Att sätta in resurser innan det är för sent

Report
Upplägg
• Vad är folkhälsa? Definition och övergripande
rekommendationer för hur man bör arbeta
• Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument
• Vad gör vi inom folkhälsa?
• Vad ser vi för behov i framtiden?
• Vad fungerar/vad fungerar inte/vad saknas det kunskap om?
• Vad betyder detta för oss i vårt arbete?
• Nytt folkhälsoavtal från år 2013
Vad är folkhälsa?
Hälsa för hela befolkningen (inte individer)
Hälsofrämjande (arbeta med det som är friskt)
Förebygga sjukdomar, skador, problem
”Att sätta in resurser innan det är för sent”
Lokala inriktningsmål:
De lokala inriktningsmålen är:
• Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar
• Arbeta för att människor i arbetsför ålder behåller eller
förbättrar sin hälsa
• Äldre personer har god hälsa långt in i ålderdomen
• Förbättra unga kvinnors hälsa
• Utveckla omvärldsanalysen kring mångfaldsfrågorna inför
2013
Vad gör folkhälsan i Mark?
Beskrivning av olika insatser för olika åldrar
Barn
Ungdomar
Unga
vuxna
Vuxna
65+
Vad gör folkhälsan i Mark?
Bland annat:
Föräldrakurser
Råd och stöd på nätet, www.mark.se/foraldratorget
Föreläsaningar
Stöd till föräldranätverk
Attraktiva föräldramöten
Barn
Ungdomar
Vuxna
65+
Vad gör folkhälsan i Mark?
Kost och fysisk aktivitet inom
-idrottsrörelsen
-skolan
-ungdomsmottagningen
Kärlek, självkänsla och relationer 2010-2013
Minska langning av alkohol till minderåriga
Träffar för tonårsföräldrar
Tobaksregler i skolan
Fältarbete där ungdomar är
Barn
Ungdomar
Vuxna
65+
Vad gör folkhälsan i Mark?
Fysisk aktivitet på recept
Föreningsstöd
Hälsans stig
Det goda livet (utåtriktat folkhälsoarbete.) 2012 års tema:
fysisk aktivitet
Barn
Ungdomar
Vuxna
65+
Vad gör folkhälsan i Mark?
Undersökning och utställning om
levnadsvanor för personer över 65 år
Sociala aktiviteter (bio, lyrik, poesi)
Stöd till pensionärsföreningar och andra frivilligorganisationer
Fysisk aktivitet
Barn
Ungdomar
Vuxna
65+
Övrigt folkhälsoarbete:
Folkhälsa i samhällsplaneringen; Marks översiktsplan
Arrangera folkhälsoutbildningar/seminarium för förtroendevalda
och tjänstemän
Undersökningar (genomförande, analys, spridning)
Skolelevers drogvanor, Ungdomsundersökningen, Hälsa på lika villkor
Utredningar
Omvärldsbevakning
Barn
Ungdomar
Vuxna
65 +
Framtida utmaningar för det lokala folkhälsoarbetet
• Folkhälsan är generellt bra men det finns en ojämlikhet i
hälsa
• Utbildning och sysselsättning viktiga faktorer för att få ett
gott liv
• Insatser för unga vuxna
- Psykisk ohälsa
- Hög alkoholkonsumtion
- Etablering på arbetsmarknaden
Vad fungerar?
• Föräldrastödsprogram
Evidens? Effektutvärderingar?
• Drogförebyggande arbete genom att minska tillgången till alkohol, tobak,
narkotika
Bäst evidens för höga priser, begränsad försäljning i
handel/restaurang för tobak och alkohol, motarbeta langning,
motarbeta rattonykterhet
• Fysisk aktivitet på recept
• Skadeförebyggande insatser äldre
Vart hittar vi tveksamma
resultat/områden där det saknas
kunskap?
Vad fungerar inte:
• Kampanjarbete generellt, punktinsatser.
Kan dock användas för att lyfta särskilda frågor vid vissa tillfällen
• Insatser för att påverka beteenden, dock viktigt att ha kunskap om
hälsofrågor (alkohol, tobak, kost etc.)
Kunskap saknas vad gäller:
• Arbetsmarknadsinsatser, vad fungerar?
Förbättrad kvalitet i skolan (skolverket, forskning om lärande: kvalitet
på utbildningen, social och relationskompetens, bemötande,
skoltrivsel, lugn och ro, höjd lärarstatus, sluta omorganisera
Vad betyder detta för vårt arbete?
• Fortsatt arbete med föräldrastöd (långsiktig
implementering + uppföljning
• Fysisk aktivitet
• Drogförebyggande insatser
• Verksamhet för personer över 65 år (sociala
aktiviteter, föreningsbidrag)
Våra förutsättningar för att nå dit
• Bli bättre på att avgränsa oss (färre insatser,
bättre uppföljning på de insatser vi har)
• Arbeta för att påverka de ”stora frågorna”:
Skola, sysselsättning, insatser i tidigt skede
• Vi måste arbeta långsiktigt
Nytt folkhälsoavtal med Västra
Götaland från år 2013
• Tydligare formulerade mål från VG
• Gemensamt uppföljningssystem
• Fortsatt stort fokus på goda uppväxtvillkor för
barn och unga

similar documents