Presentatie NZa-regelgeving Care 2013

Report
Presentatie NZa-regelgeving Care 2013
Presentatie NZa-regelgeving Care 2013
HEAD bijeenkomst
12 september 2012
1
Onderwerpen
1. Contracteerruimte
2. Vereffeningsbedrag en jaarsluittarief
3. Overheveling geriatrische revalidatie
4. Overzicht wijzigingen ZZP’s
5. Meerzorg
6. Dagbesteding en vervoer
7. Overzicht aangepaste beleidsregels
8. Experiment Regelarme instellingen
9. Blik op 2014 en verder
2
Contracteerruimte (1/2)
Per 2013 wordt de Contracteerruimte verlaagd met:
1. € 698 mln i.v.m. overheveling geriatrische revalidatiezorg
naar de Zvw.
2. € 71 mln als gevolg van het overhevelen van Uitleen van
verpleegartikelen naar de Zvw.
3. € 280 mln door het verlagen ZZP-tarieven in de GHZ- en GGZ.
4. € 91 mln in verband met taakstelling op vervoer.
5. € 100 mln i.v.m het versterkt doorzetten van scheiden van
wonen en zorg voor nieuwe clienten in lage ZZP’s (VV 1 t/m
3; GGZ 1 t/m 3; VG 1 t/m 3 en LVG 1 en 2).
3
Contracteerruimte (2/2)
Volume groei 2013 € 331,5 mln
De geoormerkte CR voor meerzorg GHZ is in 2013 € 171 mln
De geoormerkte CR voor JLVG-wachtlijstmiddelen.
Uitzonderingssituatie BIKZ wordt uitgebreid met de
behandeling van kinderen die chronisch voedsel weigeren.
In 2013 valt 20% van het NHC-budget onder de CR.
4
Vereffeningbedrag en jaarsluittarief (1/2)
Met ingang van 2013 wordt op verzoek van VWS het
vereffeningbedrag
ingevoerd op grond van art. 56b Wmg.
Een vereffeningbedrag is een bedrag dat de NZa vaststelt.
Dit bedrag kan een AWBZ verzekeraar bij een zorgaanbieder in
rekening
brengen ten behoeve van de opbrengstregistratie.
Het invoeren van een vereffeningbedrag betekent tevens het
overstappen op een beschikking waarin een jaar volledig wordt
afgerond.
Er is dan geen sprake meer van sluittarieven, zoals die op dit
moment
worden gebruikt, waarmee – of + uit voorgaande jaren worden
verrekend in het tarief van het lopende jaar. In plaats daarvan
5
Vereffeningbedrag en jaarsluittarief (2/2)
Hoe werkt het?
Wanneer het totaal aan opbrengsten in een boekjaar verschilt
van de
aanvaardbare kosten in datzelfde boekjaar, dan wordt dit
verschil:
-
wanneer de opbrengsten lager zijn dan de aanvaardbare
kosten, verwerkt in het jaarsluittarief van jaar t;
-
wanneer de opbrengsten hoger zijn dan de aanvaardbare
kosten, verwerkt in een vereffeningbedrag over jaar t.
De afrekening van voorgaande jaren gebeurt in het
jaarsluittarief of
vereffeningbedrag 2013.
De introductie van het vereffeningbedrag en jaarsluittarief heeft
6
Overheveling Geriatrische revalidatiezorg
Overheveling geriatrische revalidatie
zorg
(van AWBZ naar Zvw)
7
Doel overhevelen? (1/4)
Kwaliteitsverbetering voor de cliënt
&
Doelmatiger inzet van middelen
door
meer efficiëntie in de keten
behandeling gericht op zo snel mogelijk herstel (korter en
intensiever)
variabel zorgaanbod afgestemd op de cliënt
transparantie
inkoop door risicodragende verzekeraars
8
Omvang en aanbod Geriatr. revalidatie zorg
(2/4)
Omvang
Overheveling is € 698 miljoen
Productieafspraken 2011: 3,5 miljoen dagen
Aanbod
294 verschillende zorgaanbieders (nummers NZa) in 2010
Aandeel
Aantal zorgaanbieders
0% - 5%
127
5% - 10%
96
10% - 15%
43
15% - 20%
20
> 20%
8
9
Beleidsregels en nadere regels 2013 (3/4)
1.
-
Nieuw
Transitie Geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw
Macrobeheersmodel Geriatrische revalidatiezorg
Informatieverstrekking Geriatrische revalidatiezorg
2. Aangepast AWBZ
- Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC)
bestaande
zorgaanbieders
3. Aangepast Zvw
- Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
- Regeling medisch specialistische zorg
- Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch
specialistische zorg (MDS)
10
Overheveling kapitaallasten (4/4)
2012
-
Invoering NHC: genormeerde gedifferentieerde
kapitaallastenvergoeding per ZZP
-
Overgangsmodel 2012 t/m 2017 (2012: 90% budget
kapitaallasten en 10% NHC)
2013
-
Declaratie op basis van DBC-zorgproducten met volledige NHC
(Zvw)
-
Transitiemodel 2013: eindafrekening op basis van NHC zoals
toegerekend aan ‘oude’ parameters en verrekening met NHC uit
DBC-omzet (Zvw)
-
Bij de nacalculatie 2013 vindt een verrekening plaats tussen
hetgeen gedeclareerd is onder Zvw en waar volgens de
overgangsregeling NHC recht op is (AWBZ)
11
Zorgzwaartepakketten (1/3)
-
Met ingang van 2013 geen ondergrens van de bandbreedte
ZZP-tarieven (maximum tarieven)
-
Terugdraaien intensiveringsmiddelen voor GGZ en GHZ op
basis van het Begrotingsakkoord.
-
Onderhoud aan de prestatiebeschrijvingen van de toeslagen:
tekstuele aanpassingen ter verbetering van de uniformiteit,
inkoopbaarheid en leesbaarheid ten goede komen. Tabel in de
bijlage toegevoegd waaruit blijkt welke toeslagen wel/niet
met elkaar mogen worden afgesproken.
-
Extramuraliseren ZZP’s 1,2 en 3
12
Zorgzwaartepakketten (2/3)
-
Het beleid en de tarieven behorend bij het vervoer van en naar
de
dagactiviteit zijn aangepast vanwege de taakstelling op
vervoer.
-
Met ingang van 2013 overheveling somatische revalidatiezorg
naar de Zorgverzekeringswet. De prestatie ZZP VV9a is
daarmee uit de beleidsregel verwijderd.
-
Toepassing van de toeslag Observatie van is aangescherpt. De
toeslag is niet meer van toepassing voor de lagere ZZP’s (VG1, VG-2, VG-3, VG-4, LVG-1, LVG-2).
-
De energiekosten, onderhoudskosten en inventariskosten zijn
geen onderdeel meer van de NHC.
13
Zorgzwaartepakketten (3/3)
Niet doorgevoerde wijzigingen 2013
1. Verbreding van de regeling Meerzorg voor de sectoren V&V en
GGZ
2. Afschaffing van de mutatiedagen V&V
3. Harmonisatie van het afwezigheidsbeleid
14
Meerzorg (1/4)
Voorheen:
Tot 2012: beleidsregel Extreme zorgzwaarte en beleidsregel
Bijzondere zorgplannen.
Nu:
Vanaf 1 januari 2012 vastgelegd in de Regeling
zorgaanspraken AWBZ, artikel 1tweede lid, onder a.
Wat verandert:
Het zorgkantoor bepaalt of er aanspraak is op de regeling
meerzorg.. De zorgkantoren hebben gezamenlijk een protocol
‘Uitvoering regeling meerzorg’ ontwikkeld. Principe afspraak
tussen zorgkantoren en CCE dat CCE zorginhoudelijk adviseert.
15
Meerzorg (2/4)
Prestatie meerzorg is ontwikkeld op basis van drie deelprestaties
woonzorg, dagbesteding en behandeling.
Zorgaanbieder en zorgkantoor maken in de reguliere
budgettondes voor
iedere deelprestatie een afspraak over de prijs (mag niet hoger
zijn dan
maximumprijs). CCE advies is richtlijn.
ZZP-meerzorg (dag) = (uren woonzorgmeerzorg x tarief
woonzorgmeerzorg + uren dagbestedingmeerzorg x tarief
dagbestedingmeerzorg + uren behandelingmeerzorg x tarief)/7
dagen
NZa toetst of maximale omzetafspraken passen binnen het
landelijke
16
Meerzorg (3/4)
Nacalculatie:
De NZa toetst bij de nacalculatie of de gerealiseerde én
gedeclareerde
omzet ZZP-meerzorg past binnen de afspraken die zijn
vastgesteld bij
de budgetronde of de herschikkingronde.
Wanneer een zorgaanbieder een hogere omzet heeft gemaakt dan
vastgesteld door de NZa, wordt het jaarsluittarief of het
vereffeningbedrag aangepast.
Wanneer een cliënt verhuist, is het mogelijk om bij de
herschikkingronde
en bij de nacalculatie de hiermee gepaard gaande omzet over te
hevelen
naar de nieuwe zorgaanbieder.
17
Meerzorg (4/4)
Regeling:
In de Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZPmeerzorg
AWBZ is omschreven welke gegevens een zorgaanbieder
minimaal in
zijn administratie moet vastleggen. Tevens staan hierin de eisen
die
door de NZa worden gesteld aan de applicatie die de tarieven
voor
ZZP-meerzorg berekend.
De NZa heeft met ZN afgesproken om een monitor op te zetten
waarbij
gegevens worden uitgewisseld over ontwikkelingen in de vraag
naar
18
Dagbesteding en vervoer (1/2)
In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en vervoer zijn een
aantal
behandelprestaties opgenomen. Daarmee wordt aangesloten bij
indicatiestelling zoals deze in de praktijk plaatsvindt voor
behandeling in
een groep en kan deze zorg worden gedeclareerd.
Daarmee komt de tijdelijke maatregel waarbij een aantal
begeleidingsprestaties kan worden gedeclareerd in geval van een
behandelgroep-indicatie per 2013 te vervallen.
De energiekosten, onderhoudskosten en inventariskosten zijn
geen
onderdeel van de Normatieve Huisvesting Component.
19
Dagbesteding en vervoer (2/2)
De NZa heeft het ministerie geadviseerd om op basis van het
PWC- onderzoek nieuwe prestaties en tarieven in te voeren en de
nacalculatie op vervoer af te schaffen.
De NZa heeft op basis van het onderzoek nieuwe vervoersprestaties
vastgesteld voor de doelgroep VV, GGZ en GHZ.
Op grond van de taakstelling van het ministerie van VWS heeft de
NZa
een bij de taakstelling passend maximumtarief vastgesteld. Dit
heeft
ertoe geleid dat de geadviseerde tarieven met circa 56%
neerwaarts zijn
bijgesteld. De nieuwe prestaties en tarieven staan in de
Beleidsregel
prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en de
20
Extramurale zorg (1/2)
Overheveling van AWBZ naar ZWW:
Uitleen vanHulpmiddelen
Het gaat hier om de prestaties:
H109 Uitleen verpleegartikelen
H701 Uitleen anti-decubitus matrassen, statisch
H702 Uitleen anti-decubitus matrassen, licht dynamisch
H703 Uitleen anti-decubitus matrassen, sterk dynamisch
H110 Transport
Artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ waarin de uitleen
van
verpleegartikelen voor 2012 is vastgelegd blijft van toepassing op
vóór
1 januari 2013 door een instelling in bruikleen verstrekte
verpleegartikelen tot ten hoogste zesentwintig weken nadat de
21
Extramurale zorg (2/2)
De volgende 3 nieuwe zorg op afstand prestaties zijn aan de BLR
toegevoegd:
H136 Persoonlijke verzorging zorg op afstand aanvullend
H107 Verpleging zorg op afstand aanvullend
H305 Begeleiding zorg op afstand aanvullend
22
Overzicht gewijzigde/nieuwe Beleidsregels (BLR’s) en
Regelingen 2013
Overzicht gewijzigde/nieuwe BLR’s
en
Regelingen 2013
23
Overzicht gewijzigde/nieuwe BLR’s en Regelingen 2013
(2/4)
Beleidsregels (vervolg)
-
Loon en materiele kosten, definities en prestatiebeschrijvingen
Kind en Jeugd GGZ intramuraal (CA-300-538)
-
Nationaal Programma Ouderenzorg 2013 (CA-300-534)
-
Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer
AWBZ (CA-300-541)
-
Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2013
(CA-300-540)
-
Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (CA300-537)
-
Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ (CA300-535)
-
Tariefstructuur (2e/3e compartiment) (CA-300-539)
24
Overzicht gewijzigde/nieuwe BLR’s en Regelingen 2013
(3/4)
Beleidsregels (vervolg)
-
Tarifering onderlinge dienstverlening AWBZ (CA-300-528)
-
Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande
zorgaanbieders (CA-300-544)
-
Tijdelijke regeling ADL-assistentie (CA-300-547)
-
Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing
(CA-300-527)
-
Volledig Pakket Thuis (CA-300-536)
25
Overzicht gewijzigde/nieuwe BLR’s en Regelingen 2013
(4/4)
Regelingen (vervolg)
-
Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ
(NR/CA-300-012)
-
Declaratievoorschriften AWBZ-zorg (NR/CA-300-013)
-
Declaratievoorschriften en prestaties Ketenzorg dementie en
Nationaal Programma Ouderzorg (NR/CA-300-011)
26
Experiment Regelarme instellingen
Initiatief van VWS om 28 instellingen vrijstelling van regels te
verlenen.
Looptijd: 2012 en 2013
Rol Nza: vrijstelling van (beleids)regels op basis van
experimentartikel 58 van de Wmg.
Betreft: lumpsumfinanciering, nieuwe prestaties en vrijstelling
van AO/IC
27
De AWBZ na 2014 en verder
28
Vragen?
[email protected]
Informatielijn 0900-7707070
29

similar documents