PTF og samarbeid med bedrifter, Sentrum vgs

Report
Et eksempel fra HO,
Sentrum videregående skole,
Kongsvinger
«HVORDAN BIDRA TIL HELHET OG
SAMMENHENG I UTDANNINGEN,
GJENNOM PTF OG SAMARBEID MED
BEDRIFTENE?»
Kari Glasø
1
En kjede er aldri sterkere enn sitt
svakeste ledd»
SKOLE/BEDRIFT
Forskjellige
kulturer?
Spenn mellom
undervisning og
produksjon
KRITISKE
OVERGANGER
MELLOM
VG1-VG2-VG3YRKET
OPPFYLLE
LOVER/FORSKRIFTER!
•
Elevens
rettigheter
Kari Glasø
Skolen har ansvar
for de første to,
bedriften for de to
siste
HVEM VET HVA
HELSESEKTOREN HAR
BRUKT FOR AV
KOMPETANSE?
2
Organisering av PTF innen HO på
Sentrum videregående skole
• Alle elevene er ute i bedrifter i fem forskjellige
kommuner. Radius opptil ca 4 mil fra skolen
• Kontaktlærerne har faget PTF…
• Vi har partnerskapsavtaler som gir rammer for
hvilke utplasseringsplasser vi ”disponerer”.
Kari Glasø
3
|
• Vi tar telefonkontakt om direkte forespørsler som
følges opp av mail for å gjøre konkrete avtaler
• Lærerne på VG1 har elevene på VG1 og lærerne
på VG2 har VG2. Lærerne følger ikke fra Vg1 til
Vg2
• Vi lærere fordeler oss geografisk ut fra hvor vi
selv bor (lokal tilhørighet)
• Lærerne VG1 og VG2 samarbeider om å kontakte
bedriftene (spør om/for VG1- og VG 2 elever
samtidig)
Kari Glasø
4
Hvordan vi organiserer?
VG1 – 168 årstimer
• 6 skoletimer hver onsdag.
• Elevene velger blant aktuelle yrker i
helsesektoren ut i fra ønsker. Mange yrker
oppleves det vanskelig å få lov å prøve ut.
• Fokus: å prøve ut yrker i aktuelle lærefag
(yrkesorientering)ved å jobbe med noen aktuelle
mål fra VG3 ut i fra lokal læreplan
• Elevene ”må” velge et annet yrke neste termin
Kari Glasø
5
Hvordan vi organiserer
VG2 – 253 årstimer
• 9 skoletimer i uka. Praktiseres som 17 hele
arbeidsdager per termin. Elevene er utplassert
på steder helsefagarbeiderne kan få læreplass.
• En oppstartsuke deretter enkle dager
• Fokus på: å få erfaring fra yrket
(arbeidslivspraksis) ved å jobbe med enkelte
mål på VG3 nivå ut i fra lokal læreplan
• Trene litt på å være lærling
Kari Glasø
6
HELSEARBEIDERFAG
ARBEIDSTID I PTF
Timerammen for prosjekt til fordypning VG2 er 253 årstimer per skoleår. 126,5 t per termin.
Med arbeidsdager på 7,5t blir det ca 17 dager.
UKE
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50
51
Dato
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Tors
Fre.
Tors
Vakt
17.sept
18.sept
19.sept
20.sept
21.sept
27.sept
04.okt
Dag nr.
1
2
3
4
5
6
7
Merknader
Praksis starter
HØSTFERIE
18.okt
25.okt
8
9
OPERASJON DAGSVERK
08.nov
15 nov
22.nov
29.nov
06.des
13.des
14.des
20.des
Alt fravær er fravær, uansett grunn.
IKKE TIL STEDE :
DAGER
Veileder :
Lærer:
Timer
7.5t
10
11
12
13
14
15
16
17
TIMER
Kari Glasø
7
Hvordan organiserer vi
lærersamarbeidet på HO
i forhold til PTF?
• Har delt bedriftene mellom lærerne når vi
kontakter dem for forespørsel om plass til elev
• Har sammen (VG1 & VG2) (og med bedriftene)
valgt ut felles aktuelle kompetansemål for
helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider
(= de to VG2 tilbudene vi har)
• De samme har laget eksempler på progresjon i
elevenes læringsmål
Kari Glasø
8
Eksempel fra Barne og ungdomsarbeiderfaget
Kompetansemål hentet fra
læreplanen for Vg3
Kommunisere og samhandle med barn, unge og
foresatte
Veilede barn og unge i påkledning som passer for
den enkelte aktivitet, årstid og værforhold
Foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger
sykdommer og hindrer smitte
Gjøremål på Vg1
Gjøremål på Vg2
Delta i daglige rutinesituasjoner med barn og unge.
Snakke med barn på deres nivå. Opptre høflig og
med respekt overfor foreldre og ansatte. Holde
taushetsplikten.
Delta i daglige rutinesituasjoner med barn og unge.
Lære navn på barn/unge. (Måltider, garderobe,
stell). Snakke med barna på deres nivå. Lese høyt for
barn. Opptre høflig og med respekt overfor foreldre
og ansatte. Stille faglige spørsmål.
Hjelpe barn i garderoben. Være god rollemodell ved
selv å ha riktige klær som passer til årstid og
værforhold.
Være aktiv og hjelpe barn i garderoben. Være en
god rollemodell ved selv å ha klær som passer til
årstid og værforhold.
Håndvask før måltider og etter toalettbesøk. Vaske
leker.
Håndvask før måltider og etter toalettbesøk. Vaske
leker. Skifte bleier.
Observere og delta i barns lek.
Delta i lek og aktiviteter
Forstå den voksnes rolle. Sette grenser for barna.
Ha ansvar for å sette i gang leker og få med barn i
leken. Passe på at ingen barn blir utenfor i leken.
Legge til rette for lek ut fra den betydningen lek
har for barns læring, utvikling og sosialisering
Planlegge og lede en minst en aktivitet i hver termin
Skrive en pedagogisk plan. Skrive egenvurdering
etter at aktiviteten er gjennomført.
Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere
pedagogiske aktiviteter tilpasset alder,
funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon
Bruke observasjonsmetoder og observere barns lek.
Kjenne igjen alderstypiske trekk og kunne ta hensyn
til disse i planlegging og gjennomføring av
aktiviteter.
Bruke observasjon og motivasjon som redskaper i
planleggingen og gjennomføringen av arbeidet
Kunne iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn
og unges sosiale kompetanse
Observere og kjenne igjen ulike aktiviteter som
fremmer sosial kompetanse. Delta i lek og sosiale
aktiviteter med barn og unge.
Kari Glasø
9
Sentrum videregående skole Prosjekt til fordypning ( PTF ) – lokal læreplan
Helsearbeiderfag
Kompetansemål i læreplanen, VG3
Gjøremål VG1
Gjøremål VG2



Klare å berøre/ ta på mennesker
Re seng, rydde opp og holde
orden
Hjelpe til / utføre stell
Mating av bruker
Dusje bruker

Utføre god håndhygiene
Behandle rent/ urent tøy
Kunne følge regler for
arbeidsantrekk

Utføre grunnleggende sykepleie







Følge gjeldende regelverk for
hygiene på arbeidsplassen








Kommunisere med brukere med
ulik kommunikasjonsevne


Hilse/ presentere seg for
brukerne
Sette seg ned og kommunisere
med brukerne




Kari Glasø
Utføre personlig hygiene/ hjelpe
pasienter i stellet
Kunne dusje pasienter
Bidra til en positiv spisesituasjon/
mating
Bidra til aktivitet for pasientene
Utføre god håndhygiene og vite
når
Behandle rent / urent tøy
Kunne følge regler for
arbeidsantrekk
Ivareta brukerens hygiene på
riktig måte
Kunne utføre oppgaver på
skyllerom
Kommunisere ved nedsatt hørsel
Kommunisere ved nedsatt
hukommelse
Afasi ( språkproblemer ved
hjerneslag) og talevansker
Vise respekt for pasient,
pårørende og kolleger
10
Planlagt som uker eller
enkeltdager? Fordeler for hvem?
• Begrensninger i timeplanen
– Fellesfag de fleste dager, timer elevene må ha
– Kan løses ved å løse opp timeplanen og ”ploge”
• Mange bedrifter ønsker PTF organisert mer
sammenhengende for mer kontinuitet
– Økt læring???? Eleven ikke ny hver uke?
– Elevene får da mange skoleuker uten utplassering
Kari Glasø
11
Organisering, forts.
• Vi bruker «opppstarts-uke» og deretter en
ukedag (Elevene blir raskt.. litt kjent)
– Fordel: Timeplanmessig og får spredt PTF utover
året. Elevene liker forandring i skoleuka og
lærerne kan lett flette programfag (konkretisere)
med eksempler fra PTF
– Ulempe: Elevene oppleves som om de bare er
innom i bedriften. Lite kontinuitet. Elevene «nye»
og ukjente hele tiden
Kari Glasø
12
UTFORDRINGER
• Elever som skal til påbygg (75%?)
• Plassere de som skal bli lærlinger strategisk?
• Elever det er ”vanskelig å plassere ut”. Elever
som ikke møter eller har «diagnoser»
• Faglig: «Transformasjon» Omsette det de har
«lært» på skolen til bruk i praksis !
Kari Glasø
13
• Ut fra forskrift om PTF skal alle lokale
læreplaner inneholde kompetansemål om
dokumentasjon
(kilde: Udir veileder s.19)
• Krav om dokumentasjon i faget og på
vurderingen som gjøres
• En måte å oppfylle «grunnleggende
ferdigheter» på også (vise at de kan utrykke seg skriftlig/muntlig)
Kari Glasø
14
Fra lokale læreplaner til
kompetansebevis
• Lokal fagplan (felles for HO, justert VG1 og Vg2)
• Lokal læreplan for den enkelte elev
• Den lokale læreplanens kompetansemål fra VG3 og
elevens læringsmål som har vært til gjenstand for
vurdering i faget, føres på kompetansebeviset
• Kompetansebevis har funksjon som dokumentasjon,
som vedlegg til vitnemålet. Oppleves lite kjent??
Kari Glasø
15
Hvilken dokumentasjon av prosjekt til
fordypning skal vedlegges elevens
kompetansebevis og hvem har ansvaret for å
oppbevare vedleggene?
• «Den lokale læreplanen skal være ett vedlegg til
elevens kompetansebevis, jf. forskrift for prosjekt til
fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglig
utdanningsprogram. Dette innebærer at skolen må
arkivere den lokale læreplanen som et vedlegg til
elevens kompetansebevis. Elevens øvrige
dokumentasjon i faget kan enten oppbevares av
skolen eller av eleven.»
•
(kilde:http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Prosjekt-til-fordypning---Kunnskapsloftet/Om-prosjekt-til-fordypning/)
Kari Glasø
16
Vurdering i PTF
Vurdering for og vurdering av
• Utgangspunkt: Valgte kompetansemål og
læringsmål fra elevens læreplan for faget
• Sluttvurdering skal gis av faglærer
• Vurdering skal fremme læring, motivere til
innsats og dokumentere kompetanse
Kari Glasø
17
Vurderingsformer vi bruker
• Underveisvurdering (§ 3-11)
– Mellom veileder – elev
– Mellom lærer – elev
– Av eleven selv
• Egenvurdering (§ 3-12)
–
•
Påbudt ved som en del av underveisvurderingen (ganske nytt)
Halvårsvurdering og sluttvurdering (§ 3-13
og § 3-17)
Kilde:FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#3-11
Kari Glasø
18
Kjennetegn på måloppnåelse?
•
«Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i faget inntil
standpunktkarakteren er fastsett. Eleven skal bli gjort kjend med kva det er lagt
vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter.» §3-18
• Utarbeide «gode» kjennetegn en utfordring!!!
• Vi er i en prosess. Har planlagt og avtalt med
bedrifter at det er tema og oppgave på neste
felles samling
• Det vi har i dag er bare midlertidig og ikkje
felles på HO
Kari Glasø
19
Kjennetegn på måloppnåelse,
et eksempel, skal reforhandles i høst
Lav måloppnåelse
(karakter 2)
Middels måloppnåelse
(karakter 3-4)
Høy måloppnåelse
(karakter 5-6)
Eleven gjør det han blir bedt
om. Utfører oppgaver under
instruksjon. Deltar i utførelsen
av oppgaver.
Eleven utfører enkelte
Eleven viser selvstendighet i
arbeidsoppgaver på egenhånd. forhold til arbeidsoppgavene.
Begynner å ta initiativ.
Eleven ser hva som kan gjøres.
Ser sammenheng mellom
teori/praksis Eleven kan
begrunne valg av handlinger i
yrkesutøvelsen.
Eleven kan gjengi fagstoff i
oppgaver.
Eleven kan fortelle hva han har
gjort av arbeidsoppgaver i
logg/oppgaver.
Eleven kan anvende fagstoff.
Eleven kan i oppgaver vise at
han forstår fagstoff i
logg/oppgaver ved å bruke
egne ord om yrkesutøvelsen.
Eleven kan reflektere over og vise
til sammenhenger i
yrkesutøvelsen i logg/oppgaver.
Begrunner
«Det skal vere kjent for deltakaren kva som er måla for opplæring
og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans
kompetanse.» Forskriften §4-1
Kari Glasø
20
Hva blir vurdert?
Hvilken dokumentasjon bruker vi?
• «Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som
samla viser kompetansen eleven har i faget.», jf. § 3-3 og §3-18
• »Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen
og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket» jf.
§ 3-3 og § 3-17
• Logger
• Referater fra veiledningssamtaler,
– hvor egenvurdering og underveisvurdering blir referert
– Elev, veileder og lærer eller elev- lærer
• Oppgave: «Vis hva du kan»
• Tilbakemeldingssjemaet (OBS innhold)
Kari Glasø
21
Ekstra utfordringer mht vudering…….
Dilemmaer???
• Bedriftene kan være mer opptatt av
personlig kompetanse enn av
måloppnåelse i forhold til lokal
læreplan (se s 21 og s 22 i Udir- veil.
Hefte)
• Hva måler vi på
«tilbakemeldingsskjemaet»?
• Hva er «Dialog om annen utviklingvurdering uten karakter»? (se Udir s 21 og 22)
Kari Glasø
22
Hvilken kompetanse søker
bedriftene etter fra en framtidig
yrkesutøver??
• «Samtaler om hvordan eleven tilpasser seg et arbeidsfellesskap,
samarbeider med andre og medvirker til et godt arbeidsmiljø,
står sentralt i faget. På de fleste arbeidsplasser inngår disse
tingene i grunnlaget for vurdering av yrkesutøvelsen, men i
prosjekt til fordypning skal de ikke inngå som en del av det
faglige vurderingsgrunnlaget.» (Udir. Veil. s.21, nederst)
•
§ 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd
« …….Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd
til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er.
Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som
skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr……. Vurderinga
av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin
kompetanse i fag.» (forskrift til Opplæringslova)
–
Kari Glasø
23
Partnerskapsavtaler
• Vi har mer eller mindre formaliserte
partnerskapsavtaler med de aller fleste
bedriftene vi benytter i PTF. Avtaler foreligger
på forskjellige nivå, fra kommuneledelse til
institusjonsnivå
• Unntak: Apotek?, Små private bedrifter. For
eksempel hudpleiesalong etc
• Avtalene fornyes årlig eller for 2 år
Kari Glasø
24
Lurt å bygge videre på
•
•
•
•
Flere felles arenaer med bedriftene
At lærerne har ”faste” bedrifter
Tenke helhet og sammenheng!
Vise kreativitet i måter å samarbeide på
Kari Glasø
25
Samarbeidsmuligheter
vinn-vinn!
•
•
•
•
•
Hospiteringsordninger (Hedmark har)
«Kurs/samlinger for våre veiledere» (Har)
Lærere (og elever) deltar på bedriftsinterne kurs. (Har)
Vi har kurslokaler, de har penger til foredrag (Har)
Bruke ansatte fra bedriften som lærere mot at vi gjør
«tjenester» for bedriftene. (Har)
–
–
–
–
Stiller med elever når de har ekstra behov. Vinn -Vinn
Lærere underviser på personalmøter (Har startet et prosjekt på dette)
Åpne for at lærlinger/ansatte kan komme inn igjen på skolen på ressursforelesninger
Juleverksted på sykehjemmet? Bake julekaker med dem (Har)
• Samarbeide med instruktørene
• Felles kommunikasjonsplattform (ikke kommet i gang)
• OBS Skolen må ta ansvar for initiativ for samarbeidet
Kari Glasø
26
KILDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSKRIFT OM PTF
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/5/Forskrift_for_prosjekt_til_fordypning
_vg1_vg2_endret.doc?epslanguage=no
VEILEDER FRA UDIR OM PTF
http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/veileder_prosjekt_til_fordypning.pdf?epslanguage=no
OPPLÆRINGSLOVEN
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html
FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html
RETNINGSLINJER FOR PTF FOR HEDMARK
http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Videregaaendeopplaering/Opplaering-i-skole/Prosjekt-til-fordypning
Masteroppgave, HIAK. 2009, Kari Glasø : «En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» Hvordan kan skole og bedrift
samarbeide slik at helsefagarbeideren får den helhetlige yrkeskompetansen som helsevesenet har bruk for?
Kari Glasø
27

similar documents