Mitt yrke

Report
”MITT YRKE”
Prosjekt i faget utdanningsval
”YRKE OG UTDANNING” for 10.
klasse på Nysæter skule.
Du skal i dette prosjektet finna
ut: Kva er vegen fram til
”MITT YRKE”
Elevane skal finne svar på:
 Kva utdanningsprogram (frå
vidaregåande )må du ha for å koma dit?
 Kva anna utdanning må du ha?
 Kva går jobben din ut på? (Tenk deg at
den du skal informera er ein som ikkje veit
noko)
 Korleis er arbeidstilhøva? (Fysisk krevjande,
yrkesskader/HMT – aspekt, turnus, natt,
mykje reising, m.m.)
 Lønn! (Lik lønn for likt arbeid, låg/høg lønn)
 Yrke der det er bruk for få eller mange?
Elevane skal gjere:
Viss du vel same yrke, (eller yrke som høyrer
saman ), kan du jobba på gruppe m/ andre.
(Maks 4.)
 Dette skal presenterast på ein stand torsdag
3. og fredag 4. november.
 Du skal presentera produktet ditt for 9. trinnet i
skuletida og foreldra dykkar på kveldsøkta.
 Førebu ein kort munnleg presentasjon.
 Det vert kåring av beste stand. Du må difor
tenkja på at arbeidet ditt skal vera både fint
å sjå på, og gi god informasjon.
 Bruk power-point, veggavis eller noko anna
som kan illustrera det du ynskjer å formidla.
Ver kreativ!

Desse adressene kan vera nyttige i arbeidet med
prosjekt:
 www.vilbli.no
 www.vigo.no
 www.mittyrke.no
 www.nav.no (her ligg også mange testar)
 www.utdanning.no
 www.nito.no
 www.jobbfeber.no
 www.studie.no
 www.mittvalg.net
 www.skoletest.no
 www.ue.no
 www.lex.no
 www.skolearbeidsliv.no
 www.ikkeforalle.no (maritime yrke)
 www.yrkeslabyrinten.no
Korleis vert prosjektet ”Mitt yrke” vurdert ?
Dette vil telja inn på vurderinga:
 Refleksjonsnotat frå arbeidsveka. Vert vurdert
i norsk skriftleg.
 Standen: layout og informasjon – Vert vurdert
i norsk skriftleg.
 Standen: Førebu ein kort munnleg
presentasjon – vert vurdert i norsk munnleg.
 Innsats og engasjement i prosessen vert
vurdert i orden/åtferd.
 For dei som jobbar i gruppe, vurderer me og
samarbeid.
Timeplan for prosjektet ”Mitt yrke” (går over 2 uker)
43
MÅNDAG
TYSDAG
ONSDAG
TORSDAG
1
PROSJEKT
PROSJEKT
PROSJEKT
2
PROSJEKT
PROSJEKT
PROSJEKT
3
PROSJEKT
PROSJEKT
PROSJEKT
TYSDAG
ONSDAG
TORSDAG
4
PROSJEKT
5
PROSJEKT
6
PROSJEKT
44
MÅNDAG
FREDAG
FREDAG
1
PROSJEKT
PROSJEKT
2
PROSJEKT
PROSJEKT
3
PROSJEKT
PROSJEKT
4
PROSJEKT
PROSJEKT
PROSJEKT
AVSPASERE
5
PROSJEKT
PROSJEKT
PROSJEKT
AVSPASERE
6
PROSJEKT
PROSJEKT
PROSJEKT
AVSPASERE
Invitasjon til foreldrene:
10. klassane ynskjer vel møtt til open kveld på
Nysæter Ungdomsskule.
Torsdag 3.november
kl. 18.00 - ca 21.00
KL. 18.00 vert det møte om vidaregåande.
Rådgjevarane Ingrid Skorpen og Arnt Børtveit (Stord vg), og Bodil Aasen
(Fitjar vg) informerer.
Etterpå er de velkomne til å sjå elevane sitt arbeid med prosjekt i
utdanningsval – ”Mitt yrke”.
Det vert ikkje felles program denne økta, men de kan vandra rundt, sjå,
handla i kafeen, kjøpa lodd, eller slå av ein prat med kjenningar.
Inntekter frå kafe og loddsal går til klassetur.
Vel møtt!
9. klassingene besøker 10. klassingenes stand
10. trinnet spør alltid 9.trinnet:
Kva stand (s) synes du var mest spanande/kreativ?
Kva stand (s) synes du var mest informativ ( lærte du mest av)?
Tips til niande neste år:



Vere medvitne på at alle blir vurdert. Finne eit
system som tryggar dette.
Syte for at elevane er kreative og klarer å
trekke til seg tilskodarar. Lærarane må bli
flinke til å rettleie dei til å vere kreative,
samstundes som lærarane må vere tydelege
på kva som blir vurdert.
Fokuset kan også fort forsvinne når elevane
har for stort fokus på det dei har produsert
framfor det ein kan presentere. Den
munnlege presentasjonen må ha eit klart
fokus, men det kreative må kome etterpå.
Positivt å ha studentar inne, samstundes som
dei ikkje får vist seg så mykje i andre fag.
Tips til niande neste år:


Forholdet til dei andre faga kan vere ei
utfordring. Tidsramme kan kanskje endrast til
tre dagar med hektisk arbeid. Må ha ei streng
ramme og ein streng regi.
Vurdering av best egna rom. Gymsalen kan
vere ein ide, men lydnivået på dei ulike
postane kan bli forstyrrande. Viktig at ein
markerer kva rom ein er på om ein bruker
gangen.

similar documents