schema - Reinaerde

Report
1
Wmo-bijeenkomst Reinaerde
Veranderingen gehandicaptenzorg,
Wat betekent dit voor u?
Gabor Kovácsèk en Tjitske Tabak
Aangesloten bij:
2
Vandaag
• Algemene informatie over de veranderingen
per 2015
• Wat doet Reinaerde?
• Wat kunt u doen?
• Meer informatie?
Aangesloten bij:
3
Nieuwe wetten
•
•
•
•
Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning
Wlz - Wet langdurige zorg
Jeugdwet
Participatiewet
Aangesloten bij:
4
Aangesloten bij:
5
Aangesloten bij:
6
Aangesloten bij:
7
Aangesloten bij:
8
Aangesloten bij:
9
Participatiewet
Aangesloten bij:
10
Algemene uitgangspunten
•
•
•
•
Dichtbij en lokaal
Meer beroep op eigen kracht en netwerk
Kortdurend, gericht op participatie
Minder budget
Aangesloten bij:
11
Wat doet Reinaerde?
•
•
•
•
Lokale aansluiting
Contracten met gemeenten voor 2015
Verlagen (personeels)kosten
Participeren in pilots, wijkteams/buurtteams,
expertteams
• Samen: cliënten, familie/verwanten medewerkers
• Contactpersoon: begeleider C
Aangesloten bij:
12
Kinderen Intramuraal
Kinderen (0-18 jaar), indeling in nieuwe stelsels (22 september 2014)
Intramuraal (ZZP's)
Zzp LG
Grondslag
BG
Zzp
naar
1
Zzp VG
Zzp
naar
Zzp LVG
Zzp
naar
1
J
1
J
2
J
2
J
3
J
3
J
Kortdurend verblijf
PV
2
Wlz
VP
3
BH
4
Wlz
4
Wlz
4
J
5
Wlz
5
Wlz
5
J
6
Wlz
6
Wlz
7
Wlz
7
Wlz
8
Wlz
Groen = Jeugdwet (J), per 2015 (functie/zorgzwaartepakket)
Geel = Wet langdurige zorg (Wlz)
Wit = extramuraliseren
BG = begeleiding
PV = persoonlijke verzorging
VP= verpleging
BH = behandeling
Aangesloten bij:
13
Kinderen Extramuraal
Kinderen (0-18 jaar)
Extramuraal
Grondslag
BG
LG
SOM
J
J
(L) VG
J
IKZ en PTZ
Kortdurend Verblijf
J
J
J
PV
J
J
J
IKZ en PTZ
VP < 5 jaar
Zvw
Zvw
n.v.t.
VP > 5 jaar
J/Wlz
J/Wlz
J/Wlz
BH
Zvw/Wlz
Zvw/Wlz
J
Groen = Jeugdwet (J), per 2015 (functie/zorgzwaartepakket)
Geel = Wet langdurige zorg (Wlz)
Wit = extramuraliseren
BG = begeleiding
PV = persoonlijke verzorging
VP= verpleging
BH = behandeling
Aangesloten bij:
14
Volwassenen
Volwassenen van 18 jaar en ouder, indeling in nieuwe stelsels (22 september 2014)
Intramuraal (ZZP's)
Grondslag
BG
Zzp LG
Zzp VG
naar
Zzp
Kortdurend
verblijf
1
PV
2
Zzp
Zzp LVG 1-5 en Zzp SGLVG
naar
1
Wlz
2
6
Zzp
naar
1
Wlz
2
Wlz
3
Wlz
3
Wlz
Wlz
4
Wlz
4
Wlz
5
Wlz
5
Wlz
5
Wlz
6
Wlz
6
Wlz
SGLVG
Wlz
7
Wlz
7
Wlz
8
Wlz
VP
3
BH
4
Geel = Wet langdurige zorg (Wlz) per 2015
6 : De inhoudelijke omschrijvingen van de zorgprofielen die passen bij ZZP VV4 en VG 3
zullen niet worden aangepast, waarmee een vergelijkbare groep als nu
toegang krijgt tot de Wlz
Aangesloten bij:
15
Wat kunt u doen?
• Welke indicatie gaat het over?
• Onderzoek omzetten indicatie naar Zzp
• Bij >18 met Zzp 1 of 2 indicatie van voor 1-1-2013
keuze Wlz of Wmo
• Z.s.m. indicatie Wajong aanvragen bij UWV in uw
gemeente
Aangesloten bij:
16
Wet langdurige zorg
• Opvolger van de AWBZ
• Indicatie bij vernieuwd CIZ in klasse licht,
midden of zwaar
• Levering ook thuis mogelijk
• Inhoud van ondersteuning op vraag van cliënt
Aangesloten bij:
17
• Ga in gesprek :
•
•
•
•
Met Reinaerde over de individuele veranderingen
Buurtteam, wijkteam, Wmo-loket
Verschillend per gemeente
Met het Centraal Indicatie Orgaan Zorg
Aangesloten bij:
18
Planning
• Wlz : debat in de kamer eind september 2014
• Invoering Wlz 1-1-2015. Indicatie in licht, midden, zwaar
• Wmo en Jeugd: overgangsrecht in 2015
• Reinaerde neemt contact op voor individueel gesprek
Aangesloten bij:
19
Hoe blijft u op de hoogte?
Algemene informatie van de overheid:
• www.hoeverandertmijnzorg.nl
Informatie van Reinaerde:
• Begeleider
• E-mail: [email protected]
• www.reinaerde.nl
Gemeente:
• Wmo - loket, Wmo raad, website
Aangesloten bij:

similar documents