Samarbeid med eksterne ressurser i skulen og presentasjon av

Report
Samarbeid med eksterne ressurser i skulen
og
presentasjon av undervisningsopplegget
”Den unge skipsdesigneren”
ved Øystein Djuve
Stord vgs
Utgangspunkt /skule





TIP Vg 1 . (Breidt utdanningsløp – 63 fagbrev).
Faget Prosjekt til fordjuping.
6 timar pr. veka. (Periodeundervisning)
Skal henta kompetansemål frå Vg 3 nivå.
Ved Stord vidaregåande skule er det kompetansemål
frå Vg3 har gitt desse gruppene:
 Industrirøyrleggar/ Industrimekaniker
 Plate og sveisefaga
 CNC maskineringsfag
 Teknologi og forskingslæra 1 – TOF 1
Den unge ingeniøren, TOF 1
 Hovedområdet handler om teknologi i en kreativ og
praktisk sammenheng. Planlegging, bygging og
utprøving av teknologiske produkter inngår. Videre
dreier det seg om bruk av sentrale ingeniørverktøy,
materialer og byggemåter, og om bruk av sensorer og
styresystemer. I tillegg handler det om vurdering av
produkters funksjonalitet.
Kompetansemål, TOF 1
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 planlegge og bygge en konstruksjon som er fast eller bevegelig,
og som har en definert funksjon
 bruke tredimensjonale tegninger eller skisser i utvikling av
konstruksjoner
 bruke forskjellige materialer og former for sammenføyninger og
begrunne valg av materialer og byggemåte ut fra materialenes
egenskaper og konstruksjonens funksjon
 bruke sensorer og styringssystemer i forbindelse med forsøk og
konstruksjoner
 dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og
funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger
Utgangspunkt/arbeidsliv
 Treng fleire kvalifiserte fagfolk
 Vil styrke realfaga
 Auka rekruttering til industrien og tekniske fag
Aktuelt:
 Korleis bidra til auka rekruttering?
 Korleis jobba innad i utdanningsløpet for å styrke
realfaga og teknisk utdanningløp?
NTNU og Samarbeidsforum Marin
 Samarbeider om eit rekrutteringstiltak.
 Sett seg inn i det ”nye” realfaget Teknologi og




forskingslæra.
Skreddersyr eit opplegg til gjeldande kompetansemål.
Inviterer og sponser lærarar til å kome på kurs ved
NTNU i ” Den unge skipsdesigneren.”
Oppretter nettside med aktuell informasjon og
fagstoff.
Gir ut boka : ” Havromsteknologi” gratis til alle
deltakar (klassesett).
 Inviterer skular frå heile landet til eit 2 dagars opplegg
ved NTNU.
 Første dag med omvising og presentasjon av studier.
 Andre dag er konkurransedag i havromsbassenget.
Nasjonal konkurranse med modellbåtar – ”Ocean
Space Race.”
Skulane får reisestøtte.
Undervisningsopplegg:
Den unge skipsdesigneren
 Utgangspunkt i NTNU sitt opplegg: ”Den unge skipsdesigneren”
 Konkurranseregler :
 Lages i skala 1: 100 av et skip som er 90 m langt (total lengde) og





utformet med ett skrog
Frakte en last på totalt 3,0 kg vann, fordelt på 6 juicebokser.
Disse skal plasseres på dekk og simulere containere på det
virkelige skipet. Dekket skal ligge over vannlinjen.
Utstyres med 3,0 kg ballast, i form av en metallplate på skrogets
underside.
Drives av elektrisk batteri, motor og proell.
Hydrostatikk og motstand skal beregnes ved bruk av
dataprogrammet ”Freeship”.
Utstyres med overbygning og dekksutstyr.
Konkurransen ”Ocean Space Race”:









Poenga i testen ved Marintekniske Senter vert gitt etter desse punkta:
Fartsprøve (max 20p): Seilingsdistansen er 2 x 50 meter, hurtigst mulig fram til en rundingsbøye og tilbake
Stabilitetsprøve (max 20p) : Modellene vil bli testet for hvor stor krengning som oppstår ved en gitt
lastforskyvning. Forskyvningen vil være definert ved at lastens tyngdepunkt ligger 5 m (5 cm i modell skala)
på styrbord eller babord side.
Manøvreringsprøve (max 10p) : Modellene skal kjøre en 'slalom rute' på kortest mulig tid.
Rapport (max 20p) : Rapportens faglige innhold og skriftlige framstilling vil da bli vurdert av en jury på tre
personer. Rapporten må leveres minst en uke før konkurransen.
Finish / kreativitet (max 10p) : Alle deltakende modeller, med rapporter, skal stilles ut for publikum på
forhånd. Både modellens fysiske utførelse og grad av kreative / konstruktive løninger vil bli vurdert.
Quiz (max 20p) : De fem gruppene som har fått flest poeng vil bli med i en finale i form av en quiz.
Vinneren premieres (to klasser: ungdsomskole og vgs)
De enkelte skoler holder lokale konkurranser på forhånd og stiller med beste elevgruppe. Alle som følger faget
Teknologi og forskningslære inviteres imidlertid til å overvære konkurransen ved MTS, hvor det samtidig
arrangeres en åpen dag.
Kontroll : Modellen vil bli sjekket før konkurranse. Modeller som ikke overholder reglene vil få trekk, evt. bli
diskvalifisert. Særs viktive punkt som må overholdes er :




Last skal ligge på dekk som ligger over vannlinje.
Modellens totale lengde skal ikke overstige 90 cm.
Lasten og ballast skal være som spesifisert.
Det er ikke lov å avvike fra spesifisert batteri, motor eller propell.
Utgangspunkt/Lektor 2
 4.året med Lektor 2 –ordninga
 2009-2011 : VG 1 Nat- YF med Sunnhordland Kraftlag.
 2011/12 : TAF – VG 3 , TOF 1
 2012/13 : TIP – Vg 1 , TOF 1
 Samarbeidspart 2011-2013:
Wärtsilä Ship Design Norway AS v/Inge Skaar.
 Intensjonsavtale og handlingsplan er underskriven.
Wärtsilä Shipsdesign Norway AS
si rolla:
Vårt samarbeid med ekstern partnar vil innehalde:
 Kontaktperson kjem til skulen og gir ei innføring i prosjekt som
verksemda har jobbba med, hjelper elevane med viktig teori og
berekningar med fokus på innføring om oppdrift/stabiltet/motstand
på båter.
 Verksemdviting med innblikk i ein skipsdesigner sin kvardag.
 Verksemda sine prosjekt frå tidlegare, i dag og i framtida.
 Veileiing og hjelp med å gjennomføra målingar av skroget på/ved
skulen.
 Delta i juryen i lokal konkurranse.
Nokre få utvalde foiler som viser
delar av prosjektet:
(Bileter med elevar i arbeid frå pres. i Bergen 31.10, er utelatt her.)
Teikning og berekningar av skrog,
som t.d. stabilitet
Hydrostatikk
Kalkulering og teikning i Freeship
Motstand / effektbehov ved
ulik fart
Evaluering frå 2011/12:






Motiverande for elevar og lærar.
Godt prosjekt iht. kompetansemåla.
Positiv samarbeidspartnar som vil vera med vidare.
Samarbeid med solid verksemd med god lokal forankring.
Positiv tilbakemeldingar frå lokalsamfunnet.
Tur til Trondheim med konkurranse og omvisning var
veldig positivt for elevane.
 Lektor 2 prosjektet har gjort dette mogeleg å gjennomføre.
 Prosjektet kan vidareutviklast.
PS! I år 2012/13 vert det i tillegg reguleringsteknikk . Samarbeid
med elevar på automasjon ved skulen.

similar documents