UBit_2014-04-25_Chalmersska huset

Report
Bredbandsstrategi 2.0
Västra Götalands län
25 april 2014
Ubit-gruppen
Tore Johnsson, VGR
Eric Åkerlund, HiQ
Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen
Per Linnér, FyrBoDal
Magnus Ludvigsson, Göteborgsregionen
Chalmerska huset
Göteborg
Page 1
Delprojekt: Bredbandstrategi för VG-län 2.0
 Saker att göra i uppdateringsarbetet
 Restanalys av fast bredbands utbyggnad
 Restanalys av befintlig mobil utbyggnad
 Uppdatering befintlig kunskapsmaterial i GIS
 Leverantörsmöten kring utveckling inom 5-10 år.
 Tätortsutveckling i villor.
 Enkät till kommunerna i VG-län och internt VGR?
 Scenarioplaneringsworkshop
 Samhällsekonomisk analys av fiberutbyggnad
 Utkast klart Q2-Q3-2014
 Remiss via kommunalförbunden
Page 2
Till BHU för remiss 28 maj
Smart Region Västra Götaland
Enklare, Öppnare, Effektivare och Hållbart
En regional Digital agenda för Västra Götalands län
www.vgregion.se/digitalagenda
Page 3
Regionnätbolag: Vårt syfte och mål
 Ubit fick ett uppdrag om utredning av samverkan gällande stadsnäten i januari
2013.
 Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag.
 Samverkan syftar till
 Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland
 Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland
 Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv
 Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät
 Öka kvaliteten i befintliga fibernät
 Tänkbar hemvist för ”fiberföreningarnas förening” i VG-län
Vision och affärside
Vision
Netwest skall främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling
som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och
offentlig verksamhet.
Affärside
Netwest är det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder
omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer,
tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.
Källor för siffrorna
 PTS Bredbandskartläggning. PTS-ER-2014:12
 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila
kommunikationsnät. PTS-ER-2014:11
 Svensk telemarknad första halvåret 2013. PTS-ER-2013:21
 Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål – trådlösa
bredbandsteknikers betydelse. Bredbandsforum augusti 2013
 Bredbandsforum, Fiber till villa, rapport nr 3
 PTS Bredbandstrategi uppföljning. PTS:ER-2013:10
 Kalkyler från befintliga fiberföreningsbyggen
Page 6
Bakgrundsstatistik, bredbandstillgång, VG län
 Fibertillgång: 43 %
 VDSL: 20 %
 100 Mbit/s: 49 % (mål 2020: 90 %)
 30 Mbit/s (EU:s digitala agenda): 73,5 % (mål 2020:100 %)
 Mobilt 4G, 30 Mbit/s befolkning: 64 %
 Mobilt 4G, 30 Mbit/s yttäckning: 6 %
 Mobil taltäckning befolkning 4G, 99,97 %
 Mobil taltäckning yta, 99,9 %
Page 7
Restanalys
 Antal hushåll i VG län år 2013: 707 000
 Antal hushåll som har tillgång till fiber (43 % av 707 000): 304 000
 Antal hushåll som inte har fiber: 403 000
 Antal småhus totalt: 344 000
 Antal småhus med permanentboende: 287 000
Page 8
Finansiering hittills och uppskattning fram till 2020
 Hittills har ca 210 Mkr använts i stöd. Kön idag uppskattas behöva ca
300 Mkr i stöd.
 VGR´s bredbandsstöd, rambeslut på 150 Mkr, varav 90 finns budget
och 70 är förbrukade. 80 Mkr kvar.
 Kommunalt, minst detsamma som VGR-stödet
 Summa hittills inkl statligt stöd, ca 350 Mkr.
 Statligt och EU: 3,25 Mrd nationellt kr fram till 2020. VG-län får
16 %. Innebär drygt 500 Mkr i VG län.
 Från marknaden, Telia, ca 5 Mrd kr, IPO pratar om 25 Mrd kr, vi antar i
de kommande beräkningarna 5 Mrd kr.
 Från slutkunderna, anslutningsavgifter och fiberföreningspengar.
Hittills ca 390 Mkr. Trolig kommande volym ca 7-800? Mkr. 70 %
själva.
Antagande 50:
Hushållen bidrar med 50 % av kommersiell investering
Telia
1 785 Mkr
19,4 %
IPO
1 785 Mkr
19,4 %
Kommunala stadsnät
1 785 Mkr
19,4 %
Privata hushåll
2 678 Mkr
29,1 %
Kommersiellt totalt
8 033 Mkr
87,4 %
VGR + kommunerna
160 Mkr
17,4 %
Staten
500 Mkr
5,4 %
Hushåll
500 Mkr
5,4 %
Övriga totalt
1 160 Mkr
12,6 %
Summa
9 193 Mkr
100 %
Värden kommer från Bredbandsforums och PTS gällande kommersiella marknadens investeringar t o m 2012
Page 10
Hur mycket räcker detta till? 50 % privat medfin.
 Förutsättningar
 Snittpris: 170 kr/meter.
Ca 200 kr/m i kommersiell utbyggnad
 8 033 Mkr delat på 200 kr/meter = 4 016 mil fiber
 Ca 100 kr/m i fiberföreningsutbyggnad
 1 160 Mkr delat på 100 kr/meter = 1 160 mil fiber

 Räcker till totalt 5 176 mil fibernedläggning
 Snitt förläggning per hushåll: 250 meter?
 Räcker alltså till 207 000 hushåll (317 000 enligt 29.000 kr/hushåll =
fiberföreningssnitt i landsbygd)
 403 000 hushåll minskar med 207 000 till 196 000 (alt 86 000)
 Totalt 511 000 hushåll har då fiber (alt 621 000)
 Total andel hushåll med fiber ökar i så fall till 72 % år 2020 (alt 88 %)
 Varje procentenhets (7070 hushåll) ökning kostar 317 Mkr (alt 204 Mkr)
 Snittkostnad totalt för hushållen, ca 12-18.000 kr/hushåll
Page 11
Scenario 1, 50: 50 % tillskott från hushållen
även i kommersiella satsningar
 Fiber: vi når upp till 72 % (88 %) anslutning med dagens metoder och
medel
 Mobilutbyggnad: ökar så att i stort sett 100 % har tillgång till 30 – 75
Mbit/s nedströms år 2020 enligt Stelacons rapport
 Mobila tekniker tillför dock endast 4 – 6 procentenheter till 100 Mbit/smålet enligt samma rapport
 Vart når vi då? Fiber + mobilt? 72 + 6 = 78 % (alt 88 + 6 = 94 %)
Page 12
Utveckling fram till 2020, 3 olika antaganden
100%
90%
80%
70%
Antagande 0
Antagande 0, alt
Antagande 25
Antagande 25, alt
Antagande 50
Antagande 50, alt
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2014
2020
Page 13
Utveckling fram till 2020, inkl mobilt bredband
100%
90%
80%
70%
Antagande 0
Antagande 0, alt
Antagande 25
Antagande 25, alt
Antagande 50
Antagande 50, alt
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2014
2020
Page 14
Kan vi få pengarna att räcka längre?
 Inspirera kommersiella aktörer till ”Bygg hos oss!” Hur?
 Rationell hantering hos kommunerna
 Tillståndshantering
 Återställningskostnader
 Få samhällsbyggnad mer intresserade
 Förbättra dokumentation av befintlig kanalisation
 Fastighetsinformation delas ut
 Bygga ännu billigare
 Fräsning i asfalt
 Öka aggregeraing av efterfrågan
 Mobilt
 Samplanering mobilmaster, aggregering läns- eller
kommunförbundsvis
 Kan vi med offentliga insatser få mobila tekniker att nå längre än
6 % bidrag till bredbandsmålet?
Page 15
Kan vi få mer pengar?
 Skillnad 72 % till 90% ger behov av 5,7 Mrd ytterligare.
 Skillnad 88 % till 90% ger behov av 0,6 Mrd ytterligare.
 Varifrån?
VGR
Totalt 43
poäng
 Kommunerna
 Offentliga satsningar där man räknar hem investeringen i minskade
kostnader?
 Vår samhällsekonomiska analys, vad kommer den att säga?
 Satsning i:
 NetWest gör kommersiella satsningar i mindre kommersiellt
intressanta områden?
 Mer offentligt stöd?
 Privatpersoner får betala mer i anslutningsavgift
 Går verkligen gränsen numera vid 20.000 kr?
Page 16
Tänkbara mål för bredbandsstrategi 2.0 (år 2020)
 Nationella mål
 90 % har 100 Mbit/s
 100 % har 30 Mbit/s (EU/DA)
 50 % ska ha köpt 100 Mbit/s (EU/DA)
 Regionala alternativ?
 Samma som de nationella målen
 95 % har 100 Mbit/s (Skåne)
 90 % har 100 Mbit/s symmetriskt
 50 % ska ha köpt 1000 Mbit/s
 95 % av VG:s yta ska ha mobilt bredband på minst 30 Mbit/s
 Nu röstar vi!
Page 17
Ubit,

Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur
Ansvarig tjänsteman, Max Falk, VGR, Chef kommunikationer & IT/Bredband

VGR, Tore Johnsson, Operativt och utvecklingsmässigt ansvarig

VGR, Eric Åkerlund, Samordnare Ubit och delprojektledare

Sjuhärad, Johannes Adolfsson, IT-strateg, Borås Stad

Göteborgsregionen, Magnus Ludvigsson, IT-strateg, Lilla Edets Kommun

FyrBoDal, Per Linnér, IT-strateg och fiberföreningssamordnare, Orust Kommun

Skaraborg, Per Augustsson, IT-chef. Falköpings Kommun

VGR, Leif Ytterström, VGRnet. Landstingets WAN-nät.

VGR, Georgia Larsson, kanalisationsstöd, VGR stödet, handläggare

Claes Bergquist, Hela Sverige skall leva

Monica Remmerth-Ek, Länsstyrelsen, handläggare landsbygdsprogrammet

Rolf Berg, Fiberlots FyrBoDal

Per Persson, Bredbandssamordnare, Ale och Lilla Edets kommun

Anders Lindauer, Coompanion, Sjuhärad

Camilla Olsson, Coompanion, FyrBoDal

Tomas Larsson, Coompanion, Skaraborg
Ubit har telekomkompetens, kommunkompetens,
upphandlingskompetens, ekonomiska föreningskompetens
samt stödregelkompetens.
Page 18
Målförslag, resultat av omröstning april 2014
Totalt 56 poäng
Totalt 43 poäng
Totalt 36 poäng
Totalt 35 poäng
Totalt 27 poäng
Totalt 28 svarande
Page 19

similar documents