Projekt *Fullföljda studier*

Report
Fullföljda studier
– den enskilt viktigaste
faktorn för att våra barn
och unga ska få ett gott
liv
Fullföljda studier
Styrgrupp
Kjell-Åke Berglund, Barn- och utbildningschef, Hjo
Inger Hannu, folkhälsostrateg, Skövde
Eddie Jellinek, förvaltningschef barnomsorg och utbildning, Tibro
Anette Karlsson, avdelningschef IFO, Mariestad
Christel Martinsson, utbildningsstrateg, Skaraborgs Kommunalförbund
Erik Andersson, lektor pedagogik, Högskolan i Skövde
Kristina Carlén, adjunkt i folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde
Susanne Sandgren, projektledare, Skaraborgs kommunalförbund
Syfte
FULLFÖLJDA STUDIER
”Att verka för en social hållbar tillväxt i Skaraborg
genom att utveckla gemensamma strategier
som ska gynna Skaraborgs kommuner i deras
arbete med att främja fullföljda studier samt i
utvecklingen av det kommunala
informationsansvaret”
Fullföljda studier – koppling styrdokument
EU 2020
”Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 %”
VG 2020
”En gemensam kraftsamling i samverkan med
det civila samhället krävs också för att minska
avhoppen från undervisningen”
GENOMFÖRANDEPLAN
SKARABORG
”Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och
avhoppen ska minska”
”Minska andelen avhopp till under 9%”
”Att vi genomfört kompetens- och metodstöd i
främjandet av fullföljda studier”
”Att det finns ett nätverk för personer med
informationsansvar”
DET GODA LIVET MÅLDOKUMENT
UTBILDNING SKARABORG
SAMLING FÖR SOCIAL
HÅLLBARHET
”Kvalitetssäkra och implementera befintliga
metoder för att förhindra elevers skolavhopp
och säkra att elever går ur grundskolan med
godkända betyg”
”strävar efter att hantera den variation av
elever som finns på varje skola och ge eleverna
goda förutsättningar att utvecklas både socialt
och vad gäller lärande. Utgångspunkten är att
arbeta i en inkluderande organisation och
därmed utgå från forskningsbaserade
arbetssätt” (syfte)
”Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet
avseende betyg, elevernas trivsel och ett nära
förhållande till skolforskning”
”en större andel av eleverna når högre
måluppfyllelse”
FULLFÖLJDA STUDIER
”… utveckla gemensamma strategier som ska
gynna Skaraborgs kommuner i deras arbete med
att främja fullföljda studier samt i utvecklingen
av det kommunala informationsansvaret”
Främjande arbete
0-19 år
Kartläggning
Spridning
Stimulera utveckling
Stöd kommuner
Samarbetspartners
KIA
(Kommunala Informationsansvaret)
16 – 19 år
Kartläggning
SKIA
Stimulera utveckling
Stöd kommuner
Samarbetspartners
SKIA
Skaraborgs nätverk
Kommunala
Informations
Ansvaret
”Syftet är att nätverket ska utgöra en
plattform för erfarenhetsutbyte och
gemensam kompetensutveckling”
1 januari 2015
Informationsansvar blir Aktivitetsansvar
• Informationsansvaret:
– Löpande hålla sig informerad
– Kunna erbjuda individuella
åtgärder
– Skolverket har presenterat två
studier kring
informationsansvaret
• Aktivitetsansvaret:
– Löpande under året hålla sig
informerad
• Kommuner tillförs 60 miljoner
för att upprätta databaser
– Erbjuda individuella åtgärder
• Främst för att få målgruppen
att återgå till studier
– Insatserna ska dokumenteras
– Skolinspektionen får i
uppdrag att följa och granska
arbetet
Framtidsspaning
FULLFÖLJDA STUDIER
”Att verka för en social hållbar tillväxt i Skaraborg
genom att utveckla gemensamma strategier som ska
gynna Skaraborgs kommuner i deras arbete med att
främja fullföljda studier samt i utvecklingen av det
kommunala informationsansvaret”
Främjande arbete
0 -19 år
KIA
(kommunala informationsansvaret)
16 – 19 år
Gemensamt
utvecklingsarbete
Gemensamt
utvecklingsarbete
Kommuner/ Kommunalförbund
HIS
VGR FHK/ Folkhälsoenhet i Skbg
Andra delregioner
Andra aktörer
Kommuner/ Kommunalförbund
Samordningsförbund
Andra delregioner
Andra aktörer
Samverkan i Skaraborg
- i arbetet med att främja fullföljda studier
• erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel
- gemensamma arrangemang, konferenser, föreläsningar (igång)
• kompetens och metodstöd i främjandet av fullföljda studier – ökat
samarbete med akademin
- tillsammans med Högskolan i Skövde och andra aktörer skräddarsy och
erbjuda kompetensutveckling exv. kring inflytande/ delaktighet och
föräldrasamverkan (på gång)
• SKIA – Skaraborgs nätverk för det Kommunala InformationsAnsvaret
- tillsammans utveckla och höja kvalitén på arbetet med det Kommunala
Informationsansvaret. Stöd i arbetet så att vi uppfyller den nya lagen om
Aktivitetsansvar, som träder i kraft januari 2015. (igång)
• kvalitetssäkra överlämningsrutiner mellan olika utbildningsformer
- tillsammans utveckla rutiner för överlämningar (start jan. 2015)
[email protected]

similar documents