Treningslære - eksamen våren 2011

Report
Treningslære 2
Evaluering av eksamen våren 2011
Innhold
 Årets oppgave
 Statistikk
 Sensorskolering
 Kommentarer til oppgavesettet
 Kommentarer til elevenes besvarelser
 Hvordan forberede elever til eksamen?
 Utdeling av eksempler på besvarelser med
kommentarer
Treningslære 2, Eksamen vår 2011
For at en idrettsutøvers prestasjonsutvikling skal bli så god som mulig, bør
treningen planlegges godt. Treningsplanlegging handler blant annet om styring
av treningsbelastningen, og om valg av treningsformer, treningsmetoder og
øvelser.
•
Gjør rede for hvordan en utøver i valgt idrett kan bruke
treningsprinsippene nedenfor når målet er å oppnå best mulig
prestasjonsutvikling.
-prinsippet om belastning og tilpasning
-prinsippet om spesifisitet
Psykiske faktorer er viktig for prestasjonsevnen i idrett. For å utvikle de
psykiske faktorene bruker mange idrettsutøvere mental trening, både som en del
av treningsarbeidet, og som forberedelse til konkurranse.
•
Drøft betydningen av mental trening i valgt idrett.
Statistikk
Alle besvarelser
Totalt: 3331 besvarelser
1:
5,8%
2:
20,6%
3:
36,1%
4:
26,1%
5:
10,0%
6:
1,4%
Snitt: 3,2
Klager
205 klager
 20,5 % gikk opp en
karakter
 2 % gikk ned en karakter
 77,5 % ble stående
 Snitt før: 2,3
 Snitt etter: 2,5
Kommentarer til resultatet
 Vi har relativt lite stryk
 Vi har mange på karakter 2
 Vi har få på karakter 5 og 6
 Relativt lite sprik mellom 1. og 2. sensor
 Mange besvarelser per sensor
Sensorskoleringen
 35 sensorer, 30 møtte til skolering
 Ansvarlig: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 1 dag i Oslo
 Gjennomgang av oppgaven, generelle kommentarer,
retningslinjer for sensurering
 Vurdering av 6 besvarelser individuelt og i grupper
 Vurdering av de samme 6 besvarelsene i plenum
Kommentarer til oppgavesettet
 I hovedsak treningsplanlegging og mental trening
 Kan (bør?) komme innom treningsformer, metoder og
øvelser
 Som tidligere: Læreplanen sentral ved utforming av
oppgavene
 Innledning til oppgavene til hjelp for elevene
 Grei arbeidsmengde
Kommentarer til besvarelsene












Flere hadde en innledning i år
Relativt korte besvarelser (4 – 12 sider)
Lite misforståelser
Læreboka mye brukt
Ikke så mye bruk av tidligere laget stoff
Mange valgte å «sitere» læreboka i stedet for å bruke det de
hadde jobbet med? For lite kunnskap om idrettene!
«Ingen» fortalte hvordan de økte / minsket treningsbelastningen
«Ingen» brukte spesifisitetsprinsippet rettet mot sin idrett
Lite drøfting av mental trening
En del skoler brukte «case» i besvarelsen
Mange gode besvarelser på 8-13 sider
Fortsatt lite bruk av kilder
Hvordan forberede elevene til
eksamen?
 Gå igjennom læreplanen med elevene. Sørg for at de har et
forhold til alle kompetansemålene. Jobbes det nok med
treningsformer og metoder? Tas stoffet om idrettspsykologi
opp igjen i VG 3? Er det læreboka som styrer
undervisningen?
 Diskuter taksonomi med elevene. Hva er å vurdere?
Drøfte?
 Snakk om oppbygging av oppgaver med elevene.
Innledning? Avgrensing? Har elevene prøver med
hjelpemidler gjennom året?
 Sørg for at elevene kjenner idretten sin godt, og at de
bruker kjennskapen når de svarer på oppgaver. Det holder
ikke å sitere læreboka!

similar documents