
OFR (mill.)
300
200
100
80
60
2
Tilstand
1
2
3
4
5
E(OPA):
3
OPA
240
140
40
20
0
4
OPA- E(OPA)
Varians:
med gjeld
E(OPA)
Std
Var. koeff.: Std/E(OPA)
Utfallsspekter
5
0,2 Kol.(4)2
uten gjeld
i
2. Finansieringsrisiko (forts.)
Eksempel (forts.):
Overskudd pr. aksje (OPA) ved to alternative
gjeldsandeler
300
250
OPA
200
150
100
50
0
60
120
180
240
OFR
OPA u/gjeld
OPA m/ 50% gjeld
300
2. Finansieringsrisiko (forts.)
Høy risiko
Økt gjeldsgrad øker finansieringsrisikoen


Økt risiko i OPA;
♦
OPA blir høyere i gode tider og lavere i dårlige
♦
Utfallsspekter øker
♦
Standardavvik øker
♦
Variasjonskoeffisient øker
Variasjonskoeffisient ved 0 gjeld (0,61) reflekterer total
investeringsrisiko

Økningen til 1,0 reflekterer total finansieringsrisiko

E(OPA) øker også
Hittil: Risikofri gjeld; ingen konkursrisiko
3. Gjeldsgrad og systematisk risiko
 bI = systematisk investeringsrisiko; ikke-diversifiserbar
Reflekter usikkerhet i selskapets kontantstrøm fra driften
(uavhengig av finansiering)
Fra beta-sammenhengene:
bT = wE . bE + wG. (1-s).bG
wG = 0

Uten skatt:

bT = b E = b I
Det kan vises at bT er uavhengig av gjeldsgrad
bT = bI = wE . bE + wG . bG. Setter inn wE = E/(G + E) og wG= G/(G + E)

bE = bI + (bI - bG) . G/E
Systematisk aksjerisiko = systematisk investeringsrisiko +
tillegg for systematisk finansieringsrisiko
3. Gjeldsgrad og systematisk risiko (forts.)
Eksempel: Et selskap uten gjeld har beregnet aksjens systematiske
risiko til 0,7. Ved gjeldsgrad til og med 1 anser ledelsen at
konkursrisikoen er 0. Gjeldsgrad utover dette øker gjeldsbeta med 0,1
enheter pr. enhet økt gjeldsgrad.
Hva skjer med systematisk eierrisiko ved økende gjeldsfinansiering?
bE = 0,7 + (0,7 - bG) . G/E
bE = bI + (bI - bG) . G/E
Beta
βI
βG
βE
0
0.5
1
G/E
1.5
2
2.5
3
3. Gjeldsgrad og systematisk risiko (forts.)
Beta
βI
0
0.70
0.5
0.70
1
0.70
G/E
1.5
0.70
βG
0.00
0.00
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
βE
0.70
1.05
1.40
1.68
1.90
2.08
2.20
2
0.70
2.5
0.70
3
0.70
Beta og gjeldsgrad
2,5
2,0
b
bI
bG
bE
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0
0,5
1,0
1,5
G/E
2,0
2,5
3,0
Oppsummering
 Investeringsrisiko er eiendelsrisiko, som er uavhengig av hvordan
kontantstrøm fra driften deles mellom eiere og kreditorer
 Finansieringsrisiko er usikkerhet for eierne skapt av gjeldsfinansiering
 Økt gjeldsgrad øker finansieringsrisikoen
 bI = systematisk investeringsrisiko; reflkterer ikke-diversifiserbar
usikkerhet i kontantstrøm fra driften
bI = bT = wE . bE + wG. (1-s).bG
Uten skatt:
bE = bI + (bI - bG) . G/E
Oppgave 1
I selskap A er investeringsbeta anslått til 1,5 og gjeldsbeta til
0,5. Egenkapitalbeta er anslått til 2. Se bort fra skatt.
Hva er gjeldsandelen?
Oppgave 2
Bedrift B har en gjeldsgrad på 0,5. Selskapets gjeldsbeta er 0,3 og
egenkapitalbeta er 2.
Selskapet planlegger et nytt prosjekt med samme systematiske
risiko som dagens eiendeler. Prosjektet skal fullt ut
gjeldsfinansieres. Dette vil øke gjeldsgraden til 1 og gjeldsbetaen
til 0,5.
Hva blir selskapets egenkapitalbeta etter at det nye prosjektet er
igangsatt (se bort fra skatt)?
Oppgave 3
Selskap C har 10.000 utestående aksjer. Dagens aksjekurs er
300 kr. Gjelden på 2 mill. kr (markedsverdi) er risikofri.
Forventet egenkapitalavkastning er 20% og risikofri rente er
10%.
Hva er selskapets markedsverdi?
Oppgave 4
Hvilken gjeldsgrad har selskap C i oppgave 3?

similar documents