PowerPoint-presentatie

Report
Internationale migraties en
migranten in Vlaanderen
Thema 2
Diversiteit en inburgering
Thema 2
1
Personen met migratie-achtergrond
2
Wachtregister van asielzoekers
3
Inburgering
Thema 2
1
Personen met migratie-achtergrond
2
Wachtregister van asielzoekers
3
Inburgering
*Bijdrage E. Lodewijckx, SVR
‘Migranten’ ?
3 definities, 3 realiteiten
Vreemdelingen
Huidige nationaliteit
= niet-Belg
Immigranten
Geboren in het buitenland
Personen van
vreemde
herkomst (PVH)
Huidige nationaliteit
= niet-Belg
Nationaliteit bij geboorte = niet-Belg
Nationaliteit bij geboorte = Belg
èn moeder/vader
= niet-Belg
Omvang
Vlaanderen, 2013
Aantal
%
Vreemdelingen
467.000
7,3
Immigranten
617.000
9,7
1.112.000
17,4
Personen vreemde
herkomst (PVH)
(Totale bevolking VLA = 6.380.000)
Omvang
Vlaanderen, 2013
1,200,000
x 2,38
1,000,000
800,000
600,000
Veranderingsfactor t.o.v.
‘vreemdelingen’
x 1,32
400,000
200,000
0
Vreemdeling Immigrant
PVH
100
Regio van herkomst
Vlaanderen, 2013
Rest
90
Turkije
80
Maghreb
70
60
%
Europa niet-EU
50
40
Oost-EU
30
Zuid-EU
20
West-/Noord-EU
10
0
Aantal personen
Vreemdeling
Immigrant
PVH
Leeftijdsverdeling
Vlaanderen, 2013, %
100%
9
9
5
22
65+
80%
50-64 jaar
60%
30-49 jaar
40%
18-29 jaar
20%
32
20
0%
17
11
Vreemdelingen Immigranten
PVH
Belgen
0-17 jaar
Nationaliteitsverwerving
(personen van vreemde herkomst)
niet-Belg
Belgische nationaliteit verworven
als Belg geboren
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
VG
BHG WG
0-17 jaar
VG
BHG WG
18-59 jaar
VG
BHG WG
60+ jaar
Woonplaats
(personen van vreemde herkomst)
Thema 2
1
Personen met migratie-achtergrond
2
Wachtregister van asielzoekers
3
Inburgering
*Bijdrage E. Pelfrene & E. Lodewijckx, SVR
Wachtregister van asielzoekers
2013
Rijksregister
(N)
ADS
(N)
ADS
(%)
Vlaams Gewest
22 400
22 900
37%
Brussels Gewest
8 800
8 900
14%
Waals Gewest
18 900
19 200
31%
-
11 100
18%
50 100
62 100
100%
Fictieve NIS-code
België
Wachtregister van asielzoekers
Verdeling naar leeftijd en geslacht
België, 2013
Mannen
Vrouwen
Wachtregister van asielzoekers
Verdeling naar herkomstregio, in %
België, 2013
0
Azië
Europa, niet-EU
Afrika
Maghreb
Oost-EU
Turkije
Amerika
Rest EU
Onbepaald/onbekend
5
10
15
20
25
30
35
Moeilijke statistische monitoring
Wachtregister
≠
Statistiek van lopende asielprocedures
JANUARI 2013
WACHTREGISTER
EUROSTAT
62.000 / 50.000
26.000
! Groeiend probleem van fantoominschrijvingen
Evolutie aantal asielaanvragen
Bronnen: DVZ, CGVS
2011
25.500
2012
21.500
2013
15.800
• Dalende trend in België
• Stijgende trend in veel andere Europese landen
Thema 2
1
Personen met migratie-achtergrond
2
Wachtregister van asielzoekers
3
Inburgering
*Bijdrage G. Doyen, afd. Stedenbeleid, Inburgering en Integratie
Inburgering in Vlaanderen
Mijlpalen
 1998
Eerste decretaal kader
 2004
Inburgeringsdecreet
Eerste functioneel bevoegde minister
 2009
Integratiedecreet
tweesporenbeleid
‘Actief en gedeeld burgerschap’
 2013
Decreet Vlaams Integratie- en
Inburgeringsbeleid
Koppeling kerntaken integratie en inburgering
Inburgering in Vlaanderen
Doelgroep
• inwijkelingen met zicht op langdurig of
definitief verblijf in België
• wonend in het Vlaamse of Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest
 niet alleen nieuwkomers
 aandeel vrijwillige inburgering neemt
toe
Inburgering in Vlaanderen: cijfers
Instroom meerderjarige nieuwkomers naar EU+/niet-EU+
2009-2012
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Niet-EU+
EU+
2009
15,999
14,580
2010
20,109
20,836
2011
18,531
22,403
2012
14,699
22,123
Inburgering in Vlaanderen: cijfers
Instroom naar nationaliteit en geslacht (2012)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
NL
PL
RO
BG
Man
2633 2477 1878 1095
Vrouw 2447 1918 1213 815
MA
775
847
ES
646
617
AF
867
188
PT
560
440
FR
470
484
TR
513
353
Inburgering in Vlaanderen: cijfers
Instroom naar verblijfsstatus en geslacht (2012)
A=ARBEIDSMIGRANT B=EU+ MET REDEN NOG ONBEKEND
C=GEZINSHERENIGER D=ASIELZOEKER
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
A
B
C
D
Man
6509 5277 2906 3016
Vrouw 3362 4431 6150 1182
E
592
300
F
527
459
G
482
357
H
300
69
I
159
223
J
264
257
Inburgering in Vlaanderen: cijfers
Aantal inburgeraars dat attest behaald heeft
2007-2012
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
plicht
recht
2007
2821
1964
2008
5054
2921
2009
5371
2991
2010
5904
3289
2011
9217
3689
2012
8625
4095
Inburgering in Vlaanderen: cijfers
Slaagkans (trajecten beëindigd in 2013)
100%
80%
niet behaald
60%
40%
92
79
attest behaald
20%
0%
verplicht
rechthebbend
Bedankt voor uw aandacht

similar documents